Mahishasura Mardini Sthothram(telugu version)

అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందనుటే
గిరివర వింధ్య శిరోధినివాసిని విశ్హ్నువిలాసిని జిశ్హ్నునుటే
భగవతి హి శితికంతకుతుమ్బిని భుఉరి కుటుంబిని భుఉరి కృతే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 1

సురవరవర్శ్హిని దుర్ధరధర్శ్హిని దుర్ముఖమర్శ్హిని హర్ష్హరాటే
త్రిభువనపోశ్హిని శంకరతోశ్హిని కిల్బిశ్హమోశ్హిని ఘోశ్హరాటే
దనుజ నిరోశ్హిని దితిసుత రోశ్హిని దుర్మద శోశ్హిని సింధుసుతే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 2

అయి జగదంబ మదంబ కదంబ వనప్రియ వాసిని హాసరాటే
శిఖరి శిరోమిని తుంగ హిమాలయ శ్రింగా నిజాలయ మధ్యగతే
మధు మదురే మధు కైటభ భంజని కైటభ భంజిని రాసరాటే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 3

అయి శతఖండ విఖండిత రుండ వితుండిత శుండా గజాధిపతే
రిపు గజ గండ విదారణ చందా పరాక్రమ శుండా మ్రిగాదిపతే
నిజ భుజ దండ నిపాతిత ఖండ విపాతిత ముండ భటాధిపతే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 4

అయి రానా దుర్మద శత్రు వదోడిత దుర్ధర నిర్జర శక్తిభ్రితే
చతుర విచార ధురీన మహాశివ దూతక్రిత ప్రమతాదిపతే
దురిత దురిఇహ దురాషయ దుర్మతి దానవదూత క్రితాన్తమాటే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 5

అయి శరణాగత వైరి వధూవర విఇర వరాభయ దాయకరే
త్రిభువన మస్తక శుఉల విరోధి శిరోధి క్రితామల శూలకరె
దుమిడుమి తామర దున్డుభినాడా మహో ముఖరీక్రిత తిగ్మకరే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 6

అయి నిజ హుంక్రితి మాత్ర నిరాక్రిత దుఉమ్ర విలోచన దుఉమ్ర సహతే
సమర విశోశ్హిత శోణిత బిఇజ సముద్భవ శోణిత బిఇజ లేట్
శివ శివ శుమ్భ నిశుమ్భ మహాహవ తర్పిత భూత పిశాచారాటే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 7

ధనురను సంగ రానక్ష్హనసంగా పరిస్ఫుర డంగ నతత్కాతకే
కనక పిశంగా ప్రిశ్హత్క నిష్హంగా రసద్భాత శ్రింగా హతావతుకే
కృత చతురంగ బలక్షితి రంగ ఘటద్బహురంగా రాతద్బతుకే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 8

జయ జయ జప్య జఎజయ జయ శబ్ద పరస్తుతి తాత్పర విశ్వనుతే
భాన భాన భిజ్ఞ్జిమి భిన్క్రిత నుఉపుర సింజిత మోహిత భూతపతె
నటిత నటార్ధ నతీనత నాయక నాతిత నాట్య సుగానరాటే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 9

అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కాన్తియుటే
శ్రిత రజనీ రజనీ రజనీ రజనీ రజనీకర వాక్త్రవ్రితే
సునయన విభ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమరాదిపతే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 10

సహిత మహాహవ మల్లమ తళ్ళిక మల్లిత రాళ్లక మల్లరాటే
విరచిత వల్లిక పల్లిక మల్లికా భిల్లిక భిల్లిక వర్గ వ్రితే
సితక్రిత పుల్లిసముల్ల సితారున తల్లజ పల్లవ సల్లలితే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 11

అవిరల గండ గలన్మద మెదురా మత్త మతంగజ రాజపతే
త్రిభువన భూషన భూత కళానిధి రుఉప పయోనిధి రాజసుటే
అయి సుడ తీజన లాలసమానస మోహన మన్మథ రాజసుటే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 12

కమల దళామల కోమల కాంతి కలాకలితామల భాలలతే
సకల విలాస కలానిలయక్రమ కేళి చలత్కల హంస కులే
అలికుల సంకుల కువలయ మండల ములిమిలద్భాకులాలి కులే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 13

కర మురలీ రవ వీజిత కూజిత లజ్జిత కోకిల ముజ్ఞ్జమాటే
మిలిట పులింద మనోహర గుజ్ఞ్జిత రంజితశైల నికుజ్ఞ్జగాటే
నిజగుణ భూత మహాశబరీగన సద్గుణ సంభరిత కేలితలే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 14

కటితట పీత దుకూల విచిత్ర మయూఖతిరస్క్రిత చంద్ర రుచే
ప్రణత సురాసుర ములిమనిస్ఫుర దంషుల సన్నఖ చంద్ర రుచే
జిత కనకాచల ములిపదోర్జిత నిర్భర కుంజర కుమ్భాకుచే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 15

విజిత సహస్రకరైక సహస్రకరైక సహస్రాకరైకనుటే
కృత సురతారక సంగారతారక సంగారతారక సూనుసుతె
సురత సమాధి సమానసమాది సమాదిసమాది సుజాతరాటే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 16

పదకమలం కరునానిలయే వరివస్యతి యొఅనుదినన్ స శివే
అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం న భవేత్
తవ పదమేవ పరమ్పదమిత్యనుశీలయతొ మామ కిం న శివే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 17

కనకలసత్కల సింధు జలైరను సిజ్ఞ్చినుటే గుణ రంగాభువం
భజతి స కిం న శచీకుచ కుంభ తతీ పరిరంభ సుఖానుభవమ్హ
తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాని నివాసి శివం
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 18

తవ విమలేన్డుకులం వదనేన్డుమలం శకలం నను కూలయతె
కిము పురుహూత పురీన్దుముఖీ సుముఖీభిరసౌ విముఖీక్రియతె
మామ తు మతం శివనామదనే భవతీ కృపయా కిముత క్రియతే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 19

అయి మయి దీనదయాలుతయా క్రిపయైవ త్వయా భావితవ్యముమే
అయి జగతో జననీ క్రిపయాసి యథాసి తతానుమితాసిరాటే
యడుచితమాత్ర భావత్యురారి కురుతాడురుతాపమాపాకురుటే
జయ జయ హి మహిష్హాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 20