Aditya Hridayam(malayalam version)

തതോ യുദ്ധ പരിശ്രന്തം സമാരെ ചിന്തയ സ്ഥിതം,
രാവനം ചഗ്രതോ ദൃഷ്ട്വ യുദ്ധായ സമുപസ്ഥിതം. 1

ദൈവതിസ്ച്ച സമഗംയ ദൃഷ്ട് മഭ്യ ഗതോ രണം,
ഉപഗംയബ്രവീദ് രാമം അഗസ്ത്യോ ഭഗവാന്‍ ഋഷി. 2

രാമ രാമ മഹാ ബഹോ സൃനു ഗുഹ്യം സനാതനം,
യെന സര്വാനരീന്‍ വത്സ സമാരെ വിജയിശ്യസി. 3

ആദിത്യ ഹൃദയം പുണ്യം, സര്‍വ സംതൃ വിനസനം,
ജയവാഹം ജപെന്‍ നിത്യം അക്ഷയ്യം പരമം ശുഭം. 4

സര്‍വ മംഗള മംഗല്യം, സര്‍വ പാപ പ്രനസനം,
ചിന്തസോക പ്രസമാനം, ആയുര്‍ വര്ധനമുതമം. 5

രശ്മി മന്ദം സമുധ്യന്തം ദേവാസുര നമസ്കൃതം,
പൂജയസ്വ വിവസ്വന്തം ഭാസ്കരം ഭുവനെശ്വരം. 6

സര്‍വ ടെവത്മകോ ഹ്യെഷ റെജസ്വി രശ്മി ഭാവന,
ഇഷ ദേവാസുര ഗണന്‍ ലോകാന്‍ പാതി ഗബസ്ഥിഭി. 7

ഇഷ ബ്രഹ്മ ച വിഷ്ണുസ്ച്ച ശിവ സ്കന്ദ പ്രജാപതി,
മഹേണ്ട്രോ, ധന്ധ കാലോ യമ സോമോ ഹ്യപം പാതി. 8

പിതരോ വസവ സധ്യ ഹ്യസ്വിനൌ മരുതോ, മനു,
വായുര്‍ വഹ്നി പ്രജ പ്രാണ ഋതു ഹര്‍ത്ത പ്രഭാകര. 9

ആദിത്യ സവിത സൂര്യ ഖഗ പൂശ ഗബസ്ഥിമന്‍,
സുവര്ന സാദൃശ ഭാനു, ഹിരണ്യ രേത ദിവാകര. 10

ഹരിടസ്വ സഹസ്രര്ചി സപ്ത സപ്തിര്‍ മരീചിമന്‍,
തിമിരോന്മാധന ശംഭു ത്വഷ്ട്വ മാര്‍ത്താണ്ഡ അമ്സുമന്‍. 11

ഹിരണ്യ ഗര്‍ഭ ശിശിര തപനോ ഭാസ്കാരോ രവി,
അഗ്നി ഗര്‍ഭ അടിതെ പുത്രാ സനക ശിശിര നസന. 12

വ്യോമനാഥ സ്ഥമോഭേടി ഋഗ യജുര്‍ സമ പരാഗ,
ഘാന വൃഷ്ടിരപം മിത്രോ വിന്ധ്യ വീഥി പ്ലവങ്ങമ. 13

ആതപീ മണ്ഡലി മൃത്യു പിങ്ങള സര്‍വ തപന,
കവിര്‍ വിസ്വോ മഹാ തേജാ രക്ത സര്വോട്ഭവ. 14

നക്ഷ്ട്ര ഗൃഹ തരണം അധിപോ, വിശ്വ ഭാവന,
തെജസം അഫി തേജസ്വി ദ്വാടസത്മന്‍ നമോസ്ത്തെ. 15

നമ പൂര്വായ ഗിരയെ, പസ്ചിമായ ദ്രയെ നമ,
ജ്യോതിര്‍ഗനനം പാതയെ ധിനധിപതയെ നമ. 16

ജയയ ജയ ഭദ്രയ ഹര്യസ്വായ നമോ നമ,
നമോ നമ സഹസ്രംസോ ആദിത്യയ നമോ നമ. 17

നമ ഉഗ്രായ വീര്യ സരങ്ങയ നമോ നമ,
നമ പദ്മ പ്രഭോടായ, മര്തണ്ടായ നമോ നമ. 18

ബ്ര്‍ഹാമെസനച്ചുതെസായ സൂര്യധിത്യ വര്ച്ചസേ,
ഭാസ്വതെ സര്‍വ ഭക്ഷ്യ രൌദ്രായ വപുഷേ നമ 19

ത്മോഗ്നായ ഹിമാഗ്നായ സത്രുഗ്നായ അമിതത്മനെ,
ക്രുതഗ്നഗ്നായ ദേവായ ജ്യോതിഷം പാതയെ നമ. 20

തപ്ത ചമികരഭായ വഹ്നയെ വിശ്വ കര്മനെ,
നമസ്തോമാഭിനിഗ്നായ രുച്ചയെ ലോക സക്ഷിനെ. 21

നാസ യട്യേശ വൈ ഭൂതം തദേവ സൃജതി പ്രഭ,
പയത്യേശ തപത്യേശ വര്‍ഷട്യേശ ഗഭാസ്ഥിഭി. 22

യേശ സുപ്തെശു ജഗര്‍ത്തി ഭൂതേഷു പരിനിഷ്ടിത,
യേശ എവഗ്നിഹോത്രം ച ഫലം ചൈവഗ്നിഹോത്രിനം. 23.

വേദസ്ച്ച ക്രടവശ്ചൈവ ക്രതൂനം ഫലമേവ ച,
യാനി കൃത്യനി ലോകെശു സര്‍വ യേശ രവി പ്രഭു. 24

യെന മപത്സു ക്രുച്ച്രെശു കന്തരെശു ഭയെശു ച,
കീര്തയന്‍ പുരുഷ കസ്ചിന്‍ ആവസീധതി രാഘവ. 25

പൂജസ്വികെഗ്രോ ദേവ ദേവം ജഗറ്റ് പതിം,
ഇതത് തൃഗുനിതം ജപ്ത്വ യുടെശു വിജയിശ്യസി. 26
അസ്മിന്‍ ക്ഷനെ മഹാ ബാഹോ രാവനം ത്വം വധിശ്യസി,
ഏവമുക്ത്വാ അഗസ്ത്യോ ജഗം യട ഗതം. 27

ഇടത് ശ്രുത്വ മഹാ തേജ നഷ്ട ശോക അഭാവത് തട,
ധാരയമാസ സുപ്രീതോ രാഘവ പ്രയതത്മവാന്‍. 28

അധിത്യ പ്രേക്ശ്യ ജപ്ത്വ തു പരം ഹര്‍ഷ മവപ്ത്തവന്‍,
ത്രിരച്ചംയ സുചിര്‍ ഭൂത്വ ധനുരധായ വീര്യവാന്‍. 29

രാവനം പ്രഷ്യ ഹൃഷ്ടത്മ യുദ്ധായ സമുപഗമത്,
സര്‍വ യാത്നെന മഹത്ത വധേ തസ്യ ദൃതോ ഭാവത്. 30

അധരവിര വധ നിരീക്ഷ്യ രാമം,
മുധിതമന പരമം പ്രഹൃശ്യമന,
നിസിച്ചരപതി സംക്ഷ്യം വിധിത്വ,
സുര ഗാന മധ്യ ഗതോ വച്ചസ്ത്വരെതി. 31