Aditya Hridayam(tamil version)

ததோ யூத பரிஸ்ரந்தம் சமரே சிந்தைய ஸ்திதம்,

ராவணம் சக்றதோ ட்ருஷ்த்வா யுதய சமுபச்திதம். 1


டைவதிச்ச சமகம்ய திருஷ்டு மாபிய காதோ ரணம்,

உபகம்யப்ரவீத் ரமம் அகஸ்த்யோ பகவான் ரிஷி. 2


ராம ராம மஹா பஹோ ச்ருணு குஹ்யம் சனதனம்,

என சர்வானரீன் வடச சமரே விஜயிஷ்யசி. 3


அடித்ய ஹ்ருதயம் புண்யம், சர்வ சத்ரு விநாசனம்,

ஜெயவஹம் ஜபேன் நித்யம் அக்ஷய்யம் பரமம் சுபம். 4


சர்வ மங்கள மாங்கல்யம், சர்வ பாபா ப்ரனசனம்,

சிந்தசொக ப்ரசமனம், ஆயுர் வர்தனமுதமம். 5


ரஸ்மி மந்தம் சமுத்யந்தம் தேவாசுர நமஸ்க்ருதம்,

பூஜயச்வா விவஸ்வந்தம் பாஸ்கரம் புவனேஸ்வரம். 6


சர்வ தேவத்மகோ ஹ்யேஷா டேஜச்வை ரஸ்மி பாவனா,

எஸ தேவாசுர கணன் லோகன் பத்தி கபச்திபிய். 7


எஸ பிரம்மா ச விஷ்ணுச்ச சிவ சகண்ட பிரஜாபதி,

மகேன்றோ, தந்த களோ யம சொமோ ஹ்யப்பம் பத்தி. 8


பிதரோ வசவ சத்யா ஹ்யஸ்விநௌ மருதோ, மனு,

வியூர் வஹ்னி பிரஜா பிரன ருது ஹர்த்த பிரபாகர. 9


அடித்ய சவித சூர்யா க்ஹக பூசா கபச்திமன்,

சுவர்ண சட்ருசா பானு, ஹிரண்யா ரேத திவாகர. 10


ஹரிடச்வா சஹாஸ்ரர்ச்சி சப்த சப்திர் மரீசிமன்,

திமிரோன்மாதனா சாம்பு த்வஷ்த்வா மரதண்ட அம்சுமான். 11


ஹிரண்யா கர்பா சிசிர தபனோ பாஸ்கரோ ரவி,

அக்னி கர்பா அடித்தே புத்திர சங்க சிசிர நசன. 12


வ்யோமனத ஸ்தமொப்ஹெடி ரிக் யசுர் சம பரக,

கன வ்ருஷ்டிரபம் மித்ரோ விந்தய வீதி ப்லவன்கம. 13


ஆதபீ மண்டலி ம்ருத்யு பிங்கள சர்வ தப்பான,

கவிர் விச்வோ மஹா தேஜா ரக்த சர்வோட்பாவ. 14


நக்ஷ்டிரா கருக தரணம் அதிபோ, விஸ்வ பாவனா,

தேஜசம் அப்ய் தேஜஸ்வி ட்வடசத்மன் நமோச்த்தே. 15


நாம பூர்வய கிரே, பச்சிமைய திரையே நாம,

ஜ்யோதிர்கனனம் பதயே தினதிபதையே நாம. 16


ஜெயா ஜெயா பாதராய ஹர்யஸ்வய நமோ நாம,

நமோ நாம சஹாஸ்ரம்சோ அடித்யாய நமோ நாம. 17


நாம உக்ராய வீரய சரங்காய நமோ நாம,

நாம பத்மா பிரப்ஹோடைய, மர்தண்டைய நமோ நாம. 18


ப்ர்ஹமேசனசுதேசைய சூர்யதித்ய வர்ச்சசே,

பாஸ்வதே சர்வ பக்ஷய ரௌட்றைய வபுஷே நாம 19


த்மொஞய ஹிமஞய சத்ருஞய அமிதத்மனே,

க்ருதஞஞய தேவய ஜ்யோதிஷம் பதயே நாம. 20


தப்த சமிகரபாய வஹ்னையே விஸ்வ கர்மனே,

நமச்தொமபீநிக்ணய ருசையே லோக சக்ஷினே. 21


நாச யாதஎஷா வை போஒதம் ததேவ ஸ்ருஜதி பிரபா,

பயதஎஷா தபதஎஷா வர்ஷதஎஷா கபாச்திபிய். 22


எஸ சுப்தேஷு ஜாகர்தி போஒதேஷு பரிநிஷ்டித,

எஸ எவக்நிஹோத்ரம் ச ப்ஹலம் சைவக்நிஹோத்ரினம். 23.


வேதாச்ச க்ரடவச்சைவ க்ரதூனம் ப்ஹலமேவ ச,

யணி க்ருத்யணி லோகேஷு சர்வ எஸ ரவி பிரபு. 24


என மபத்சு க்ருச்றேஷு கந்தறேஷு பாஎஷு ச,

கீர்தயன் புருஷ கச்சின் ஆவசீததி ராகவ. 25


பூஜச்வைகேக்ரோ தேவ தேவம் ஜகாத் பதிம்,

எதைத் ற்றிகுநிதம் ஜப்த்வா யுதேஷு விஜயிஷ்யசி. 26


அஸ்மின் க்ஷணே மஹா பாஹோ ராவணம் தவம் வதிஷ்யசி,

எவமுக்த்வா அகஸ்த்யோ ஜகம் யாத கதம். 27


எடத் ச்ருத்வா மஹா தேச நஷ்ட சோக அபாவத் தடா,

தரயமாச சுப்ரீதோ ராகவ பிரயதத்மவான். 28


ஆதித்ய ப்ரேக்ஷ்ய ஜப்த்வா து பரம் ஹர்ஷா மவப்தவன்,

த்ரிரச்சம்ய சுசிற் போஒத்வா தனுரதாய வீர்யவான். 29


ராவணம் ப்றேஷ்ய ஹ்ருஷ்டத்மா யுதய சமுபகமத்,

சர்வ யத்நென மகத வதே தஸ்ய தருதோ பாவத். 30


ஆதரவிற வாத நிரீக்ஷ்ய ரமம்,

முதிதமான பரமம் ப்ரகுருஷ்யமான,

நிசிச்சரபதி சம்க்ஷ்யம் விதித்வா,

சுறா கன மத்ய காதோ வச்சச்த்வறேதி. 31