Aditya Hridayam(telugu version)

తతో యుద్ధపరిశ్రాన్తం సమరే చిన్తయా స్థితమ్
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ్ సముపస్థితమ్


దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్
ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామమగస్త్యో భగవానృషిః


రామ్ రామ్ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్
యేన్ సర్వానరీన్వత్స సమరే విజయిష్యసి


ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వశత్రువినాశనమ్
జయావహం జపేన్నిత్యం అక్ష్య్యం పరమం శివమ్


సర్వమఙ్గలమాఙ్గల్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్
చింతాశోకప్రశమనం ఆయుర్వర్ధనముత్తమమ్


రశ్మిమంతం సముద్యన్తం దేవాసురనమస్కృతమ్
పూజయస్వ వివస్వన్తం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్


సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావనః
ఏష దేవాసురగణాఁల్లోకాం పాతి గభస్తిభిః


ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కన్దః ప్రజాపతిః
మహేన్ద్రో ధనదః కాలో యమః సోమోహ్యపాం పతిః


పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః
వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణ్ ఋతుకర్తా ప్రభాకరః


ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్
సువర్ణసదృశో భానుర్హిరణ్యరేతా దివాకరః


హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తిర్మరీచిమాన్
తిమిరోన్మథనః శంభుస్త్వష్టా మార్తాణ్డ అంశుమాన్


హిరణ్యగర్భః శిశిరస్తపనో భాస్కరో రవిః
అగ్నిగర్భోఽదితేః పుత్రః శఙ్ఖః శిశిరనాశనః


వ్యోమనాథస్తమోభేదీ ఋగ్యజుస్సామపారగః
ఘనవృష్టిరపాం మిత్రో విన్ధ్యవీథీప్లవఙ్గమః


ఆతపీ మణ్డలీ మృత్యుః పిఙ్గలః సర్వతాపనః
కవిర్విశ్వో మహాతేజాః రక్తః సర్వభవోద్భవః


నక్ష్త్రగ్రహతారాణామధిపో విశ్వభావనః
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్నమోఽస్తు తే


నమః పూర్వాయ్ గిరయే పశ్చిమాయాద్రయే నమః
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః


జయాయ్ జయభద్రాయ్ హర్యశ్వాయ్ నమో నమః
నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ్ నమో నమః


నమః ఉగ్రాయ్ వీరాయ్ సారఙ్గాయ్ నమో నమః
నమః పద్మప్రబోధాయ్ మార్తాణ్డాయ్ నమో నమః


బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ్ సూర్యాయాదిత్యవర్చసే
భాస్వతే సర్వభక్షయ్ రౌద్రాయ్ వపుషే నమః


తమోఘ్నాయ్ హిమఘ్నాయ్ శత్రుఘ్నాయామితాత్మనే
కృతఘ్నఘ్నాయ్ దేవాయ్ జ్యోతిషాం పతయే నమః


తప్తచామీకరాభాయ్ వహ్నయే విశ్వకర్మణే
నమస్తమోఽభినిఘ్నాయ్ రుచయే లోకసాక్షిణే


నాశయత్యేష వై భూతం తదేవ సృజతి ప్రభుః
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః


ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చైవాగ్నిహోత్రిణామ్


వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః


ఏనమాపత్సు కృచ్ఛ్రేషు కాన్తారేషు భయేషు చ
కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిన్నావసీదతి రాఘవ


పూజయస్వైనమేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిమ్
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి


అస్మిన్క్శణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి
ఏవముక్త్వా తదాఽగస్త్యో జగామ్ చ యథాగతమ్


ఏతచ్ఛ్రుత్వా మహాతేజా నష్టశోకోఽభవత్తదా
ధారయామాస్ సుప్రీతో రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్


ఆదిత్యం ప్రేక్శ్య జప్త్వా తు పరం హర్షమవాప్తవాం
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ్ వీర్యవాన్


రావణం ప్రేక్శ్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ్ సముపాగమత్
సర్వ యత్నేన్ మహతా వధే తస్య ధృతోఽభవత్


అథ్ రవిరవదన్నిరీక్శ్య రామం
ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః
నిశిచరపతిసంక్శయం విదిత్వా
సురగణమధ్యగతో వచస్త్వరేతి