Bhaja Govindam(english version)

Bhaja Govindam, Bhaja Govindam,
Govindam Bhaja Mooda Mathe,
Samprapthe Sannihithe Kale,
Nahi Nahi Rakshathi Dookrunj Karane (Bhaja Govindam…..)

Dhinamapi Rajani, Sayam Pratha,
Sisira Vasanthou Punarayatha,
Kala Kreedathi Gachat Yayu,
Sthadapi Na Munjathyasa Vayu (Bhaja Govindam…..)

Agre Vahni, Prashte Bhanu,
Rathrou Chibuka Samirpitha Janu,
Karathala Biksha Taru Thala Vasa
Sthadhapi Na Munjathyasapasa. (Bhaja Govindam…..)

Yavadvitho Parjana Saktha,
Sthavannija Parivaro Raktha
Paschat Jeevathi Jarajjara Dehe,
Varthaam Prucchathi Ko Apina Gehe. (Bhaja Govindam…..)

Jatilo Mundee Lunchitha Kesa,
Kaashayambara Bahu Krutha Vesha,
Pasyannapi Cha Na Pasyathi Lokaa
Hyudhara Nimittam Bahu Krutha Soka. (Bhaja Govindam…..)

Bagavat Geetha Kinchid Adheetha,
Gangaajalalava Kanikaa Peetha,
Sukrudhapi Yasya Murari Samarcha,
Tasya Yama Kim Kuruthe Charchaam. (Bhaja Govindam…)

Angam Galitham Palitham Mundam,
Dasanaviheenam Jatham Thundam,
Vruddho Yathi Gruheetha Dhandam,
Tadapi Na Munjathyaasa Pindam (Bhaja Govindam…)

Balasthavat Kreedasaktha,
Stharunasthavath Tharunee Saktha,
Vrudha Staavath Chintha Magna,
Parame Brahmani Kopi Na Lagna (Bhaja Govindam…)

Punarapi Jananam Punarapi Maranam,
Punarapi Janani Jatare Sayanam,
Iha Samsaare Khalu Dusthare,
Krupayaa Pare Pahi Murare. (Bhaja Govindam…..)

Punarapi Rajani, Punarai Divasa,
Punaraip Paksha, Punarapi Maasa,
Punarapyayanam, Punarapi Varsham,
Tadapi Na Munjityasaamarsham. (Bhaja Govindam…..)

Vayasi Gathe Ka Kama Vikara,
Shushke Neere Ka Kaasaara,
Nashte Dravye Ka Parivaara,
Gnathe Tathwe Ka Samasaara. (Bhaja Govindam…)

Naree Sthana Bhara Nabhi Nivesam,
Mithyaa Mayaa Mohaavesam,
Ethan Mamsavasaadhi Vikaram,
Manasi Vichinthaya Vaaram Vaaram. (Bhaja Govindam….)

Kasthwam Ko Aham Kutha Ayatha?
Kaa Me Janani Ko Me Thatha.
Ithi Paribhavaaya Sarvamasaaram,
Viswam Tyakthwa Swapna Vichaaram. (Bhaja Govindam….)

Geyam Githa , Nama Sahasram,
Dhyeyam Sri Pathi Roopamajasram,
Neyam Sajjana Sange Chittam,
Dheyam Deenajanaaya Cha Vitham (Bhaja Govindam….)

Yavajjevo Nivasathi Dehe,
Kusalam Thaavath Prucchathi Gehe,
Gathavathi Vaayou Dehaapaaye,
Baryaa Bhibyasthi Tasmin Kaye. (Bhaja Govindam…..)

Sukhadha Kriyathe Ramaa Bhoga,
Paschatdandha Sarere Roga,
Yadyapi Loke Maranam Saranam,
Tadapi Na Munchathi Papacharanam. (Bhaja Govindam…..)

Radhyaa Charpata Virachita Kkandha,
Punyaapunya Vivarjitha Padha.
Naaham Nathwa Naayam Loka,
Stadhapi Kimartham Kriyathe Soka. (Bhaja Govindam…..)

Kuruthe Gangaa Sagara Gamanam,
Vrutha Paripaalana Madhava Dhaanam,
Gnana Viheena Sarvamathena,
Mukthin Na Bhavathi Janma Sathena. (Bhaja Govindam…..)

Yoga Ratho Vaa Bhogaratho Vaa,
Sanga Ratho Vaa Sanga Viheena,
Yasya Brahmani Ramathe Chittam,
Nandathi Nandathi Nandathyeva. (Bhaja Govindam….)