Hanuman chalesa(kannada version)

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜಾ ರಾಜ್, ನಿಜ ಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರ,
ವರನು ರಘುವರ ವಿಮಲಾ ಯಾಸ, ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲ ಚರ.
ಬುಧಿ ಹೀನ ತಾನು ಜಾನಿ ಕೆ, ಸುಮೀರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ್,
ಬಲ ಬುಧಿ ವಿಧ್ಯ ದೇಹು ಮೊಹೀಮ್, ಹರು ಕಲೆಸ ವಿಕರ್.
ಚುಪೈ

ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ,
ಜಯ ಕಪೀಸ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ. 1

ರಾಮ ಧೂತ, ಅತುಲಿಥ ಬಲ ಧಾಮ,
ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನ ಸುತ ನಮ, 2

ಮಹಾ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಭಜ ರಂಗಿ,
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೆ ಸಂಗೀ. 3

ಕಾಂಚನ್ ವರ್ಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶ,
ಕಣ್ಣನ್ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿಥ ಕೇಸ. 4

ಹಠ ಬಜರ ಆರ್ ತ್ವಜಾ ವಿರಜೈ,
ಕಂತೆ ಮುಂಜಾ ಜನೆಹು ಸಜೈ. 5

ಶಂಕರ ಸುವನ, ಕೇಸರಿ ನಂದನ,
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ವಂದನ. 6

ವಿಧ್ಯವನ್, ಗುನೀ ಅತಿ ಚತುರ,
ರಾಮ್ ಕಾಜ ಕರಿಬೆ ಕೋ ಆತುರ. 7

ಪ್ರಭು ಚರಿತ ಸುನಿಭೆ ಕೋ ರಸಿಯ,
ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತ ಮನ ಬಸಿಯ. 8

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಧರಿ ಸಿಯ ಹಿಂ ದಿಖಾವ,
ವಿಕಟ ರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕಾ ಜರವ. 9

ಭೀಮ ರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹರೆ,
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಕಜ್ ಸಂವರೆ, 10

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ್ ಲಷಣ ಜಿಯಯೇ,
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರ ಲಾಯೇ, 11

ರಘುಪತಿ ಕೀನಿ ಬಹುತ್ ಬಡಾಯಿ,
ತುಮ್ ಮಾಮ ಪ್ರಿಯ ಹೀ ಭಾರತ ಸಮ ಭಾಯಿ. 12

ಸಹಸ್ರ ವಾದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶ ಗವೈಮ್,
ಆಹಾ ಕಹವೈ ಶ್ರೀ ಪತಿ ಕಂಠ ಲಗವೈ, 13

ಸನಕಧಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಧಿ ಮುನೀಸ,
ನಾರದ ಸರಧ ಸಹಿತ ಅಹೀಸ, 14

ಯಮ, ಕುಭೆರ ದಿಕಪಳ ಜಹಂಥೆಯ್,
ಕವಿ ಕೊವಿಧ ಕಹಿ ಸಕೈಮ್ ಕಹಂಥೆಯ್, 15

ತುಮ್ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹೀಮ್ ಕೀನ್ಹ,
ರಾಮ ಮಿಲಯ ರಾಜಪಥ ದೀನ್ಹ, 16

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನ,
ಲಂಕೆಸ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾಣ. 17

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನಾ ಪರ ಭಾನು,
ಲೀಳಯೋ ತಾಹಿ ಮದುರ ಬಲ ಜನು. 18

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಹೀಮ್,
ಜಲಧಿ ಲಂಧಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀಂ. 19

ದುರ್ಗಮ ಕಜ್ ಜಗತ್ ಕೆ ಜೆತೆ,
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹಾರೆ ದೆಥೆ, 20

ರಾಮ ದವರೆ ತುಮ ರಖವಾಲೇ,
ಹೋತ ನ ಅಗ್ಯನ್ ಬಿನ ಪೈಸರೆ. 21

ಸಬ್ ಸುಖ ಲಿಹೈ ತುಮ್ಹಾರಿ ಸರಣ,
ತುಮ್ ರಕ್ಷಕ್ ಕಹು ಕೋ ದರನ, 22

ಆಪನ ತೇಜ ಸಮರೌ ಆಪೈ,
ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹನ್ಕ್ಥೆ ಕಾಪೈನ್, 23

ಭೂತ ಪಿಸಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವಿ,
ಮಹಬೀರ ಜಪ ನಾಮ ಸುನವೈ. 24

ನಸಿ ರೋಗ ಹರಿ ಸಬ್ ಪೀರ,
ಜಪಥ ನಿರಂತರ ಹನುಮಾಥ್ ಬೀರ. 25

ಸಂಕಟ ಸೆ ಹನುಮಾನ್ ಚುದವೈ,
ಮನ ಕರ್ಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲವಿ. 26

ಸಬ್ ಪರ ರಾಮ್ ತಪಸ್ವಿ ರಾಜ,
ತಿನಕೆ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ್ ಸಂಜ. 27

ಆರ್ ಮನೋರಾಧ ಜೋ ಕೊಇ ಲವಿ,
ಸೋಯೇ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪವಿ. 28

ಚರಹು ಯುಗ ಪ್ರತಾಪ್ ತುಮ್ಹರ,
ಹಾಯ್ ಪರಸಿಧ ಜಗತ ಉಜಿಯರ. 29

ಸದು ಸನತ್ ಕೆ ತುಮ್ ರಕ್ವರೆ,
ಅಸುರ ನಿಕಂದ್ದನ ರಾಮ ಧುಲಾರೆ. 30

ಅಷ್ಟ ಸಿಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೆ ದತ,
ಆಸ ವರ ಧೀನ್ ಜಾನಕೀ ಮಠ. 31

ರಾಮ್ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೆ ಪಾಸ,
ಸದಾ ರಹೌ ರಘುಪತಿ ಕೆ ದಾಸ, 32

ತುಮ್ಹಾರೆ ಭಜನ್ ರಾಮ್ ಕೋ ಪವಿ,
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೆ ದುಖ ಬಿಸರವೈ, 33

ಅಂತ ಕಲ ರಘುಪತಿ ಪುರ ಜಯೀ,
ಜಹಾನ್ ಜನ್ಮ ಹರಿಬಕ್ಥ ಕಹಯೀ, 34

ಆರ್ ದೇವತಾ ಚಿತ ನ ದರಯೀ,
ಹನುಮಾಥ್ ಸೆಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ. 35

ಸಂಕಟ ಹರಿ, ಮಿತಿ ಸಬ್ ಪೀರ,
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮಾಥ್ ಬಲ ಬೀರ. 36

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗೋಸಾಯಿ
ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯಿ. 37

ಯಃ ಸಾಥ ಬಾರ್ ಪಟ ಕರ ಜೋಯಿ,
ಚೂತಾಹಿ ಬಂಧಿ, ಮಹಾ ಸುಖ ಹೊಇ. 38

ಜೋ ಯಃ ಪಡೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ,
ಹೊಇ ಸಿಧಿ ಸಾಕೆ ಗೌರೀಸ. 39

ತುಲಸಿದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರ,
ಕೇಜಿ ನಡ ಹೃದಯ ಮಹಾ ದೇರ. 40

ದೋಹಾ

ಪವನ್ತನಿ ಸಂಕಟ್ ಹಾರನ್, ಮಂಗಲ್ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪ,
ರಾಮ್ ಲಶನ್ ಸೀತ ಸಾಹಿತ, ಹರಿದಿ ಬಸಹು ಸುರ್ ಭೂಪ್.