Hanuman chalesa(tamil version)

ஸ்ரீ குரு சரண சரோஜா ராஜ், நிஜ மன முகுர சுதர்,
வரணு ரக்ஹுவர விமலா யச, ஜோ டாக ப்ஹல சர.
புதி ஹீன தாணு ஜானி கே, ஸுமேரௌ பவன குமார்,
பாலா புதி வித்யா தேஹு மொஹீம், ஹரு க்லேச விகார்.
சுப்பை

ஜெயா ஹனுமான் ஞான குண சகர,
ஜெயா கபீச திஹு லோக உஜாகர. 1

ராம தூத, அதுலித பாலா தம,
அஞ்சனி புத்திர பவன சுத்த நாம, 2

மஹா வீர விக்கிரம பாச இரங்கி,
குமதி நிவார சுமதி கே சங்கி. 3

காஞ்சன் வர்ண விராஜ சுவேஷ,
கண்ணன் குண்டல குஞ்சித கேச. 4

ஹத பஜர ஆர் த்வஜா விரஜை,
கந்தே முன்ச ஜநேஹு ச்சை. 5

சங்கரர் சுவன, கேசரி நந்தன,
தேச பரதப மஹா சக வந்தன. 6

வித்யவன், குநீ அதி சதுர,
ராம் காஜா கரிபே கோ ஆதுர. 7

பிரபு சரித சுநிப்ஹி கோ ரசிய,
ராம லக்ஷ்மண சிட மன பசிய. 8

சூக்ஷ்ம ரூப தறி சியா ஹிம் டிக்ஹவ,
விக்ட ரூப தறி லங்கா சரவ. 9

பீமா ரூப தறி அசுர சம்ஹரே,
ராமச்சன்ற கே கஜ சந்வரே, 10

லாய சஞ்சீவன் லஷண சியே,
ஸ்ரீ ரக்ஹுவீர ஹரஷி உர லையே, 11

ரக்ஹுபதி கீனி பஹுத் படி,
தும் மாமா பிரியா ஹீ பாரத சம பாயி. 12

சஹாச்ற வதனா தும்ஹரோ யாஷ கவும்,
ஆஹா கஹவை ஸ்ரீ பத்தி கந்த லஅகவை, 13

சனகதிக பிரம்மாதி முனீச,
நரட சாரதா சாஹித அஹீச, 14

யம, குப்ஹெர டிகபல ஜகஅம்தே,
கவி கோவித கஹி சகஐம் கஹம்தே, 15

தும் உபகர சுக்ரீவஹீம் கீன்ஹா,
ராம மிலைய ராஜபத தீன்ஹா, 16

தும்ஹரோ மந்திர விப்ஹீஷன மான,
லண்கேச்வர பே சபை சக ஜான. 17

யுக சஹாச்ற யோஜன பர பானு,
லீலையோ தஹி மதுர பாலா ஜானு. 18

பிரபு முதிரிகா மேலி முக்ஹா மஹீம்,
ஜலதி லந்தி கே ஆச்சராஜா நாஹீம். 19

துரகம கஜ ஜகாத் கே ஜேதே,
சுகமா அனுக்ராஹா தும்ஹரே தேதே, 20

ராம தவறே தும ரக்ஹவலே,
ஹோதா ந அஞன் பின பிசாரே. 21

சப் சுக்ஹா லிஹை தும்ஹாரி சரண,
தும் ரக்ஷக் கஹு கோ தர்ண, 22

ஆபன தேச ஸமரௌ ஆபை,
தீநோம் லோக ஹன்க்தே காபின், 23

பூத பிச்ச நிகட நஹி ஆவி,
மகாபீர ஜப் நாம சுனவை. 24

நசை ராக் ஹரி சப் பெற,
சப்த நிரந்தர ஹனுமத் பெற. 25

சங்கட சே ஹனுமான் சுடவை,
மன கர்ம வசன தான ஜோ லவை. 26

சப் பர ராம் தபஸ்வி ராஜா,
டினக்கே கஜ சகல தும் சஞ்ச. 27

ஆர் மனோரத ஜோ கை லவை,
சோய் அமித ஜீவன் ப்ஹல பவை. 28

சரஹு யுக பரதப் தும்ஹாரா,
ஹாய் பரசித ஜகாத உஜியர. 29

சடு சந்த கே தும் ராகவரே,
அசுர நிகண்ட்டன ராம துலரே. 30

அஷ்ட சிதி நவ நிதி கே டாத,
ஆச வர தீன் ஜானகி மத. 31

ராம் ரசாயன தும்ஹரே பாச,
சட ரஹா ரக்ஹுபதி கே தச, 32

தும்ஹரே பஜன் ராம் கோ பவை,
ஜன்ம ஜன்ம கே டுக்ஹா பிசரவை, 33

அந்த கல ரக்ஹுபடி புற ஜாய்,
ஜஹான் ஜன்ம ஹரிபக்த கஹாய், 34

ஆர் தேவாத சித்த ந தராய்,
ஹனுமத் செய் சர்வ சுக்ஹா கரையி. 35

சங்கட ஹரி, மிடை சப் பெற,
ஜோ சுமிரை ஹனுமத் பாலா பெற. 36

ஜெய் ஜெய் ஜெய் ஹனுமான் கோசை
க்ருபா கரஹு குருதேவா கீ நி. 37

ய் சதா பார் பட கர சாயி,
சூடஹி பந்தி, மஹா சுக்ஹா ஹோய். 38

ஜோ ய் படி ஹனுமான் சலீச,
ஹோய் சிதி சகே கௌரீச. 39

துளசிடச சட ஹரி சேர,
கீஜை நட ஹ்ருடைய மஹா தேற. 40

தோஹா

பவன்டனி சங்கத் ஹரன், மங்கள் முரடி ரூப்,
ராம் லஷன் சிட சாஹிட், ஹ்ரிடி பசஹு சூர் புப்.