Hanuman chalesa(telugu version)

శ్రీ గురు చరన సరోజ రాజ్, నిజ మన ముకుర సుదర్,
వరను రఘువర విమల యాస, జో దాయక ఫల చర.
బుధి హీన తను జాని కే, సుమీరౌ పవన కుమార్,
బాల బుధి విద్య దేహు మొహీం, హరు కలేస వికర్.
చుపై


జయ హనుమాన్ జ్ఞాన గుణ సాగర,
జయ కపీస తిహు లోక ఉజాగర. 1


రామ దూత, అతులిత బాల ధమ,
అంజని పుత్ర పవన సుత నమ, 2


మహా వీర విక్రమ భాజ రంగి,
కుమతి నివార సుమతి కే సంగి. 3


కంచన్ వర్ణ విరాజ సువేశ,
కన్నన్ కుండల కుంచిత కేస. 4


హత బజర ఆర్ త్వజా విరజి,
కంతే ముంజ జనేహు సాజై. 5


శంకర సువన, కేసరి నందన,
తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన. 6


విధ్యవన్, గుణీ అతి చతుర,
రామ్ కాజ కరిబే కో ఆతుర. 7


ప్రభు చరిత సునిభే కో రసియ,
రామ లక్ష్మణ సీత మన బసియ. 8


సూక్ష్మ రూప ధరి షియా హిం దిఖావా,
వికట రూప ధరి లంక జారవ. 9


భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే,
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే, 10


లయ సంజీవన్ లషణ జియాయే,
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉర లాయే, 11


రఘుపతి కీని బహుత్ బడాయి,
తుం మామ ప్రియ హీ భారత సమ భాయి. 12


సహస్ర వాదన తుమ్హరో యష గావిం,
ఆహ కహవై శ్రీ పతి కాంత లగావై, 13


సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీస,
నారద సరదా సహిత అహీసా, 14


యమ, కుభేర దికపల జహంతేయ్,
కవి కోవిద కహి సాకిం కహంతేయ్, 15


తుం ఉపకార సుగ్రీవహీం కీన్హ,
రామ మిలాయ రాజపత దీనహ, 16


తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మాన,
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జాన. 17


యుగ సహస్ర యోజన పర భాను,
లీలయో తాహి మదుర బాల జానూ. 18


ప్రభు ముద్రిక మేలి ముఖ మహీం,
జలధి లంది గయే అచరజ నాహీం. 19


దుర్గమ కాజ జగత్ కే జేతే,
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హారే దేతే, 20


రామ ద్వారే తుమ రాఖవలె,
హోత న అగ్యన్ బిన పైసారే. 21


సబ్ సుఖ లిహై తుమ్హారీ సారణ,
తుం రక్షక్ కాహు కో దర్న, 22


ఆపన తేజ సమరౌ ఆపై,
తీనోం లోక హాంకతే కాపైన్, 23


భూత పిసాచ నికట నహి ఆవి,
మహాబీర జప నామ సునావై. 24


నసి రోగ హరి సబ్ పీరా,
జపత నిరంతర హనుమత్ బీర. 25


సంకట సే హనుమాన్ చుడావై,
మన కర్మ వచన ధ్యాన జో లవి. 26


సబ్ పర రామ్ తపస్వి రాజ,
తినకే కాజ సకల తుం సంజ. 27


ఆర్ మనోరధ జో కొఇ లవి,
సోయే అమిత జీవన్ ఫల పవి. 28


చరహు యుగ ప్రతాప్ తుమ్హారా,
హాయ్ పరసిద జగత ఉజియార. 29


సడు సంత్ కే తుం రక్వరే,
అసుర నికంద్దన రామ దులారే. 30


అష్ట సిది నవ నిధి కే దాత,
ఆస వర దీన్ జానకి మత. 31


రామ్ రసాయన తుమ్హారే పస,
సద రహో రఘుపతి కే దాస, 32


తుమ్హారే భజన్ రామ్ కో పవి,
జన్మ జన్మ కే దుఃఖ బిసరావై, 33


అంత కల రఘుపతి పుర జయీ,
జహాన్ జన్మ హరిబక్త కహాయీ, 34


ఆర్ దేవత చిత న దరయీ,
హనుమత్ సెయి సర్వ సుఖ కరయీ. 35


సంకట హరి, మితి సబ్ పీరా,
జో సుమిరై హనుమత్ బాల బీర. 36


జై జై జై హనుమాన్ గోసి
కృప కరహు గురుదేవ కీ నయి. 37


యః సత బార్ పాట కర జోయి,
చూటహి బంది, మహా సుఖ హి. 38


జో యః పడే హనుమాన్ చాలీసా,
హి సిది సకే గౌరీసా. 39


తులసిదాస సద హరి చేర,
కీజై నడ హృదయ మహా దేర. 40


దోహా


పవంతని సంకట్ హరన్, మంగళ మూర్తి రూప,
రామ్ లషణ్ సీత సాహిత్, హరిదే బసహు సుర్ భుప్.