Mahalakshmi Astakam(english version)

Namosthesthu Maha Maye,
Sree Peede, Sura Poojithe,
Sanka, Chakra, Gadha Hasthe,
Maha Lakshmi Namosthuthe

Namasthe Garudarude,
Kolasura Bhayam Kari,
Sarva Papa Hare Devi,
Maha Lakshmi Namosthuthe

Sarvagne Sarva Varadhe,
Sarva Dushta Bhayam Karee,
Sarva Dukha Hare Devi,
Maha Lakshmi Namosthuthe

Sidhi Budhi Pradhe Devi,
Bhakthi Mukthi Pradayinee,
Manthra Moorthe Sada Devi,
Maha Lakshmi Namosthuthe

Adhyantha Rahithe Devi,
Adhi Shakthi Maheswari,
Yogaje Yoga Sambhoothe,
Maha Lakshmi Namosthuthe

Sthoola Sukshma Maha Roudhre,
Maha Shakthi Maho Dhare,
Maha Papa Hare Devi,
Maha Lakshmi Namosthuthe


Padmasana Sthithe Devi,
Para Brahma Swaroopini,
Para Mesi, Jagan Matha,
Maha Lakshmi Namosthuthe

Swethambara Dhare Devi,
Nanalankara Bhooshithe,
Jagat Sthithe, Jagan Matha,
Maha Lakshmi Namosthuthe

Phala Sruthi

Maha Lakmyashtakam Stotram,
Ya Padeth Bhakthiman Nara,
Sarva Sidhi Mavapnothi,
Rajyam Prapnothi Sarvadha.