Mahishasura Mardini Sthothram(hindi version)

ई गिरिनान्दिनी नन्दितामेदिनी विश्वविनोदिनी नन्दनुते
गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनिवासिनी विश्ह्नुविलासिनी जिश्ह्नुनुते
भगवती हे शितिकंथाकुतुम्बिनी भूरी कुतुम्बिनी भूरी कृते
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 1

सुरावारावार्श्हिनी दुर्धराधार्श्हिनी दुर्मुखामार्श्हिनी हर्श्हराते
त्रिभुवानापोश्हिनी शंकरातोश्हिनी किल्बिश्हमोश्हिनी घोश्हराते
दनुजा निरोश्हिनी दितिसुता रोश्हिनी दुर्मदा शोश्हिनी सिन्धुसुते
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 2

ई जगदम्बा मदम्बा कदमबा वनाप्रिया वासिनी हासराते
शिखरी शिरोमिनी तुंगा हिमालय श्रिंगा निजालय मध्यगते
मधु मधुरे मधु कैताभा भांजनी कैताभा भंजिनी रासराते
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 3

ई शाताखंदा विखंदिता रुंदा वितुन्दिता शुंडा गजाधिपते
रिपु गज गन्दा विदारण चंदा पराक्रमा शुंडा म्रिगाधिपते
निज भुजा डंडा निपातिता खानदा विपातिता मुंडा भाताधिपते
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 4

ई रना दुर्मदा शत्रु वधोदिता दुर्धरा निर्जरा शक्तिभ्रिते
चतुर विचारा धुरीना महाशिव दूताक्रिता प्रमाथाधिपते
दुरिता दुरीहा दुराशय दुरमति दानावादूता क्रितान्तामाते
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 5

ई शरानागता वैरी वधूवारा वीर वराभय दायाकारे
त्रिभुवना मस्तका शूला विरोधी शिरोधी क्रितामाला शूलाकारे
दुमिदुमी ताम्र दुन्दुभिनादा महो मुखारीक्रिता तिग्मकारे
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 6

ई निज हुंकृति मात्र निराकृता धूम्र विलोचना धूम्र सहते
समर विशोश्हिता शोनिता बीजा समुद्भावा शोनिता बीजा लेट
शिव शिव शुम्भा निशुम्भा महाहव तर्पिता भूता पिशाचाराते
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 7

धनुराणु संग रानाक्ष्हनासंगा परिस्फुरा दंगा नातात्काताके
कनका पिशंगा प्रिश्हटका निश्हंगा रासद्भाता श्रिंगा हतावातुके
करिता चतुरंगा बलाक्षिती रंग घताद्बहुरंगा राताद्बतुके
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 8

जाया जाया जप्य जयेजय जाया शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते
बहाना बहाना भिज्न्जिमी भिन्क्रिता नूपुर सिंजिता मोहिता भूतपते
नतीता नातार्धा नातीनाता नायका नातिता नाट्य सुगानाराते
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 9

ई सुमनः सुमनः सुमनः सुमनः सुमनोहरा कान्तियुते
श्रिता रजनी रजनी रजनी रजनी राजनीकारा वक्त्रवृते
सुनयना विभ्रमारा भ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमाराधिपते
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 10

सहित महाहव मल्लमा तल्लिका मल्लीता राल्लाका मल्लाराते
विरचिता वल्लिका पल्लिका मल्लिका भिल्लिका भिल्लिका वर्ग वृते
सिताक्रिता पुल्लिसमुल्ला सितारुना तल्लाजा पल्लव सल्लालिते
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 11

अविरल गन्दा गलान्मादा मदुरा मत्ता मतंगाजा राजपते
त्रिभुवना भूश्हना भूता कलानिधि रूप पयोनिधि राजसुते
ई सुदा तीजन लालासमानासा मोहना मन्मथा राजसुते
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 12

कमला दलामाला कोमला कांटी कलाकालितामाला भालालाते
सकला विलासा कलानिलायाक्रमा केलि चलात्कला हंसा कुले
अलिकुला संकुल कुवलय मंडला मौलिमिलाद्भाकुलाली कुले
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 13

करा मुरली राव वीजिता कूजिता लज्जित कोकिला मुज्न्जमाते
मिलिता पुलिंदा मनोहर गुज्न्जिता रंजिताशैला निकुज्न्जगते
निजगुना भूता महाशाबरीगना सद्गुण सम्भ्रिता केलिताले
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 14

कतिताता पीता दुकूला विचित्र मायूखातिरास्क्रिता चन्द्र रुचे
प्रनता सुरासुर मौलिमानिस्फुरा दंशुला संनाखा चन्द्र रुचे
जीता कनाकाचाला मौलिपदोर्जिता निर्भर कुंजर कुम्भाकुचे
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 15

विजिता सहस्राकरैका सहस्राकरैका सहस्राकरैकनुते
करिता सुरतारका संगरातारका संगरातारका सूनुसुते
सुरथा समाधि समानासमाधि समाधिसमाधि सुजाताराते
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 16

पदाकमलम करुनानिलाये वरिवास्यती योअनुदिनन सा शिवे
ई कमले कमालानिलाये कमालानिलायाह सा कथं न भवेथ
तवा पदमेव परम्पदामित्यानुशीलायातो मामा किम न शिवे
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 17

कनाकलासत्कला सिन्धु जलैराणु सिज्न्चिनुते गुना रंगभुवं
भजति सा किम न शाचीकुचा कुम्भा ताती परिराम्भा सुखानुभावंह
तवा चरणं शरणम करवानी नातामारावानी निवासी शिवम्
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 18

तवा विमलेंदुकुलम वादानेंदुमालम सकलं ननु कूलायते
किमु पुरुहूता पुरीन्दुमुखी सुमुखीभिरासु विमुखीक्रियते
मामा तू मातम शिवानामधने भवती कृपया किमुता क्रियते
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 19

ई मई दीनादयालुताया क्रिपयेवा त्वया भाविताव्यमुमे
ई जगतो जननी क्रिपयासी यथासी तथानुमितासिराते
यदुचितामात्र भवत्युरारी कुरुतादुरुतापमापाकुरुते
जाया जाया हे महिश्हासुरामार्दिनी राम्याकपर्दिनी शैलासुते 20