Mahishasura Mardini Sthothram(kannada version)

ಆಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದಿತಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೆ
ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿವಾಸಿನಿ ವಿಶ್ಹ್ನುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಶ್ಹ್ನುನುತೆ
ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಥಕುತುಮ್ಬಿನಿ ಭುಉರಿ ಕುತುಮ್ಬಿನಿ ಭುಉರಿ ಕ್ರಿತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 1

ಸುರವರವರ್ಶ್ಹಿನಿ ದುರ್ಧರಧರ್ಶ್ಹಿನಿ ದುರ್ಮುಖಮರ್ಶ್ಹಿನಿ ಹರ್ಶ್ಹರತೆ
ತ್ರಿಭುವನಪೋಶ್ಹಿನಿ ಶಂಕರತೊಶ್ಹಿನಿ ಕಿಲ್ಬಿಶ್ಹಮೊಶ್ಹಿನಿ ಘೋಷ್ಹರತೆ
ದನುಜ ನಿರೋಶ್ಹಿನಿ ದಿತಿಸುತ ರೋಶ್ಹಿನಿ ದುರ್ಮದ ಶೋಶ್ಹಿನಿ ಸಿನ್ಧುಸುತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 2

ಆಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬ ವನಪ್ರಿಯ ವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೆ
ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಿನಿ ತುಂಗಾ ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರಿಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೆ
ಮಧು ಮಧುರೆ ಮಧು ಕೈಟಭ ಭಂಜನಿ ಕೈಟಭ ಭಂಜಿನಿ ರಾಸರಾತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 3

ಆಯಿ ಶತಖಂಡ ವಿಖಂಡಿತ ರುಂಡ ವಿತುಂದಿತ ಶುಂದ ಗಜಾಧಿಪತೆ
ರಿಪು ಗಜ ಗಂಡ ವಿದಾರಣ ಚಂದ ಪರಾಕ್ರಮ ಶುಂದ ಮ್ರಿಗಾಧಿಪತೆ
ನಿಜ ಭುಜ ದಂಡ ನಿಪಾತಿತ ಖಂಡ ವಿಪಾತಿತ ಮುಂದ ಭಾತಾಧಿಪತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 4

ಆಯಿ ರಣ ದುರ್ಮದ ಶತ್ರು ವಧೋದಿತ ದುರ್ಧರ ನಿರ್ಜರ ಶಕ್ತಿಭ್ರಿತೆ
ಚತುರ ವಿಚಾರ ಧುರೀಣ ಮಹಾಶಿವ ದೂತಕ್ರಿತ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪತೆ
ದುರಿತ ದುರೀಹ ದುರಾಶಯ ದುರ್ಮತಿ ದಾನವದೂತ ಕ್ರಿತಾನ್ತಮತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 5

ಆಯಿ ಶರಣಾಗತ ವೈರಿ ವಧೂವರ ವೀರ ವರಾಭಯ ದಾಯಕರೆ
ತ್ರಿಭುವನ ಮಸ್ತಕ ಶುಉಲ ವಿರೋಧಿ ಶಿರೋಧಿ ಕ್ರಿತಾಮಲ ಶೂಲಕರೆ
ದುಮಿದುಮಿ ತಾಮ್ರ ದುನ್ದುಭಿನಾದ ಮಹೋ ಮುಖರೀಕ್ರಿತ ತಿಗ್ಮಕರೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 6

ಆಯಿ ನಿಜ ಹುನ್ಕ್ರಿತಿ ಮಾತ್ರ ನಿರಾಕ್ರಿತ ಧುಉಮ್ರ ವಿಲೋಚನ ಧುಉಮ್ರ ಷತೆ
ಸಮರ ವಿಶೋಶ್ಹಿತ ಶೋಣಿತ ಬೀಜ ಸಮುದ್ಭವ ಶೋಣಿತ ಬೀಜ ಲೇಟ್
ಶಿವ ಶಿವ ಶುಂಭ ನಿಶುಮ್ಭ ಮಹಾಹವ ತರ್ಪಿತ ಭುಉತ ಪಿಶಾಚರತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 7

ಧನುರನು ಸಂಗ ರಣಕ್ಷ್ಹನಸಂಗ ಪರಿಸ್ಫುರ ದನಗ ನಟತ್ಕತಕೆ
ಕನಕ ಪಿಶಂಗ ಪ್ರಿಶ್ಹತ್ಕ ನಿಷ್ಹಂಗ ರಸದ್ಭಾತ ಶ್ರಿಂಗ ಹತಾವತುಕೆ
ಕೃತ ಚತುರಂಗ ಬಳಕ್ಷಿತಿ ರಂಗ ಘಟದ್ಬಹುರಂಗ ರತದ್ಬತುಕೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 8

ಜಯ ಜಯ ಜಪ್ಯ ಜಯೇಜಯ ಜಯ ಶಬ್ದ ಪರಸ್ತುತಿ ತತ್ಪರ ವಿಶ್ವನುತೆ
ಭಾನ ಭಾನ ಭಿಜ್ಞ್ಜಿಮಿ ಭಿನ್ಕ್ರಿತ ನುಉಪುರ ಸಿನ್ಜಿತ ಮೋಹಿತ ಭೂತಪತೆ
ನತಿತ ನತಾರ್ಧ ನತೀನತ ನಾಯಕ ನಾತಿತ ನಾಟ್ಯ ಸುಗಾನರತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 9

ಆಯಿ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನೋಹರ ಕಾನ್ತಿಯುತೆ
ಶ್ರಿತ ರಾಜನೀ ರಾಜನೀ ರಾಜನೀ ರಾಜನೀ ರಜನೀಕರ ವಕ್ತ್ರವ್ರಿತೆ
ಸುನಯನ ವಿಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರಾಧಿಪತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 10

ಸಹಿತ ಮಹಾಹವ ಮಲ್ಲಮ ತಳ್ಳಿಕ ಮಲ್ಲಿತ ರಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲರತೆ
ವಿರಚಿತ ವಲ್ಲಿಕ ಪಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಭಿಲ್ಲಿಕ ಭಿಲ್ಲಿಕ ವರ್ಗ ವ್ರಿತೆ
ಸಿತಕ್ರಿತ ಪುಲ್ಲಿಸಮುಲ್ಲ ಸಿತಾರುನ ತಲ್ಲಜ ಪಲ್ಲವ ಸಲ್ಲಲಿತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 11

ಅವಿರಳ ಗಂಡ ಗಳನ್ಮದ ಮೇದುರ ಮತ್ತ ಮಾತನ್ಗಜ ರಾಜಪತೆ
ತ್ರಿಭುವನ ಭೂಷನ ಭುಉತ ಕಲಾನಿಧಿ ರುಉಪ ಪಯೋನಿಧಿ ರಾಜಸುತೆ
ಆಯಿ ಸುದ ತೀಜನ ಲಾಳಸಮಾನಸ ಮೋಹನ ಮನ್ಮಥ ರಾಜಸುತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 12

ಕಮಲ ದಲಾಮಲ ಕೋಮಲ ಕಾಂತಿ ಕಲಾಕಲಿತಾಮಲ ಭಾಳಲತೆ
ಸಕಲ ವಿಳಾಸ ಕಲಾನಿಳಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿ ಚಲತ್ಕಳ ಹಂಸ ಕುಲೇ
ಅಲಿಕುಲ ಸಂಕುಲ ಕುವಲಯ ಮಂಡಲ ಮುಲಿಮಿಳದ್ಭಾಕುಲಾಲಿ ಕುಲೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 13

ಕರ ಮುರಳೀ ರವ ವೀಜಿತ ಕುಉಜಿತ ಲಜ್ಜಿತ ಕೋಕಿಲ ಮುಜ್ಞ್ಜಮತೆ
ಮಿಳಿತ ಪುಲಿಂದ ಮನೋಹರ ಗುಜ್ಞ್ಜಿತ ರಂಜಿತಶೈಲ ನಿಕುಜ್ಞ್ಜಗತೆ
ನಿಜಗುಣ ಭುಉತ ಮಹಾಶಬರೀಗನ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಭ್ರಿತ ಕೆಲಿತಲೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 14

ಕತಿತತ ಪೀತ ದುಕೂಲ ವಿಚಿತ್ರ ಮಯೂಖತಿರಸ್ಕ್ರಿತ ಚಂದ್ರ ರುಚೆ
ಪ್ರಣತ ಸುರಾಸುರ ಮುಲಿಮನಿಸ್ಫುರ ದನ್ಶುಲ ಸಂನಖ ಚಂದ್ರ ರುಚೆ
ಜಿತ ಕನಕಾಚಲ ಮುಲಿಪದೊರ್ಜಿತ ನಿರ್ಭರ ಕುಂಜರ ಕುಮ್ಭಾಕುಚೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 15

ವಿಜಿತ ಸಹಸ್ರಕರಿಕ ಸಹಸ್ರಕರಿಕ ಸಹಸ್ರಕರೈಕನುತೆ
ಕೃತ ಸುರತಾರಕ ಸಂಗರತಾರಕ ಸಂಗರತಾರಕ ಸೂನುಸುತೆ
ಸುರಥ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾನಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿಸಮಾಧಿ ಸುಜಾತರತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 16

ಪದಕಮಲಂ ಕರುನಾನಿಳಯೇ ವರಿವಸ್ಯತಿ ಯೋಅನುದಿಣನ್ ಸ ಶಿವೆ
ಆಯಿ ಕಾಮಾಲೆ ಕಮಲಾನಿಳಯೇ ಕಮಲಾನಿಳಯಃ ಸ ಕಥಂ ನ ಭವೇತ್
ತವ ಪದಮೆವ ಪರಮ್ಪದಮಿತ್ಯನುಶೀಲಯತೊ ಮಾಮ ಕಿಂ ನ ಶಿವೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 17

ಕನಕಳಸತ್ಕಳ ಸಿಂಧು ಜಲೈರನು ಸಿಜ್ಞ್ಚಿನುತೆ ಗುಣ ರಂಗಭುವಂ
ಭಜತಿ ಸ ಕಿಂ ನ ಶಚೀಕುಚ ಕುಂಭ ತತೀ ಪರಿರಂಭ ಸುಖಾನುಭಾವಮ್ಹ್
ತವ ಚರಣಂ ಶರಣಂ ಕರವಾಣಿ ನತಾಮರವಾಣಿ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಂ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 18

ತವ ವಿಮಲೆನ್ದುಕುಲಂ ವದನೆನ್ದುಮಲಂ ಸಕಲಂ ನಾನು ಕೂಲಯತೆ
ಕಿಮು ಪುರುಹುಉತ ಪುರೀನ್ದುಮುಖೀ ಸುಮುಖೀಭಿರಸು ವಿಮುಖೀಕ್ರಿಯತೆ
ಮಾಮ ತು ಮಾತಂ ಶಿವನಾಮಧನೆ ಭವತೀ ಕೃಪಯಾ ಕಿಮುತ ಕ್ರಿಯತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 19

ಆಯಿ ಮಾಯಿ ದೀನದಯಾಳುತಯಾ ಕೃಪಯೈವ ತ್ವಯಾ ಭಾವಿತವ್ಯಮುಮೆ
ಆಯಿ ಜಗತೋ ಜನನೀ ಕ್ರಿಪಯಾಸಿ ಯಥಾಸಿ ತತ್ಹಾನುಮಿತಾಸಿರತೆ
ಯದುಚಿತಮತ್ರ ಭಾವತ್ಯುರರಿ ಕುರುತಾದುರುತಾಪಮಾಪಾಕುರುತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ 20