Mahishasura Mardini Sthothram(malayalam version)

ആയി ഗിരിനന്ദിനി നന്ടിടമെടിനി വിശ്വവിനോടിനി നന്ടനുറെ
ഗിരിവര വിന്ധ്യ ശിരോധിനിവാസിനി വിശ്ഹ്നുവിലാസിനി ജിശ്ഹ്നുനുറെ
ഭഗവതി ഹി ശിടികന്തകുടുംബിനി ഭുഉരി കുടുംബിനി ഭുഉരി ക്രിറെ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 1

സുരവരവര്‍ശ്ഹിനി ദുര്ധരധര്‍ശ്ഹിനി ദുര്മുഖമാര്‍ശ്ഹിനി ഹര്ശ്ഹരറെ
തൃഭുവനപോശ്ഹിനി ശങ്കരടോശ്ഹിനി കില്ബിശ്ഹമോശ്ഹിനി ഘോഷ്ഹരറെ
ദാനുജ നിരോശ്ഹിനി ദിടിസുട രോശ്ഹിനി ദുര്മട ശോശ്ഹിനി സിന്ധുസുറെ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 2

ആയി ജഗദംബ മാടമ്പ കടമ്പ വനപ്രിയ വാസിനി ഹാസരറെ
ശിഖരി ശിരോമിനി തുങ്ങ ഹിമാലയ ശ്രിങ്ങ നിജാലായ മധ്യഗറെ
മധു മധുരെ മധു കൈടഭ ഭാന്ജനി കൈടഭ ഭഞ്ഞിനി രാസരാറെ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 3

ആയി ശടഖണ്ട വിഖണ്ടിട റണ്ട വിടുണ്ടിട ശുണ്ട ഗജാധിപറെ
റിപ് ഗജ ഗന്ദ വിടാരണ ചാണ്ട പരാക്രമ ശുണ്ട മ്രിഗാധിപറെ
നിജ ഭുജ ദാണ്ട നിപാടിട ഖണ്ട വിപാടിട മുണ്ട ഭാടാധിപറെ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 4

ആയി രണ ദുര്മട ശത്രു വധോടിട ദുര്ധാര നിര്‍ജര ശക്ടിഭ്രിറെ
ചതുര വിചാര ധുരീന മഹാശിവ ദൂടക്രിട പ്രമതാധിപറെ
ദുരിട ദുരീഹ ദുരാശായ ദുര്മടി ദാനവദൂട ക്രിടാന്ടമാറെ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 5

ആയി ശരനാഗ്ട വൈരി വധുഉവര വിഇര വരാഭായ ദായകരെ
ത്രിഭുവന മസ്ടക ശുഉല വിരോധി ശിരോധി ക്രിടാമല ശൂലകരെ
ദുമിടുമി താമര ദുന്ടുഭിനാട മഹോ മുഖരീക്രിട ടിഗ്മകരെ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 6

ആയി നിജ ഹുന്ക്രിടി മാത്ര നിരാക്രിട ധൂമ്ര വിലോചന ധൂമ്ര ശറെ
സമര വിശോശ്ഹിട ശോനിട ബിഇജ സമുട്ഭവ ശോനിട ബിഇജ ലേറ്റ്
ശിവ ശിവ ശുംഭ നിശുംഭ മഹാഹവ ടാര്പിട ഭുഉട പിശാച്ചരറെ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 7

ധനുരന് സംഗ രനക്ഷ്ഹനസങ്ങ പരിസ്ഫുര ടാങ്ങ നടട്കടകെ
കനക പിശങ്ങ പ്രിശ്ഹട്ക നിഷ്ഹങ്ങ രസട്ഭാട ശ്രിങ്ങ ഹടാവടുകെ
ക്രിട ചതുരംഗ ബാലക്ഷിടി രംഗ ഘടട്ബഹുരങ്ങ രടട്ബടുകെ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 8

ജയ ജയ ജപ്യ ജയെജയ ജയ ശബ്ദ പരസ്ടുടി തത്പര വിശ്വന്റെ
ഭന ഭന ഭിജ്ഞ്ജിമി ഭിന്ക്രിട നുപുര സിഞ്ഞിട മോഹിട ഭൂടപടെ
നടിട നടാര്ധ നടീനട നായക നാടിട നാട്യ സുഗാനരറെ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 9

ആയി സുമനഹ് സുമനഹ് സുമനഹ് സുമനഹ് സുമനോഹര കാന്റിയുറെ
ശ്രിട രജനീ രജനീ രജനീ രജനീ രജനീകര വക്ട്രവൃറെ
സുനയന വിഭ്രമാര ഭ്രമര ഭ്രമര ഭ്രമര ഭ്രാമാരാധിപറെ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 10

സാഹിറ മഹാഹവ മല്ലമ തള്ളിക മല്ലിട രല്ലക മല്ലരറെ
വിരചിട വള്ളിക പള്ളിക മല്ലിക ഭില്ലിക ഭില്ലിക വര്‍ഗ വൃറെ
സിടക്രിട പുള്ളിസമുള്ള സിടാരുന ടാല്ലജ പല്ലവ സല്ലളിറെ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 11

അവിരല ഗന്ദ ഗലന്മാട മെട്ര മട്ട മടങ്ങജ രാജപറെ
ത്രിഭുവന ഭൂഷന ഭുഉട കലാനിധി റുപ പയോനിധി രാജസുറെ
ആയി സുദ ടിഇജന ലാലസമാനാസ മോഹന മന്മത രാജസുറെ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 12

കമല ടലാമല കൊമാല കാനറി കലാകളിടാമല ഭാലലറെ
സകല വിലാസ കലാനിലയക്രമ കേളി ചലട്കാല ഹനസ കുലേ
അലികുല സന്കുല കുവലയ മണ്ഡല മൌലിമിലട്ഭാകുലാളി കുലേ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 13

കര മുരലീ റവ വിഇജിട കുഉജിട ലജ്ജിട കോകില മുജ്ഞാമാറെ
മിലിട പുളിണ്ട മനോഹര ഗുജ്ഞ്ജിട രണ്ജിടശൈല നികുജ്ഞാഗറെ
നിജഗുന ഭുഉട മഹാശബരീഗന സദ്ഗുണ സംഭ്രിട കേളിടലെ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 14

കടിട്ട പിഇട ദുകൂല വിചിത്ര മയൂഖടിരസ്ക്രിട ചന്ദ്ര രുച്ചേ
പ്രന്ട സുരാസുര മൌലിമാനിസ്ഫുര ദാന്ശുല സന്നഖ ചന്ദ്ര രുച്ചേ
ജിറ കനകാചാല മൌലിപടോര്‍ജിട നിര്ഭര കുഞ്ഞര കുംഭാകുച്ചേ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 15

വിജിട സഹസ്രകരിക സഹസ്രകരിക സഹസ്രകരികനുറെ
ക്രിട സുരടാരക സങ്ങരടാരക സങ്ങരടാരക സുനുസുറെ
സുരത സമാധി സമാനസമാധി സമാധിസമാധി സുജാടരറെ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 16

പടകമാലം കരുനാനിലയെ വരിവസ്യടി യോനുടിനന്‍ സ ശിവേ
ആയി കമാലേ കമലാനിലയെ കമലാനിലയഹ് സ കാതം ന ഭവേത്
തവ പടമേവ പരമ്പദമിട്യനുശീലയടൊ മമ കിം ന ശിവേ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 17

കനകലസട്കാല സിന്ധു ജലൈരന് സിജ്ഞ്ചിനുറെ ഗുണ രങ്ങഭുവം
ഭജതി സ കിം ന ശചീകുച കുംഭ ടടീ പരിരംഭ സുഖാനുഭവമ്ഹ
തവ ചരണം ശരണം കരവാണി നടാമാരവാനി നിവാസി ശിവം
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 18

തവ വിമലെണ്ടുകുളം വടനെണ്ടുമാലം സകലം നാണു കൂലയടെ
കിമു പുരുഹൂട പുരീന്ദുമുഖീ സുമുഖീഭിരസൌ വിമുഖീക്രിയടെ
മമ ട മഠം ശിവനാമാധനെ ഭവടീ കൃപയാ കിമുട ക്രിയറെ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 19

ആയി മയി ദീനദയാലുടയാ ക്രിപയൈവ ത്വയാ ഭാവിടവ്യമുമേ
ആയി ജഗടോ ജനനീ ക്രിപയാസി യതാസി ടാതാനുമിടാസിരറെ
യടുചിടമാട്ര ഭാവട്യുരരി കുരുടാടുരുടാപമാപാകുരുറെ
ജയ ജയ ഹി മഹിശ്ഹാസുരമാര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുറെ 20