Mahishasura Mardini Sthothram(tamil version)

ஆயி கிரிநந்தினி நண்டிடமேதினி விஸ்வவிநோதினி நந்தனுடே
கிரிவர விந்தய ஷிரோதிநிவாசினி விஷ்ஹ்னுவிலாசினி ஜிஷ்ஹ்னுனுடே
பகவதி ஹி ஷிடிகந்தகுடும்பினி புஉரி குடும்பினி புஉரி கரிதே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 1

சுரவரவர்ஷ்கினி துர்தரதர்ஷ்கினி துர்முக்ஹமர்ஷ்கினி ஹர்ஷ்ஹரடே
ற்றிபுவனபோஷ்கினி ஷங்கரடோஷ்கினி கில்பிஷ்ஹமொஷ்கினி க்ஹோஷ்ஹரடே
தனுஜா நிறோஷ்கினி டிடிசுட ரோஷ்கினி துர்மதா ஷோஷ்கினி சிந்துசுடே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 2

ஆயி ஜகடம்ப மடம்ப கடம்ப வனப்ரிய வாசினி ஹாசரடே
ஷிக்ஹாரி ஷிரோமினி துங்க ஹிமாலய சரிங்க நிஜாலய மத்யகடே
மது மதுரே மது கைடபா பாஞ்சனி கைடபா பான்ஜினி ராசராடே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 3

ஆயி ஷடக்ஹண்ட விக்ஹண்டிட ருண்ட விடுண்டிட சுண்ட கஜாதிபடே
ரிபு கஜ கண்ட விதாரண சண்ட பராக்கிரம சுண்ட ம்ரிகாதிபடே
நிஜ பூஜா தண்ட நிபாடிட க்ஹண்ட விபாடிட முண்ட பாடாதிபடே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 4

ஆயி ரண துர்மதா சற்று வதோடிட துர்தர நிர்ஜர ஷக்டிபிரிடே
சதுர விசார துரியன மகாஷிவ டுடக்ரிட்ட பிரமதாதிபடே
துரிட துரஈஹா துராஷய துர்மதி டானவடுட க்ரிடாண்டமடே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 5

ஆயி ஷரனாகட விரி வதஊவர வீர வராபய டாயகரே
திரிபுவன மச்டக ஷஊல விரோதி சிரோதி க்ரிடாமலா ஷஊலகரே
டுமிடுமி தாமர டுண்டுபீநாட மகோ முக்ஹரஈக்ரிட்ட டிக்மாகரே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 6

ஆயி நிஜ ஹுன்க்ரிடி மாற்ற நிராக்ரிட்ட தஊம்ற விலோச்சனா தஊம்ற ஸ்டே
சமர விஷோஷ்ஹிட ஷோனிட பீஜா சமுட்பாவ ஷோனிட பீஜா லடே
சிவ சிவ சும்பா நிஷும்பா மகாஹவ தர்பிட புஉட பிஷாச்சரடே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 7

தனுரனு சங்க ரணக்ஷ்கனசங்க பரிஸ்ப்ஹுர தங்க நடத்கடகே
கனக பிஷங்க ப்ரிஷ்ஹட்க நிஷ்ஹங்க ரசட்பாட சரிங்க ஹதாவடுகே
கிரிட சதுரங்க பாலக்ஷிடி ரங்கா காடட்பஹுரங்க ரடட்படுகே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 8

ஜெயா ஜெயா ஜப்ய ஜஎஜய ஜெயா சாப்ட பரச்டுடி தத்பர விஸ்வனுடே
பான பான பீஜ்ஞ்சிமி பீன்க்ரிட்ட நஊபுற சின்சிட மொஹிட பிஊடபடே
நாட்ட நடார்த நடஈநாட்ட நாயக நாட்ட நாட்ய சுகானரடே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 9

ஆயி சுமநாஹ் சுமநாஹ் சுமநாஹ் சுமநாஹ் சுமநோஹர காண்டியுடே
ஷ்ரிட ராஜனஈ ராஜனஈ ராஜனஈ ராஜனஈ ராஜநீகர வக்ற்றவ்ரிடே
சுநயன விபிரமர பிரமர பிரமர பிரமர பிராமராதிபடே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 10

சாஹிட மகாஹவ மல்லாம தள்ளிக மல்லிட இல்லாக மல்லரடே
விரசிட வள்ளிக பள்ளிக மல்லிகா பில்லிக பில்லிக வர்க்க வரிதே
சிடக்ரிட்ட புல்லிசமுள்ள சிடாருணா தல்லஜா பல்லவ சள்ளளிடே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 11

அவிரல கண்ட கலான்மட மேடுற மட்ட மடன்கஜ ராஜபடே
திரிபுவன புஉஷ்கன புஉட கலாநிதி றுப பயோநிதி ராஜசுடே
ஆயி சுட தீஜன லாலசமானச மோகன மன்மத ராஜசுடே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 12

கமலா தாளாமல கோமள காண்டி கலாகளிடாமலா பாலலடே
சகல விலாச கலாநிலயக்கிரம கேலி சாலட்கள ஹன்ச குலே
அளிகுல சங்குல குவளைய மண்டல முளிமிலட்பாகுலாளி குலே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 13

கர முரளஈ ரவ வீசிட கஊஜிட லஜ்ஜிட கோகிலா முஜ்ஞ்சமடே
மிலிட புளிண்ட மனோஹர குஜ்ஞ்சிட ரஞ்சிடஷைல நிகுஜ்ஞ்சகடே
நிஜகுண புஉட மகாஷபரஈகன சட்குன சம்பிரிட்ட கேளிடலே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 14

கட்டட பீட டுகூல விசித்திர மயூக்ஹதிரஸ்க்ரித சந்திர ரூசே
பிரன்ட சுராசுர மௌலிமநிஸ்ப்ஹுர டன்ஷுல சன்னக்ஹா சந்திர ரூசே
ஜிட கனகாச்ச்ள முளிபடோர்ஜிட நிற்பார குஞ்சர கும்பாகுசே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 15

விசிட சஹாஸ்ரகரைக்க சஹாஸ்ரகரைக்க சஹாஸ்ரகரைகனுடே
கிரிட சுரடாரக சங்கரடாரக சங்கரடாரக சஊனுசுடே
சுரதா சமாதி சமானசமாதி சமாதிசமாதி சுஜாடரடே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 16

படகமலம் கருனாநிலையே வரிவச்யடி யோனுடிணன் ச சிவே
ஆயி கமலே கமலாநிலையே கமலாநிலயாஹ் ச கதம் ந பவேத்
தவ படமேவ பரம்படமித்யநுஸ்ஹீலயதொ மாமா கிம் ந சிவே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 17

கனகலசத்கல சிந்து ஜலைரனு சிஜ்ஞ்சினுடே குண ரங்கபுவம்
பாஜடி ச கிம் ந ஷசஈகுச்ச கும்பா ததஈ பரிரம்பா ஸுக்ஹாநுப்ஹவம்ஹ
தவ சரணம் சரணம் கரவாணி நடாமரவாணி நிவாசி சிவம்
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 18

தவ விமலேண்டுகுலம் வடநேண்டுமலம் சகலம் நானு கஊலயடே
கிமு புருஹஊட புரஈண்டுமுக்ஹஈ ஸுமுக்ஹீப்ஹிரஸௌ விமுக்ஹஈக்ரியடே
மாமா து மடம் ஷிவனாமாதனே பாவதஈ கிருபா கிமுட க்ரியதே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 19

ஆயி மயி டஈனடயாளுடயா க்ரிபயைவ தவா பாவிடவ்யமுமே
ஆயி ஜகதோ ஜனநஈ க்ரிபயாசி யதாசி ததானுமிடாசிரடே
யடுசிடமற்ற பாவடிரரி குருடாடுருடாபமாபாகுருடே
ஜெயா ஜெயா ஹி மகிஷ்ஹாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுடே 20