Purusha Suktham(kannada version)

ಥಚಂಯೋ ರವ್ರುನಿಮಹೆ.ಗತ್ಹುಂ ಯಜ್ಞಯ.

ಗತ್ಹುಂ ಯಜ್ಞ ಪತಯೇ.ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿ –ರಸ್ತು ನ.

ಸ್ವಸ್ಥಿರ್ ಮನುಷೆಭ್ಯ. ಊರ್ಧ್ವ ಜಿಗತು ಬೆಶಜಂ.

ಸಂ ನೋ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪಧೆ.ಸಂ ಚತುಶ್ ಪಡೆ

ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿ.


ಸಹಸ್ರ ಸೀರ್ಹಾ ಪುರುಷ; ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹರ್ಪಥ್.

ಸ ಭೂಮೀರ್ ವಿಸ್ವತ್ಹೋ ವೃತ್ವ.ಅಥ್ಯಥಿಷ್ಟ ದ್ಧಸಂಗುಲಂ. 1-1


ಪುರುಷ ಈವೇದ ಸರ್ವಂ.ಯದ ಭೂತಂ ಯದ ಭವ್ಯಂ.

ಉತ ಅಮ್ರುಥಥ್ವಸ್ಯ ಈಸನ. ಯದ ಅನ್ನೇನ ಅಧಿರೋಹಥಿ. 1-2


ಎಥಾ ವಾನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ.ಅತ್ಹೋ ಜ್ಯಾಯ ಸಚ ಪುರುಷ.

ಪಧೋಸ್ಯ ವಿಸ್ವ ಭೂಥನೀ.ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಮ್ರುಥಂ ದಿವಿ. 1-3


ತ್ರಿ ಪದ್ದುರ್ಧ್ವ ಉದಿತ್ ಪ್ರುರುಷ. ಪಧೋಸ್ಯೆ ಹಭ ವಾಥ್ ಪುನ.

ತತೋ ವಿಶ್ವನ್ಗ್ವ್ಯಕ್ರಮಾಥ್.ಸಸಣನ ಸಾನೆ ಅಭಿ. 1-4


ತಸ್ಮಾತ್ ವಿರದ್ ಜಯತ. ವಿರಜೋ ಅಗ್ನಿ ಪುರುಷ.

ಸ ಜತ್ಹೋ ಅತ್ಯ ರಿಚ್ಯಥ. ಪಶ್ಚಾದ್ ಭೂಮಿ ಮಾಡಹೋ ಪುರ. 1-5


ಯತ್ ಪುರುಷೆನ ಹವಿಷಾ. ದೇವಾ ಯಜ್ಞ ಮಥನ್ವಥ್.

ವಸಂತ್ಹೋ ಅಸ್ಯಾಸೀ ಧಜ್ಯಂ. ಗ್ರೀಷ್ಮ ಇಧ್ಮ ಸರದ್ಧವಿ. 1-6


ಸಪ್ಥಾಸ್ಯಸನ್ ಪರಿಧಯ. ತ್ರಿ ಸಪ್ತ ಸಮಿಧ ಕೃತ.

ದೇವಾ ಯದ ಯಜ್ಞಂ ತಂವಾನ. ಅಭಧ್ಣನ್ ಪುರುಷಂ ಪಸುಂ. 1-7


ತಂ ಯಜ್ಞಂ ಬರ್ಹಿಸಿ ಪ್ರೋಕ್ಶನ್. ಪುರುಷಂ ಜಾತಂ ಅಗ್ರಧ.

ತೆನ ದೇವ ಅಯಜಂಥ. ಸಾಧ್ಯ ರುಶಯಸ್ಚ್ ಏ. 1-8


ತಸ್ಮಾದ್ ಯಗ್ನಾಥ್ ಸರ್ವ ಹುತ. ಸಂ ಬ್ರುಥಂ ಪ್ರುಶಾದ್ ಅಜ್ಯಂ.

ಪಸುಸ್ ತ ಆಶ್ಚಕ್ರೆ ವಯವ್ಯಾನ್. ಆರನ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಸ್ಚ ಏ. 1-9


ತಸ್ಮಾದ್ ಯಗ್ನಾಥ್ ಸರ್ವ ಹುತ.ರುಚ ಸಾಮನೀ ಜಗ್ನಿರೀ.

ಚನದಾ ಸಿ ಜಗ್ನಿರೆ ತಸ್ಮಾತ್.ಯಜುಸ್ ತಸ್ಮಾದ್ ಜಾಯಥ. 1-10


ತಸ್ಮಾದ್ ಅಸ್ವಾ ಅಜಾಯಂಥ. ಏ ಕೆ ಚೋಭಯ ತ ತ.

ಗವೂಹ ಜನ್ಜಿರೆ ತಸ್ಮಾತ್. ತಸ್ಮಾದ್ ಜ್ಞಾತ ಅಜವಯ. 1-11


ಯದ ಪುರುಷ ವ್ಯಧಧು.ಕತಿಧಾ ವ್ಯಕಲ್ಪಯನ್.

ಮುಖಂ ಕಿಮಸ್ಯ ಕೊ ಬಹು. ಕಾವುರೂ ಪದ ಅ ಉಚ್ಯಥೆ. 1-12


ಬ್ರಹ್ಮನಸ್ಯ ಮುಖಂ ಅಸೀದ್.ಬಹು ರಜನ್ಯ ಕೃತ.

ಊರು ತದಸ್ಯ್ಸ್ ಯದ ವೈಸ್ಯ.ಪದ್ಭ್ಯೋ ಸುಡ್ರೋ ಆಜಯಥ. 1-13


ಚಂದ್ರಮ ಮನಸೋ ಜಾಥ.ಚಕ್ಸ್ಹೋ ಸೂರ್ಯ ಅಜಯಥ.

ಮುಖದ್ ಇಂದ್ರಸ್ ಚ ಅಗ್ನಿಸ್ ಚ.ಪ್ರನದ್ ವಯುಅ ಆಜಯಥ. 1-14


ನಭ್ಯ ಅಸೀದ್ ಅನ್ಥರೀಕ್ಷಂ.ಸೀರ್ಶ್ನೋ ಧೌ ಸಮವರ್ಥಥ.

ಪದ್ಬ್ಯಂ ಭೂಮಿ,, ದಿಸಾ ಸ್ರೋತ್ರಾಥ್.ತಧ ಲೋಕಾ ಅಕಂಪಯನ್. 1-15


ವೆದಹಮೆಥಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾನ್ಥಂ.ಅಧಿತ್ಯ ವರ್ಣ ಥಮಸತು ಪರೆ,

ಸರ್ವಾಣಿ ರೂಪಣಿ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಧೀರ. ನಾಮಾನಿ ಕೃತ್ವ ಅಭಿವದನ್ ಯದಸ್ಥೆ. 1-16


ಧಾತ ಪುರಸ್ಥಾದ್ ಯಮುಧಜಾಹಾರ.ಸಾಕ್ರ ಪ್ರವಿಧಾನ್ ಪ್ರಧಿಸಸ್ಚ ತತ್ರ.

ಥಮೆವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಣು ಮೃತ ಇಹ ಬವಥಿ. ನಾಣ್ಯ ಪಂಧ ಅಯನಾಯ ವಿಧ್ಯಥೆ. 1-17


ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಂ ಆಯಾ ಜಂತ ದೇವಾ. ತಾನಿ ಧರ್ಮಣಿ ಪ್ರಧಮನ್ಯಸನ್.

ತೆಹ ನಾಕಂ ಮಹಿಮಾನ ಸಚಂತೆ.ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೋ ಸಾಧ್ಯಾ ಸಂತಿ ದೇವಾ. 1-18


ಅಧ್ಭ್ಯಾ ಸಂಭೂತ ಪ್ರುಥ್ವ್ಯಿ ರಸಸ್ಚ.ವಿಸ್ವಾಕರ್ಮನಸ್ ಸಮವರ್ಥಧಿ.

ತಸ್ಯಸ್ ತ್ವಶ್ತಾ ವಿಧದ್ಹ್ ದ್ರುಪಮೆಥಿ.ತಡ ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಸ್ವ ಮಾಜನಂ ಅಗ್ರೆ. 2-1


ವೆದಹಂ ಎತ್ಹಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾನ್ಥಂ.ಆಡಿಥ್ಯವರ್ಣ ತಾಮಸ ಪರಸ್ಥಾಥ್.

ಥಮೆವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ.ನಾಣ್ಯ ಪಂಧಾ ವಿಧ್ಯಥೆ ಅಯನಾಯ. 2-2


ಪ್ರಜಪಥಿಸ್ ಚರತಿ ಗರ್ಭೆ ಅಂತ. ಆಜಯಮನೋ ಬಹುಧ ವಿಜಾಯಥೆ.

ತಸ್ಯ ಧೀರ ಪರಿಜನಂಥಿ ಯೋನಿಂ. ಮರೀಚಿನಾಂ ಪದಮಿಚ್ಚನ್ತಿ ವೆಧಸ. 2-3


ಯೋ ದೆವೆಭ್ಯ ಆಥಪಥಿ. ಯೋ ದೇವಾನಂ ಪುರೋಹಿತ.

ಪೂರ್ವೋ ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಜಾಥ.ನಮೋ ರುಚಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಯೇ. 2-4


ರುಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಂ ಜನಯಂಥ.ದೇವಾ ಆಜ್ಞೆ ತಧ ಬ್ರುವನ್.

ಯಸ್ಥೈವ ಬರಹ್ಮನೋ ವಿಧ್ಯತ್. ತಸ್ಯ ದೇವ ಅಸಾನ್ ವಸೆ. 2-5


ಹ್ರೀಸ್ಚ ದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸ್ಚ ಪತ್ನ್ಯೌ.ಅಹೊರಥ್ರೆ ಪಾರ್ಸ್ವೆ.

ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ರೂಪಂ.ಅಸ್ವಿನೌ ವ್ಯಥಂ. 2-6


ಇಷ್ತಂ ಮನಿಶಾನ.ಅಮುಂ ಮನಿಷಣ.ಸರ್ವೇ ಮನಿಷಣ. 2-7


ಥಚಂಯೋ ರವ್ರುನಿಮಹೆ.ಗತ್ಹುಂ ಯಜ್ಞಯ.

ಗತ್ಹುಂ ಯಜ್ಞ ಪತಯೇ.ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿ –ರಸ್ತು ನ.

ಸ್ವಸ್ಥಿರ್ ಮನುಷೆಭ್ಯ. ಊರ್ಧ್ವ ಜಿಗತು ಬೆಶಜಂ.

ಸಂ ನೋ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪಧೆ.ಸಂ ಚತುಶ್ ಪಡೆ

ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿ.