Purusha Suktham(malayalam version)

തച്ചംയോ രവ്രുനിമാഹെ.ഗതും യഗ്നായ.
ഗതും യഗന പാതയെ.ദൈവേ സ്വസ്തി –രസത് ന.
സ്വസ്തിര്‍ മനുശേഭ്യ. ഉര്ധ്വ ജിഗത്ത്‌ ബെഷജം.
സം നോ അസ്ത് ദ്വിപധെ.സം ചടുഷ് പാടെ
ഓം ശാന്തി, ശാന്തി, ശാന്തി.

സഹസ്ര സീര്‍ഹാ പുരുഷ; സഹസ്രക്ഷ സഹാര്പത്.
സ ഭൂമിര്‍ വിസ്വതോ വൃത്തവ.അത്യതിഷ്ട ദ്ധസങ്ങുലം. 1-1

പുരുഷ ഈവേട സര്‍വം.യാദ് ഭൂതം യാദ് ഭാവ്യം.
ഇതാ അമ്രുതത്വസ്യ ഈസാന. യാദ് അന്നെന അധിരോഹതി. 1-2

ഇതാ വാനസ്യ മഹിമാ.അതോ ജ്യായ സച്ച പുരുഷ.പധോസ്യ വിശ്വ ഭൂതനീ.തൃപാടസ്യമൃതം ദിവി. 1-3

തൃ പട്ടുര്‍ധ്വ ഉദൈത് പ്രുരുഷ. പധോസ്യെ ഹഭ വാത പുന.
തതോ വിശ്വങ്ങ്വ്യക്രമാത്.സസണന സനെ അഭി. 1-4

ടാസ്മത് വിരാട് ജയത. വിരജോ അഗ്നി പുരുഷ.
സ ജാതോ അതയ രിച്യത. പശ്ചാദ്‌ ഭൂമി മാധോ പുര. 1-5

യാറ്റ് പുരുശേന ഹവിഷാ. ദേവാ യഗന മതങ്വത്.
വസന്തോ അസ്യാസീ ധാജ്യം. ഗ്രീഷ്മ ഇധ്മ സരദ്ധവി. 1-6

സപ്താസ്യസന്‍ പരിധായ. ത്രി സപ്ത സമിധ കറുത്ത.
ദേവാ യാദ് യഗണം തന്വാന. അഭാധ്ണന്‍ പുരുഷം പാസും. 1-7

തം യഗണം ബര്‍ഹിസി പ്രോക്ഷന്‍. പുരുഷം ജാതം അഗ്രധ.
തേന ദേവ അയജന്ത. സാധ്യ രുഷയസ്ച് യെ. 1-8

തസ്മാദ് യഗ്നത് സര്‍വ ഹുത. സം ബ്രുതം പ്രുശാദ് അജ്യം.
പാസ്സ് ത അസ്ച്ചക്രെ വയവ്യാന്‍. ആരന്യാന്‍ ഗ്രാമ്യസ്ച്ച യെ. 1-9

തസ്മാദ് യഗ്നത് സര്‍വ ഹുത.രുച സാമനേ ജഗ്നിരീ.
ചാനടാ സി ജഗ്നിരെ ടാസ്മത്.യജുസ് തസ്മാദ് ജായത. 1-10

തസ്മാദ് ആസ്വാ അജായന്ത. യെ കെ ചോഭായ ത ത.
ഗവൂഹ ജഞ്ഞിരെ ടാസ്മത്. തസ്മാദ് ഗണത അജവായ. 1-11

യാദ് പുരുഷ വ്യധാഥ്‌.കതിധാ വ്യകല്പയന്‍.
മുഖം കിമ്സ്യ കൂ ബഹു. കാവുരൂ പട എ ഉച്യാതെ. 1-12

ബ്രഹ്മനസ്യ മുഖം അസീദ്.ബഹു രജന്യ കറുത്ത.
ഊര് ടാടസ്യ്സ് യാദ് വൈശ്യ.പട്ഭ്യോ സുട്രോ ആജയത. 1-13

ചന്ദ്രമ മനസോ ജത.ചക്ഷോ സുര്യ അജയത.
മുഖദ് ഇന്ദ്രസ് ച അഗ്നിസ് ച.പ്രനാദ് വയുയ ആജയത. 1-14

നഭയ അസീദ് അന്തരീക്ഷം.സീര്‍ശ്ണോ ധൌ സമവര്തത.
പട്ബ്യം ഭൂമി,, ദിസാ സ്രോത്രത്.തഥ ലോകാ അകമ്പയന്‍. 1-15

വെടഹമേതം പുരുഷം മഹാന്തം.അധിട്യ വരന താമസത് പരെ,
സര്‍വാണി രൂപാണി വിചിന്ത്യ ധീര. നാമാനി കൃത്വ അഭിവടന്‍ യാദസ്തെ. 1-16

ധാത പുരസ്താദ് യമുധജഹര.സചര പ്രവിധാന്‍ പ്രധിസസ്ച്ച തത്ര.
തമെവം വിദ്വാന്‍ ആണ് മൃത ഇഹ ഭവതി. നാണയ പന്ഥ അയനായ വിധ്യാതെ. 1-17

യഗ്നെന യഗണം അയ ജനത ദേവാ. താനി ധര്മണി പ്രധാമാന്യസന്‍.
തെഹ നാകം മഹിമാന സച്ചന്തേ.യാത്ര പൂര്വോ സാധ്യാ സന്തി ദേവാ. 1-18

അധ്ഭ്യാ സംഭൂത പ്രുത്വ്യി രസസ്ച്ച.വിസ്വകര്‍മനാസ് സമവര്തധി.
ടാസ്യസ് ത്വഷ്ടാ വിധധ് ദൃപമെതി.തദ്‌ പുരുഷസ്യ വിശ്വ മാജനം അഗ്രേ. 2-1

വെടാഹം എത്താം പുരുഷം മഹാന്തം.ആദിത്യവര്ന തമാശ പരസ്തത്.
തമെവം വിദ്വാന്‍ അമൃത ഇഹ ഭവതി.നാണയ പന്ധാ വിധ്യാതെ അയനായ. 2-2

പ്രജപതിസ് ചരതി ഗര്ഭെ അന്ത. ആജയമാണോ ബഹുദ വിജയത്തെ.
തസ്യ ധീര പരിജനന്തി യോനിം. മരീചിനാം പടമിച്ഛന്തി വേധസ. 2-3

യോ ടെവേഭ്യ ആതപതി. യോ ദേവാനാം പുരോഹിത.
പൂര്വോ യോ ടെവേഭ്യോ ജത.നമോ രുചായ ബ്രഹ്മയെ. 2-4

രുച ബ്രഹ്മം ജനയന്ത.ദേവാ അഗ്നെ തഥ ബ്രുവാന്‍.
യസ്തൈവ ബരഹ്മാണോ വിധ്യറ്റ്. തസ്യ ദേവ ആശാന്‍ വസേ. 2-5

ഹ്രീസ്ച്ച ദി ലക്ഷ്മിസ്ച്ച പട്ന്യൌ.ആഹോരത്രേ പാര്സ്വെ.
നക്ഷട്രനി രൂപം.അസ്വിനൌ വ്യതം. 2-6

ഇഷ്ടം മനിശാന.അമും മനിഷണ.സര്‍വേ മനിഷണ. 2-7

തച്ചംയോ രവ്രുനിമാഹെ.ഗതും യഗ്നായ.
ഗതും യഗന പാതയെ.ദൈവേ സ്വസ്തി –രസത് ന.
സ്വസ്തിര്‍ മനുശേഭ്യ. ഉര്ധ്വ ജിഗത്ത്‌ ബെഷജം.
സം നോ അസ്ത് ദ്വിപധെ.സം ചടുഷ് പാടെ
ഓം ശാന്തി, ശാന്തി, ശാന്തി.