Purusha Suktham(tamil version)

தச்சம்யோ ரவ்ருநிமஹி.கத்தும் யஞய.

கத்தும் யகன பதயே.டிவி ஸ்வஸ்தி –ரஸ்து ந.

ச்வச்திர் மனுஷேபிய. உர்த்வா ஜிகத்து பேஷஜம்.

சாம் நோ ஆஸ்து ட்விபதே.சாம் சதுஷ் படி

ஓம் சாந்தி, சாந்தி, சாந்தி.


சஹஸ்ர சீர்ஹா புருஷ; சஹாஸ்ரக்ஷ சாகர்பத்.

ச போஒமிர் விஸ்வதோ வ்ருத்வா.அத்யதிஷ்ட த்தசன்குலம். 1-1


புருஷ ஈவேட சர்வம்.யாத் போஒடம் யாத் பவ்யம்.

உத அம்ருதத்வச்ய ஈசான. யாத் அண்ணன அதிரோஹதி. 1-2


எதா வானச்ய மகிமா.அதோ சாய ச்ச புருஷ.

பதோச்ய விஸ்வ ப்ஹூதநீ.ற்றிபாடச்யம்ருதம் டிவி. 1-3


பற்றி பட்டுர்த்வா உடைத் ப்ருருஷ. பதோச்யே ஹபா வாத புன.

ததோ விஸ்வங்க்வ்யக்ரமத்.சசாணன் சனே அபி. 1-4


தஸ்மாத் விராத் ஜெயத. விரஜோ அக்னி புருஷ.

ச சதோ அத்ய ரிச்யாத. பச்சாத் ப்தூமி மாதோ புற. 1-5


யாத புருஷேன ஹவிஷா. தேவா யகன மதன்வத்.

வசந்தோ அச்யாசீ தஜ்யம். கிரீஷ்ம இதமா சரத்தவி. 1-6


சப்தாச்யசன் பரிதய. த்ரி சப்த சாமித கருத.

தேவா யாத் யக்னம் தனவான. அபாத்ணன் புருஷம் பசும். 1-7


தம் யக்னம் பர்ஹிசி ப்ரோக்ஷன். புருஷம் சாதம் அகரத.

தென் தேவ அயஜந்தா. சாத்ய ருஷயச்ச் எ. 1-8


தஸ்மாத் யஞத் சர்வ ஹத. சாம் பருத்தும் ப்ருச்ஹாத் அஜ்யம்.

பசுஸ் தா அச்ச்சக்ரே வயவ்யான். ஆரநின் க்ராம்யச்ச்ச எ. 1-9


தஸ்மாத் யஞத் சர்வ ஹத.ருச்ச சாமானி ஜக்நிரீ.

சான்டா சி ஜக்னிரே தஸ்மாத்.யஜுஸ் தஸ்மாத் சாயாத. 1-10


தஸ்மாத் அஸ்வா அஜாயந்த. எ கே சோபாய தா தா.

கவூஹா ஜன்ஜிரே தஸ்மாத். தஸ்மாத் கனத்த அஜவய. 1-11


யாத் புருஷ வித்து.கதிதா வ்யகல்பயன்.

முக்ஹம் கிம்ச்ய கூ பஹு. காவுரூ பட எ உச்யதே. 1-12


பிராமனச்ய முக்ஹம் அசீத்.பஹு ராஜன்ய கருத.

ஊரு தடைசிஸ் யாத் விசய.பட்பியோ சுடரோ ஆஜயாத. 1-13


சந்திரம மனசோ சத.சக்ஷோ சூர்யா அசயாத.

முக்ஹாத் இன்ட்ராஸ் ச அக்னிஸ் ச.பிரண்ட் வயா ஆஜயாத. 1-14


நபிய அசீத் அந்தரீக்ஷம்.சீர்ஷ்னோ து சமவர்தாதா.

பட்ப்யம் ப்தூமி,, திசா ச்ரோத்ரத்.த்த லோகா அகம்பயன். 1-15


வேடஹமேதம் புருஷம் மகாந்தம்.ஆதித்ய வர்ண தமசாது பர்,

சரவணி ரூபனி விசிந்தய தீரா. நமானி க்ருத்வா அபிவடன் யாதச்தே. 1-16


தாத புரச்த்ஹாத் யமுதஜஹர.சக்ர பிறவிதான் பிரதிசச்ச்ச தாத்ரா.

தமேவம் வித்வான் அணு மறுத்த இஹா பவதி. நான்யா பந்த அயனாய வித்யதே. 1-17


யகனென யக்னம் அய சந்த தேவா. தானி தரமணி பிரதமன்யசன்.

தேக நாகம் மகிமான சச்சந்தே.யற்ற பூர்வோ சாதா சாந்தி தேவா. 1-18


அத்பியா சம்பிஊதா ப்ருத்வியை ரசச்ச.விஸ்வகர்மனஸ் சமவர்ததி.

டாஸ்யஸ் த்வஷ்டா விதத் ட்ருபமேதி.தட புருஷச்ய விஸ்வ மாசானம் அக்ரே. 2-1


வேடஹம் ஏதம் புருஷம் மகாந்தம்.ஆடித்யவர்ண தமாசா பரச்தத்.

தமேவம் வித்வான் அம்ருத இஹா பவதி.நன்ய பந்தா வித்யதே அயனாய. 2-2


ப்ரஜபதிஸ் சாரதி கர்ப்ஹி அந்த. ஆஜயமனோ பஹுத விஜாயதே.

தஸ்ய தீரா பரிஜனந்தி யோனிம். மரீசினாம் படமிச்ச்சந்தி வேதச. 2-3


யோ தேவேபிய ஆதபதி. யோ தேவானாம் புரோஹித.

பூர்வோ யோ தேவேபியோ சத.நமோ ரசாய பிரமே. 2-4


ருச்ச பிரமம் ஜனயந்த.தேவா ஆக்னே த்த பருவன்.

யச்தைவ பரமனோ வித்யாத். தஸ்ய தேவ ஆசான் வாசே. 2-5


ஹ்ரீச்ச தி லக்ஷ்மிச்ச்ச பத்ஞௌ.அஹோரத்ரே பார்ச்வே.

நக்ஷத்ரணி ரூபம்.அஸ்விநௌ விதம். 2-6


இஷ்டம் மனிஷான.அமும் மனிஷன.சர்வே மனிஷன. 2-7


தச்சம்யோ ரவ்ருநிமஹி.கத்தும் யஞய.

கத்தும் யகன பதயே.டிவி ஸ்வஸ்தி –ரஸ்து ந.

ச்வச்திர் மனுஷேபிய. உர்த்வா ஜிகத்து பேஷஜம்.

சாம் நோ ஆஸ்து ட்விபதே.சாம் சதுஷ் படி

ஓம் சாந்தி, சாந்தி, சாந்தி.