Saraswati Songs(english version)

Song 1 
 
vaishnavi bharvagavi vaghdevi trigunatmike 
vindya vilasini varahi tripurambike
bhavati vindyandehi 
bagavati sarvarda sadhike satyartha chandrike
mampahi mahaniya mantratmike
mampahi matangi mayatmike
||vaishnavi||

a pata maduramu sangeetamu anchita sangatamu
sanchita sanketamu 
sri bharati kshira sampraptamu amruta sampatamu
sukruta sampatamu
sarigama swaradhuni 
saravarudhini sama sunada vinodini
sakala kala kalyani 
suhasini sri ragalaya vasini
mampahi makaranda mandakini
mampahi sugunala samvardini
||vaishnavi||

alochanamrutamu sahityamu sahita hita satyamu
sharada stanyamu
saraswatakshara saradyamu jnana samrajyamu 
janma safalyamu
sarasava shobhini 
sarasa lochini vani pustaka dhraini
varnalankruta vibhava 
shalini vara kavita chintamani
mampahi salokya samvahini
mampahi sri chakra simhasini

vaishnavi bharvagavi vaghdevi trigunatmike 
vindya vilasini varahi tripurambike
bhavati vindyandehi bagavati 
sarvarda sadhike satyartha chandrike
mampahi mahaniya mantratmike
mampahi matangi mayatmike