Shiva Tandava Sthothram(malayalam version)

ജടടവീ ങള ജ്ജല പ്രവാഹ പവിത സ്തലേ,
ഗലേ അവലഭ്യ ലംബിതാം ഭുജംഗ തുങ്ങ മലികാം,
ടമ ദ്ടമ ടമ ദ്ടമ നിന്നടവ ദാമാര്‍വയം,
ചാകര ചാണ്ട താണ്ടവം തനോതു ന ശിവ ശിവം. 1

ജട കടഹ സംഭ്രാമാബ്രമ നില്ലിമ്പ നിര്ജരി,
വിലോല വീചി വല്ലരി വിരാജ മന മൂര്ധാനി,
ധഗ ധഗ ടാഗ ജ്ജ്വാല ലലാട പട്ട പവകെ,
കിഷോര ചന്ദ്ര ശേകരെ രതി പ്രതി ക്ഷണം മമ. 2

ദര ദരേന്ദ്ര നന്ദിനി വിലാസ ഭാന്ദു ഭാണ്ടുര,
സ്ഫുരടിഗാന്ത സന്തതി പ്രമോധ മന മനസേ,
കൃപ കടാക്ഷ ധോരണി നിരുദ്ധ ദുര്ധരപടി,
കവചി ദിഗംബാരെ മനോ വിനോധമേതു വസ്തുനി. 3
ജട ഭുജംഗ പിങ്ങള സ്ഫുരത് ഫന മണി പ്രഭ,
കടമ്പ കുമകുമ ദ്രാവ പ്രളിപ്ത ദിഗ്വാഥ്‌ മുഖേ,
മാധന്ധ സിന്ധുര സ്ഫുരത്വഗ് ഉത്തരിയ മേധുരെ,
മനോ വിനോധമാധ്ബുതം ബിബര്‍ത്തു ഭൂത ഭാര്തറി. 4

സഹസ്ര ലോചന പ്രഭൂത്യസേശ ലേഖ ശേഖര,
പ്രസൂന ധൂളി ധോരണി വിധു സരന്ഗ്രി പീടഭു,
ഭുജങ്ങരാജ മലയ നിഭാധ ജട ജ്ഹൂടക,
ശരിയായി ചിറയ ജയതം ചകോര ബന്ധു ശേഖര. 5

ലലാട ചത്വര ജ്വലധനം ജയ സ്ഫുളിങ്ങഭ,
നിപീത പഞ്ച സായാഗം സാമാന് നിളിമ്പനയകം,
സുധ മയൂഖ ലേഖയ വിരജമന ശേഖരം,
മഹാ കപാലി സംപാടെ, സിറോ ജടലമസ്തു ന. 6

കരള ഭല പട്ടിക ധഗധാഗ ജ്ജ്വാല,
ദ്ദനം ജയഹുതി കറുത്ത പ്രച്ചണ്ട പഞ്ച സയഗെ ,
ധാരധരേന്ദ്ര നന്ദിനി കുച്ചഗ്ര ചിത്രപത്രക,
പ്രകല്പനൈക ശില്പിനി, തൃലോച്ചനെ രതെര്‍ മമ. 7

നവീന മേഘ മണ്ഡലി നിരുധ ദുര്ധരത് സ്ഫുരത്,
കാഹൂ നിസീധി നീതാമ പ്രഭാന്ധ ബന്ധ കന്ധാര,
നിളിമ്പ നിര്ജരി ദര്സ്തനോത് കൃതി സിന്ധുര,
കല നിധന ബന്ധുര സ്രിയം ജഗറ്റ് ദുരന്ധര. 8

പ്രഫുല്ല നീല പങ്കജ പ്രപഞ്ച കലിമ പ്രഭ,
വലംഭി കണ്ട കന്തളി രുചി പ്രബന്ധ കന്ധരം,
സ്മര്സ്ചിധം പുരസ്ചിധം ഭാവസ്ചിധം മഖചിധം,
ഗജചിടണ്ടാകചിധം തം അന്തകചിധം ഭജേ. 9

അഗര്‍വ സര്‍വ മംഗലാ കലാ കടമ്പ മഞ്ജരി,
രസ പ്രവാഹ മാധുരി വിജ്രുംഭ മന മധു വ്രതം,
സുരന്തകം, പറഞ്തകം, ഭാവന്തകം, മഖന്ടകം,
ഗജന്ധകന്ധകന്ടകം തമന്തകാന്തകം ഭജേ. 10

ജയത്വധബ്ര വിബ്രമാട്ബുജാമ്ഗ മസ്വസത്,
വിനിര്‍ഗമാത്, ക്രമസ്ഫുരത്, കരള ഭല ഹവ്യ വാറ്റ്,ധിമി ധിമി ധിമി ധ്വനന്‍ മൃദംഗ തുങ്ങ മംഗള,
ധ്വനി കര്‍മ പ്രവര്തിത പ്രച്ചണ്ട തന്ട്വ ശിവ. 11

ദൃഷ ദ്വിച്ചി ത്ര തല്പയോര്‍ ഭുജംഗ മൌക്തിക ശ്രജോ,
ഗരിഷ്ഠ രത്ന ലോഷ്ടയോ സുഹൃധ്വി പക്ഷ പക്ഷയോ,
ട്രുനര വിണ്ട ചക്ശുശോ പ്രജ മഹീ മഹേന്ദ്രയോ,
സമപ്രവര്തിക കഥ സദാശിവം ഭാജമ്യാഹം. 12

കട നിലമ്പ നിര്‍ജരീ നികുഞ്ഞ കൊടരെ വാസന്‍,
വിമുക്ത ദുര്മതീ സാദാ സിരസ്തഞ്ഞലീം വഹന്‍,
വിലോല ലോല ലോചാണോ ലലാമ ഭല ലഗ്നക,
ശിവേതി മന്തമുച്ചരന്‍ കട സുഖീ ഭാവംയാഹം. 13

ഇമാം ഹി നിത്യ മേവ മുക്ത മുതമോതമം സ്തവം,
പാടാന്‍, സ്മരന്‍ ബ്രൂവാന്‍ നാരോ വിശുധിമെതി സന്തതം,
ഹരേ ഗുരൌ സുഭാക്തിമാസു യതി നന്യധ ഗതീം,
വിമോഹിനം ഹി ദേഹിനാം സുഷകരസ്യ ചിതനം. 14

പൂജവസന സമയേ ദാസ വഖ്ര ഗീതം,
യ ശംഭു പൂജന പരം പദത്തി പ്രധോഷേ,
തസ്യ സ്ഥിരം രാധ ഗജേന്ദ്ര തുരംഗ യുക്തം,
ലക്ഷ്മീം സദൈവ സുമുഖീം പ്രടടതി ശമ്പ്. 15

ഇതി രാവണ കൃതം,
ശിവ തന്ടവ സ്റൊട്രം,
സമ്പൂര്‍ണം,