Shiva Tandava Sthothram(tamil version)

ஜடடவீ கள சசல ப்ரவஹா பவித ச்தாலே,

களே அவலபிய லம்பிதாம் புஜங்க துங்க மலிகாம்,

தம ட்டம தம ட்டம நின்னடவ டமர்வயம்,

சகர சண்ட தாண்டவம் தனோது ந சிவ சிவம். 1


சட்ட கடஹா சம்பிரமபிரம நில்லிம்ப நிர்சரி,

விலோல வீசி வல்லரி விராஜ மன மூர்தனி,

தக தக தக ஜ்ஜ்வல லலாட பட்ட பாவகே,

கிஷோர சந்திர சேகரே ரதி பிரதி க்ஷணம் மாமா. 2


தர டறேன்ற நந்தினி விளாச பந்து பாண்டுர,

ஸ்ப்ஹுரடிகந்த சந்ததி பிரமோத மன மனசே,

க்ருபா கடக்ஷா தோரணி நிறுத்த துர்தறபடி,

கவாச்சி டிகம்பரே மனோ விநோதமேது வச்துணி. 3


ஜடா புஜங்க பிங்கள ச்ப்ஹுரத் பகன மணி பிரபா,

கடம்ப கும்கும தரவ ப்ரளிப்த டிக்வது முக்ஹி,

மாதாந்த சிந்துர ஸ்ப்ஹுரத்வகு உத்தரிய மேதுரே,

மனோ விநோதமத்புதம் பிபர்த்து பூத பார்த்தறி. 4


சஹாச்ற லோச்சனா பிரபிஊத்யசெஷா லேக்ஹா ஷேக்ஹர,

பிரசூன தூளி தோரணி விது சரங்க்ரி பீடபூ,

புஜன்கராஜா மலாயா நிபாத ஜடா ஜ்ஹூடக,

சரியை சிறைய சாதம் சகோர பந்து ஷேக்ஹர. 5


லலாட சதவர ஜ்வலதனம் ஜெயா ஸ்ப்ஹுலிந்கப்ஹ,

நிபீத பஞ்ச சாயகம் சமன் நிளிம்பனயகம்,

சுதா மயூக்ஹா லேக்ஹைய விரசமான ஷேக்ஹர்ரம்,

மஹா கபாலி சம்ப்பாடே, சிரோ ஜடலமச்து ந. 6


கரள பல பட்டிக தகதக ஜ்ஜ்வல,

த்தனம் ஜெயஹுதி கருத பிரசண்ட பஞ்ச சயகே ,

தரதறேன்ற நந்தினி குசஆக்ரா சித்ரபத்ரக,

பிரகல்பணைக்க ஷில்பினி, ற்றிலோச்சனே ரதர் மாமா. 7


நவீன மேக்ஹா மண்டலி னிருத துர்தரத் ச்ப்ஹுரத்,

கஹூ நிசீதி நீதம பிரபந்த பந்தா கந்தர,

நிளிம்ப நிர்சரி தர்ச்தநோது கருதி சிந்துர,

கல நிதான பந்துற சரியம் ஜகாத் துரந்தர. 8


பிரபுல்ல நீல பன்கஜ பிரபஞ்ச கலிமா பிரபா,

வளம்பிய் கண்ட கந்தழி ருசி பிரபந்த கந்தரம்,

ச்மர்ச்சிதம் புரச்சிதம் பாவச்சிதம் மக்ஹசிதம்,

கஜசிடண்டகசிதம் தம் அந்தகசிதம் பாஜே. 9


அகர்வ சர்வ மங்களா கலா கடம்ப மஞ்சரி,

ராசா ப்ரவஹா மாதுரி விஜ்ரும்பா மன மது வர்த்தம்,

சுரந்தகம், பரந்தகம், பாவன்தகம், மக்ஹன்டகம்,

கஜந்தகந்தகன்டகம் தமந்தகன்தகம் பாஜே. 10


ஜெயத்வதப்ற விப்ரமட்புஜாம்க மச்வசத்,

விநிர்கமத், க்ரமஸ்ப்ஹுரத், கரள பல ஹவய வட,

திமி திமி திமி தவனன் ம்ருடங்க துங்க மங்கள,

த்வனி கர்ம ப்ரவர்தித்த பிரசண்ட தண்டவா சிவ. 11


திருஷ தவிசி தர தல்பயோர் புஜங்க மௌக்திக ஸ்ரஜோ,

கரிஷ்ட ரத்னா லோஷ்டயோ சுஹ்ருத்வி பக்ஷ பக்ஷயோ,

திரஉணர விண்ட சக்ஷுஷோ பிரஜா மகி மகேன்றயோ,

சமப்ரவர்த்திகா கத சதாசிவம் பாஜம்யஹம். 12


கட நிலம்ப நிர்ஜரீ நிகுஞ்ச கொடரே வாசன்,

விமுக்த துர்மதீ சட சிரச்தஞ்சலீம் வஹன்,

விலோல லோல லோசானோ இல்லாம பல லஞக,

சிவேதி மந்தமுசரண் கட சுக்ஹீ பாவம்யஹம். 13


இமாம் ஹாய் நித்ய மேவ முக்த முதமொதமம் ஸ்தவம்,

படன், சமரன் ப்ரூவன் நரோ விஷுதிமேதி சந்ததம்,

ஹரே குரௌ சுபாக்திமசு எதி நன்யாத கதீம்,

விமொஹினம் ஹாய் தேஹினாம் சுஷகரஷ்ய சீதனம். 14


பூஜவசன சமே தச வக்ஹ்ற கீதம்,

யா சாம்பு பூஜன பரம் பத்தி ப்ரதோஷே,

தஸ்ய ச்திராம் ராதா கஜேந்திர துரங்க யுக்தம்,

லக்ஷ்மீம் சடைவ சுமுக்ஹீம் ப்ரடடத்தி சாம்பு. 15


இதி ராவண கருத்தும்,

சிவ தண்டவ ஸ்தோத்ரம்,

சம்பூர்ணம்,