Shiva Tandava Sthothram(telugu version)

జతతవీ గల జ్జల ప్రవాహ పవిత స్తలే,
గాలే అవలభ్య లంబితాం భుజంగ తుంగ మలికాం,
దామ ద్దమ దామ ద్దమ నిన్నడవ దమర్వయం,
చక్ర చందా తాండవం తనోతు న శివ శివం. 1


జత కటాహ సంభ్రమబ్రమ నిల్లింప నిర్జరి,
విలోల వీచి వల్లరి విరాజ మన మూర్ధని,
ధగ ధగ దగ జ్జ్వల లలత పట్టా పావకే,
కిషోర చంద్ర శేకరే రతి ప్రతి క్షణం మామ. 2


దార దరేంద్ర నందిని విలస భందు భండుర,
స్ఫురదిగంత సంతతి ప్రమోద మన మనసే,
కృప కదక్ష ధోరణి నిరుద్ధ దుర్ధరపడి,
క్వచి దిగంబారే మనో వినోధమేతు వస్తుని. 3


జడ భుజంగ పింగల స్ఫురత్ ఫనా మని ప్రభ,
కదంబ కుంకుమ ద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వాదు ముఖే,
మధంద సింధూర స్ఫురత్వగు ఉత్తరియ మెదురే,
మనో వినోధమద్బుతం బిబర్తు భూత భర్తరి. 4


సహస్ర లోచన ప్రభూత్యసేశ లేఖ శేఖర,
ప్రసూన ధూళి ధోరణి విదు సరంగ్రి పీడభు,
భుజంగరాజ మలయ నిభాధ జడ ఝూటక,
శ్రియై చిరాయ జయతం చకోర బంధు శేఖర. 5


లలత చత్వర జ్వలధానం జయ స్ఫులింగాభ,
నిపీత పంచ సయాగం సమాన నిలిమ్పనయకం,
సుధా మయూఖ లేఖయ విరాజమాన శేఖరం,
మహా కపాలి సంపదే, సిరో జడలమస్తూ న. 6


కరల భళా పట్టిక ధగధగ జ్జ్వల,
దదనం జయహుతి కృత ప్రచండ పంచ సాయగే ,
ధరాధరెంద్ర నందిని కుచాగ్ర చిత్రపత్రక,
ప్రకల్పనైక శిల్పిని, త్రిలోచనే రథెర్ మామ. 7


నవీన మేఘ మండలి నిరుద దుర్ధరత్ స్ఫురత్,
కాహూ నిశీధి నీతమ ప్రభంధ బంధ కంధర,
నిలింప నిర్జరి దర్స్తనోతు కృతి సింధూర,
కల నిధాన బంధుర శ్రియం జగత్ దురంధర. 8


ప్రఫుల్ల నీల పంకజ ప్రపంచ కలిమ ప్రభ,
వలంభి కంద కంతలి రుచి ప్రబంధ కంధరం,
స్మర్స్చిధం పురస్చిధం భావస్చిధం మఖచిధం,
గజచిదందకచిధం తం అంతకచిధం భజే. 9


అగర్వ సర్వ మంగళా కళా కదంబ మంజరి,
రస ప్రవాహ మధురి విజ్రుమ్భ మన మధు వ్రతం,
సురంతకం, పరంతకం, భావంతకం, మఖందకం,
గజన్ధకంధకందకం తమన్తకంతకం భజే. 10


జయత్వధబ్ర విబ్రమద్బుజామ్గా మస్వసత్,
వినిర్గామత్, క్రమస్ఫురత్, కరల భళా హవ్యా వాత,
ధిమి ధిమి ధిమి ధ్వనాన్ మృదంగ తుంగ మంగళ,
ధ్వని కర్మ ప్రవర్తిత ప్రచండ తన్దవ శివ. 11


ద్రుష ద్విచి తర తల్పయోర్ భుజంగ మౌక్తిక స్రజో,
గరిష్ట రత్న లోష్టయో సుహ్రుద్వి పక్ష పక్షయో,
త్రునర వినడ చక్షుశో ప్రజా మహీ మహేంద్రయో,
సమప్రవర్తిక కదా సదాశివం భజామ్యహం. 12


కదా నిలంప నిర్జరీ నికుంజ కోటరే వాసన్,
విముక్త దుర్మతీ సద సిరస్తంజలీం వాహన్,
విలోల లోల లోచానో లలామ భళా లగ్నక,
శివేతి మంతముచారాన్ కదా సుఖీ భావంయాహం. 13


ఇమం హాయ్ నిత్య మేవ ముక్త ముతమోతమం స్తవం,
పదాన్, స్మరన్ బ్రూవన్ నరో విశుదిమేతి సంతతం,
హరే గురౌ సుభాక్తిమాసు యతి నన్యద గతీం,
విమోహినం హాయ్ దేహినాం సుశాకరస్య చితనం. 14


పూజవాసన సమయే దాస వఖ్ర గీతం,
య శంభు పూజన పరం పడతి ప్రదోశే,
తస్య స్థిరం రాధా గజేంద్ర తురంగ యుక్తం,
లక్ష్మీం సదివ సుముక్హీం ప్రదదతి శంబు. 15


ఇతి రావణ కృతం,
శివ తాండవ స్తోత్రం,
సంపూర్ణం,