Sri Lalitha Sahasranamam(kannada version)

ನ್ಯಸಃ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾ ಮಂತ್ರಸ್ಯ
ವಸಿನ್ಯದಿವಗ್ದೆವತರ್ಸಯಃ
ಅನುಸ್ತುಪ್ ಚಂದಃ
ಶ್ರೀಲಲಿತ ಪರಮೆಸ್ವರಿ ದೇವತಾ
ಶ್ರೀಮದ್ವಗ್ಭಾವಕುತೆತಿ ಬಿಜಂ
ಮಧ್ಯಕುತೆತಿ ಸಕ್ತಿಹ್
ಸಕ್ತಿಕುತೆತಿ ಕಿಳಕಂ
ಶ್ರೀ ಲಲಿತ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಪ್ರಸದಸಿದ್ಧಿದ್ವರ
ಸಿನ್ತಿತಫಳವಪ್ತ್ಯರ್ಥೆ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ

ಧ್ಯನಂ

ಸಿನ್ಧುರರುನ ವಿಗ್ರಹಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೌಲಿ ಸ್ಪುರಥ್
ಥರ ನಯಾಗ ಸೇಕರಂ ಸಮಿತ ಮುಖಿ ಮಪಿನ ವಕ್ಶೋರುಹಂ,
ಪನಿಭಯಂ ಅಲಿಪೂರ್ಣ ರತ್ನ ಚಶಕಂ ರಕ್ತ್ಹೊಥ್ಪಲಂ ವಿಭ್ರಥಿಂ,
ಸೌಮ್ಯಂ ರತ್ನ ಗತಸ್ಥ ರಕ್ತ ಚರಣಂ, ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪರಮಮ್ಬಿಕಂ.

ಅರುನಂ ಕರುಣಾ ತರಂಗಿತಕ್ಸಿಂ ಧರ್ತ ಪಸಂಕುಸ ಪುಷ್ಪ ಬನಕಾಪಂ
ಅನಿಮದಿಭಿರವ್ರ್ತಂ ಮಯುಖಿರಹಮಿತ್ಯೆವ ವಿಭಾವಯೇ ಭಾವನಿಂ

ದ್ಯಯೇಥ್ ಪದ್ಮಸನಸ್ಥಂ ವಿಕಸಿತ ವದನಂ ಪದ್ಮ ಪತ್ಹ್ರಯಥಕ್ಷಿಂ,
ಹೆಮಭಂ ಪೀಥವಸ್ಥ್ರಂ ಕರಕಲಿಥ-ಲಸಧೆಮ ಪದ್ಮಂ ವರನ್ಗಿಂ,
ಸರ್ವಳನ್ಗರ ಯುಕ್ತಂ ಸಥಥಂ ಅಭಯದಂ ಭಕ್ತ ನಮ್ರಂ ಭಾವನಿಂ.
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಂ ಸಂಥಮುಥಿಂ ಸಕಲ ಸುರನುಥಂ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ ಪ್ರಧತ್ರಿಂ.

ಸಕುನ್ಕುಮವಿಲೆಪನಮಲಿಕಚುಮ್ಬಿಕಸ್ತುರಿಕಂ
ಸಮನ್ದಹಸಿತೆಕ್ಸನಂ ಸಸರಕಾಪಪಸಂಕುಸಂ
ಅಸೆಸಜನಮೊಹಿನಿಂ ಅರುನಮಲ್ಯಭುಸಂಬರಂ
ಜಪಕುಸುಮಭಾಸುರಂ ಜಪವಿಧು ಸ್ಮರೆದಮ್ಬಿಕಂ

ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀಮಾಥ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜನಿ ಶ್ರೀ ಮಾತ ಸಿಮಸನೆಶ್ವರಿ
ಚಿದಗ್ನಿ ಕುಂದ ಸಂಬೂಥ ದೇವ ಕಾರ್ಯ ಸಮುಧ್ಯಥ
ಉದ್ಯಥ್ ಭಾನು ಸಹಸ್ರಭ ಚದುರ ಬಹು ಸಮನ್ವಿಧ
ರಾಘ ಸ್ವರೂಪ ಪಸದ್ಯ ಕ್ರೋಧಕರನ್ಕುಸೋಜ್ವ್ಲ
ಮನೋ ರುಪೆಶು ಕೋದಂಡ ಪಂಚ ತಂ ಮಾತ್ರ ಸಾಯಕ
ನಿಜರುನ ಪ್ರಭ ಪೂರ ಮಜ್ಜಥ್ ಬ್ರಹ್ಮಂದ ಮಂಡಲ

ಚಂಪಕಸೋಕ – ಪುನ್ನಾಗ-ಸೌಗಂಧಿಕ-ಲಸತ್ ಕಚ
ಕುರು ವಿಂದ ಮಣಿ – ಶ್ರೇಣಿ-ಕನಾಥ್ ಕೊತಿರ ಮಂದಿಥ
ಅಷ್ಟಮಿ ಚಂದ್ರ ವಿಭ್ರಾಜ – ಧಲಿಕ ಸ್ಥಳ ಶೋಭಿತ
ಮುಕ ಚಂದ್ರ ಕಳನ್ಕಭ ಮ್ರಿಗನಭಿ ವಿಸೆಷಕ
ವಾದನ ಸಮರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಗೃಹ ತೋರಣ ಚಿಲ್ಲಕ
ವಕ್ಥ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ –ಪರಿವಹ-ಚಲನ ಮೀನಭ ಲೋಚನ

ನವ ಚಂಪಕ –ಪುಷ್ಪಭ-ನಾಸಾ ಧನದ ವಿರಜಿಥ
ಥರ ಕಂಠಿ ತಿರಸ್ಕರಿ ನಸಭಾರಣ ಭಾಸುರ
ಕದಂಭ ಮಂಜರಿ ಕ್ಲುಪ್ತ ಕರ್ಣ ಪೂರ ಮನೋಹರ
ಥದಂಗ ಯುಗಲಿ ಭೂತ ಥಪನೋದುಪ ಮಂಡಲ
ಪದ್ಮ ರಾಗ ಸಿಳ ದರ್ಶ ಪರಿಭಾವಿಕ ಪೋಳಭು
ನವ ವಿಧ್ರುಮ ಬಿಮ್ಭ ಶ್ರೀ ನ್ಯಕ್ಕರಿ ರತ್ನ ಚ್ಚಧ

ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಂಗುರಕರ ದ್ವಿಜ ಪಂಗ್ತಿ ದ್ವಾಯೋಜ್ಜ್ಲ
ಕರ್ಪೂರ ವೀಡಿ ಕಮೋಧ ಸಮಕರ್ಷ ದಿಗಂದರ
ನಿಜ ಸಲ್ಲಭ ಮಾಧುರ್ಯ ವಿನಿರ್ಭರ್ದಿಸ್ತ ಕಚ್ಚಭಿ
ಮಂದಸ್ಮಿತ ಪ್ರಭ ಪೂರ ಮಜ್ಜತ್ ಕಮೇಶ ಮಾನಸ
ಅನಕಲಿಧ ಸದೃಶ್ಯ ಚಿಬುಕ ಶ್ರೀ ವಿರಜಿಥ
ಕಮೇಶ ಬದ್ಧ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರ ಶೋಬಿಥ ಕಂಧರ

ಕನ್ಕಂಗಧ ಕೆಯುರ ಕಮನಿಯ ಬುಜನ್ವಿಧ
ರತ್ನ ಗ್ರೈವೆಯ ಚಿಂತಕ ಲೋಲ ಮುಕ್ತ ಫಲನ್ವಿಥ
ಕಮೆಸ್ವರ ಪ್ರೇಮ ರತ್ನ ಮಣಿ ಪ್ರತಿ ಪಣ ಸ್ಥಾನಿ
ನಭ್ಯ್ಲ ವಲ ರೋಮಲಿ ಲತಾ ಫಲ ಕುಛ ದ್ವಾಯಿ
ಲಕ್ಷ್ಯ ರೋಮ ಲತಾ ಧರಥ ಸಮುನ್ನೆಯ ಮಧ್ಯಮ
ಸ್ಥಾನ ಭಾರ ದಳನ್ ಮಧ್ಯ ಪಟ್ಟ ಭಂಧ ವಲಿಥ್ರಾಯ

ಅರುನರುನ ಕುಸುಮಬ ವಸ್ತ್ರ ಭಾಸ್ವಾತ್ ಕಟಿ ತ್ತಿ
ರತ್ನ ಕಿಂಕಿನಿಕ ರಮ್ಯ ರಸನ ಧಾಮ ಭೂಶಿಥ
ಕಮೇಶ ಜ್ಞಾತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮರ್ದ್ವೋರು ದ್ವಾಯನ್ವಿಥ
ಮನಿಖ್ಯ ಮುಕುತ ಕರ ಜನು ದ್ವಾಯ ವಿರಜಿಥ
ಇಂದ್ರ ಕೋಪ ಪರಿಕ್ಷಿಪ್ಥ ಸ್ಮರತುನಭ ಜನ್ಗಿಕ
ಕೂಡ ಗುಲ್ಪ್ಹ ಕೂರ್ಮ ಪ್ರಶತ ಜಯಿಷ್ಣು ಪ್ರಪದನ್ವಿಧ

ನಕಧಿ ಧಿಥಿ ಸಂಚನ್ನ ನಮಜ್ಜನ ತಮೋಗುಣ
ಪದ ದ್ವಾಯ ಪ್ರಭ ಜಲ ಪರಕ್ರುಥ ಸರೋರುಹ
ಸಿಂಚನ ಮಣಿ ಮಂಜೀರ ಮಂದಿಥ ಶ್ರೀ ಪಮಮ್ಬುಜ
ಮರಳಿ ಮಂಧ ಗಮನ ಮಹಾ ಲಾವಣ್ಯ ಸೇವಧಿ
ಸರ್ವರುನ ಅನಾವಧ್ಯಂಗಿ ಸ್ರ್ವಭಾರಣ ಭೂಷಿತ
ಶಿವಕಮೆಸ್ವಾರನ್ಗಸ್ಥ ಶಿವ ಸ್ವಾಧೀನ ವಲ್ಲಭ

ಸುಮ್ಮೆರು ಮಧ್ಯ ಶ್ರೀನ್ಗಸ್ಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಗರ ನಾಯಿಕ
ಚಿಂಥಮಣಿ ಗ್ರಿಹಂಥಸ್ಥ ಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಸನ ಸ್ಥಿತ
ಮಹಾ ಪದ್ಮ ದ್ವಿ ಸಂಸ್ಥ ಕದಂಭ ವನ ವಸಿನಿ
ಸುಧಾ ಸಾಗರ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಮಧಯಿನಿ
ದೇವರ್ಷಿ ಗಣ-ಸಂಗತ-ಸ್ತುಯಮನಥ್ಮ-ವೈಭವ
ಭಂದಸುರ ವದೊದ್ಯುಕ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಸೇನಾ ಸಮವಿಥ

ಸಂಪಥ್ಕರಿ ಸಮರೂದ ಸಿಂಧೂರ ವ್ರಿಜ ಸೇವಿತ
ಅಸ್ವರೂದದಿಶಿದಸ್ವ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಬಿರವ್ರುಥ
ಚಕ್ರ ರಾಜ ರಥ ರೂದ ಸರ್ವಯುಧ ಪರಿಷ್ಕ್ರಿಧ
ಗೆಯ ಚಕ್ರ ರಥ ರೂದ ಮಂತ್ಹ್ರಿಣಿ ಪರಿ ಸೇವಿತ
ಗಿರಿ ಚಕ್ರ ರಥರೂದ ಧನದ ನಾಥ ಪುರಸ್ಕ್ರುಥ
ಜ್ವಲಿಮಲಿಕ ಕ್ಸಿಪ್ಥ ವನ್ಹಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಕ

ಭಂಡ ಸೈನ್ಯ ವದೊದ್ಯುಕ್ಥ ಶಕ್ತಿ ವಿಕ್ರಮ ಹರ್ಶಿಥ
ನಿತ್ಯ ಪರಕಮತೋಪ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಸಮುತ್ಸುಕ
ಬಂದ ಪುತ್ರ ವದೊದ್ಯುಕ್ಥ ಬಲ ವಿಕ್ರಮ ನನ್ಧಿತ
ಮಂತ್ಹ್ರಿನ್ಯಂಬ ವಿರಚಿತ ವಿಶಂಗವಥ ದೊಶಿಥ
ವಿಶುಕ ಪ್ರಾಣ ಹರಣ ವಾರಾಹಿ ವೀಎರ್ಯ ನನ್ಧಿಥ
ಕಾಮೇಶ್ವರ ಮುಕಲೋಕ ಕಲ್ಪಿತ ಶ್ರೀ ಗನೆಶ್ವರ

ಮಹಗನೆಶ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ವಿಗ್ನಯನ್ಥ್ರ ಪ್ರಹರ್ಶಿಥ
ಬಂದ ಸುರೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮುಕ್ಥ ಸಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಥ್ಯಸ್ಥ್ರ ವರ್ಷನಿ
ಕರನ್ಗುಲಿ ನಕ್ಹೊಥ್ಪನ್ನ ನಾರಾಯಣ ದಸಕ್ರಿಥಿ
ಮಹಾ ಪಸುಪಥಸ್ಥ್ರಗ್ನಿ ನಿರ್ದಗ್ಧಸುರ ಸೈನಿಕ
ಕಮೆಶ್ವರಸ್ಥ್ರ ನಿರ್ಧಗ್ಧ ಸಬಂದಸುರ ಸುನ್ಯಕ
ಬ್ರ್ಹ್ಮೊಪೇಂದ್ರ ಮಹೆಂದ್ರಧಿ ದೇವ ಸಂಸ್ತುಥ ವೈಭವ

ಹರ ನೆಥ್ರಗ್ನಿ ಸಂಧಗ್ಧ ಕಾಮ ಸಂಜೀವನೌಶಧಿ
ಶ್ರೀ ವಗ್ಬ್ಹವೇ ಕೂದೈಗ ಸ್ವರೂಪ ಮುಖ ಪಂಕಜ
ಕಂತಾಥ ಕಡಿ ಪರ್ಯಂತ ಮಧ್ಯ ಕೂದೈಗ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ
ಸಕ್ತಿ ಕೂದೈಗ ಥಪನ್ನ ಕದ್ಯತ್ಹೋ ಭಾಗ ಧಾರಿಣಿ
ಮೂಲ ಮಂತ್ಹ್ರಥ್ಮಿಖ ಮೂಲ ಕೂಡ ತ್ರಾಯ ಕಳೆಭಾರ
ಕುಲಮ್ರುಥಿಕ ರಸಿಕ ಕುಲ ಸಂಕೇತ ಪಲಿನಿ
ಕುಲಂಗಣ ಕುಲನ್ಥಸ್ಥ ಕುಲಿನಿ ಕುಲ ಯೋಗಿನಿ
ಅಕುಲ ಸಮಯನ್ಥಸ್ಥ ಸಮಯಾಚಾರ ಥಟ್ ಪರ
ಮೊಳಧರಿಕ ನಿಲಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಗ್ರಂಧಿ ವಿಭೆದಿನಿ
ಮಣಿ ಪೂರನ್ಥರುಧಿಥ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಂಧಿ ವಿಬೇಧಿನಿ
ಆಗ್ನ ಚಕರನ್ಥರಳಸ್ಥ ರುದ್ರ ಗ್ರಂಧಿ ವಿಭೆದಿನಿ
ಸಹರರಮ್ಭುಜರೂದ ಸುಧಾ ಸರಭಿ ವರ್ಷಿಣಿ

ಥದಿಲ್ಲಥ ಸಮರುಚ್ಯ ಶಾದ್ ಚಕ್ರೋಪರಿ ಸಂಶಿಥ
ಮಹಾ ಸ್ಸಕ್ಥ್ಯ ಕುಂಡಲಿನಿ ಬಿಸ ತಂತು ಥನಿಯಸಿ
ಭವಾನಿ ಭವನ ಗಮ್ಯ ಭಾವರನಿ ಕುದರಿಗ
ಭದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಭದ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಭಕ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಧಯಿನಿ
ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತಿ ಗಮ್ಯ ಭಕ್ತಿ ವಸ್ಯ ಭಯಪಹ
ಸಂಭಾವ್ಯ ಸರಧರದ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ಮಧಯಿನಿ

ಸಂಕರಿ ಸ್ರೀಕರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸರತ್ ಚಂದ್ರ ನಿಭಣನ
ಸತ್ಹೋ ಧರಿ ಸಂಥಿಮಥಿ ನಿರಾಧಾರ ನಿರಂಜನ
ನಿರ್ಲೆಪ ನಿರ್ಮಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಾಕರ ನಿರಕುಲ
ನಿರ್ಗುಣ ನಿಷ್ಕಲ ಸಂತ ನಿಷ್ಕಾಮ ನಿರುಪ್ಪಲ್ಲವ
ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ನಿರ್ವಿಕಾರ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚ ನಿರಸ್ರಾಯ

ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ನಿತ್ಯ ಭುದ್ಧ ನಿರವಧ್ಯ ನಿರಂತರ
ನಿಷ್ಕಾರಣ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ನಿರುಪಧಿ ನಿರೀಸ್ವರ
ನೀರಾಗ ರಾಘ ಮಧಾನಿ ನಿರ್ಮಧ ಮಧನಸಿನಿ
ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರಹಂಕಾರ ನಿರ್ಮೋಹ ಮೋಹನಸಿನಿ
ನಿರ್ಮಮ ಮಮತಾ ಹನ್ಥ್ರಿ ನಿಷ್ಪಪ ಪಾಪ ನಶಿನಿ
ನಿಷ್ಕ್ರೋಧ ಕ್ರೋಧ–ಸಮಣಿ ನಿರ್ ಲೋಭ ಲೋಭ ನಸಿನಿ

ನಿಸ್ಸಂಸಯ ಸಂಸಯಗ್ನಿ ನಿರ್ಭಾವ ಭಾವ ನಸಿನಿ
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ನಿರಭಾಧ ನಿರ್ಭೇಧ ಭೇಧ ನಸಿನಿ
ನಿರ್ನಸ ಮ್ರಿತ್ಯು ಮಧಾನಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹ
ನಿಸ್ಥುಳ ನೀಲ ಚಿಕುರ ನಿರಪಾಯ ನಿರಥ್ಯಾಯ
ಧುರ್ಲಭ ಧುರ್ಗಮ ಧುರ್ಗ
ಧುಕ ಹನ್ಥ್ರಿ ಸುಖ ಪ್ರದ
ದುಷ್ಟ ದೂರ ದುರಾಚಾರ ಸಮಣಿ ದೋಷ ವರ್ಜಿತ

ಸರ್ವನ್ಗ್ನ ಸಾಂದ್ರ ಕರುಣಾ ಸಮನಧಿಕ ವರ್ಜಿತ
ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಮಾಯಿ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಸದ್ಗತಿ ಪ್ರದ
ಸರ್ವೆಶ್ವರಿ ಸರ್ವ ಮಾಯಿ
ಸರ್ವ ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ

ಸರ್ವ ಯಂತ್ಹ್ರಥ್ಮಿಕ ಸರ್ವ ತಂತ್ರ ರೂಪ ಮನೊಂಮಣಿ
ಮಾಹೆಸ್ವರಿ ಮಹಾ ದೇವಿ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ರಿದ ಪ್ರಿಯ
ಮಹಾ ರೂಪ ಮಹಾ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾ ಪಥಕ ನಸಿನಿ
ಮಹಾ ಮಾಯಾ ಮಹಾ ಸತ್ವ ಮಹಾ ಸಕ್ತಿ ಮಹಾ ರತಿ

ಮಹಾ ಭೋಗ ಮಹೈಸ್ವಾರ್ಯ ಮಹಾ ವೀರ್ಯ ಮಹಾ ಬಲ
ಮಹಾ ಭುಧಿ ಮಹಾ ಸಿಧಿ ಮಹಾ ಯೋಗೆಸ್ವಾರೆಸ್ವರಿ
ಮಹತ್ಹಂಥ್ರ ಮಹಮನ್ಥ್ರ ಮಹಯನ್ಥ್ರ ಮಹಾಸನ

ಮಹಾ ಯಾಗ ಕ್ರಮರಧ್ಯ ಮಹಾ ಭೈರವ ಪೂಜಿತ
ಮಹೇಶ್ವರ ಮಹಕಲ್ಪ ಮಹಾ ತಾಂಡವ ಸಕ್ಷಿನಿ
ಮಹಾ ಕಮೇಶ ಮಹಿಷಿ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ

ಚತುಸ್ತತ್ಯುಪಚರದ್ಯ ಚತು ಸಷ್ಟಿ ಕಲ ಮಾಯಿ

ಮಹಾ ಚತುಸಷ್ಟಿ ಕೊಡಿ ಯೋಗಿನಿ ಗಣ ಸೇವಿತ

ಮನು ವಿದ್ಯಾ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗ

ಚಾರು ರೂಪ ಚಾರು ಹಾಸ ಚಾರು ಚಂದ್ರ ಕಾಲಧರ

ಚರಾಚರ ಜಗನ್ನಾಥ ಚಕ್ರ ರಾಜ ನಿಕೆಥನ


ಪಾರ್ವತಿ ಪದ್ಮ ನಯನ ಪದ್ಮ ರಾಗ ಸಮಪ್ರಭ

ಪಂಚ ಪ್ರೆಥಸನ ಸೀನ ಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ

ಚಿನ್ಮಯಿ ಪರಮಾನಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಗಣ ರೂಪಿಣಿ

ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಥ್ರು ಧ್ಯೇಯ ರೂಪ ಧರ್ಮಧ್ರಮ ವಿವರ್ಜಿಥ

ವಿಸ್ವ ರೂಪ ಜಗರಿಣಿ ಸ್ವಪಂಥಿ ಥೈಜಸಥ್ಮಿಕ


ಸುಪ್ತ ಪ್ರನ್ಗ್ನಥ್ಮಿಕ ತುರ್ಯ ಸರ್ವವಸ್ಥ ವಿವರ್ಜಿಥ

ಶೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಥ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪ ಗೋಪ್ಥ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ರೂಪಿಣಿ

ಸಂಹರಿಣಿ ರುಧ್ರ ರೂಪ ತಿರೋಧನ ಕರಿ ಈಶ್ವರಿ

ಸದಶಿವಾ ಅನುಗ್ರಹದ ಪಂಚ ಕೃತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ

ಭಾನು ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಭೈರವಿ ಭಾಗ ಮಾಲಿನಿ

ಪದ್ಮಾಸನ ಭಗವತಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಹೋದರಿ

ಉನ್ಮೇಶ ನಿಮಿಶೋತ್ಪನ್ನ ವಿಪನ್ನ ಭುವನವಳಿ

ಸಹಸ್ರ ಸೀರ್ಷ ವಾದನ ಸಹರಕ್ಷಿ ಸಹಸ್ರ ಪತ್


ಆಬ್ರಹ್ಮ ಕೀದ ಜನನಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವಿಧಯಿನಿ

ನಿಜನ್ಗ್ನ ರೂಪ ನಿಗಮ ಪುನ್ಯಪುನ್ಯ ಫಲ ಪ್ರಧ

ಶ್ರುತಿ ಸೀಮಂತ ಕುಲ ಸಿನ್ಧೂರಿ ಕೃತ ಪದಬ್ಜ್ಹ ಧೂಳಿಗ

ಸಕಳಗಮ ಸಂದೋಹ ಶುಕ್ತಿ ಸಂಪುಟ ಮುಕ್ಥಿಕ

ಪುರಶರ್ಥ ಪ್ರಧ ಪೂರ್ಣ ಬ್ಹೊಗಿನಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ

ಅಂಬಿಕ ಅನಧಿ ನಿಧನ ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸೇವಿತ


ನಾರಾಯಣಿ ನಾದ ರೂಪ ನಮ ರೂಪ ವಿವರ್ಜಿಥ

ಹ್ರಿಂ ಕರಿ ಹರಿಮಥಿ ಹೃದಯ ಹೆಯೋಪದೆಯ ವರ್ಜಿತ

ರಾಜ ರಾಜರ್ಚಿಥ ರಕ್ಹಿನಿ ರಮ್ಯ ರಾಜೀವ ಲೋಚನ

ರಂಜನಿ ರಮಣಿ ರಸ್ಯ ರನಾಥ್ ಕಿಂಕಿಣಿ ಮೇಖಲ

ರಾಮಾ ರಾಕೆಂದು ವಾದನ ರತಿ ರೂಪ ರತಿ ಪ್ರಿಯ


ರಕ್ಷಾ ಕರಿ ರಕ್ಷಸಗ್ನಿ ರಾಮಾ ರಾಮನ ಲಂಪಟ

ಕಾಮ್ಯ ಕಮಕಳ ರೂಪ ಕದಂಭ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯ

ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜಗತಿ ಕಂಧ ಕರುಣಾ ರಸ ಸಾಗರ

ಕಲಾವತಿ ಕಲಾಳಪ ಕಾಂತ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಿಯ

ವರ್ಧ ವಾಮ ನಯನ ವಾರುಣಿ ಮಧ ವಿಹ್ವಲ

ವಿಸ್ವಧಿಕ ವೇದ ವೇದ್ಯ ವಿನ್ಧ್ಯಚಲ ನಿವಾಸಿನಿ

ವಿಧಾತ್ರಿ ವೇದ ಜನನಿ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾ ವಿಲಾಸಿನಿ


ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಕ್ಷೆತ್ರೆಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೆಥ್ರಗ್ನ ಪಲಿನಿ

ಕ್ಷಯ ವ್ರಿಧಿ ನಿರ್ಮುಕ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಳ ಸಮರ್ಚಿಥ

ವಿಜಯ ವಿಮಲಾ ವನ್ಧ್ಯ ವನ್ಧರು ಜನ ವಾತ್ಸಲ

ವಾಗ ವಧಿನಿ ವಾಮ ಕೆಸಿ ವಹ್ನಿ ಮಂಡಲ ವಾಸಿನಿ

ಭಕ್ತಿ ಮತ ಕಲ್ಪ ಲಥಿಕ ಪಾಸು ಪಾಸ ವಿಮೊಚನಿ


ಸಂಹ್ರುಥ ಸೆಶ ಪಶಂದ ಸದಾಚಾರ ಪ್ರವರ್ಥಿಕ

ಥಪತ್ರ್ಯಗ್ನಿ ಸಂಥಪ್ಥ ಸಮಹ್ಳದಹ್ನ ಚಂದ್ರಿಕಾ

ತರುಣಿ ತಪಾಸ ಆರಾಧ್ಯ ತಾನು ಮಧ್ಯ ಥಮೊಪಹ

ಚಿಥಿ ಥತ್ಪದ ಲಕ್ಷ್ಯರ್ಥ ಚಿದೆಕರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ

ಸ್ವಾತ್ಹ್ಮನಂದ ಲವಿ ಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮದ್ಯನಂಥ ಸಂಥಥಿ


ಪರಾ ಪ್ರಥ್ಯಕ್ ಚಿಡಿ ರೂಪ ಪಸ್ಯನ್ತಿ ಪರ ದೇವತಾ

ಮಧ್ಯಮ ವೈಖರಿ ರೂಪ ಭಕ್ತ ಮಾನಸ ಹಂಸಿಖ

ಕಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಣ ನದಿ ಕ್ರುಥಗ್ನ ಕಾಮ ಪೂಜಿತ

ಸೃನ್ಗರ ರಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಯಾ ಜಲಂಧರ ಸ್ಥಿತ

ಒಡ್ಯಾನ ಪೀದ ನಿಲಯ ಬಿಂದು ಮಂಡಲ ವಾಸಿನಿ

ರಹೋ ಯೋಗ ಕ್ರಮರಧ್ಯ ರಹಸ್ ತರ್ಪಣ ತರ್ಪಿಥ


ಸದ್ಯ ಪ್ರಸದಿನಿ ವಿಸ್ವ ಸಕ್ಷಿನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ವರ್ಜಿತ

ಶದಂಗ ದೇವತಾ ಯುಕ್ತ ಶದ್ಗುನ್ಯ ಪರಿಪೂರಿಥ

ನಿತ್ಯ ಕ್ಲಿನ್ನ ನಿರುಪಮ ನಿರ್ವನಸುಖ ದಯಿನಿ

ನಿತ್ಯ ಶೋದಸಿಕ ರೂಪ ಶ್ರೀ ಕಂದರ್ಥ ಸರೀರಿಣಿ

ಪ್ರಭಾವತಿ ಪ್ರಭ ರೂಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರಮೇಶ್ವರಿ

ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ

ವ್ಯಾಪಿನಿ ವಿವಿಧಕರ ವಿಧ್ಯ ಅವಿಧ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ

ಮಹಾ ಕಮೇಶ ನಯನ ಕುಮುದಹ್ಲಾಧ ಕುಮುಧಿ

ಭಕ್ತ ಹಾರ್ಧ ತಮೋ ಬೇಧ ಭಾನು ಮತ ಭಾನು ಸಂಥಥಿ


ಶಿವಧೂಥಿ ಶಿವರಧ್ಯ ಶಿವ ಮೂರ್ತಿ ಶಿವನ್ಗರಿ

ಶಿವ ಪ್ರಿಯ ಶಿವಪ್ರ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟ ಶಿಷ್ಟ ಪೂಜಿತ

ಅಪ್ರಮೇಯ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಮನೋ ವಾಚಾಮ ಗೋಚರ

ಚಿತ್ಸಕ್ತಿ ಚೆಥನ ರೂಪ ಜಡ ಶಕ್ತಿ ಜದಥ್ಮಿಖ

ಗಾಯತ್ರಿ ವ್ಯಹೃಥಿ ಸಂಧ್ಯಾ ದ್ವಿಜ ಬ್ರಿಂದ ನಿಷೆವಿಥ


ತತ್ವಸನ ತತ್ ತ್ವಂ ಆಯೀ ಪಂಚ ಕೊಸಂದರ ಸ್ಥಿತ

ನಿಸ್ಸೇಮ ಮಹಿಮಾ ನಿತ್ಯ ಯೌಅವನ ಮಧ ಶಾಲಿನಿ

ಮಧ ಗೂರ್ನಿಥ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ಮಧ ಪಟಲ ಖಂದಬೂ


ಚಂದನ ದ್ರವ ಧಿಗ್ಧಂಗಿ ಚಂಪೆಯ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯ

ಕುಸಲ ಕೊಮಲಕರ ಕುರು ಕುಳ್ಳ ಕುಲೆಶ್ವರಿ

ಕುಲ ಕುಂದಲಯ ಕುಲ ಮಾರ್ಗ ಥಟ್ ಪರ ಸೇವಿತ

ಕುಮಾರ ಗಣ ನಡಂಭ

ತುಷ್ಟಿ ಪುಷ್ಟಿ ಮತಿ ಧ್ರಿತಿ

ಸಂತಿ ಸ್ವಸ್ಥಿಮಥಿ ಕಂಠಿ ನನ್ಧಿನಿ ವಿಜ್ಞ ನಸಿನಿ


ತೆಜೋವಥಿ ತ್ರಿನಯನ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ-ಕಮರೂಪಿನಿ

ಮಾಲಿನಿ ಹಂಸಿನಿ ಮಠ ಮಲಯಚಲ ವಸಿನಿ

ಸುಮುಖಿ ನಳಿನಿ ಸುಬ್ರು ಶೋಭನ ಸುರ ನಾಯಿಕ

ಕಲ ಕಂತಿ ಕಂಠಿ ಮತಿ ಕ್ಶೋಭಿನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಿಣಿ


ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ವಮದೇವಿ ವಯೋವಸ್ಥ ವಿವರ್ಜಿಥ

ಸಿಧೆಸ್ವರಿ ಸಿಧ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಧ ಮಠ ಯಸವಿನಿ

ವಿಶುಧಿಚಕ್ರ ನಿಲಯ ಆರಕ್ಥವರ್ನಿ ತ್ರಿಲೋಚನ

ಖದ್ವಾನ್ಗಧಿ ಪ್ರಕರಣ ವದನಿಕ ಸಮವಿಧ

ಪಯಸಂನ ಪ್ರಿಯ ತ್ವಕ್ಸ್ಥ ಪಾಸು ಲೋಕ ಭಯಮ್ಕರಿ

ಅಮ್ರುಥಥಿ ಮಹಾ ಸಕ್ತಿ ಸಂವ್ರುಥ ದಕಿನೀಸ್ವರಿ


ಅನಹಥಬ್ಜ ನಿಲಯ ಸ್ಯಮಭ ವದನದ್ವಾಯ

ಧಮ್ಷ್ಟ್ರೋಜ್ವ್ಲ ಅಕ್ಷ ಮಲಧಿ ಧರ ರುಧಿರ ಸಂಸ್ಥಿದ

ಕಲ ರತ್ರ್ಯಧಿ ಶಕ್ತಿ ಯೌಗ ವ್ರುಧ ಸ್ನಿಗ್ಗ್ದೊವ್ಧನ ಪ್ರಿಯ


ಮಹಾ ವೀರೇಂದ್ರ ವರ್ಧ ರಕಿನ್ಯಂಭ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ

ಮಣಿ ಪೂರಬ್ಜ ನಿಲಯ ವಾದನ ತ್ರಾಯ ಸಂಯುಧ

ವಜ್ರಧಿಕಯುಧೋಪೆಥ ದಮರ್ಯಧಿಭಿ ರವ್ರುಥ

ರಕ್ತ ವರ್ಣ ಮಾಂಸ ನಿಷ್ಠ ಗುದನ್ನ ಪ್ರೀತ ಮಾನಸ


ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಸುಖಧ ಲಕಿನ್ಯಂಭ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ

ಸ್ವಧಿಷ್ಟನಂಬುಜಗಥ ಚತುರ್ ವಕ್ಥ್ರ ಮನೋಹರ

ಸುಲಯುಧ ಸಂಪನ್ನ ಪೀಠ ವರ್ಣ ಅಧಿ ಗರ್ವಿಥ


ಮೆದ್ಹೋ ನಿಷ್ಠ ಮಧು ಪ್ರೀತ ಭಂಡಿನ್ಯಧಿ ಸಮನ್ವಿಧ

ಧದ್ಯನ್ನ ಸಕ್ತ ಹ್ರಿಧಯ ಕಕಿನಿ ರೂಪ ಧಾರಿಣಿ

ಮೂಲದ್ರಮ್ಬುಜರೂದ ಪಂಚ ವಕ್ಥ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಸ್ಥಿಥ

ಅನ್ಕುಸಥಿ ಪ್ರಹಾರಣ ವರದಧಿ ನಿಷೆವಿಥ

ಮುದ್ಗೌ ದನಸಕ್ಥ ಚಿತ್ತ ಸಕಿನ್ಯಂಭ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ


ಆಗ್ನ ಚಕ್ರಬ್ಜ ನಿಲಯ ಶುಕ್ಲ ವರ್ಣ ಶದಣನ

ಮಜ್ಜ ಸಂಸ್ಥ ಹಂಸವಥಿ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿಥ

ಹರ್ದ್ರನ್ನಿಕ ರಸಿಕ ಹಕಿನಿ ರೂಪ ಧಾರಿಣಿ

ಸಹಸ್ರ ಧಾಳ ಪಧ್ಮಸ್ಥ ಸರ್ವ ವರ್ನೋಪಿ ಶೋಬಿಥ

ಸರ್ವಯುಧ ಧರ ಶುಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥಿಥ ಸರ್ವತೋಮುಖಿ

ಸರ್ವೌ ಧನ ಪ್ರೀತ ಚಿತ್ತ ಯಕಿನ್ಯಂಭ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ


ಸ್ವಃ ಸ್ವಧ ಅಮಾತಿ ಮೇಧಾ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮ್ರಿತಿ ಅನುಥಮ

ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಲಭ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರಾವಣ ಕೀರ್ಥನ

ಪುಲೋಮಜರ್ಚಿಧ ಬಂಧ ಮೊಚಿನಿ ಬರ್ಭರಲಕ


ವಿಮರ್ಸ ರೂಪಿಣಿ ವಿಧ್ಯ ವಿಯಧಧಿ ಜಗತ್ ಪ್ರಸು

ಸರ್ವ ವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರಸಮಣಿ ಸರ್ವ ಮೃತ್ಯು ನಿವಾರಿಣಿ

ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪ ಕಲಿ ಕಲ್ಮಶ ನಸಿನಿ

ಕತ್ಯಯಿನಿ ಕಲ ಹನ್ಥ್ರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ನಿಷೆವಿಥ

ಥಮ್ಬೂಲ ಪೂರಿತ ಮುಖಿ ಧದಿಮಿ ಕುಸುಮ ಪ್ರಭ


ಮ್ರ್ಗಕ್ಷಿ ಮೋಹಿನಿ ಮುಖ್ಯ ಮ್ರಿದಣಿ ಮಿತ್ರ ರೂಪಿಣಿ

ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತ ಭಕ್ತ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಿ ನಿಖಿಲೆಸ್ವರಿ

ಮೈತ್ರ್ಯಧಿ ವಸನ ಲಭ್ಯ ಮಹಾ ಪ್ರಳಯ ಸಕ್ಷಿನಿ

ಪರ ಶಕ್ತಿ ಪರ ನಿಷ್ಠ ಪ್ರ್ಜ್ಞಾನ ಗಣ ರೂಪಿಣಿ


ಮಾಧವಿ ಪಣ ಲಾಸಾ ಮಠ ಮತ್ರುಕ ವರ್ಣ ರೂಪಿಣಿ

ಮಹಾ ಕೈಲಾಸ ನಿಲಯ ಮ್ರಿನಳ ಮೃಧು ಧೋರ್ಲ್ಲಥ

ಮಹನೀಯ ಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಹಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಾಲಿನಿ

ಆತ್ಮ ವಿಧ್ಯ ಮಹಾ ವಿಧ್ಯ ಶ್ರೀವಿಧ್ಯ ಕಾಮ ಸೇವಿತ

ಶ್ರೀ ಶೋದಸಕ್ಷರಿ ವಿಧ್ಯ ತ್ರಿಕೂಟ ಕಾಮ ಕೊತಿಕ


ಕಟಾಕ್ಷ ಕಿಮ್ಕರಿ ಭೂತ ಕಮಲ ಕೋತಿ ಸೇವಿತ

ಶಿರ ಸ್ಥಿತ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾ ಭಾಳಸ್ಥ ಇಂದ್ರ ಧನು ಪ್ರಭ

ಹ್ರಿದಯಸ್ಥ ರವಿ ಪ್ರಗ್ಯ ತ್ರಿ ಕೊನಂಥರ ದೀಪಿಕಾ

ದಕ್ಷಯನಿ ಧಿಥ್ಯ ಹನ್ಥ್ರಿ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ವಿನಸಿನಿ

ಧರನ್ಧೋಲಿಥ ದೀರ್ಗಕ್ಷಿ ಧರಹಸೋಜ್ವಳನ್ಮುಖಿ

ಗುರು ಮೂರ್ತಿ ಗುಣ ನಿಧಿ ಗೊಮಾಥ ಗುಹಜನ್ಮ ಭೂ


ದೆವೇಷಿ ಧನದ ನೀಥಿಸ್ಥ ಧಹರಕಸ ರೂಪಿಣಿ

ಪ್ರತಿ ಪಂಮುಖ್ಯ ರಕಂಥ ತಿಧಿ ಮಂಡಲ ಪೂಜಿತ

ಕಳಥ್ಮಿಕ ಕಲ ನಾಧ ಕಾವ್ಯ ಲಾಭ ವಿಮೊಧಿನಿ

ಸಚಮರ ರಾಮ ವಾಣಿ ಸವ್ಯ ಧಕ್ಷಿನ ಸೇವಿತ ಆದಿಶಕ್ತಿ

ಆಮೆಯ ಆತ್ಮ ಪರಮ ಪವನ ಕೃತಿ

ಅನೇಕ ಕೋತಿ ಬ್ರಮಂದ ಜನನಿ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹ

ಕ್ಲಿಂ ಕರೀ ಕೆವಲಾ ಗುಹ್ಯ ಕೈವಲ್ಯ ಪಢ ಧಯಿನಿ

ತ್ರಿಪುರ ತ್ರಿಜಗತ್ ವನ್ಧ್ಯ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ತ್ರಿ ದಸೆಸ್ವರಿ


ತ್ರ್ಯಕ್ಷ್ಯ ದಿವ್ಯ ಗಂಧದ್ಯ ಸಿಂಧೂರ ತಿಲ ಕಂಚಿಧ

ಉಮಾ ಸೈಲೆಂದ್ರ ತನಯ ಗೌರಿ ಗಂಧರ್ವ ಸೇವಿತ

ವಿಸ್ವ ಗರ್ಭ ಸ್ವರ್ಣ ಗರ್ಭ ಅವರಾಧ ವಗದೀಸ್ವರೀ

ಧ್ಯನಗಮ್ಯ ಅಪರಿಚೆದ್ಯ ಗನ್ಧ ಜ್ಞಾನ ವಿಗ್ರಹ

ಸರ್ವ ವೆಧಂಥ ಸಂವೆದ್ಯ ಸತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ

ಲೋಪ ಮುದ್ರರ್ಚಿಥ ಲೀಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಂದ ಮಂಡಲ

ಅದುರ್ಷ್ಯ ದೃಶ್ಯ ರಹಿತ ವಿಗ್ನಥ್ರೀ ವೇಧ್ಯ ವರ್ಜಿತ


ಯೋಗಿನಿ ಯೋಗಧ ಯೋಗ್ಯ ಯೋಗಾನಂದ ಯುಗಂಧರ

ಇಚ್ಚ ಶಕ್ತಿ-ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ-ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ

ಸರ್ವಾಧರ ಸುಪ್ರಥಿಷ್ಟ ಸದಾ ಸದ್ರೂಪ ಧಾರಿಣಿ

ಅಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿ ಅಜ ಜೆಥ್ರೀ ಲೋಕ ಯತ್ರ ವಿದಹ್ಯಿನಿ

ಏಕಾಕಿನಿ ಭೂಮ ರೂಪ ನಿರ್ದ್ವೈಥ ದ್ವೈತ ವರ್ಜಿತ

ಅನ್ನಧ ವಸುಧಾ ವ್ರಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಹ್ಮತಮ್ಯ್ಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ


ಬ್ರಿಹಥಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಬಳಿ ಪ್ರಿಯ

ಭಾಷಾ ರೂಪ ಬ್ರಿಹತ್ ಸೇನಾ ಭಾವಭವ ವಿವರ್ಜಿಥ

ಸುಖರಧ್ಯ ಶುಭಕರೀ ಶೋಭನ ಸುಲಭ ಗತಿ

ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಾಜ್ಯ ಧಯಿನಿ ರಾಜ್ಯ ವಲ್ಲಭ

ರಜತ್ ಕೃಪಾ ರಾಜ ಪೀಠ ನಿವೆಸಿಥ ನಿಜಶ್ರೀಥ

ರಾಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಸ ನಾಥ ಚತುರಂಗ ಬಲೆಸ್ವೈ


ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಧಯಿನಿ ಸತ್ಯ ಸಂಧ ಸಾಗರ ಮೇಖಲ

ದೀಕ್ಷಿತ ಧೈತ್ಯ ಶಮಣಿ ಸರ್ವ ಲೋಕ ವಸಂ ಕರಿ

ಸರ್ವರ್ಥ ಧಾತ್ರಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಚಿದನಂದ ರೂಪಿಣಿ

ದೆಸ ಕಲ ಪರಿಸ್ಚಿನ್ನ ಸಾರವಾಗ ಸರ್ವ ಮೋಹಿನಿ


ಸರಸ್ವತಿ ಸಸ್ಥ್ರ ಮಾಯಿ ಗುಹಂಬ ಗುಹ್ಯ ರೂಪಿಣಿ

ಸರ್ವೋ ಪಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ಥ ಸದಾ ಶಿವ ಪತಿ ವ್ರಿಥ

ಸಂಪ್ರಧಯೇಶ್ವರಿ ಸಾಧು ಈ ಗುರು ಮಂಡಲ ರೂಪಿಣಿ

ಕುಲೋಥೀರ್ಣ ಭಾಗರಧ್ಯ ಮಾಯಾ ಮಧುಮತಿ ಮಹೀ

ಗನಂಬ ಗುಹ್ಯಕರಧ್ಯ ಕೊಮಲಂಗಿ ಗುರು ಪ್ರಿಯ

ಸ್ವಥನ್ಥ್ರ ಸರ್ವ ತಂತ್ರೆಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪಿಣಿ


ಸನಕಧಿ ಸಮರಧ್ಯ ಸಿವ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಯಿನಿ

ಚಿದ ಕಲ ಆನಂದ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರೇಮ ರೂಪ ಪ್ರಿಯಮ್ಕರೀ

ನಮ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ ನಂಧಿ ವಿಧ್ಯ ನತೆಶ್ವರೀ

ಮಿಥ್ಯ ಜಗತ್ ಅತ್ಹಿಶ್ತನ ಮುಕ್ಥಿದ ಮುಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿ

ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಲಯ ಕರೀ ಲಜ್ಜಾ ರಂಭಾ ಅಧಿ ವನ್ಧಿಥ

ಭಾವ ಧವ ಸುಧಾ ವ್ರಿಷ್ಟಿ ಪಪರಣ್ಯ ಧವನಳ

ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಥೂಳವಥೂಲ ಜರದ್ವಾನ್ಥರ ವಿಪ್ರಭ

ಭಾಗ್ಯಬ್ಧಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಭಕ್ತ ಚಿತ್ತ ಕೆಕಿ ಗಣಗಣ


ರೋಗ ಪರ್ವತ ಧಮ್ಬೋಲ ಮೃತ್ಯು ಧರು ಕುದರಿಕ

ಮಹೇಸ್ವರೀ ಮಹಾ ಕಲಿ ಮಹಾ ಗ್ರಾಸ ಮಹಾಸನ

ಅಪರ್ಣ ಚಂಡಿಕ ಚಂದ ಮುಂದಸುರ ನಿಶೂಧಿನಿ

ಕ್ಷರಕ್ಷರಥ್ಮಿಕ ಸರ್ವ ಲೋಕೆಸಿ ವಿಸ್ವ ಧಾರಿಣಿ

ತ್ರಿವರ್ಗ ಧಾತ್ರಿ ಸುಭಗ ತ್ರ್ಯಮ್ಭಾಗ ತ್ರಿಗುನಥ್ಮಿಕ

ಸ್ವರ್ಗಪವರ್ಗಧ ಶುದ್ಧ ಜಪಪುಷ್ಪ ನಿಭಾಕ್ರಿಥಿ

ಒಜೋವಥಿ ಧ್ಯುಥಿಧರ ಯಜ್ಞ ರೂಪ ಪ್ರಿಯವ್ರುಧ

ಧುರರಧ್ಯ ಧುರಧರ್ಷ ಪತಲಿ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯ

ಮಹತಿ ಮೇರು ನಿಲಯ ಮನ್ಧರ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯ


ವೀರರಧ್ಯ ವಿರದ್ ರೂಪ ವಿರಾಜ ವಿಸ್ವತೋಮುಖಿ

ಪ್ರತಿಗ್ ರೂಪ ಪರಕಸ ಪ್ರನಧ ಪ್ರಾಣ ರೂಪಿಣಿ

ಮರ್ಥಂದ ಭೈರವರಧ್ಯ ಮಂತ್ಹ್ರಿಣಿ ನ್ಯಶ್ಥ ರಜ್ಯಧೂ

ತ್ರಿಪುರೆಸಿ ಜಯತ್ಸೇನ ನಿಸ್ತ್ರೈ ಗುನ್ಯ ಪರಪರ

ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಂದ ರೂಪ ಸಾಮರಸ್ಯ ಪಾರಾಯಣ

ಕಪರ್ಧಿನಿ ಕಳಮಲ ಕಮಧುಖ್ ಕಾಮ ರೂಪಿಣಿ

ಕಲ ನಿಧಿ ಕಾವ್ಯ ಕಲ ರಸಗ್ನ ರಸ ಸೇವಧಿ


ಪುಷ್ಟ ಪುರಥನ ಪೂಜ್ಯ ಪುಷ್ಕರ ಪುಷ್ಕರೆಕ್ಷಣ

ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಪರಮ ಧಾಮ ಪರಮಾನು ಪರತ್ ಪರ

ಪಾಸ ಹಸ್ತ ಪಾಸ ಹನ್ಥ್ರಿ ಪರ ಮಂತ್ರ ವಿಭೆದಿನಿ

ಮೂರ್ತ ಅಮೂರ್ತ ಅನಿತ್ಯ ತ್ರಿಪ್ಥ ಮುನಿ ಮಾನಸ ಹಂಸಿಕ

ಸತ್ಯ ವ್ರಿಥ ಸತ್ಯ ರೂಪ ಸರ್ವನ್ಥರ್ಯಮಿನಿ ಸತೀ

ಬ್ರಹ್ಮನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜನನಿ ಬಹು ರೂಪ ಬುಧರ್ಚಿಥ

ಪ್ರಸವಿಥ್ರಿ ಪ್ರಚಂಡ ಆಗ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಟ ಕೃತಿ

ಪ್ರನೆಶ್ವರಿ ಪ್ರಾಣ ಧಾತ್ರಿ ಪಂಚಸ್ಟ್ ಪೀತ ರೂಪಿಣಿ

ವಿಶುನ್ಗಳ ವಿವಿಕ್ಥಸ್ಥ ವೀರ ಮಠ ವಿಯಟ್ ಪ್ರಸೂ


ಮುಕುಂದಾ ಮುಕ್ತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪಿಣಿ

ಬವಗ್ನ ಭಾವ ರೋಕಗ್ನಿ ಭಾವ ಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ಥನಿ

ಚಂದ ಸರ ಸಸ್ಥ್ರ ಸರ ಮಂತ್ರ ಸರ ಥಲೋಧರೀ

ಉದರ ಕೀರ್ತಿ ಉದ್ಧ್ಹಾಮ ವೈಭವ ವರ್ಣ ರೂಪಿಣಿ

ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ತಪ್ತ ಜನ ವಿಶ್ರನ್ತಿ ಧಯಿನಿ

ಸರ್ವೋಪನಿಶ ಧುದ್ಹ್ ಗುಷ್ಟ ಶಂತ್ಯಥ್ಹೀಥ ಕಳಥ್ಮಿಕ


ಗಂಭೀರ ಗಗನಂಥಸ್ಥ ಗರ್ವಿಥ ಗಣ ಲೋಲುಪ

ಕಲ್ಪನಾ ರಹಿತ ಕಷ್ಟ ಅಕಂಥ ಕಂಥಥ ವಿಗ್ರಹ

ಕಾರ್ಯ ಕರಣ ನಿರ್ಮುಕ್ಥ ಕಾಮ ಕೇಳಿ ಥರನ್ಗಿಥ

ಕನಾಥ್ ಕನಕ ಥದಂಗ ಲೀಲಾ ವಿಗ್ರಹ ಧಾರಿಣಿ

ಅಜ್ಹ ಕ್ಷಯ ನಿರ್ಮುಕ್ಥ ಗುಬ್ಧ ಕ್ಸಿಪ್ರ ಪ್ರಸಧಿನಿ

ಅನ್ತ್ಹರ್ ಮುಖ ಸಮರಧ್ಯ ಬಹಿರ ಮುಖ ಸುದುರ್ಲಭ


ತ್ರಯೀ ತ್ರಿವರ್ಗ ನಿಲಯ ತ್ರಿಸ್ಥ ತ್ರಿಪುರ ಮಾಲಿನಿ

ನಿರಾಮಯ ನಿರಲಂಬ ಸ್ವತ್ಮ ರಾಮ ಸುಧಾ ಶ್ರುತಿ

ಸಂಸಾರ ಪಂಗ ನಿರ್ಮಗ್ನ ಸಮುದ್ಧರಣ ಪಂಡಿತ

ಯಜ್ಞ ಪ್ರಿಯ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಥ್ರೀ ಯಜಮಾನ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ

ಧರ್ಮ ಧರ ಧನದ್ಯಕ್ಷ ಧನಧಾನ್ಯ ವಿವರ್ಧಾನಿ


ವಿಪರ ಪ್ರಿಯ ವಿಪರ ರೂಪ ವಿಸ್ವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾರಿನಿ

ವಿಸ್ವ ಗ್ರಾಸ ವಿಧ್ರುಮಭ ವೈಷ್ಣವಿ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿಣಿ

ಅಯೋನಿ ಯೋನಿ ನಿಲಯ ಕೂತಸ್ಥ ಕುಲ ರೂಪಿಣಿ

ವೀರ ಗೋಷ್ಠಿ ಪ್ರಿಯ ವೀರ ನಿಶ್ ಕರ್ಮಯ ನಾಧ ರೂಪಿಣಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲನ ಕಲ್ಯ ವಿಧಗ್ಧ ಬೈನ್ದವಸನ

ತತ್ಹ್ವಧಿಕ ತತ್ವ ಮಯೀ ತತ್ವ ಮರ್ತ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ


ಸಮ ಗಣ ಪ್ರಿಯ ಸೌಮ್ಯ ಸದಾ ಶಿವ ಕುತುಮ್ಬಿನಿ

ಸವ್ಯಪ ಸವ್ಯ ಮರ್ಗಸ್ಥ ಸರ್ವ ಅಪದ್ವಿ ನಿವಾರಿಣಿ

ಸ್ವಸ್ಥ ಸ್ವಭಾವ ಮದುರ ಧೀರ ಧೀರ ಸಮರ್ಚಿದ

ಚೈಥ್ನ್ಯರ್ಕ್ಯ ಸಮರಧ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯ

ಸದ್ದೊಥಿಥ ಸಾಧ ತುಷ್ಟ ಥರುನದಿಥ್ಯ ಪಟಲ

ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಸಿನರಧ್ಯ ಧರಸ್ಮೆರ ಮುಖಮ್ಬುಜ


ಕುಲಿನಿ ಕೇವಲ ಅನರ್ಗ್ಯ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ ಧಯಿನಿ

ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ತುತಿ ಮತಿ ಸ್ತುತಿ ಸಂಸ್ತುಥ ವೈಭವ

ಮನಸ್ವಿನಿ ಮಾನವತಿ ಮಹೆಸಿ ಮಂಗಳ ಕೃತಿ

ವಿಸ್ವ ಮಠ ಜಗತ್ ಧಾತ್ರಿ ವಿಸಳಕ್ಷಿ ವಿರಾಗಿಣಿ

ಪ್ರಗಲ್ಭ ಪರಮೊಧರ ಪರಮೋಧ ಮನೋಮಯಿ

ವ್ಯೋಮ ಕೆಸಿ ವಿಮನಸ್ಥ ವಜ್ರಿಣಿ ವಮಕೆಶ್ವರೀ


ಪಂಚ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಿಯ ಪಂಚ ಪ್ರೇತ ಮಂಚಧಿ ಸಯಿನಿ

ಪಂಚಮಿ ಪಂಚ ಭೂಥೆಸಿ ಪಂಚ ಸಂಖ್ಯೋಪಚರಿಣಿ

ಸಸ್ವಥಿ ಸಸ್ವಥೈಸ್ವಾರ್ಯ ಸರ್ಮಧ ಸಂಭು ಮೋಹಿನಿ

ಧರ ಧರಸುಥ ಧನ್ಯ ಧರ್ಮಿನಿ ಧರ್ಮ ವರ್ಧಿನಿ

ಲೋಕ ತೀಥ ಗುಣ ತೀಥ ಸರ್ವತೀಥ ಸಮಥ್ಮಿಕ

ಭಂಧೂಕ ಕುಸುಮ ಪ್ರಖ್ಯ ಬಲ ಲೀಲಾ ವಿನೋಧಿನಿ

ಸುಮಂಗಲಿ ಸುಖ ಕರಿ ಸುವೆಶದ್ಯ ಸುವಾಸಿನಿ

ಸುವಸಿನ್ಯರ್ಚನ ಪ್ರೀತ ಆಸ್ಹೊಭಾನ ಶುದ್ಧ ಮಾನಸ


ಬಿನ್ಧು ತರ್ಪಣ ಸಂತುಷ್ಟ ಪೂರ್ವಜ ತ್ರಿಪುರಮ್ಬಿಕ

ದಾಸ ಮುಧ್ರ ಸಮರಧ್ಯ ತ್ರ್ಪುರ ಶ್ರೀ ವಸಂಕರಿ

ಜ್ಞಾನ ಮುಧ್ರ ಜ್ಞಾನ ಗಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಗ್ನೆಯ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ

ಯೋನಿ ಮುಧ್ರ ತ್ರಿಖಂದೆಸಿ ತ್ರಿಗುಣ ಅಮ್ಬತ್ರಿಕೊನಗ

ಅನಗ ಅದ್ಬುತ ಚರಿತ್ರ ವನ್ಚಿಥರ್ಥ ಪ್ರದಯಿನಿ

ಅಭ್ಯಸಥಿಸಯ ಜ್ಞಾತ ಶದ್ದ್ವಾತೀಥ ರೂಪಿಣಿ


ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣಾ ಮೂರ್ಹಿ ಅಜ್ಞಾನ ದ್ವಂಥ ದೀಪಿಕಾ

ಅಬಲ ಗೋಪಾ ವಿಧಿತ ಸಾರವನ್ ಉಲ್ಲನ್ಗ್ಯ ಸಾಸನ

ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ರಾಜ ನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಮಾತ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ

ಶ್ರೀ ಶಿವಾ ಶಿವ ಶಕ್ಥೈಕ್ಯ ರೂಪಿಣಿ ಲಲಿಥಮ್ಬಿಕ

ಏವಂ ಶ್ರೀಲಲಿತ ದೇವಿಯ ನಮ್ನಂ ಸಹಸ್ರಕಂ ಜಗುಹ್