Sri Lalitha Sahasranamam(malayalam version)

ന്യസഹ്

ഏഷ്യ സൃ ലളിട സഹസ്രനമാസ്റൊട്ര മഹാ മന്ട്രസ്യ
വസിന്യദിവഗ്ദെവടര്സയഹ്
അനുസ്ടുപ് ചന്ദഹ്
സ്രിലളിട പരമേസ്വരി ദേവ്റ
സ്രിമാട്വഗ്ഭാവകുറെടി ബീജം
മധ്യകുറെടി സക്ടിഹ്
സക്ടികുറെടി കിലകം
സൃ ലളിട മഹാ ത്രിപുരസുന്ദരി പ്രസടസിദ്ധിട്വര
സിന്ടിടഫലവപ്ത്യര്തെ ജപെ വിനിയൊഗഹ്

ധ്യാനം

സിന്ധുരരുന വിഗ്രഹം ത്രിനയനം മാണിക്യ മൌലി സ്പുരത്
തറ നയാഗ സ്കാരം സ്മിത മുഖി മാപിന വക്ശോരുഹം,
പനിഭയം അലിപൂര്ന രത്ന ചഷകം രക്തോത്പലം വിഭ്രതിം,
സൌമ്യം രത്ന ഗടസ്ഥ രക്ത ചരണം, ധ്യയെത് പരമംബികം.

അരുണം കരുണ ടാരങ്ങിടക്സിം ധ്ര്ട പസന്കുസ പുഷ്പ ബനകാപം
അനിമാടിഭിരവ്ര്ടം മയുഖിരഹമിട്യേവ വിഭാവയെ ഭാവനിം

ദ്യയെത് പദ്മസനസ്തം വികസിത വദനം പദ്മ പത്രയതക്ഷിം,
ഹെമഭം പീതവസ്ത്രം കരകളിത-ലസധേമ പദ്മം വരങ്ങിം,
സര്വലങ്ങര യുക്തം സതതം അഭയാദം ഭക്ത നമ്രം ഭാവനിം.
സ്രിവിദ്യം സന്തമുതിം സകല സുരനുതം സര്‍വ സംപറ്റ് പ്രധതൃം.

സകുന്കുമാവിലെപനമാളികചുംബികസ്ടുരികം
സമണ്ടാഹസിറെക്സനം സസരകാപപസന്കുസം
അസെസജനമോഹിനിം അരുനമാല്യഭുസംബരം
ജപകുസുമാഭാസുരം ജപവിധു സ്മരെടംബികം

സ്റൊട്രം

ശ്രിമത സൃ മഹാരാജ്നി സൃ മത സിമാസനെശ്വരി
ചിടഗ്നി കുണ്ട സംബൂത ദേവ കാര്യാ സമുധ്യത
ഉദയത് ഭാനു സഹസ്രഭ ചാടുര്‍ ബഹു സമന്വിധ
രാഘ സ്വരൂപ പസദ്യ ക്രോധകരന്കുസോജ്വാല
മനോ രുപെശു കോടണ്ട പഞ്ച തന്‍ മാത്രാ സയക
നിജരുന പ്രഭ പൂര മജ്ജത് ബ്രഹ്മാണ്ട മണ്ഡല

ചമ്പകസോക – പുന്നാഗ-സൌഗന്ധിക-ലസത് കച്ച
കുരു വിണ്ട മണി – ശ്രേണി-കാണാത കോടിര മന്ടിത
അഷ്ടമി ചന്ദ്ര വിഭ്രാജ – ധലിക സ്ഥല ശോഭിത
മുക ചന്ദ്ര കളഞ്കഭ മൃഗനഭി വിസേഷക
വദന സമര മംഗല്യ ഗ്രിഹ തോരന ചില്ലക
വക്ത്ര ലക്ഷ്മി –പരിവഹ-ചാലന്‍ മീനഭ ലോചന

നവ ചമ്പക –പുഷ്പഭ-നാസ ധന്ട വിരാജിത
തറ കാന്തി തിരസ്കരി നസഭരണ ഭാസുര
കടംഭ മഞ്ജരി ക്ലുപ്ത കരന പൂര മനോഹര
തടങ്ങ യുഗളി ഭൂത തപനോടുപ മണ്ഡല
പദ്മ രാഗ സില ദര്‍ശ പരിഭാവിക പോലഭു
നവ വിധൃമ ബിംഭ സൃ ന്യക്കാരി രത്ന ച്ഹധ

ശുദ്ധ വിദ്യങ്ങുരകര ദ്വിജ പങ്ങ്തി ദ്വയോജ്ജല
കര്‍പൂര വീടി കമോധ സമകര്‍ഷ ദിഗന്ദര
നിജ സല്ലഭ മധുരയ വിനിര്ഭാര്ടിസ്ട കച്ച്ചഭി
മണ്ടസ്മിത പ്രഭ പൂര മജ്ജറ്റ് കമേശ മനസ
അനകലിധ സദൃശ്യ ചിബുക സൃ വിരാജിത
കമേശ ബദ്ധ മംഗല്യ സുട്ര ശോഭിത കന്ധാര

കങ്കങ്ങധ കേയുര കമനിയ ബുജന്വിധ
രത്ന ഗ്രിവേയ ചിന്തക ലോല മുക്ത ഫലന്വിത
കമെസ്വര പ്രേമ രത്ന മണി പ്രതി പന സ്ഥാനി
നഭ്യല വല രോമാളി ലത ഫല കുച്ച ട്വയി
ലക്ഷ്യ റോമ ലത ധരത സമുന്നെയ മാധ്യമ
സ്ഥാന ഭര ടാലന്‍ മധ്യ പട്ട ഭാന്ധ വലിത്രയ

അരുനരുന കൌസുംബ വസ്ത്ര ഭാസ്വറ്റ് കടി തടി
രത്ന കിന്കിനിക രമ്യ രസന ധമ ഭൂഷിത
കമേശ ഗണത സൌഭാഗ്യ മര്ദ്വൊരു ദ്വയന്വിത
മനിഖ്യ മുകുട കര ജാനു ദ്വയ വിരാജിത
ഇന്ദ്ര കോപ പരിക്ഷിപ്ത സ്മരതുനഭ ജന്ഗിക
കൂടാ ഗള്‍ഫാ കൂരമ പ്രഷ്ട ജയിഷ്ണു പ്രപടന്വിധ

നകാധി ദിതി സംച്ചന്ന നമജ്ജന തമോഗുണ
പട ദ്വയ പ്രഭ ജല പരകൃത സരോരുഹ
സിന്ചന മണി മഞ്ഞിര മന്ടിത സൃ പമംബുജ
മരളി മന്ധ ഗമന മഹാ ലാവണ്യ സെവധി
സര്വരുന അനവധ്യങ്ങി സര്‍വാഭരണ ഭൂഷിട
ശിവകമെസ്വരങ്ങസ്ഥ ശിവ സ്വാധീന വല്ലഭ

സുംമേര് മധ്യ സ്രിങ്ങസ്ഥ സ്രിമന്‍ നഗര നായികാ
ചിന്താമണി ഗ്രിഹന്തസ്ഥ പഞ്ച ബ്രഹ്മസന സ്ഥിത
മഹാ പദ്മ ഡാവി സമസ്ത കടംഭ വന വസിനി
സുധ സാഗര മധ്യസ്ഥ കാമാക്ഷി കമധയിനി
ദേവര്‍ഷി ഗാന-സങ്ങത-സ്ടുയമാനത്മ-വിഭവ
ഭാണ്ടാസുര വടോദ്യുക്ത ശക്തി സേന സമവിത

സംപത്കാരി സമരൂട സിന്ധൂര വൃജ സേവിത
അസ്വരൂടടിഷിടസ്വ കോടി കോടി ബിരവൃത
ചക്ര രാജാ രത രൂട സര്വയുധ പരിഷ്ക്രിധ
ഗെയ ചക്ര രത രൂട മന്ത്രിനി പാറി സേവിത
ഗിരി ചക്ര രതരൂട ധന്ട നത പുരസ്കൃത
ജ്വളിമാലിക ക്സിപ്ത വന്ഹി പ്രകര മധ്യക

ഭാണ്ട സൈന്യ വടോദ്യുക്ത ശക്തി വിക്രമ ഹര്‍ഷിത
നിത്യ പരകമടോപ നിരീക്ഷണ സമുറ്സുക
ബന്ധ പുത്രാ വടോദ്യുക്ത ബാലാ വിക്രമ നന്ധിട
മന്ത്രിന്യംബ വിരചിത വിഷങ്ങവാത്ത ടോഷിത
വിഷുക പ്രാണ ഹരണ വരാഹി വീര്യ നന്ദിത
കമെശ്വര മുകലോക കല്പിത സൃ ഗനെശ്വര

മഹാഗനെഷ നിര്ഭിന്ന വിഗ്നയന്ത്ര പ്രഹര്ഷിത
ബന്ധ സുരേന്ദ്ര നിര്‍മുക്ത സഷ്ട്ര പ്രത്യസ്ത്ര വര്‍ഷനി
കരങ്ങുളി നക്ഹോത്പന്ന നാരായണ ദാസക്രിതി
മഹാ പസുപതസ്ത്രഗ്നി നിര്ടഗ്ദ്ധസുര സൈനിക
കമെശ്വരസ്ത്ര നിര്ധഗ്ധ സബണ്ടാസുര സുന്യക
ബ്ര്‍ഹ്മോപെന്ദ്ര മഹേന്ദ്രധി ദേവ സംസ്തുത്ത വിഭവ

ഹര നെത്രഗ്നി സന്ധഗ്ധ കമ സന്ജേവനൌശധി
സൃ വാഗ്ഭാവേ കൂദൈഗ സ്വരൂപ മുഖ പങ്കജ
കണ്ടത്ത കടി പര്യന്താ മധ്യ കൂദൈഗ സ്വരൂപിണി
സക്തി കൂദൈഗ തപന്ന കദ്യതോ ഭാഗ ധരിനി
മൂല മന്ത്രത്മിഖ മൂല കൂടാ തരായ കലെഭാര
കുലംരുതൈക രസിക കുല സാങ്കേത പലിനി

കുലങ്ങ്ന കുലന്തസ്ഥ കൌലിനി കുല യോഗിനി
ആകുല സമയന്തസ്ഥ സമയചാര ദാറ്റ്‌ പറ
മോലധരിക നിലയ ബ്രഹ്മ ഗ്രന്ധി വിഭേടിനി
മണി പൂരന്തരുധിത വിഷ്ണു ഗ്രന്ധി വിബെധിനി
അഗ്ന ചകരന്തരലസ്ഥ രുദ്ര ഗ്രന്ധി വിഭേടിനി
സഹാരരംഭുജരൂട സുധ സരഭി വര്‍ഷിണി

തടില്ലാത്ത സമരുച്യ ഷാദ് ചക്രോപരി സംഷിത
മഹാ സ്സക്ത്യ കുണ്ടലിനി ബിസ തന്ത് തനിയാസി
ഭവാനി ഭാവന ഗമയ ഭാവരനി കുടരിഗ
ഭദ്ര പ്രിയ ഭദ്ര മൂര്തി ഭക്ത സൌഭാഗ്യ ധയിനി
ഭക്തി പ്രിയ ഭക്തി ഗമയ ഭക്തി വശ്യ ഭയപഹ
സംഭവ്യ സരധരദ്യ സര്‍വാണി സര്മാധയിനി

സന്കാരി സ്രീകാരി സാധ്വി സരറ്റ് ചന്ദ്ര നിഭാണന
സ്തോ ധരി സന്തിമതി നിരധാര നിരന്ജന
നിര്ലെപ നിര്‍മല നിത്യ നിരാകര നിരാകുല
നിര്‍ഗുണ നിഷ്കള സന്ത നിഷ്കാമ നിരുപ്പള്ളവ
നിത്യ മുക്ത നിര്‍വികാര നിഷ്പ്രപന്ച്ച നിരസ്രായ

നിത്യ ശുദ്ധ നിത്യ ഭുദ്ധ നിരവധ്യ നിരന്തര
നിഷ്കരണ നിഷ്കളങ്ക നിരുപാധി നിരീസ്വര
നീരാഗ രാഘ മധനി നിര്മാധ മാധനസിനി
നിശ്ചിന്ത നിരഹങ്കര നിര്‍മോഹ മോഹനസിനി
നിര്മ്മ മമത ഹന്ത്രി നിഷ്പാപ പാപ നാശിനി
നിഷ്ക്രോധ ക്രോധ–സമനി നിര ലോഭ ലോഭ നസിനി

നിസ്സംസായ സംസയഗ്നി നിര്ഭവ ഭവ നസിനി
നിര്വികല്പ നിരഭാധ നിര്ഭേധ ഭേദ നസിനി
നിര്‍നാസ മൃത്യു മധനി നിഷ്ക്രിയ നിഷ്പരിഗ്രഹ
നിസ്തുല നീല ചികുര നിരപായ നിരതയായ
ധുര്ലഭ ധുര്‍ഗാമ ദുര്‍ഗ
ധുക ഹന്ത്രി സുഖ പ്രാദ
ദുഷ്ട ദൂര ദുരാചാര സമനി ദോശ വര്ജിത

സര്വങ്ങ്ന സാന്ദ്ര കരുണ സമനധിക വര്ജിത
സര്‍വ ശക്തി മയി സര്‍വ മംഗള സദ്ഗതി പ്രാദ
സര്വേശ്വരി സര്‍വ മയി
സര്‍വ മന്ത്ര സ്വരൂപിണി

സര്‍വ യന്ത്രത്മിക സര്‍വ തന്ത്ര രൂപ മനോന്മണി
മാഹെസ്വരി മഹാ ദേവി മഹാ ലക്ഷ്മി മൃദ പ്രിയ
മഹാ രൂപ മഹാ പൂജ്യ മഹാ പതാക നസിനി
മഹാ മായ മഹാ സത്വ മഹാ സക്തി മഹാ രതി

മഹാ ഭോഗ മഹൈസ്വര്യ മഹാ വീര്യ മഹാ ബാലാ
മഹാ ഭുധി മഹാ സിദ്ധി മഹാ യോഗെസ്വരെസ്വരി
മഹാതന്ത്ര മഹാമന്ത്ര മഹായന്ത്ര മഹാസന

മഹാ യാഗ ക്രമരധ്യ മഹാ ഭൈരവ പൂജിത
മഹേശ്വര മഹാകല്പ മഹാ തന്ടവ സാക്ഷിനി
മഹാ കമേശ മഹിഷി മഹാ ത്രിപുര സുന്ദരി

ചടുസ്റ്റ്യുപച്ചരദ്യ ചത്ത്‌ സഷ്ടി കല മയി
മഹാ ചതുസഷ്ടി കോടി യോഗിനി ഗാന സേവിത
മനു വിദ്യ ചന്ദ്ര വിദ്യ ചന്ദ്ര മണ്ഡല മധ്യാഗ
ചാര് രൂപ ചാര് ഹസ ചാര് ചന്ദ്ര കലാധര
ചരചാര ജഗന്നാഥ ചക്ര രാജാ നികെതന

പാര്‍വതി പദ്മ നയന പദ്മ രാഗ സമപ്രഭ
പഞ്ച പ്രേതസന സീന പഞ്ച ബ്രഹ്മ സ്വരൂപിണി
ചിന്മയി പരമാനന്ദ വിഗ്ന്ന ഗാന രൂപിണി
ധ്യാന ധ്യതൃ ധ്യേയ രൂപ ധര്മധ്രമ വിവര്‍ജിത
വിശ്വ രൂപ ജഗരിനി സ്വപന്തി തൈജസത്മിക

സപ്ത പ്രന്ഗ്നത്മിക തുര്യ സര്വവസ്ഥ വിവര്‍ജിത
സൃഷ്ടി കര്‍ത്തരി ബ്രഹ്മ രൂപ ഗോപ്ത്രി ഗോവിന്ദ രൂപിണി
സംഹരിനി രുധ്ര രൂപ തിരോധാന കരി ഈശ്വരി
സടഷിവാ അനുഗ്രഹാദ പഞ്ച കൃത്യ പറയാനാ
ഭാനു മണ്ഡല മധ്യസ്ഥ ഭൈരവി ഭാഗ മാലിനി
പദ്മസന ഭഗവതി പദ്മനാഭ സഹോദരി
ഉന്മേഷ നിമിശോട്പന്ന വിപണന ഭുവനവലി
സഹസ്ര സീര്‍ഷ വദന സഹാരക്ഷി സഹസ്ര പത

ആബ്രഹ്മ കീട ജനനി വര്നശ്രമ വിധയിനി
നിജങ്ങ്ന രൂപ നിഗമ പുന്യപുന്യ ഫല പ്രധ
ശ്രുതി സീമന്ത കുല സിന്ധൂരി കൃത പടബ്ജ്ഹ ധൂളിഗ
സകലഗമ സണ്ടോഹ ശുക്തി സംപുട മൌക്തിക
പുരശാര്‍ത്ത പ്രധ പൂര്ണ ഭോഗിനി ഭുവനേശ്വരി
അംബിക അനധി നിധന ഹരി ബ്രഹ്മേന്ദ്ര സേവിത

നാരയണി നാട രൂപ നമ രൂപ വിവര്‍ജിത
ഹരിം കരി ഹരിമതി ഹൃദയ ഹെയോപടെയ വര്ജിത
രാജാ രാജര്ചിത രഖിനി രമ്യ രാജീവ ലോചന
രണ്ജനി രമണി രസയ രനത് കിന്കിനി മേഖല
രാമാ രാകെണ്ട് വദന രതി രൂപ രതി പ്രിയ

രക്ഷാ കരി രക്ഷസഗ്നി രാമാ രാമന ലമ്പട
കാംയ കമകാല രൂപ കടംഭ കുസുമ പ്രിയ
കല്യാണി ജഗതി കന്ധ കരുണ രസ സാഗര
കലാവതി കലാലാപ കാന്ത കാദംബരി പ്രിയ
വര്ധ വമ നയന വാരുണി മേധ വിഹ്വല
വിസ്വധിക വേദ വേദ്യ വിന്ധ്യചാല നിവാസിനി
വിധട്രി വേദ ജനനി വിഷ്ണു മായ വിലാസിനി

ക്ഷേത്ര സ്വരൂപ ക്ഷേട്രെസി ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രഗ്ന പലിനി
ക്ഷയ വൃദ്ധി നിര്‍മുക്ത ക്ഷേത്ര പല സമര്ചിത
വിജയ വിമല വന്ധ്യ വന്ധാര് ജന വത്സല
വാഗ് വധിനി വമ കേസി വഹ്നി മണ്ഡല വാസിനി
ഭക്തി മാറ്റ്‌ കല്പ ലതിക പാസ് പാസ വിമോച്ചനി

സംഹൃത സെഷ പഷണ്ട സദാചാര പ്രവര്‍ത്തിക
തപട്ര്യഗ്നി സന്തപ്ത സമാഹ്ലടഹ്ന ചന്ദ്രിക
തരുണി തപസ ആരാധ്യ താണ് മധ്യ തമോപഹ
ചിതി തട്പട ലക്ഷ്യര്‍ത്ത ചിടെകര സ്വരൂപിണി
സ്വത്മനന്ദ ലവി ഭൂത ബ്രഹ്മദ്യനന്ത സന്തതി

പരാ പ്രത്യക് ചിടി രൂപ പശ്യന്തി പറ ദേവത
മാധ്യമ വൈഖരി രൂപ ഭക്ത മനസ ഹംസിഖ
കമെശ്വര പ്രാണ നദി കൃതഗ്ന കമ പൂജിത
സൃങ്ങര രസ സംപൂര്ന ജയാ ജലന്ധര സ്ഥിത
ഓട്യന പീട നിലയ ബിന്ദു മണ്ഡല വാസിനി
രഹോ യോഗ ക്രമരധ്യ രഹസ ടാര്പന ടാര്‍പിത

സദ്യ പ്രസടിനി വിശ്വ സാക്ഷിനി സാക്ഷി വര്ജിത
ശടങ്ങ ദേവത യുക്ത ശട്ഗുന്യ പരിപൂരിത
നിത്യ ക്ളിന്ന നിരുപമ നിര്വനസുഖ ദായിനി
നിത്യ ശോടസിക രൂപ സൃ കണ്ടാര്‍ത്ത സരീരിനി
പ്രഭാവതി പ്രഭ രൂപ പ്രസിദ്ധ പരമേശ്വരി
മൂല പ്രകൃതി അവ്യക്ത വ്യക്ത അവ്യക്ത സ്വരൂപിണി
വ്യപിനി വിവിധകര വിദ്യ അവിദ്യ സ്വരൂപിണി
മഹാ കമേശ നയന കുമുടഹ്ലാഥ കൌമുദി
ഭക്ത ഹര്ധ തമോ ബ്ധ ഭാനു മാറ്റ്‌ ഭാനു സന്തതി

ശിവധൂതി ശിവരധ്യ ശിവ മൂര്‍ത്തി ശിവങ്ങരി
ശിവ പ്രിയ ശിവപ്ര ശിഷ്റെഷ്ട ശിഷ്ട പൂജിത
അപ്രമേയ സ്വപ്രകാഷ മനോ വച്ചാമ ഗോചര
ചിത്സക്തി ചേതന രൂപ ജട ശക്തി ജടത്മിഖ
ഗായത്രി വ്യഹൃതി സന്ധ്യ ദ്വിജ ബ്രിന്ദ നിഷേവിത

ടാത്വസന തറ്റ്‌ ത്വം ആയീ പഞ്ച കൊസന്ദര സ്ഥിത
നിസ്സെമ മഹിമ നിത്യ യൌഅവന മേധ ശാലിനി
മേധ ഗൂര്‍നിത രക്തക്ഷി മേധ പടല ഖണ്ടബൂ

ചന്ദന ദ്രാവ ധിഗ്ദ്ധങ്ങി ചമ്പെയ കുസുമ പ്രിയ
കുസല കൊമാലകര കുരു കുല്ല കുലെശ്വരി
കുല കുണ്ടാലയ കുല മാര്‍ഗ ദാറ്റ്‌ പറ സേവിത
കുമാര ഗാന നടംഭ
തുഷ്ടി പുഷ്ടി മതി ധ്രിതി
സന്തി സ്വസ്തിമതി കാന്തി നന്ദിനി വിഗ്ന നസിനി

റെജോവതി ത്രിനയന ലോലക്ഷി-കാമരൂപിണി
മാലിനി ഹംസിനി മത മലയാചാല വസിനി
സുമുഖി നളിനി സുബ്രു ശോഭന സുര നായികാ
കല കണ്ടി കാന്തി മതി ക്ശോഭിനി സുക്ഷ്മ രൂപിണി

വജ്രെശ്വരി വമാടെവി വയോവസ്ഥ വിവര്‍ജിത
സിധേസ്വരി സിധ വിദ്യ സിധ മത യസവിനി
വിശുധിച്ചക്ര നിലയ ആരക്തവര്നി ത്രിലോചന
ഖദ്വാങ്ങധി പ്രകരണ വടനൈക സമവിധ
പയസന്ന പ്രിയ ത്വക്സ്ഥ പാസ് ലോക ഭയംകാരി
അമ്രുതതി മഹാ സക്തി സംവൃത ദകിനീസ്വരി

അനഹതബ്ജ നിലയ സ്യമഭ വടനദ്വായ
ധംഷ്ട്രോജ്വാല അക്ഷ മലധി ധാര രുധിര സംസ്തിട
കല രാത്ര്യധി ശക്തി യൌഗ വൃദ്ധ സ്നിഗ്ഗ്ടോവ്ധന പ്രിയ

മഹാ വീരേന്ദ്ര വര്ധ രകിന്യംഭ സ്വരൂപിണി
മണി പൂരബ്ജ നിലയ വദന തരായ സംയുധ
വജ്രധികയുധോപെത ദാമാര്യധിഭി രവൃത
രക്ത വരന മാംസ നിഷ്ഠ ഗുടന്ന പ്രീത മനസ

സമസ്ത ഭക്ത സുഖധ ലകിന്യംഭ സ്വരൂപിണി
സ്വധിഷ്ടനംബുജാഗത ചതുര്‍ വക്ത്ര മനോഹര
സുലയുധ സമ്പന്ന പീത വരന അധി ഗര്വിത

മേധോ നിഷ്ഠ മധു പ്രീത ഭാണ്ടിന്യധി സമന്വിധ
ധദ്യന്ന സക്ത ഹൃധായ കകിനി രൂപ ധരിനി
മൂലദ്രംബുജരൂട പഞ്ച വക്ത്ര സ്ഥിതി സംസ്തിത
അന്കുസതി പ്രഹരണ വരടധി നിഷേവിത
മുദ്ഗൌ ടനസക്ത ചിത്ത സകിന്യംഭ സ്വരൂപിണി

അഗ്ന ചക്രബ്ജ നിലയ ശുക്ല വരന ശടണന
മജ്ജ സമസ്ത ഹംസവതി മുഖ്യ ശക്തി സമന്വിത
ഹര്ദ്രന്നിക രസിക ഹകിനി രൂപ ധരിനി
സഹസ്ര ഥല പധ്മസ്ഥ സര്‍വ വര്നോപി ശോഭിത
സര്വയുധ ധാര ശുക്ല സംസ്തിത സര്വതോമുഖി
സര്വൌ ധന പ്രീത ചിത്ത യകിന്യംഭ സ്വരൂപിണി
സ്വാഹ സ്വാധ അമതി മേധാ ശ്രുതി സ്മ്രിതി അനുതാമ
പുണ്യ കീര്‍ത്തി പുണ്യ ലഭ്യ പുണ്യ ശ്രവണ കീര്തന പുലോമാജര്ചിധ ബന്ധ മോചിനി ബര്ഭാരലക
വിമര്സ രൂപിണി വിദ്യ വിയധാധി ജഗറ്റ് പ്രസ്
സര്‍വ വ്യാധി പ്രസമണി സര്‍വ മൃത്യു നിവരിനി
അഗ്രഗണ്യ അചിന്ത്യ രൂപ കളി കല്‍മഷ നസിനി
കത്യയിനി കല ഹന്ത്രി കമലാക്ഷ നിഷേവിത
താംബൂല പൂരിത മുഖി ധടിമി കുസുമ പ്രഭ

മ്ര്‍ഗക്ഷി മോഹിനി മുഖ്യ മ്രിടനി മിത്ര രൂപിണി
നിത്യ ട്രുപ്ത ഭക്ത നിധി നിയന്ത്രി നിഖിലെസ്വരി
മൈട്ര്യധി വാസന ലഭ്യ മഹാ പ്രളയ സാക്ഷിനി
പറ ശക്തി പറ നിഷ്ഠ പ്രഗ്നന ഗാന രൂപിണി

മാധവി പന ലാസാ മത മാതൃക വരന രൂപിണി
മഹാ കൈലാസ നിലയ മ്രിനാല മൃദു ധോര്‍ല്ലാത്ത
മഹനീയ ദയ മൂര്‍ത്തി മഹാ സാമ്രാജ്യ ശാലിനി
ആത്മ വിദ്യ മഹാ വിദ്യ സ്രിവിധ്യ കമ സേവിത
സൃ ശോടസക്ശരി വിദ്യ തൃകൂട കമ കൊടിക

കടാക്ഷ കിമ്കാരി ഭൂത കമല കോടി സേവിത
ശിര സ്ഥിത ചന്ദ്ര നിഭ ഭാലസ്ഥ ഇന്ദ്ര ധനു പ്രഭ
ഹൃദയസ്ത രവി പ്രഗ്യ തൃ കൊനന്തര ദീപിക
ദക്ഷയാനി ധിത്യ ഹന്ത്രി ദക്ഷ യഗന വിനസിനി
ധാരന്ധോളിത ദീര്‍ഗക്ഷി ധാരഹസോജ്വലന്മുഖി
ഗുരു മൂര്‍ത്തി ഗുണ നിധി ഗോമത ഗുഹജന്മ ഭൂ

ടെവേഷി ധന്ട നീതിസ്ഥ ധഹരകാസ രൂപിണി
പ്രതി പന്മുഖ്യ രകാന്ത തിഥി മണ്ഡല പൂജിത
കലത്മിക കല നാഥാ കാവ്യാ ലാഭ വിമോധിനി
സച്ചമാര രാമ വാണി സവ്യ ദക്ഷിണ സേവിത ആദിശക്തി
അമേയ ആത്മ പരമ പവന കൃതി
അനേക കോടി ബ്രമണ്ട ജനനി ദിവ്യ വിഗ്രഹ
കലിം കരീ കേവലാ ഗുഹ്യ കൈവല്യ പദ ധയിനി
ത്രിപുര തൃജഗറ്റ് വന്ധ്യ തൃമുര്‍ത്തി തൃ ദാസെസ്വരി

ട്ര്യക്ഷ്യ ദിവ്യ ഗന്ധദ്യ സിന്ധുര ത്തില കഞ്ചിധ
ഉമ സൈലെന്ദ്ര തനായ ഗൌരി ഗന്ധര്വ സേവിത
വിശ്വ ഗ്രഭ സ്വര്ണ ഗര്‍ഭ അവരധ വഗദീസ്വരീ
ധ്യനഗംയ അപരിചെദ്യ ഗന്ധ ഗണന വിഗ്രഹ
സര്‍വ വെധാന്ത സംവേദ്യ സത്യാനന്ദ സ്വരൂപിണി
ലോപ മുദ്രര്ചിത ലീല ക്ലുപ്ത ബ്രഹ്മാണ്ട മണ്ഡല
അടുര്ശ്യ ദൃശ്യ രഹിത വിഗ്നത്രീ വെധ്യ വര്ജിത

യോഗിനി യോഗാഥ യോഗ്യ യോഗനന്ദ യുഗന്ധര
ഇച്ച്ച ശക്തി-ഗണന ശക്തി-ക്രിയ ശക്തി സ്വരൂപിണി
സര്വാധാര സുപ്രതിഷ്ഠ സാദാ സദ്രൂപ ധരിനി
അഷ്ട മൂര്തി അജ ജേത്രീ ലോക യാത്ര വിടഹ്യിനി
ഏകാകിനി ഭൂമ രൂപ നിര്‍ദ്വിത ദ്വിത വര്ജിത
അന്നാഥ വസുധ വൃദ്ധ ബ്ര്‍ഹ്മാട്മ്യ്ക്യ സ്വരൂപിണി

ബ്രിഹതി ബ്രാഹ്മണി ബ്രഹ്മി ബ്രഹ്മാനന്ദ ബലി പ്രിയ
ഭാഷ രൂപ ബ്രിഹറ്റ് സേന ഭാവഭവ വിവര്‍ജിത
സുഖരധ്യ ശുഭാകരീ ശോഭന സുലഭ ഗതി
രാജാ രാജേശ്വരി രാജ്യ ധയിനി രാജ്യ വല്ലഭ
രാജറ്റ് കൃപ രാജാ പീത നിവെസിത നിജസ്രിത
രാജ്യ ലക്ഷ്മി കൊസ നത ചതുരംഗ ബലെസ്വി

സാമ്രാജ്യ ധയിനി സത്യാ സന്ദ സാഗര മേഖല
ദീക്ഷിത ദൈത്യ ശമനി സര്‍വ ലോക വാസം കരി
സര്‍വര്‍ത്ത ധാത്രി സാവിത്രി സച്ചിദാനന്ദ രൂപിണി
ടെസ കല പരിസ്ചിന്ന സര്വാഗ സര്‍വ മോഹിനി

സരസ്വതി ശാസ്ത്ര മയി ഗുഹംബ ഗുഹ്യ രൂപിണി
സര്‍വോ പഥി വിനിര്മുക്ത സാദാ ശിവ പാതി വൃത
സംപ്രധയെശ്വരി സാധു ഈ ഗുരു മണ്ഡല രൂപിണി
കുലോതീര്ന ഭാഗരധ്യ മായ മധുമതി മഹീ
ഗനംബ ഗുഹ്യകരധ്യ കൊമാലങ്ങി ഗുരു പ്രിയ
സ്വതന്ത്ര സര്‍വ തന്ത്രെസി ദക്ഷിണ മൂര്‍ത്തി രൂപിണി

സനകധി സമരധ്യ ശിവ ഗണന പ്രധയിനി
ചിദ് കല ആനന്ദ കളിക പ്രേമ രൂപ പ്രിയംകരീ
നമ പറയാനാ പ്രീത നന്ദി വിദ്യ നറെശ്വരീ
മിത്യ ജഗറ്റ് അതിഷ്ട്ന മുക്തിട മുക്തി രൂപിണി
ലാസ്യ പ്രിയ ലയ കരീ ലജ്ജ രംഭ അധി വന്ദിത
ഭവ ധവ സുധ വൃഷ്ടി പപരന്യ ധവനാല
ദൌര്‍ഭാഗ്യ തൂലവതൂല ജരദ്വാന്തര വിപ്രഭ
ഭാഗ്യബ്ധി ചന്ദ്രിക ഭക്ത ചിട്ട കേകി ഗാനഗന

രോഗ പാര്‍വത ധംബോല മൃത്യു ധര് കുടരിക
മഹേശ്വരീ മഹാ കളി മഹാ ഗ്രസ മഹാസന
അപരന ചാണ്ടിക ചാണ്ട മുണ്ടാസുര നിശൂധിനി
ക്ഷരക്ഷരത്മിക സര്‍വ ലോകെസി വിശ്വ ധരിനി
ത്രിവര്ഗ ധാത്രി സുഭഗ ത്ര്യംഭാഗ തൃഗുനത്മിക
സ്വര്‍ഗപവര്‍ഗാഥ ശുദ്ധ ജപപുഷ്പ നിഭാക്രിതി
ഒജോവതി ധ്യുതിധാര യഗന രൂപ പ്രിയവ്രുധ
ധുരരധ്യ ധുരധര്‍ഷ പറളി കുസുമ പ്രിയ
മഹതി മെര് നിലയ മന്ഥര കുസുമ പ്രിയ

വീരരധ്യ വിരാട് രൂപ വിരാജ വിസ്വതോമുഖി
പ്രത്യ്ഗ് രൂപ പറകാസ പ്രനാഥ പ്രാണ രൂപിണി
മാര്‍ത്താണ്ഡ ഭൈരവരധ്യ മന്ത്രിനി ന്യശ്ത രാജ്യധൂ
തൃപുരെസി ജയറ്സേന നിസ്ട്രി ഗുന്യ പരപര
സത്യ ഗ്നനന്ദ രൂപ സമരസ്യ പറയാനാ
കപര്ധിനി കാലമല കമധുഖ് കമ രൂപിണി
കല നിധി കാവ്യാ കല രാസാഗ്ന രസ സേവധി

പുഷ്ട പുരാതന പൂജ്യ പുഷ്കര പുഷ്കരെക്ഷണ
പരംജ്യോതി പരം ധമ പരമാണ് പരത് പറ
പാസ ഹസ്ത പാസ ഹന്ത്രി പറ മന്ത്ര വിഭേടിനി
മൂര്‍ത്ത അമൂര്‍ത്ത അനിതയ ത്രിപ്ത മുനി മനസ ഹംസിക
സത്യ വൃത സത്യാ രൂപ സര്വന്തര്യമിനി സതീ
ബ്രാഹ്മണി ബ്രഹ്മാ ജനനി ബഹു രൂപ ബുധര്ചിത
പ്രസവിത്രി പ്രച്ചണ്ട ആഗ്ന പ്രതിഷ്ഠ പ്രകട കൃതി
പ്രനെശ്വരി പ്രാണ ധാത്രി പഞ്ചസ്റ്റ് പീറ രൂപിണി
വിശുങ്ങള വിവിക്തസ്ഥ വീര മത വിയറ്റ്‌ പ്രസൂ

മുകുന്ദാ മുക്തി നിലയ മൂല വിഗ്രഹ രൂപിണി
ബവഗ്ന ഭവ രോകഗ്നി ഭവ ചക്ര പ്രവര്താനി
ചാണ്ട സാറ ശാസ്ത്ര സാറ മന്ത്ര സാറ തലോധരീ
ഉദര കീര്‍ത്തി ഉദ്ധ്ഹമ വിഭവ വരന രൂപിണി
ജന്മ മൃത്യു ജര തപ്ത ജന വിശ്രാന്തി ധയിനി
സര്വോപനിഷ ധുധ് ഗുഷ്ട ശന്റ്യത്ഹീത കലത്മിക

ഗംഭീര ഗഗനന്തസ്ഥ ഗര്വിത ഗാന ലോലുപ
കല്പന രഹിത കഷ്ട അകാന്ത കനത്ത വിഗ്രഹ
കാര്യാ കരണ നിര്‍മുക്ത കമ കേളി തരങ്ങിത
കാണാത കനക തടങ്ങ ലീല വിഗ്രഹ ധരിനി
അജ്ഹ ക്ഷയ നിര്‍മുക്ത ഗുബ്ധ ക്സിപ്ര പ്രസധിനി
അന്തര്‍ മുഖ സമരധ്യ ബഹീര്‍ മുഖ സുടുര്ലഭ

ത്രയീ തൃവര്ഗ നിലയ ത്രിസ്ഥ ത്രിപുര മാലിനി
നിറമായ നിരാലംബ സ്വത്മ രാമ സുധ ശ്രുതി
സംസാര പാങ്ങ നിര്മഗ്ന സമുദ്ധാരണ പണ്ഡിത
യഗന പ്രിയ യഗന കര്ത്രീ യജമാന സ്വരൂപിണി
ധര്‍മ ധാര ധനദ്യക്ഷ ധനധാന്യ വിവര്ധാനി

വിപര പ്രിയ വിപര രൂപ വിശ്വ ബ്ര്‍ഹാമന കരിനി
വിശ്വ ഗ്രസ വിധൃമഭ വൈഷ്ണവി വിഷ്ണു രൂപിണി
യോനി യോനി നിലയ കൂടസ്ഥ കുല രൂപിണി
വീര ഗോഷ്ടി പ്രിയ വീര നിഷ് കര്‍മ്യ നാഥാ രൂപിണി
വിഗ്ന്ന കാലന കലയ വിധഗ്ധ ബൈണ്ടാവസന
തത്വധിക തത്വ മയീ തത്വ മരത്ത സ്വരൂപിണി

സമ ഗാന പ്രിയ സൌമ്യ സാദാ ശിവ കുടുംബിനി
സവ്യാപ സവ്യ മാര്‍ഗസ്ഥ സര്‍വ അപട്വി നിവരിനി
സ്വസ്ത സ്വഭാവ മദുര ധീര ധീര സമര്ചിട
ചെയ്ത്ന്യര്‍ക്യ സമരധ്യ ചൈടന്യ കുസുമ പ്രിയ
സട്ടോതിത സാധാ തുഷ്ട തരുനടിത്യ പടല
ദക്ഷിണ ദക്സിനരധ്യ ധാരസ്മേര മുഖംബുജ

കൌലിനി കേവല അനര്‍ഗ്യ കൈവല്യ പട ധയിനി
സ്റൊട്ര പ്രിയ സ്തുതി മതി സ്തുതി സംസ്തുത്ത വിഭവ
മനസ്വിനി മാനവതി മഹേസി മംഗള കൃതി
വിശ്വ മത ജഗറ്റ് ധാത്രി വിസലക്ഷി വിരഗിനി
പ്രഗല്‍ഭ പരമോധാര പരമോധ മനോമായി
വ്യോമ കേസി വിമാനസ്ഥ വജ്രിനി വമാകെശ്വരീ

പഞ്ച യഗന പ്രിയ പഞ്ച പ്രേത മഞ്ചാധി സയിനി
പഞ്ചമി പഞ്ച ഭൂതെസി പഞ്ച സന്ഖ്യോപച്ചരിനി
സസ്വതി സസ്വതൈസ്വര്യ സര്മാധ സമഭു മോഹിനി
ധാര ധാരസുത ധന്യ ധര്മിനി ധര്‍മ വര്‍ദ്ധിനി
ലോക തീത ഗുണ തീത സര്വതീത സമത്മിക
ഭാന്ധൂക കുസുമ പ്രഖ്യ ബാലാ ലീല വിനോധിനി
സുമങ്ങളി സുഖ കരി സുവേഷദ്യ സുവസിനി
സുവസിന്യര്ചന പ്രീത ആശോഭാന ശുദ്ധ മനസ

ബിന്ദു തര്പന സന്തുഷ്ട പൂര്‍വാജ തൃപുരംബിക
ദാസ മുധ്ര സമരധ്യ ത്ര്പുര ശ്രീ വസന്കാരി
ഗണന മുധ്ര ഗണന ഗമയ ഗണന ഗ്നെയാ സ്വരൂപിണി
യോനി മുധ്ര തൃഖന്ടെസി തൃഗുന അമ്ബതൃകൊനാഗ
അനാഗ അട്ബുത്ത ചരിത്ര വന്ചിതാര്‍ത്ത പ്രടയിനി
അഭ്യസതിസായ ഗണത ശട്ദ്വാതീത രൂപിണി

അവ്യജ കരുണ മൂര്‍ഹി അഗ്ണന ദ്വാന്ത ദീപിക
അബല ഗോപ വിധിത സര്‍വന്‍ ഉള്ളന്ഗ്യ സസ്ന
സൃ ചക്ര രാജാ നിലയ സൃ മത ത്രിപുര സുന്ദരി
സൃ ശിവാ ശിവ ശക്തൈക്യ രൂപിണി ലളിതാംബിക
ഏവം സ്രിലളിട ദേവയ നമനം സഹസ്രകം ജഗുഹ്