Sri Vishnu Sahasranamam(malayalam version)

ശുക്ലം ബരദരം വിഷ്ണും, ശശി വരണം ചതുര്‍ ഭുജം,
പ്രസന്ന വദനന്‍ ദ്യയെറ്റ്, സര്‍വ വിഗ്നോബ സന്ദയെ

വ്യാസം വസിഷ്ടനപ്തരം, സകതേ പൌട്രമാകല്മാശം,
പരസരത്മജം വന്ദേ, ശുകതതം ടാപോനിധിം.

വ്യാസ വിഷ്ണു രൂപയാ, വ്യാസ രൂപയാ വിഷ്ണവേ,
നമോ വൈ ബ്രഹ്മ വിദ്യ, വസിഷ്ടയ നമോ നമ.

അവികാരായ ശുദ്ധായ, നിത്യായ പരമട്മനെ,
സദൈക രൂപ രൂപയാ, വിഷ്ണവേ സര്‍വ ജിശ്നവേ.

യസ്യ സ്മരണ മത്രേന, ജന്മ സംസാര ബന്ധനത്.
വിമുച്ചയറെ നമ തസ്മൈ, വിഷ്ണവേ പ്രഭ വിഷ്ണവേ
ഓം നമോ വിഷ്ണവേ പ്രഭ വിഷ്ണവേ

ശരി വൈസംപയന ഉവച്ച
ശ്രുത്വ ധര്മാനെശേന, പാവനാനി ച സര്വഷ,
യുടിഷ്ട്ര സന്തനവം പുനെരവഭ്യ ഭാഷ്ട

യുടിഷ്ട്ര ഉവച്ച

കിമേകം ദൈവതം ലോകേ, കിം വപ്യേഗം പറയണം,
സ്തുവന്ത കം കമര്ച്ചണ്ട പ്രപ്ന്യുര്‍ മാനവ ശുഭം,

കോ ധര്‍മ സര്‍വ ധര്മാനം പരമോ മത
കിം ജപന്മുച്യാതെ ജന്ടുര്‍ ജന്മ സംസാര ഭാണ്ടാനറ്റ്

സൃ ഭീഷ്മ ഉവച്ച

ജഗറ്റ് പ്രഭും ടെവടെവം അനന്തം പുരുശോട്ടമം,
സ്ടുവാന്‍ നമ സഹസ്രേന, പുരുഷ സതതോതിട,
തമേവ ചര്ച്ചയന്‍ നിത്യം, ഭക്ത്യ പുരുഷമവ്യയം,
ധ്യാന്‍ സത്വന്‍ നമസ്യന്ച്ച യജമാനസ്തമേവ ച,

അനാദി നിധനം വിഷ്ണും സര്‍വ ലോക മഹേസ്വരം
ലോകദ്യക്ഷം സ്ടുവന്നിട്യം സര്‍വ ദുക്ഖഗോ ഭവേദ്,
ബ്രാഹ്മണ്യം സര്‍വ ധര്മഗ്നം ലോകണം കീര്‍ത്തി വര്ധനം,
ലോകനതം മഹാട്ഭൂതം സര്‍വ ഭൂത ഭാവോട്ഭവം

യെഷമേ സര്‍വ ധര്മാനം ധര്മധിക തമോ മത,
യാദ് ഭക്ട്യോ പുണ്ടാരികക്ഷം സ്ടുവ്യ്ര്‍-അര്ച്ചനയ്ര്‍-നര സാദാ,
പരമം യോ മഹത്റെജ, പരമം യോ മഹാട്ടാപ
പരമം യോ മഹദ് ബ്രഹ്മ പരമം യ പറയണം

പവിത്രണം പവിത്രം യോ മങ്ങലനം ച മംഗളം,
ധൈവതം ടെവതനം ച ഭൂടണം യോ വയ പിതാ
യഥാ സര്‍വാണി ഭൂതാനി ഭാവണ്ട്യതി യുഗഗമേ
യസ്മിന്ച്ച പ്രളയം യാന്തി പുനരെവേ യുഗ ക്ഷയെ

തസ്യ ലോക പ്രധാനസ്യ ജഗന്നടതസ്യ ഭൂപതേ
വിഷ്ണോ നമ സഹസ്രം മി സൃനു പാപ ഭയപാഹം
യാനി നാമാനി ഗൌനാനി വിഖ്യടനി മഹട്മനഹ്
രിശിഭിഹ് പരിഗീതാനി തനി വക്ഷ്യാമി ഭൂടയെ

രിഷിര്‍ നമനം സഹ്ശ്രസ്യ വേദ വ്യാസോ മഹാ മുനിഹ്
ചന്ടോ ഓനുസ്ടുപ് സട്ട ദേവോ ഭഗവാന്‍ ദേവകി സുത
അമൃതംസു ഭാവോ ഭ്ഹെജം ശക്തിര്‍ ദേവകി നന്ദന
തൃസമ ഹൃദയം തസ്യ സന്ത്യര്തെ വിനിയുജ്യടെ

വിഷ്ണും ജിശ്നും മഹാവിശ്നും പ്രഭ വിഷ്ണുന്‍ മഹേസ്വരം
അനേക രൂപ ദൈട്യന്തം നമാമി പുരുശോട്ടമം

സൃ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ സ്റൊട്ര

ഏഷ്യ ശ്രീവിഷ്നൊര്-ദിവ്യസഹശ്രനാമ സ്റൊട്ര മഹാ മന്ട്രസ്യ
ശരി വേദവ്യാസോ ഭഗവാന്‍ രിഷിഹ്
അനുഷ്ടുഫ് ഛന്ദഹ്
ശരി മഹാവിശ്നുഹ് പരമാത്മാ ശ്രീമന്നാരായനൊ ദേവതാ
അമ്രിടാം ശൂദ്ഭവൊ ഭാനുരിടി ബിഏജമ്
ദേവകീ നന്ദനഹ് ശ്രശ്റെടി ശക്ടിഹ്
ഉദ്ഭവഹ് ക്ശോഭാണോ ദേവ ഇടി പരമോ മന്ട്രഹ്
ശങ്ഖ-ഭ്രിന്നന്ദകീ ചക്രീടി കീലകം
ശാര്ങ്ങധന്വാ ഗദാധര ഇട്യസ്ട്രം
രതാങ്ങപാനി രക്ശോഭ്യ ഇടി നേത്രം
തൃസാമാ സാമഗഹ് സാമെടി കവചം
ആനന്ദം പരബ്രഹ്മെടി യൊനിഹ്
രിടുഹ് സുദര്ശനഹ് കാല ഇടി ദിഗ്ബന്ധഹ്
ശരി വിശ്വരൂപ ഇടി ധ്യാനം
ശരി മഹാവിശ്ഹ്നു പ്രീട്യര്തമ് സഹസ്രനാമ ജപെ വിനിയൊഗഹ്

ധ്യാനം

ക്ഷീരോടന്വത് പ്രടെസേ സുചിമണി വിലസാദ് സൈകാതെ മൌക്തികണം
മലക്ലുപ്തസനസ്ഥ സ്പടികമണി നിഭി മൌക്തികേര്‍ മന്ദിതന്ഗഹ്
ശുബ്രി-റാബ്രി-രതബ്രി രുപരിവിരചിടി മുക്ത പീയുഷ വാര്‍ഷി
ആനന്ദി ന പുനിയടരി നാളിന ഗാഥ സങ്കപനിര്‍ മുകുണ്ടാഹ

ഭൂ പാടു യസ്യ നാഭി ര വിയടസു രനില സ്ച്ചന്ദ്ര സുര്യാഉ ച നെതെര്‍
കര്നവസസിരോ ധുമുഗമഭി ധഹാണോ യസ്യ വസ്റെയമാഭ്ധി
അന്തസ്ഥം യസ്യ വിശ്വം സുര നര ഖഗ ഗോ ഭോഗി ഗന്ധര്‍വ ധൈട്യായ്,
ചിത്രം റാം രംയാതെ തം ത്രിഭുവന വപുഷം വിശ്നുമീസം നമാമി

ഓം നമോ ഭാഗവറെ വാസുദേവായ

സന്തകാരം ബുജാഗ സയണം പദ്മനാഭം സുരെസം,
വിസ്വധാരം ഗഗന സദൃസം മേഘ വരണം ശുബന്ഗം
ലക്ഷ്മി കാന്തം കമല നയനം യോഗി ഹൃദ ദയന ഗംയം
വന്ദേ വിഷ്ണും ബാവ ഭയഹരം സര്‍വ ലോകൈക നാദം

മേഘ സ്യമം പീത കൌസേയ വാസം സ്രിവറ്സംഗം കൌസ്തുബോത് ഭാസിതംഗം
പുന്യോപെതം പുണ്ടാരീകയതക്ഷം വിഷ്ണും വന്ദേ സര്‍വ ലോകൈക ന്തം

നമഹ് സമസ്ട ഭുടണം-അടി-ഭുടയ ഭുബ്രിറെ
അനേക-രുപരുപായ വിഷ്ണവേ പ്രഭ-വിഷ്ണവേ

സസങ്ങ ചക്രം സകെരിട കുണ്ഡലം സപ്പീതവസ്ട്രം സരസെരുഹെക്ഷണം,
സഹാറ വക്ഷ സ്ഥല ശോഭി കൌസ്തുഭം നാമി വിഷ്ണും ശിരസ ചതുര്‍ഭുജം

ചായം പരിജടസ്യ്സ് ഹെമാസിംഹസനോപരി,
അസീനാമം ബുദ്ധ സ്യമ മയതകഷമാലന്ഗൃതം,
ചന്ദ്രണന ചതുര്‍ബഹും സ്രീവട്സങ്ങിത വക്ഷസം,
രുക്മണി സട്യഭാമാഭ്യം സഹിതം ക്രിശ്നമാസ്രയെ.

വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം സ്റൊട്രം

ഓം വിശ്വം വിഷ്ണുര്‍-വശത്കാരോ ഭുട-ഭവ്യ-ഭാവറ്റ്-പ്രഭുഹ്
ഭുടകൃദ് ഭുടഭ്രുദ് ഭാവോ ഭുടട്മ ഭുട-ഭവനഹ്
പുടട്മ പരമാത്മ ച മുക്ടണം പരമ ഗടിഹ്
അവ്യയഹ് പുരുഷ സാക്ഷി ക്ഷേട്രജ്ണോ-ക്ഷാര ഏവ ച

യോഗോ യോഗവിടം നേടാ പ്രധാന-പുരുശെസ്വരഹ്
നരസിംഹ-വാപ് ശ്രിമന്‍ കെസവഹ് പുരുശൊട്ടമഹ്
സര്വഹ് സര്വഹ് സിവഹ് സ്ഥനുര്‍-ഭുടടിര്‍-നിധിര്‍-അവ്യയഹ്
സംഭവോ ഭാവനോ ഭാര്ട പ്രഭവഹ് പ്രഭുര്‍-ഇസ്വരഹ്

സ്വയമ്ഭുഹ് സംഭുര്‍-അദിട്യഹ് പുഷ്കരാക്ഷോ മഹസ്വനഹ്
ആനന്ദി-നിധാണോ ധട വിധ്ട ധടുരുട്ടമഹ്
അപ്രമേയോ ഹ്രിശികെസഹ് പദ്മ-നഭോ-മറ-പ്രഭുഹ്
വിശ്വകര്‍മ മനുസ്റ്വഷ്ട സ്തവിശ്ടഹ് സ്ഥവിരോ-ധ്രുവഹ്

അഗ്രഹ്യഹ് സസ്വടഹ് കൃഷ്ണോ ലൊഹിടക്ശഹ് പ്രടര്ദനഹ്
പ്രഭുടസ്-തൃകകുബ്ധാമ പവിത്രം മംഗളം പരം
ഇസനഹ് പ്രനദഹ് പ്രാണോ ജ്യെശ്തഹ് സ്രെശ്തഹ് പ്രജപടിഹ്
ഹിരന്യഗര്ഭോ ഭുഗര്ഭോ മാധവോ മധുസുദനഹ്

ഇശ്വരോ വിക്രമി ധന്വി മേധാവി വിക്രമഹ് ക്രമഹ്
അനുട്ടമോ ദുരധര്സഹ് ക്രുടജ്നഹ് ക്രുടിരട്മാവാന്‍
സുരെസഹ് ശരണം ശര്‍മ വിശ്വരെടഹ് പ്രജഭവഹ്
അഹഹ് സംവസരോ വ്യലഹ് പ്രട്യയഹ് സര്വദര്ശനഹ്

അജഹ് സര്വെശ്വരഹ് സിദ്ധഹ് സിദ്ധിഹ് സര്വടിര്‍ അക്യുടഹ്
വൃഷകപിര്‍ അമേയട്മ സര്‍വ-യോഗ-വിനിഹ്ശ്രുടഹ്
വസുര്‍ വസുമനഹ് സട്യഹ് സമട്മ സമ്മിടഹ് സമാഹ
അമൊഘഹ് പുണ്ടാരികക്ഷോ വൃശ-കര്‍മ വ്രുശക്രുടിഹ്

രുദ്രോ ബഹുശിര ബഭ്രുര്‍ വിശ്വ-യൊനിഹ് ശുചി സ്രവഹ്
അമ്രുടഹ് ശാശ്വ്ട-സ്ഥനുര്‍ വരരോഹോ മഹാ-ടപഹ്
സര്വഗഹ് സര്‍വ-വിട-ഭാനുര്‍ വിശ്വക്ഷേണോ ജനര്ദനഹ്
വെടോ വേദവിദ് അവ്യന്ഗോ വേദന്ഗോ വേദവിറ്റ് കവിഹ്

ലൊകധ്യക്ശഹ് സുരാധ്യക്ഷോ ധര്മധ്യക്ശഹ് ക്രുടക്രുടഹ്
ചടുരട്മ ചടുര്‍വ്യുഹാസ് ചടുര്ടംസ്ട്രാസ് ചതുര്‍-ഭുജഹ്
ഭ്രാജിഷ്ണുര്‍-ഭോജനം ഭോക്ട സഹിഷ്ണുര്‍ ജഗദ്‌-അധിജഹ്
അനഘോ വിജയോ ജെട വിശ്വ-യൊനിഹ് പുനര്‍-വസുഹ്

ഉപേന്ദ്രോ വമനഹ് പ്രമ്ശുര്‍ അമൊഘഹ് സുചിര്‍ ഉര്ജിടഹ്
അടിന്ദ്രഹ് സമ്ഗ്രഹഹ് സരഗോ ധൃടട്മ നിയമോ യമഹ്
വേദ്യോ വൈദ്യഹ് സാദാ-യോഗി വിരഹ മാധവോ മധുഹ്
അടിണ്ട്രിയോ മഹാമായോ മഹോട്സഹോ മഹബലഹ്

മഹാബുട്ടിര്‍ മഹാവിര്യോ മഹാസക്ടിര്‍ മഹദ്യുടിഹ്
അനിര്ദെസ്യവപുഹ് ശ്രിമന്‍ അമേയട്മ മഹാദ്രിധൃക്
മഹേശ്വസോ മഹിഭാര്ട ശ്രിനിവസഹ് സതാം ഗടിഹ്
അനിരുദ്ധഹ് സുരനണ്ടോ ഗോവിണ്ടോ ഗോവിടം പടിഹ്

മരിചിര്‍-ദാമാണോ ഹമ്സഹ് സുപര്ണോ ഭുജഗൊട്ടമഹ്
ഹിരണ്യ-നഭ സുടപഹ് പദ്മനഭഹ് പ്രജപടിഹ്
അമ്രുട്യുഹ് സര്‍വ-ദൃക് സിമ്ഹഹ് സന്ധ്ട സന്ധിമന്‍ സ്തിരഹ്
അജോ ദുര്മര്ശനഹ് ശാസ്ട വിശ്രുടട്മ സുരരിഹ

ഗുരുര്‍ ഗുരുടമോ ധമ സട്യഹ് സത്യ-പരക്രമഹ്
നിമിശോ അനിമിശഹ് സ്രഗ്വി വച്ചസ്പടിര്‍ ഉദരധിഹ്
അഗ്രനിര്‍ ഗ്രമനിഹ് ശ്രിമന്‍ നിയോ നേടാ സമിരനഹ്
സഹസ്ര-മുര്ധ വിശ്വാത്മ സഹസ്രക്ഷ സഹസ്രപറ്റ്

അവ്ര്‍താണോ നിവൃടട്മ സമ്വ്രുടഹ് സമ്പ്രമര്ദനഹ്
അഹഹ് സംവര്ടകോ വഹ്നിര്‍ അനിലോ ധരണി-ധരഹ്
സുപ്രസദഹ് പ്രസന്നട്മ വിശ്വ-ധൃഗ് വിശ്വ-ഭുഗ് വിഭുഹ്
സാറ്റ്-കരട സാറ്റ്-ക്രുടഹ് സധുര്‍ ജഹ്നുര്‍ നാരായണോ നരഹ്

അസന്ഖ്യെയോ പ്രമേയട്മ വിസിസ്ടഹ് ശിഷ്ടകൃച് ചുകിഹ്
സിദ്ധര്തഹ് സിദ്ധ-സന്കല്പഹ് സിദ്ധിദഹ് സിദ്ധിസധനഹ്
വൃഷഹി വൃഷഭോ വിഷ്ണുര്‍ വൃഷപര്വ വ്രുശൊദരഹ്
വര്ധാണോ വര്ധമാനസ്ച്ച വിവിക്ടഹ് ശ്രുതി-സഗരഹ്

സുഭുജോ ദുര്ധാരോ വാഗ്മി മഹേണ്ട്രോ വസോടോ വസുഹ്
നൈകരുപോ ബ്രുഹാദ്-രുപഹ് ശിപിവിശ്ടഹ് പ്രകാശന
ഓജസ് റെജോ ദ്യുതി-ധരഹ് പ്രകഷട്മ പ്രടപനഹ്
വ്രുദ്ധഹ് സ്പഹ്സ്ടക്ഷരോ മന്ട്രാസ് ചന്ദ്രംശുര്‍ ഭസ്കരദ്യുടിഹ്

അമ്ര്ടംശു ദ്ഭാവോ ഭനുഹ് ശശബിന്ദുഹ് സുരെശ്വരഹ്
ഔഷധം ജഗടഹ് സെടുഹ് സത്യ-ധര്‍മ-പ്രരക്രമഹ്
ഭുട-ഭവ്യ-ഭവന്‍-നതഹ് പവനഹ് പവനോ അനലഹ്
കമഹ കമക്രുറ്റ് കന്ടഹ് കമഹ് കമപ്രദഹ് പ്രഭുഹ്

യുഗടികൃദ് യുഗവര്ടോ നൈകംയോ മഹശനഹ്
അദൃശ്യോ വ്യക്ട-രുപസ്ച്ച സഹസ്രജിദ് അനന്ടജിറ്റ്
ഇശ്ടൊവിശിസ്ടഹ് ശിശ്ടെസ്ടഹ് സിഖണ്ടി നഹുശോ വ്രുശഹ്
ക്രോട്ഹഹ ക്രോധക്രുറ്റ് കരട വിശ്വ-ബഹുര്‍ മഹിധരഹ്

അച്യുടഹ് പ്രതിടഹ് പ്രനഹ് പ്രനടോ വസവനുജഹ്
അപം-നിധിര്‍ അധിശ്തനം അപ്രമട്ടഹ് പ്രടിശ്ടിടഹ്
സ്കന്ദഹ് സ്കന്ദ-ധരോ ദുര്യോ വരടോ വയുവഹനഹ്
വശുടെവോ ബ്രുഹാദ്-ഭാനുര്‍ അദിദെവഹ് പുരന്ദരഹ്

അശോകാസ്-ടാരനാസ്-ടരഹ് സുരഹ് സൌരിര്‍ ജനെശ്വരഹ്
അനുകുലഹ് ശടവര്ടഹ് പടമി പദ്മ-നിഭെക്ശനഹ്
പദ്മനഭോ അരവിന്ദക്ശഹ് പദ്മഗര്ഭഹ് സരിരഭ്രുറ്റ്
മഹാര്ധിര്‍ രുദ്ധോ വൃദ്ധട്മ മഹാക്ഷോ ഗരുട-ധ്വജഹ്

അടുലഹ് സരഭോ ഭിമഹ് സമയഗ്നോ ഹവിര്ഹരിഹ്
സര്വലക്ഷണ ലക്ഷന്യോ ലക്ഷ്മിവന്‍ സമിടിന്ജയഹ്
വിക്ഷരോ രോഹിടോ മര്‍ഗോ ഹെടുര്‍-ദമൊദരഹ് സഹഹ്
മഹിധാരോ മഹാഭാഗോ വേഗവാന്‍ അമിടശനഹ്

ഉദ്ഭവഹ് ക്ശോഭാണോ ദേവന്‍ ശ്രിഗര്ഭഹ് പരമെശ്വരഹ്
കാരണം കാരണം കരട വികര്ട ഗഹാണോ ഗുഹഹ്
വ്യവസയോ വ്യവസ്തനഹ് സമ്സ്തനഹ് സ്ഥാനടോ ധ്രുവഹ്
പരര്ധിഹ് പരമ-സ്പഷ്ടസ് ടുശ്ടഹ് പുശ്ടഹ് സുഭെക്ശനഹ്

രാമോ വിരമോ വിറ്റോ മര്‍ഗോ നെയോ നയൊനയഹ്
വിരഹ് ശക്ടിമടം ശ്രേശ്തോ ധര്മോ ധര്‍മ-വിട ഉട്ടമഹ്
വൈകുന്തഹ് പുരുശഹ് പ്രനഹ് പ്രനദഹ് പ്രനവഹ് പ്രുതുഹ്
ഹിരണ്യ-ഗര്ഭഹ് ശട്രുഘ്ണോ വ്യപ്ടോ വായുര്‍ അധൊക്ശജഹ്

രിടുഹ് സുദര്ശനഹ് കലഹ് പരമേഷ്ടി പരിഗ്രഹഹ്
ഉഗ്രഹ് സംവറ്സാരോ ദക്ഷോ വിശ്രമോ വിശ്വ-ദക്ശിനഹ്
വിസ്ടരഹ് സ്ഥാവര-സ്തനുഹ് പ്രമാണം ബീജം അവ്യയം
അര്തോനര്തോ മഹാകൊശോ മഹാഭോഗോ മഹധനഹ്

അനിര്വിന്നഹ് സ്ഥവിശ്തോഭുര്‍ ധര്‍മ-യുപോ മഹാ-മഖഹ്
നക്ഷത്ര-നെമിര്‍ നക്ഷട്രി ക്ശമഹ് ക്ശമഹ് സമിഹനഹ്
യജ്ഞ ഇജ്യോ മഹേജ്യാസ് ച ക്രടുഹ് സത്രം സടമ്ഗടിഹ്
സര്വടര്ഷി വിമുക്ടട്മ സര്വഗ്യോ ഗ്യ്നനം-ഉത്ടമം

സുവ്രടഹ് സുമുഖഹ് സുക്ശ്മഹ് സുഘൊശഹ് സുഖദഹ് സുഹൃത്
മനോഹരോ ജിറ-ക്രോധോ വിരബഹുര്‍ വിദരനഹ്
സ്വപനഹ് സ്വവശോ വ്യപി നൈകട്മ നായക-കര്‍മ-കൃറ്റ്
വറ്സാരോ വറ്സാലോ വട്സി രത്ന-ഗര്‍ഭോ ധനെശ്വരഹ്

ധര്മഗുബ് ധര്മകൃദ് ധാര്‍മി സദ്‌-അസട്ക്ഷരം അക്ഷരം
അവിഗ്യ്ട സഹാശ്രമ്സുര്‍ വിധ്ട കൃട-ലക്ശനഹ്
ഗഭാസ്ടി-നെമിഹ് സട്ട്വസ്തഹ് സിംഹോ ഭുട-മഹെശ്വരഹ്
അടിടെവോ മഹാടെവോ ടെവേശോ ടെവഭ്രുദ്-ഗുരുഹ്

ഉത്ടരോ ഗോപടിര്‍ ഗോപ്ട ഗ്യനഗമ്യഹ് പുരടനഹ്
ശരിര-ഭുട-ഭ്രുദ് ഭോക്ട കപിണ്ട്രോ ഭുരിദക്ശിനഹ്
സോമപോ അമ്രുടപഹ് സൊമഹ് പുരുജിറ്റ് പുരുശൊട്ടമഹ്
വിനയോ ജയഹ് സട്യസന്ധോ ദശര്ഹഹ് സട്വടമ്പടിഹ്

ജിവോ വിനയിട-സാക്ഷി മുകുണ്ടോ അമിട വിക്രമഹ്
അമ്ഭോനിധിര്‍ അനന്ടട്മ മഹൊദധിശയൊനടകഹ്
അജോ മഹര്ഹഹ് സ്വഭാവ്യോ ജിടമിട്രഹ് പ്രമൊദനഹ്
അനന്ടോ നന്ടാണോ നന്ദഹ് സത്യ-ധര്‍മ ട്രിവിക്രമഹ്

മഹര്ശിഹ് കപിലചര്യഹ് കൃടഗ്യോ മേദിനി-പടിഹ്
തൃപദാസ് തൃടഷധ്യക്ഷോ മഹശ്രുന്ഗഹ് ക്രുടന്ടക്രുറ്റ്
മഹാവരഹോ ഗൊഇവിന്ദഹ് സുശെനഹ് കനകങ്ങാടി
ഗുഹ്യോ ഗഭിരോ ഗഹാണോ ഗുപ്ടസ് ചക്ര-ഗദധരഹ്

വെധഹ് സ്വന്ഗോ അജിടഹ് കൃഷ്ണോ ദ്രുധഹ് സങ്കര്‍ഷണോ അക്യുടഹ്
വരുണോ വാരുണോ വ്രുക്ശഹ് പുഷ്കരാക്ഷോ മഹമനഹ്
ഭഗവന്‍ ഭാഗഹനണ്ടി വനമാലി ഹലയുധഹ്
ആദിത്യോ ജ്യോതിര്‍-അദിട്യഹ് സഹിഷ്ണുര്‍ ഗടിസട്ടമഹ്

സുധാന്വ-ഖണ്ടപരശുര്‍-ദാരുണോ ദ്രവിനപ്രദഹ്
ദിവഹ്-സ്പ്രുക് സര്‍വ-ദൃഗ് വ്യാസോ വച്ചസ്പടിര്‍ അയൊനിജഹ്
തൃസമ സമഗഹ് സമ നിര്‍വാണം ഭേഷജം ഭിശാക്
സന്യസക്രുറ്റ് ചമഹ് സാന്റോ നിഷ്ത ശന്ടിഹ് പറയണം

ശുഭന്ഗഹ് ശന്ടിദഹ് സ്രഷ്ട കുമുദഹ് കുവലെസയഹ്
ഗോഹിടോ ഗോപടിര്‍ ഗോപ്ട വൃഷഭാക്ഷോ വ്രുശപ്രിയഹ്
അനിവാര്ടി നിവൃടട്മ സംക്ഷേപ്ട ക്ഷേമ-ക്രുചിവഹ്
ശ്രിവസ്ട-വക്ശഹ് ശ്രിവസഹ് ശ്രിപടിഹ് ശ്രിമടം-വരഹ്

ശ്രിദഹ് ശ്രിശഹ് ശ്രിനിവസഹ് ശ്രിനിധിഹ് ശരി-വിഭവനഹ്
ശ്രിധരഹ് ശ്രികരഹ് ശ്രെയഹ് ശ്രിമന്‍ ലോക-ട്രയശ്രയഹ്
സ്വക്ശഹ് സ്വന്ഗഹ് ശടനണ്ടോ നന്ടിര്‍ ജ്യോതിര്‍-ഗനെശ്വരഹ്
വിജിടട്മ വിധേയട്മ സട്കിര്‍തിസ്ചിന്ന-സമ്സയഹ്

ഉദിര്നഹ് സര്വ്ട-ചക്ശുര്‍-അനിസഹ് സസ്വ്ട-സ്തിരഹ്
ഭുശയോ ഭുശാണോ ഭുടിര്‍ വിശൊകഹ് ശോക-നശനഹ്
അര്ചിഷ്മന്‍ അര്ചിടഹ് കുംഭോ വിശുദ്ധട്മ വിശൊധനഹ്
അനിരുദ്ധോ പ്രടിരതഹ് പ്രദ്യുംണോ അമിട-വിക്രമഹ്

കലനെമിനിഹ വിരഹ് സൌരിഹ് സുര-ജനെശ്വരഹ്
തൃലോകട്മ ട്രിലൊകെശഹ് കെശവഹ് കേശിഹ ഹരിഹ്
കമദെവഹ് കമപലഹ് കമി കന്ടഹ് ക്രുടഗമഹ്
അനിര്ടെശ്യ-വപുര്‍ വിഷ്ണുര്‍ വിരോ അനന്ടോ ധനന്ജയഹ്

ബ്രഹ്മന്യോ ബ്രഹ്മക്രുദ്-ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മ-വിവര്ധനഹ്
ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണോ ബ്രഹ്മി ബ്രഹ്മ്ഗ്നോ ബ്രാഹ്മണ-പ്രിയഹ്
മഹാക്രമോ മഹാകര്‍മ മഹാറെജ മഹൊരഗഹ്
മഹാക്രടുര്‍ മഹായജ്വ മഹായഗ്യോ മഹഹവിഹ്

സ്ടവ്യഹ് സ്ടവപ്രിയഹ് സ്റൊട്രം സ്ടുടിഹ് സ്റൊട രനപ്രിയഹ്
പുര്നഹ് പുരയിട പുന്യഹ് പുന്യകിര്‍തിര്‍ അനമയഹ്
മനോജവാസ് ടിര്തകാരോ വസുരെട വസുപ്രദഹ്
വസുപ്രടോ വസുടെവോ വസുര്‍ വസുമന ഹവിഹ്

സദ്ഗടിഹ് സാറ്റ്-ക്രുടിഹ് സട്ട സദ്‌-ഭുടിഹ് സാറ്റ്-പരയനഹ്
സുരസേണോ യദുശ്രെശ്തഹ് സന്നിവസഹ് സുയമുനഹ്
ഭുടവസോ വസുദെവഹ് സര്‍വസ്-നിലയോ അനലഹ്
ദര്പഹ ദര്പടോ ദൃപ്ടോ ദുര്ധാരോ-അതാ-പരജിടഹ്

വിശ്വമുര്‍തിര്‍ മഹാമുര്‍തിര്‍ ദിപ്ടമുര്‍തിര്‍ അമുര്‍തിമന്‍
അനെകമുര്‍തിര്‍ അവ്യക്ടഹ് ശടമുര്ടിഹ് ശടനനഹ്
ഏകോ നൈകഹ് സവഹ് കഹ് കിം യാറ്റ് തറ്റ്‌ പടം-അനുട്ടമം
ലോകബന്ധുര്‍ ലോകനതോ മാധവോ ഭക്ട-വസ്ടലഹ്

സുവര്ന വരണോ ഹെമന്ഗോ വരങ്ങസ് ചന്ദനങ്ങാടി
വിരഹ വിശമഹ് സുന്യോ ഗ്ഹൃടസിര്‍ അചലസ്ചലഹ്
അമാനി മനടോ മനയോ ലോകസ്വാമി ത്രിലോക-ധൃക്
സുമെധ മേധാജോ ധന്യഹ് സട്യമെധ ധരധരഹ്

റെജോവൃശോ ദ്യുതി-ധരഹ് സര്‍വ-ശാസ്ത്ര-ഭ്രുടം-വരഹ്
പ്രഗ്രഹോനിഗ്രഹോ വ്യഗ്രോ നൈകശ്രുന്ഗോ ഗദഗ്രജഹ്
ചടുര്മുര്‍തിസ് ചടുര്‍ബഹുസ് ചടുര്‍വ്യുഹാസ് ചടുര്ഗടിഹ്
ചടുരട്മ ചടുര്ഭാവാസ് ചടുര്വേടവിദ് ഏകാപറ്റ്

സമവര്ടോ അനിവൃടട്മ ദുര്‍ജയോ ദുരടിക്രമഹ്
ദുര്ലഭോ ദുര്‍ഗാമോ ദുര്ഗോ ദുരവസോ ദുരരിഹ
ശുഭാന്ഗോ ലൊകസരന്ഗഹ് സുടന്റുസ് തണ്ടു-വര്ധനഹ്
ഇന്ദ്രകര്‍മ മഹാകര്‍മ ക്രുടകര്‍മ ക്രുടഗമഹ്

ഉദ്ഭവഹ് സുന്ദരഹ് സുണ്ടോ രട്നനഭഹ് സുലൊചനഹ്
അര്കോ വജസനഹ് ശ്രുങ്ങി ജയന്ടഹ് സര്‍വ-വിജ്-ജയി
സുവര്ന-ബിന്ടുര്‍-അക്ശൊഭ്യഹ് സര്‍വ-വഗിശ്വരെശ്വരഹ്
മഹാഹ്രടോ മഹാ-ഗര്ടോ മഹാ-ഭുടോ മഹാ-നിധിഹ്

കുമുദഹ് കുന്ദരഹ് കുന്ദഹ് പര്ജന്യഹ് പവനോ അനിലഹ്
അമ്രുടശോ അമ്രുടവപുഹ് സര്വഗ്യഹ് സര്വടോ-മുഖ
സുലഭഹ് സുവ്രടഹ് സിദ്ധഹ് ശത്രു-ജിറ്റ് ശത്രു-ടപനഹ്
ന്യഗ്രൂധോ അടുംബാരോ-സ്വത്താസ് ചനുരന്ധ്ര-നിശുധനഹ്

സഹസ്രര്ചി സപ്ട-ജിഹ്വഹ് സപ്ടൈധഹ് സപ്ട-വഹനഹ്
അമുര്‍തിര്‍ അനഘോ അചിന്റ്യോ ഭയക്രുദ് ഭയ-നശനഹ്
അനൂര്‍ ബ്രുഹറ്റ് ക്രുസഹ് സ്തുലോ ഗുനബ്രുന്‍ നിര്ഗുണോ മഹന്‍
അധ്രുടഹ് സ്വധ്രുടഹ് സ്വസ്യഹ് പ്രഗ്വംശോ വമ്ശവര്ധനഹ്

ഭര-ഭ്രുറ്റ് കതിടോ യോഗി യൊഗിശഹ് സര്‍വ-കമദഹ്
അശ്രമഹ് ശ്രമനഹ് ക്ശമഹ് സുപര്ണോ വായു-വഹനഹ്
ധനുര്ധാരോ ധനുര്വേടോ ദാന്ടോ ദംയിട ദമഹ്
അപരജിടഹ് സര്വസഹോ നിയന്ട നിയമോ യമഹ്

സട്വവാന്‍ സട്വികഹ് സട്യഹ് സത്യ-ധര്‍മ-പരയനഹ്
അഭിപ്രയഹ് പ്രിയര്‍ഹോ-ര്ഹഹ് പ്രിയക്രുറ്റ് പ്രിടിവര്ധനഹ്
വിഹായസഗടിര്‍ ജ്യൊടിഹ് സുരുചിര്‍ ഹുറ-ഭുഗ് വിഭുഹ്
രവിര്‍ വിരൊചനഹ് സുര്യഹ് സവിട രവിലൊചനഹ്

അനന്ടോ ഹുറ-ഭുഗ് ഭോക്ട സുഖടോ നൈകജോ-ഗ്രജഹ്
അനിര്വിന്നഹ് സടമര്ഷി ലോകധിശ്തന-മദ്ഭുടഹ്
സനറ്റ് സനടന-ടമഹ് കപിലഹ് കപിര്‍ അവ്യയഹ്
സ്വസ്ടിദഹ് സ്വസ്ടിക്രുറ്റ് സ്വസ്ടി സ്വസ്ടിഭുക് സ്വസ്ടി-ദക്ശിനഹ്

അരൌദ്രഹ് കുണ്ടലി ചാക്രി വിക്രമ്യുര്‍ജിട-ശസനഹ്
ശബ്ദടിഗഹ് ശബ്ദസഹഹ് സിസിരഹ് സര്വറി-കരഹ്
അക്രുരഹ് പെശാലോ ദക്ഷോ ദക്ശിനഹ് ക്ഷിമിനം വരഹ്
വിട്വട്ടമോ വിടഭയഹ് പുണ്യ-ശ്രവണ-കിര്ടനഹ്

ഉത്ടരാണോ ദുഷ്ക്രുടിഹ പുന്യോ ദുഹ്-സ്വപ്ന-നസനഹ്
വിരഹ രക്ശനഹ് സാന്റോ ജിവനഹ് പര്യവസ്തിടഹ്
അനന്ട-രുപോ അനന്ട-ശരി ജിടമാന്യുര്‍ ഭയപഹഹ്
ചടുരശ്രോ ഗഭിരട്മ വിടിശോ വ്യടിശോ ദിശഹ്

അനാദി ഭുര്ഭുവോ ലക്ശ്മിഹ് സുവിരോ രുചിരന്ഗദഹ്
ജനാണോ ജനജന്മാടിര്‍ ഭിമോ ഭിമ-പരക്രമഹ്
അധരനിലയോ ധട പുശ്പഹസഹ് പ്രജഗരഹ്
ഉര്ധ്വഗഹ് സാറ്റ്-പതചരഹ് പ്രനദഹ് പ്രനവഹ് പനഹ്

പ്രമാണം പ്രനനിലയഹ് പ്രനഭ്രുറ്റ് പ്രനജിവനഹ്
തത്വം ടാട്വവിടെകട്മ ജന്മ-മൃത്യു-ജരടിഗഹ്
ഭുര്ഭുവഹ് സ്വസ്ടരുസ്-ടരഹ് സവിട പ്രപിടമഹഹ്
യഗ്യോ യാഗ്യ-പതിര്‍-യജ്വ യഗ്യന്ഗോ യാഗ്യ-വഹനഹ്

യഗ്യഭ്രുദ് യഗ്യകൃദ് യഗ്യി യഗ്യഭ്രുഗ് യഗ്യസധനഹ്
യഗ്യനന്ടക്രുദ് യഗ്യഗുഹ്യം അന്നം അന്നദ ഏവ ച
അട്മയൊനിഹ് സ്വയംജടോ വൈഖനഹ് സമഗയനഹ്
ദേവകി-നന്ദനഹ് ശ്രശ്ത ക്ശിടിശഹ് പപനശനഹ്

ശങ്ഖബ്രുന്‍ -നന്ടകി ചാക്രി ശരങ്ങധ്ന്വ ഗദധരഹ്
രതംഗ പനിരക്ശൊഭ്യഹ് സര്‍വ-പ്രഹരനയുധഹ്

ശ്രീ സര്‍വ-പ്രഹ-രണ-യുദ്ധ ഓം നമന്‍ ഇതി

വനമാലി ഗടി ശറങ്ങി ശങ്ഖി ചാക്രി ച നന്ടകി
ശ്രിമന്‍ നാരായണോ വിഷ്ണുര്‍-വസുടെവോ-അഭിരക്ഷടു (റിപീറ്റ് തെസ് 2 ടൈംസ്‌)

ഇടീടം കീര്ട-നീയസ്യ കേശ-വശ്യ മഹാ-ട്മനഹ് |

നമനം സഹസ്രം ദിവ്യ-നാം ആഷേ-ഷെന പ്രകീര്‍-തിടം

യ ഇടം ശ്രുനുയറ്റ് നിത്യം യശ്ച്ഹപി പരികീര്‍തയെറ്റ്
നശുഭം-പ്രപ്നുയറ്റ്-കിഞ്ചിറ്റ് സൊ മുട്രെഹ-ച-മനവഹ്

വേദന-ടാഗോ ബ്രംഹന-സ്യറ്റ് ക്ഷതൃയോ വിജയീ ബവേറ്റ്
വിസയോ ധന-സമര്-ദ്ധസ്യറ്റ് ശ്ഹൂദ്ര സുഖ മവപ്-നുയറ്റ്

ധര്മര്തീ പ്രപ്നു-യട്ധര്മം അര്തര്തീ ചാര്‍ത്ത മാപ്നുയറ്റ്
കമന-വപ്നുയറ്റ്-കമീ പ്രജര്തീ ചപ്നു-യാറ്റ്-പ്രജം

ഭക്റ്റ്-ഇമാന്യ സടോത്തായ ശുചി-സ്ടട്ഗ്ട മനസഹ്
സഹസ്രം വാസു-ദേവസ്യ നമന മേടറ്റ് പ്രകീ-ര്ടയെറ്റ്

യശഹ് പ്രപ്നോടി വിപുലം യ്നടി പ്രാധാന്യ മേവ-ച
അചലം ശ്രിയ മാപ്നോതി ശ്രെയഹ് പ്രപ്നോട്യ-നുട്ടമം

ന ഭയം കവചി ദാപ്നോടി വീര്യം റെജച്ഹ വിണ്ടാടി
ഭവ ട്യരോഗോ ദയ്-റിമാന്‍ ബാലാ-രൂപ ഗുണന-വിടഹ്

രോഗര്ടോ മുച്യറെ രോഗറ്റ് ബദ്ധോ മുച്യെട ബന്ധനറ്റ്
ഭയ ന്മുച്യെട ഭീടസ്റ്റു മുച്യെ ടാപന്ന അപഥ

ദുര്‍ഗന്യ-റിട്ര ട്യശു പുരുശഹ് പുരുഷോ-ട്ടമം
സ്ടുവ നന്മ-സഹ-ശ്രേണ നിത്യം ഭക്തി സാമാന്-വിടഹ്

വാസു-ദേവ-ശ്രയോ മര്ത്യോ വാസു-ദേവ പറ-യനഹ്
സര്‍വ-പാപ വിഷു-ദ്ധട്മ യതി ബ്രംഹ സന-താനം

ന വാസു-ദേവ ഭക്ട-നാം അശുഭം വിദ്യറെ ക്വചിറ്റ്
ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി ഭയം നൈവാപ ജയതെ

ഇമാം സ്ഥാവ മദീ-യനഹ് ശ്രദ്ധ-ഭക്തി സമ-ന്വിടഹ്
യുജ്യെ ട്ടം സുഖ-ക്ശന്ടിഹ് ശ്രീ-ദ്രടി സ്മൃടി കേര്ടിഭിഹ്

ന ക്രോധോ ന മാത്സര്യം ന ലോഭോ ന ശുഭ-മടിഹ്
ഭാവന്റി കൃട പുന്യനം ഭക്ട-നാം പൂര്-ശോട്ടമേ

ധ്യൌ സച്ചന്‍-ദ്രര്ക നക്ഷത്ര ഖം ദിശോ ഭൂര്‍മ-ഹൊദധിഹ്
വാസു-ദേവസ്യ വീര്യേന വിധൃടനി മഹത്-മനഹ്

സ-സുര-സുര ഗാന്ധര്‍വം സ-യക്ഷോ-രാഗ രക്ഷ-സം
ജഗ-ദ്വാഷേ വരട-റെടം കൃഷ്ണസ്യ സച്ചാര-ചാരം

ഇന്ദ്രി-യാനി മനോ-ബുദ്ധിഹ് സത്വം റെജോ-ബലം ധ്രുടിഹ്|
വാസു-ദേവതമ കന്യഹുഹ് ക്ഷേത്രം-ക്ഷേട്രഗ്യ്ന ഏവ ച

സര്‍വ-ഗമന മചരഹ് പ്രതമം പാറി-കല്പറെ
ആചാര പ്രഭാവോ ധര്മോ ധര്‍മസ്യ പ്രധു-രച്യുടഹ്

രുശയഹ് പിട്രോ ദെവഹ് മഹാ-ഭൂതാനി ധടവഹ് |
ജങ്ങമ-ജന്ഗമം ചേദം ജഗന്നരായ-നോട്ഭവം

യോഗോ ഗ്യ്നനം തത സംഖ്യം വിദ്യ ശില്പടി കര്‍മ-ച
വെദഹ് ശാസ്ത്രണി വിഗ്യ്ണന എടാട്ട്-സര്‍വം ജനാര്‍-ടനറ്റ്

ഏകോ-വിഷ്ണു രമഹ-ദ്ഭൂടം പരുത്ത-ഗ്ഭൂട ന്യനെകസഹ്

തൃലോന്‍-ലോകാന്‍-വ്യാപ്യ-ഭൂടട്മ ഭുജ്ക്റെ വിശ്വ-ഭുഗവ്യയഹ്

ഇമാം സ്ടവം ഭാഗവടോ വിശ്നോര്‍-വ്യസേന കീര്ടിടം
പതെദ്യ എച്ച്ഹെറ്റ് പുരുശഹ് ശ്രെയഹ് പ്രപ്ടും സുഖാനി-ച

വിശ്വേ-ശ്വര മജം ദേവം ജഗടഹ് പ്രഭു മവ്യം
ഭാജന്റി യെ പുഷ്ക-രക്ഷം ന്റെ യന്റി പറ-ഭാവം

ന ടെ യന്റി പറ-ഭാവം ഓം നമ ഇടി

അര്‍ജുന ഉവച്ച

പദ്മ-പത്ര വിഷ-ലക്ഷ പദ്മ-നഭ സുരോ-തടമ
ഭക്ടന മനു-രക്ടണം ടരട ഭവ ജനാര്‍-ടന

ശ്രീ ഭഗവന്‍ ഉവച്ച

യോ-മാം നമ സഹ-ശ്രേണ സ്റൊടു മിച്ഹടി പണ്ടവ
ശോ ഹ മേകേന ശ്ലോകേന സ്ടുട ഏവ ന സമ്ശയഹ്

സ്ടിട ഏവ ന സംശയ ഓം നമ ഇടി

വ്യാസ ഉവച്ച

വസ-നാട് വാസു ദേവസ്യ വസിതം ടെ ജഗ-ത്രയം
സര്‍വ-ബത നിവാസോ സി വാസു-ദേവ നമോ സ്ടുറെ

വാസു-ദേവ നമോസ്ടുറെ ഓം നമ ഇടി

പര്വടി ഉയ്വച്വ്

കെനോ-പായെന ലഘുനാ വിഷ്ണുര്‍-നമ സഹ-സ്ക്രകം
പട്യറെ പമ്ദിടെഹ് നിത്യം ഷോര്ട് മിച്ഹ മ്യാഹം പ്രഭോ

ഈശ്വര ഉവച്ച

ശ്രീ-രാമ റാം രമേടി രമേ രാമെ മനോ-രമേ
സഹ-ശ്രനാമ ടാട്ടുല്യം രാമാ-നാമ വരാ-ന്നെ

(രീദ് ദി അബോവേ 2 ലിനെസ്‌ 2 മോര്‍ ടൈംസ്‌)

രാമാ-നാമ വരാ-നന ഓം നമ ഇടി

ബ്രംഹോ ഉവച്ച

നമോ സത്വന-നടയ സഹ-ശ്രമുര്‍തയെ
സഹ-ശ്രപാ-ദക്ഷി ശിരൊരു-ബഹവേ
സഹ-ശ്രനാംനെ പൂര്-ശയ ശാശ്വറെ
സഹ-ശ്രകൊടി-യുഗ-ധരിനെ നമഹ്
സഹ-ശ്രകൊടി യുഗ-ധരിന ഓം നമ ഇടി

സഞ്ജയ ഉവച്ച

യാത്ര യോഗെ-ശ്വരഹ് കൃഷ്ണോ യാത്ര പാര്ധോ ധനുര്‍-ധരഹ്
തത്ര-ശ്രേഹ് വിജയോ ഭുടിഹ് ധ്രുവ നേടിഹ് മാറി രമമ

ശ്രീ ഭഗവാന്‍ ഉവച്ച

അനന്യ-സ്ച്ചന്ട-യന്ടോ മാം യെ ജനാഹ് പരയു-പണ്ടെ
റെഷം നിത്യ-ഭിയുക്ടനാം യോഗ-ക്ഷേമം വഹ-മ്യാഹം

പരിത്രായണ സധുനം വിനസായ ച ദുഷ്കൃതം,
ധര്‍മ സംസ്തപനര്തായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ

ആര്‍ത-വിശന്ന-ശിതില-സ്ചഭിടഹ് ഘോരെശുച്ച-വ്യാധി-വര്തമനഹ്
സംകീര്‍ത്യ-നാരായണ-ശബ്ദ-മാത്രം വിമുക്ട-ദുഹ്ഘഹ്-സുഖിനോ-ഭാവന്റി

കായേന-വാച്ച മന-സെന്ധ്രിയെര്വ
ബുദ്ധ്യട്മ-നാവാ പ്രകൃറെ-സ്വഭാവറ്റ്
കരോമി യദ്യറ്റ് സകലം പരസ്മൈ
നാരാ-യനയെടി സമര്പയാമി

സര്‍വം ശ്രീ-കൃഷ്നാര്‍-പനമാസ്റ്റു