Suprabhatham(hindi version)

कोव्सल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवार्थाठे

उठिष्ट नारासर्दूला कर्थाव्यम दैवाम्ह्निकम

कोव्सल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवार्थाठे

उठिष्ट नारासर्दूला कर्थाव्यम दैवाम्ह्निकम


उथिश्तोथिष्ट गोविंदा उठिष्ट गरुदाध्वजा

उठिष्ट कमालाकंथा थ्रिलोक्यम मंगलम कुरु

उथिश्तोथिष्ट गोविंदा उठिष्ट गरुदाध्वजा

उठिष्ट कमालाकंथा थ्रिलोक्यम मंगलम कुरु


मथास्समास्ता जगथं मदुकैताभारे

वक्शोविहरिणी मनोहर दिव्यमूर्ठे

श्री स्वामिनी सृथाजना प्रिय दनासीले

श्री वेंकतेसदयिठे थ्व सुप्रभाथं (त्विचे)


थावासुप्रभाथामाराविन्दालोचाने

भवत्हू प्रसन्ना मुखचन्द्र मंडले

विधिसंकरेन्द्र वनिथाभिरार्चिठे

वृशासैला नाथादाविठे, दवानिधे


अथ्रियाधि सप्थारुशय स्समुपस्य संद्यम

आकासा सिन्धु कमालानी मनोहरानी

आद्य पधयुगा मर्चायिठुम प्रपन्ना:

सेशाद्रिसेखारा विभो! थ्व सुप्रभाथं


पंचानानाब्जा भाव शंमुकवासवाध्य:

त्र्य्विक्रमाधि चरिथं विभुधास्थुवंथी

भाषापथिपताठी वासर शुद्धि मराठ

सेशाद्री सखारा विभो! थ्व सुब्रभाथं


ईशाथ्प्रपुल्ला सरसीरुह नारिकेला

फूगादृमादी सुमनोहरा बलिकनाम

आवाठी मन्दामानिलास्साहा दिव्या गांधी:

सेशाद्री शेकर विभो! थ्व सुप्रभाथं


उन्मील्या नेथ्रयुगामुथ्थामा पंजरास्था:

पाठरा वसिष्ट कधालीफाला पयासनी भुक्थ्वा

सलीलामथा केलि सुखा: पतंथी

सेशाद्री सखारा विभो! थ्व सुप्रभाथं


थान्थ्री प्रकर्ष मधुरास्वनाया

विपंच्या गयाथ्यनान्था चरिथं

थ्व नारादोपी भाषासमाग्रमा सक्रुथ्कारा सारा रम्यं

सेशाद्री सखारा विभो! थ्व सुप्रभाथं


ब्रुन्गावालीचा मकरंदा रशानुविद्दा

झंकार गीता निनादैस्सा सेवानाया

निर्यथ्युपान्था सरसी कमालोदारेभ्याहा

सेशाद्री सखारा विभोल थ्व सुप्रभाथं


योशागानेना वरधाद्नी विमथ्यमाने

घोशालायेशु धधिमंथाना

थीव्रघोशाहा रोशाथ्कलिम

विधा-धठे ककुभास्चा कुम्भः

सेशाद्री सखारा विभो! थ्व सुप्रभाथं


पद्मेशामिथरा सथापथरा कथालिवार्घा

हर्थुम श्रियम कुवालायास्य निजंगा लक्ष्म्या

भेरी निनादामिवा बिब्राठी थीव्रनादम

सेशाद्री सखारा विभो! थ्व सुप्रभाथं


स्रीमान्नाभीश्ता वरधाखिला लूकबंधो

श्री स्रीनिवासा जगादेकदायेका सिंधो

श्री देवाथाग्रुहा भुजन्थारा दिव्यमुर्ठे

श्री वेंकताचालापठे! थ्व सुप्रभाथं (त्विचे)


श्री स्वामी पुष्करिनिकप्लावा निर्मलंगा

स्रेयोर्थिनो हरा विरंची सनादाध्याहा

द्वारे वसंथी वरवेथरा हथोथामंगाहा:

श्री वेंकताचालापठे! थ्व सुप्रभाथं


श्री सेशासैला गरुदाचाला वेंकतादरी

नारायनादरी वृशाभादरी वृशादरी मुख्यम

अख्यम थ्वादीयावासठे रानिसम वदंथी

श्री वेंकताचालापठे! थ्व सुप्रभाथं


सेवापराशिवा सुरेसा क्रुसनुधार्मा

रक्शोम्भुनाथा पवमाना धनाधि नाथः:

भाद्दंजलि प्रविलासंनिजा शीर्ष देसः:

श्री वेंकताचालापठे! थ्व सुप्रभाथं


धतीशुठेविहगाराजा म्रुगढ़िराजा

नगधिराजा गजराजा हयाधिराजा:

स्वस्वधिकारा महिमधिका मर्थायांठे

श्री वेंकताचालापठे! थ्व सुप्रभाथं


सूर्येंधुभौमा भुधावाक्पथी काव्य सौरी

स्वर्भानुकेत्हू दिविशाथ्परिशाथ्प्रदाना:

त्वाद्धासा दस चरमावाधिदासा दासा:

श्री वेंकताचालापठे! थ्व सुप्रभाथं


थ्वाथ्पदाधुलिभारिता स्पुरिथोठा माँगा:

स्वर्गापवार्गा निरपेक्ष निजन्थारंगा:

कल्पगामाकलानाया कुलाथं लाभंठे

श्री वेंकताचालापठे! थ्व सुप्रभाथं


थ्वाद्गोपुराग्र सिखारानी निरीक्ष्माना

स्वर्गापवार्गा पदवीम परमम् श्रयान्था:

मर्थ्या मनुश्यभुवाने मथिमाश्रयांठे

श्री वेंकताचालापठे! थ्व सुप्रभाथं


श्री भूमिनायाका दयाधि गुनाम्म्रुथाब्धे

देवादिदेव जगादेका सरान्य मूर्ठे

स्रीमान्नानान्था गरुदादिभिरार्चिथान्ग्रे

श्री वेंकताचालापठे! थ्व सुप्रभाथं


श्री पद्मनाभा पुरुशोथामा वासुदेव

वैकुनता माधव जनार्धना चक्रपने

श्री वाथ्सचिंह सरनागाथा परिजथा

श्री वेंकताचालापठे! थ्व सुप्रभाथं


कंदर्पा दर्प हरा सुंदर दिव्या मुर्ठे

कंथा कुचाम्बुरुहा कुत्मिअलोला दृष्टे

कल्याण निर्मला गुनाकर दिव्यकीर्ठे

श्री वेंकताचालापठे! थ्व सुप्रभाथं


मीनाकृठे कमाताकोला न्रुसिम्हा वार्निं

स्वामिन परश्वथा थापोदाना रामचंद्र

सेशाम्शारमा याधुनान्दाना कल्कि रूपा

श्री वेंकताचालापठे! थ्व सुप्रभाथं


एला लवंगा घनसार सुगंधी थीर्थम

दिव्यं वियाथ्सरिथि हेमाघतेशु पूर्णं

दृत्वाध्य वेदिका सिखामनाया: प्रह्रुश्ता:

थिश्तंथी वेंकतापठे! थ्व सुप्रभाथं


भास्वनुदेथी विकाचानी सरोरुहानी

सम्पूरयंथी निन्दै: ककुभो विहंघा:

श्री वैश्नावास्सथाथा मर्थिथा मंगलास्ठे

धमास्रायंथी थ्व वेंकता! सुब्रभाथं


भ्रमादायास्सुरावारासमाहर्शयास्ट्ठे

संथास्सा नंदना मुखास्त्वथा योगिवर्य:

धमंथिके थावाही मंगला वस्त्हू हस्था:

श्री वेंकताचालापठे! थ्व सुप्रभाथं


लक्ष्मिनिवासा निरवद्या गुनैका सिनदो:

सम्सरासगारा समुथ्थारानैका सेठो

वेदांता वेद्य निजवैभावा भक्त भोग्य

श्री वेंकताचालापठे! थ्व सुप्रभाथं(त्विचे)


ल्त्नाम व्न्स्नाच्नाला पमेर्लना सुप्रभाथं

ये मानव: प्रथिदिनाम पतिठुम प्रवृथा:

ठेषम प्रभाता समाये स्म्रुथिरान्गाभ्हजम

प्रग्न्यम परार्थ सुलभं परमम् प्रसूठे(त्विचे)