Suprabhatham(kannada version)

ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ಥಥೆ


ಉತ್ಹಿಷ್ಟ ನರಸರ್ದೂಲ ಕರ್ಥವ್ಯಂ ದೈವಮಹ್ನಿಕಂ


ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ಥಥೆ


ಉತ್ಹಿಷ್ಟ ನರಸರ್ದೂಲ ಕರ್ಥವ್ಯಂ ದೈವಮಹ್ನಿಕಂ
ಉತ್ಹಿಷ್ಟೊಥಿಷ್ಟ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ಹಿಷ್ಟ ಗರುಡಧ್ವಜ


ಉತ್ಹಿಷ್ಟ ಕಮಲಕಂಥ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು


ಉತ್ಹಿಷ್ಟೊಥಿಷ್ಟ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ಹಿಷ್ಟ ಗರುಡಧ್ವಜ


ಉತ್ಹಿಷ್ಟ ಕಮಲಕಂಥ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು
ಮಥಸ್ಸಮಸ್ತ ಜಗಥಂ ಮದುಕೈತಭಾರೆ


ವಕ್ಶೋವಿಹರಿಣಿ ಮನೋಹರ ದಿವ್ಯಮೂರ್ಥೆ


ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಶ್ರೀಥಜನ ಪ್ರಿಯ ದನಸೀಲೆ


ಶ್ರೀ ವೆಂಕತೆಸದಯಿಥೆ ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ (ತ್ವಿಚೆ)
ಥವಸುಪ್ರಭಾಥಮರವಿನ್ದಲೋಚನೆ


ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖಚಂದ್ರ ಮನದಲೆ


ವಿಧಿಸಂಕರೆಂದ್ರ ವನಿಥಭಿರರ್ಚಿಥೆ


ವ್ರಿಶಸೈಲ ನಥದವಿಥೆ, ದವನಿಧೆ
ಅತ್ಹ್ರಿಯಧಿ ಸಪ್ಥರುಶಿ ಸ್ಸಮುಪಸ್ಯ ಸಂದ್ಯಂ


ಆಕಸ ಸಿಂಧು ಕಮಲನಿ ಮನೋಹರನಿ


ಆದಾಯ ಪಧಯುಗ ಮರ್ಚಯಿತ್ಹುಂ ಪ್ರಪನ್ನ:


ಸೇಶದ್ರಿಸೇಖರ ವಿಭೋ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ಪಂಚನನಬ್ಜ ಭಾವ ಶಂಮುಕವಸವಧ್ಯ:


ತ್ರ್ಯ್ವಿಕ್ರಮಧಿ ಚರಿತಂ ವಿಭುಧಸ್ತುವನ್ತಿ


ಭಾಷಪಥಿಪತಥಿ ವಸರ ಶುದ್ಧಿ ಮರತ್


ಸೇಶದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ! ತವ ಸುಬ್ರಭಾಥಂ
ಈಶಥ್ಪ್ರಪುಲ್ಲ ಸರಸೀರುಹ ನರಿಕೆಲ


ಪ್ಹೂಗದ್ರುಮಡಿ ಸುಮನೋಹರ ಬಲಿಕನಂ


ಆವಾಥಿ ಮನ್ದಮನಿಳಸ್ಸಹ ದಿವ್ಯ ಗಂಧಿ:


ಸೇಶದ್ರಿ ಶೇಕರ ವಿಭೋ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ಉಂಮೀಲ್ಯ ನೆಥ್ರಯುಗಮುಥ್ಥಮ ಪಂಜರಸ್ಥಾ:


ಪಾತ್ರಾ ವಸಿಷ್ಠ ಕಧಲೀಫಲ ಪಯಸನಿ ಭುಕ್ತ್ಹ್ವಾ


ಸಲೀಳಮಾಥ ಕೇಳಿ ಸುಖ: ಪತಂಥಿ


ಸೇಶದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ತಂಥ್ರೀ ಪ್ರಕರ್ಷ ಮಧುರಸ್ವನಯ


ವಿಪಂಚ್ಯಾ ಗಯಥ್ಯನಂಥ ಚರಿತಂ


ತವ ನರದೊಪಿ ಭಾಷಸಮಗ್ರಾಮ ಸಕ್ರುಥ್ಕರ ಸರ ರಮ್ಯಂ


ಸೇಶದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ಬ್ರುನ್ಗವಲೀಚ ಮಕರಂದ ರಶನುವಿದ್ದ


ಝಂಕಾರ ಗೀತ ನಿನದೈಸ್ಸ ಸೇವನಯ


ನಿರ್ಯಥ್ಯುಪಾಂಥ ಸರಸೀ ಕಮಲೋದರೆಭ್ಯಹ


ಸೇಶದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಬ್ಹೊಲ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ಯೋಶಗನೆನ ವರಧದ್ನಿ ವಿಮಥ್ಯಮಾನೆ


ಘೋಶಳಯೇಶು ಧಧಿಮಂಥನ


ತೀವ್ರಘೋಶಾಹ ರೋಶಾಥ್ಕಲಿಂ


ವಿಧ-ಧಥೆ ಕಕುಭಾಸ್ಚ ಕುಮ್ಭಾಹ


ಸೇಶದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ಪದ್ಮೆಶಮಿಥ್ರ ಸಥಪಥ್ರ ಕಥಲಿವರ್ಘ


ಹರ್ತ್ಹುಂ ಶ್ರಿಯಂ ಕುವಳಯಸ್ಯ ನಿಜಂಗ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯ


ಭೇರೀ ನಿನದಮಿವ ಬಿಬ್ರಥಿ ತೀವ್ರನದಂ


ಸೇಶದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ಸ್ರೀಮನ್ನಭೀಷ್ಟ ವರಧಖಿಲ ಲೂಕಬಂದ್ಹೋ


ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಗದೆಕದಯಿಕ ಸಿನ್ದ್ಹೋ


ಶ್ರೀ ದೇವಥಗೃಹ ಭುಜನ್ಥರ ದಿವ್ಯಮುರ್ಥೆ


ಶ್ರೀ ವೆಂಕತಚಳಪಥೆ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ (ತ್ವಿಚೆ)
ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿನಿಕಪ್ಲವ ನಿರ್ಮಲಂಗಾ


ಸ್ರೆಯೋರ್ಥಿನೋ ಹರ ವಿರಂಚಿ ಸನದಧ್ಯಹ


ದವರೆ ವಾಸಂತಿ ವರವೆಥ್ರ ಹತ್ಹೊಥಮಂಗಹ:


ಶ್ರೀ ವೆಂಕತಚಳಪಥೆ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ಶ್ರೀ ಸೆಶಸೈಲ ಗರುದಚಲ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ


ನರಯನದ್ರಿ ವ್ರಿಶಭಾದ್ರಿ ವ್ರಿಶದ್ರಿ ಮುಖ್ಯಂ


ಅಕ್ಹ್ಯಂ ತ್ವದೀಯವಸಥೆ ರನಿಸಂ ವದಂತಿ


ಶ್ರೀ ವೆಂಕತಚಳಪಥೆ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ಸೇವಾಪರಾಶಿವ ಸುರೇಸ ಕ್ರುಸನುಧರ್ಮ


ರಕ್ಶೋಮ್ಭುನಾಥ ಪವಮಾನ ಧನಧಿ ನಥಹ:


ಭದ್ದಂಜಲಿ ಪ್ರವಿಳಸಂನಿಜ ಸೀರ್ಷ ದೆಸಹ:


ಶ್ರೀ ವೆಂಕತಚಳಪಥೆ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ಧತೀಶುಥೆವಿಹಗರಾಜ ಮ್ರುಗಧಿರಾಜ


ನಗಧಿರಾಜ ಗಜರಾಜ ಹಯಧಿರಾಜ:


ಸ್ವಸ್ವಧಿಕರ ಮಹಿಮಧಿಕ ಮರ್ಥಯಂತೆ


ಶ್ರೀ ವೆಂಕತಚಳಪಥೆ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ಸೂರ್ಯೆನ್ಧುಭೌಮ ಭುಧವಕ್ಪಥಿ ಕಾವ್ಯ ಸೌರಿ


ಸ್ವರ್ಭನುಕೆತು ದಿವಿಶಥ್ಪರಿಶಥ್ಪ್ರದನಾ:


ತ್ವದ್ಧಸ ದಾಸ ಚರಮವಧಿದಾಸ ದಾಸ:


ಶ್ರೀ ವೆಂಕತಚಳಪಥೆ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ತ್ವಥ್ಪದಧುಲಿಭರಿತ ಸ್ಪುರಿತೋಥ್ಹ ಮಂಗ:


ಸ್ವರ್ಗಪವರ್ಗ ನಿರಪೇಕ್ಷ ನಿಜನ್ಥರಂಗ:


ಕಲ್ಪಗಮಕಳನಯ ಕುಲಥಂ ಲಭಂತೆ


ಶ್ರೀ ವೆಂಕತಚಳಪಥೆ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ತ್ವದ್ಗೊಪುರಗ್ರ ಸಿಖರಣಿ ನಿರೀಕ್ಷ್ಮನ


ಸ್ವರ್ಗಪವರ್ಗ ಪದವೀಂ ಪರಮಂ ಶ್ರಯಂಥ:


ಮರ್ತ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯಭುವನೆ ಮಥಿಮಶ್ರಯಂತೆ


ಶ್ರೀ ವೆಂಕತಚಳಪಥೆ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ಶ್ರೀ ಭೂಮಿನಾಯಕ ದಯಧಿ ಗುನಮ್ಮ್ರುಥಬ್ಧೆ


ದೇವಾದಿದೇವ ಜಗದೇಕ ಸರಣ್ಯ ಮೂರ್ಥೆ


ಸ್ರೀಮನ್ನನಂಥ ಗರುದದಿಭಿರರ್ಚಿಥನ್ಗ್ರೆ


ಶ್ರೀ ವೆಂಕತಚಳಪಥೆ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಪುರುಶೋಥಮ ವಾಸುದೇವ


ವೈಕುಂಟ ಮಾಧವ ಜನಾರ್ಧನ ಚಕ್ರಪನೆ


ಶ್ರೀ ವಥ್ಸಚಿಂಹ ಸರನಗಥ ಪರಿಜಥ


ಶ್ರೀ ವೆಂಕತಚಳಪಥೆ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ಕಂದರ್ಪ ದರ್ಪ ಹರ ಸುಂದರ ದಿವ್ಯ ಮುರ್ಥೆ


ಕಂತಾ ಕುಚಂಬುರುಹ ಕುತ್ಮಯಾಲೋಳ ದ್ರಿಷ್ಟೇ


ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ಮಲ ಗುಣಕರ ದಿವ್ಯಕೀರ್ಥೆ


ಶ್ರೀ ವೆಂಕತಚಳಪಥೆ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ಮೀನಕ್ರುಥೆ ಕಮತಕೊಲ ನೃಸಿಂಹ ವರ್ನಿನ್


ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪರಶ್ವಥ ಥಪೋದನ ರಾಮಚಂದ್ರ


ಸೆಶಮ್ಶರಮ ಯಧುನಂದನ ಕಲ್ಕಿ ರೂಪ


ಶ್ರೀ ವೆಂಕತಚಳಪಥೆ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ಎಲಾ ಲವಂಗ ಘನಸಾರ ಸುಗಂಧಿ ತೀರ್ಥಂ


ದಿವ್ಯಂ ವಿಯಥ್ಸರಿಥಿ ಹೆಮಘತೆಶು ಪೂರ್ಣಂ


ದ್ರುತ್ವಧ್ಯ ವೈದಿಕ ಸಿಖಮನಯ: ಪ್ರಹೃಷ್ಟ:


ತಿಷ್ಟನ್ತಿ ವೆಂಕತಪಥೆ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ಭಾಸ್ವನುದೆಥಿ ವಿಕಚನಿ ಸರೋರುಹನಿ


ಸಂಪೂರಯನ್ತಿ ನಿನದೈ: ಕಕುಬ್ಹೋ ವಿಹಂಘ:


ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಸ್ಸಥಥ ಮರ್ಥಿಥ ಮಂಗಳಸ್ಥೆ


ಧಮಸ್ರಯನ್ತಿ ತವ ವೆಂಕಟ! ಸುಬ್ರಭಾಥಂ
ಭ್ರಮದಯಸ್ಸುರವರಸಮಹರ್ಷಯಸ್ತ್ಥೆ


ಸಂಥಸ್ಸ ನಂದನ ಮುಖಸ್ತ್ವಥ ಯೋಗಿವರ್ಯ:


ಧಮನ್ಥಿಕೆ ಥವಾಹಿ ಮಂಗಳ ವಸ್ತು ಹಸ್ತಾ:


ಶ್ರೀ ವೆಂಕತಚಳಪಥೆ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ
ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿವಾಸ ನಿರವದ್ಯ ಗುನಿಕ ಸಿಂದೋ:


ಸಂಸರಸಾಗರ ಸಮುಥ್ಥರನಿಕ ಸೇತ್ಹೋ


ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ನಿಜವೈಭವ ಭಕ್ತ ಭೋಗ್ಯ


ಶ್ರೀ ವೆಂಕತಚಳಪಥೆ! ತವ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ(ತ್ವಿಚೆ)
ಲ್ತ್ನಂ ವ್ನ್ಸ್ನಚ್ನಳ ಪಮೆರ್ಲ್ನ ಸುಪ್ರಭಾಥಂ


ಏ ಮಾನವ: ಪ್ರಥಿದಿನಂ ಪತಿತ್ಹುಂ ಪ್ರವ್ರುಥ:


ಥೆಶಂ ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯೇ ಸ್ಮ್ರುಥಿರನ್ಗಭ್ಹಜಂ


ಪ್ರಜ್ಞ್ಯಂ ಪರಾರ್ಥ ಸುಲಭಂ ಪರಮಂ ಪ್ರಸೂಥೆ(ತ್ವಿಚೆ)