Suprabhatham(tamil version)

கௌசல்யா சுப்ரஜா ராம பூர்வ சந்த்யா ப்ரவர்த்ததே

உத்திஷ்ட நரசர்டூல கர்த்தவ்யம் டைவமஹ்ணிகம்

கௌசல்யா சுப்ரஜா ராம பூர்வ சந்த்யா ப்ரவர்த்ததே

உத்திஷ்ட நரசர்டூல கர்த்தவ்யம் டைவமஹ்ணிகம்


உதிஸ்டோதிஷ்ட கோவிந்தா உத்திஷ்ட கருடத்வாஜா

உத்திஷ்ட கமலகந்த த்ரிலோக்கியம் மங்களம் குறு

உதிஸ்டோதிஷ்ட கோவிந்தா உத்திஷ்ட கருடத்வாஜா

உத்திஷ்ட கமலகந்த த்ரிலோக்கியம் மங்களம் குறு


மதச்சமச்ட ஜகதம் மதுகைடபாரே

வக்ஷோவிஹரிணி மனோஹர திவ்யமூர்த்தே

ஸ்ரீ ஸ்வாமினி ச்ரிதஜன பிரியா டனசீலே

ஸ்ரீ வேங்கடேசடஇதே தவ சுப்ரபாதம் (த்விசே)


தவசுப்ரபாதமரவிண்டலோச்சனே

பாவது பிரசன்னா முக்ஹச்சன்ற மண்டலே

விதிசங்கறேன்ற வநிதபிரற்சிதே

வ்ரிஷசைல நாதாடவிதே, டவனிதே


அத்ரியாதி சப்தருஷி ச்சமுபச்ய சண்ட்யம்

ஆகச சிந்து கமழனி மனோஹரணி

ஆடைய பதயுக மர்ச்சயிதும் பிரபன்ன:

செஷட்ரிசெக்ஹர விப்ஹோ! தவ சுப்ரபாதம்


பஞ்சனனப்ச பாவ ஷன்முகவசவத்யா:

த்ர்ய்விக்ரமதி சரிதம் விபுதச்துவந்தி

பாஷபதிபடதி வசர சுத்தி மரத்

சேஷாத்ரி செக்ஹர விப்ஹோ! தவ சுப்ரபாதம்


ஈஷத்ப்ரபுள்ள சரசீருக நாரிகேள

போஒகட்ருமடி சுமநோஹர பலிகனம்

ஆவாதி மண்டமநிலச்சஹா திவ்ய கந்தை:

சேஷாத்ரி சேகர விப்ஹோ! தவ சுப்ரபாதம்


உந்மீல்ய நேத்ரயுகமுத்தம பஞ்சரச்தா:

பாத்ரா வசிஷ்ட கட்ஹலேப்ஹல பயசனி புக்த்வா

சலீலமத கேலி சுக்ஹா: படந்தி

சேஷாத்ரி செக்ஹர விப்ஹோ! தவ சுப்ரபாதம்


தந்த்ரீ ப்ரகர்ஷ மதுரஸ்வனைய

விபஞ்ச்யா காயத்யநந்த சரிதம்

தவ நரடோபி பாஷசமகிராம சக்ருத்கர சாரா இமயம்

சேஷாத்ரி செக்ஹர விப்ஹோ! தவ சுப்ரபாதம்


ப்ருங்கவலீச்ச மகரண்ட ரஷனுவிட்ட

ஜ்ஹன்கர கீதா நினடைச்ச செவனைய

நிர்யாத்யுபாந்த சரசி கமலோடறேபியஹா

சேஷாத்ரி செக்ஹர விப்ஹோல் தவ சுப்ரபாதம்


யோஷகநென வரதட்னி விமத்யமானே

க்ஹோஷலஎஷு ததிமந்தன

தீவ்ரக்ஹோஷாஹா ரோஷாத்கலிம்

வித-ததே ககுபாச்ச கும்பாஹா

சேஷாத்ரி செக்ஹர விப்ஹோ! தவ சுப்ரபாதம்


பட்மேஷமித்ரா சதபத்ர கதளிவர்க்ஹா

ஹர்த்தும் ஸ்ரியம் குவலயச்ய நிசங்க லக்ஷ்ம்ய

பிஎரீ நினடமிவ பிப்ரதி தீவ்ரனடம்

சேஷாத்ரி செக்ஹர விப்ஹோ! தவ சுப்ரபாதம்


ஸ்ரேமனப்ஹேஸ்ஹ்த வரதக்கிலா லூகபந்தோ

ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச ஜகதேகடயைக சிந்தோ

ஸ்ரீ தேவதக்ருக புஜாந்தர திவ்யமுர்த்தே

ஸ்ரீ வேங்கடச்சலபதே! தவ சுப்ரபாதம் (த்விசே)


ஸ்ரீ சுவாமி புஷ்கரிநிகப்லவா நிர்மலங்கா

ஸ்ரேயோர்த்தினோ ஹர விரஞ்சி சனடத்யஹா

தவறே வசந்தி வரவேத்ர ஹதொதமங்கஹா:

ஸ்ரீ வேங்கடச்சலபதே! தவ சுப்ரபாதம்


ஸ்ரீ செஷசைல கருடச்ச்ள வேங்கட்றி

நாராயன்றி வ்ரிஷபாட்ரி வ்ரிஷ்றி முக்ஹ்யம்

அக்ஹ்யம் த்வடீயவசதே ரனிசம் வடந்தி

ஸ்ரீ வேங்கடச்சலபதே! தவ சுப்ரபாதம்


செவாபராஷிவ சுரேச க்ருசனுதர்ம

ரக்ஷோம்புனத பாவமான தனது நாதாஹா:

பாத்டஞ்சலி பிரவிலசன்நிஜ சீர்சா தேசஹா:

ஸ்ரீ வேங்கடச்சலபதே! தவ சுப்ரபாதம்


தடீஷுதேவிஹகராஜா ம்ருகதிராஜா

நகதிராஜா கஜராஜ ஹயதிராஜா:

ச்வஸ்வதிகர மகிமஅதிக மர்தயந்தே

ஸ்ரீ வேங்கடச்சலபதே! தவ சுப்ரபாதம்


ஸோர்யெந்ட்ஹுப்ஹௌம புதவக்பதி காவ்யா செளரி

ச்வர்பானுகேது டிவிஷத்பரிஷத்ப்ரத்தனா:

த்வாத்தச தச சரமவதிடாச டாச:

ஸ்ரீ வேங்கடச்சலபதே! தவ சுப்ரபாதம்


த்வத்படதுளிபாரிட்ட ச்புரிதொத்ஹா மங்க:

ச்வர்கபவர்க்க நிரபேக்ஷ நிஜந்தரங்க:

கல்பகமகலனைய குலதம் லபந்தே

ஸ்ரீ வேங்கடச்சலபதே! தவ சுப்ரபாதம்


த்வட்கோபுரஆக்ரா சிக்ஹரணி நிரீக்ஷ்மான

ச்வர்கபவர்க்க படவீம் பரமம் ஸ்ரயந்த:

மர்த்யா மநுஷ்யபுவனே மதிமஷ்ராயந்தே

ஸ்ரீ வேங்கடச்சலபதே! தவ சுப்ரபாதம்


ஸ்ரீ ப்ஹூமினயாக தாயாதி குணம்ம்ருதப்தே

தேவடிதேவா ஜகதேக சரண்யா மூர்த்தே

ஸ்ரீமன்னனந்த கருடடிபிரற்சிதங்க்ரே

ஸ்ரீ வேங்கடச்சலபதே! தவ சுப்ரபாதம்


ஸ்ரீ பத்மநாபா புருஷோத்தமா வாசுதேவ

வைகுண்ட மாதவ ஜனார்தன சக்ரபனே

ஸ்ரீ வத்சசின்ஹா சரணகத பரிசத

ஸ்ரீ வேங்கடச்சலபதே! தவ சுப்ரபாதம்


கண்டர்ப டர்ப ஹர சுந்தர திவ்ய முர்தே

கந்தா குச்சம்புருக குத்மியாலோல ட்ரிஷ்டே

கல்யாண நிர்மலா குணகர திவ்யகீர்த்தே

ஸ்ரீ வேங்கடச்சலபதே! தவ சுப்ரபாதம்


மீனக்ருதே கமடகோல நருசிம்ஹா வரனின்

ஸ்வாமின் பரஸ்வத தபோடன ராமச்சன்ற

செஷம்ஷரம யதுனண்டன கல்கி ரூப

ஸ்ரீ வேங்கடச்சலபதே! தவ சுப்ரபாதம்


எலா லவங்க கானசார சுகந்தி தீர்த்தம்

திவ்யம் வியத்சரிதி ஹெமகாடேஷு பூர்ணம்

த்ருத்வாத்ய வைதிக சிக்ஹமனைய: ப்ரஹ்ருஷ்ட:

திஷ்டந்தி வேங்கடபதே! தவ சுப்ரபாதம்


பாஸ்வனுதேதி விகச்சனி சரோருஹனி

சம்பூரயந்தி நிநடை: ககுப்ஹோ விஹங்க்ஹா:

ஸ்ரீ வைஷ்ணவச்சதாதா மறதித மங்கலச்தே

தமஸ்ரயந்தி தவ வேங்கட! சுப்ரபாதம்


பிராமடயச்சுரவரசமஹர்ஷயச்த்தே

சந்தச்ச நந்தன முக்ஹச்த்வாத யோகிவர்யா:

தமந்திகே தவஹி மங்கள வஸ்து ஹஸ்தா:

ஸ்ரீ வேங்கடச்சலபதே! தவ சுப்ரபாதம்


லக்ஷ்மினிவாச நிரவத்யா குனிக சிந்தோ:

சம்சரசகர சமுத்தரஅணைக்க சேதோ

வேதண்ட வேத்யா நிஜவைபாவ பாக்ட போகய

ஸ்ரீ வேங்கடச்சலபதே! தவ சுப்ரபாதம்(த்விசே)


ல்த்னம் வ்ன்ச்னச்நல பமேர்ல்ன சுப்ரபாதம்

எ மாணவ: பிரதிடினம் படித்தும் ப்ரவ்ருத்த:

தேசம் ப்ரபாத சமே ச்ம்ருதிரங்கபிஹஜம்

பிரக்ண்யம் பரார்த்த சுலபம் பரமம் ப்ரசூதே(த்விசே)