Suprabhatham(telugu version)

ఓం
కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతేఉత్తిష్ఠ నరసార్దూల కర్తవ్యం దైవ మాన్హికం.
ఉత్తిష్ఠో ఉత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజఉత్తిష్ఠ కమలా కాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురూ.
మాతస్సమస్త జగతాం మధుకైటభారే
వక్షోవిహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే
శ్రీ స్వామి నిశ్రిత జనప్రియ దానశీలే
శ్రీ వెంకటేశ దయితే తవ సుప్రభాతం.

తవ సుప్రభాత మరవిందలోచనే
భవతు ప్రసన్న ముఖచంద్రమండలే
విధి శంకరేన్ద్ర వనితాభిరర్చితే
వృషశైల నాథయితే దయానిధే.

అత్ర్యాది సప్తఋషయస్స ముపా స్యసంధ్యాం
ఆకాశ సిందు కమలాని మనోహరాణి
ఆదాయ పాదయుగ మర్చయుతుం ప్రపన్నాః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం.

పంచాన నాబ్జభవ షణ్ముఖ వాసవాధ్యాః
త్రైవిక్రమాది చరితం విభుధాః స్తువంతి
భాషాపతిః పఠంతి వాసరశుద్ధిమారాత్
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం.

ఈషత్ప్రఫుల్ల సరసీరుహ నారికేళ
పూగద్రుమాది సుమనోహర పాళికానాం
ఆవాతి మందమనిల స్సహ దివ్యగంధైః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం.

ఉన్మీల్యనేత్రయుగముతమ పంజరస్ఠాః
పాత్రావశిష్ట కదలీఫల పాయసాని
భుక్త్వా సలీలమథ కేళిశుకాః పఠంతి
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం.తంత్రీప్రకర్ష మధురస్వనయా విపంచ్యా
గాయత్యనంతచరితం తవ నారదోపి
భాషాసమగ్రమసకృత్కర చారురమ్యం
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం

భ్రుంగావళీచ మకరంద రసానువిధ
ఝంకారగీత నినదైః సహ సేవనాయ
నిర్యాత్యుపాంత సరసీకమలోదరేభ్యః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం.

యోషాగణేన వరదధ్నివిమథ్యమానే
ఘోషాలయేషు దధిమంథన తీవ్ర ఘోషాః
రోషాత్కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభాః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం.

పద్మేశమిత్రశతపత్ర గతాళివర్గాః
హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగ లక్ష్యాం
భేరీనినాదమివ బిభ్రతి తీవ్రనాదం
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం.

శ్రీ మన్నభీష్ట వరదఖిలలోక బంధో
శ్రీ శ్రీనివాస జగదేక దయైక సింధో
శ్రీ దేవతాగృహ భుజాంతర దివ్య మూర్తే
శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం

శ్రీ స్వామి పుష్కరిణి కాప్లవ నిర్మలాంగాః
శ్రేయోర్థినో హరవిరించి సనందనాద్యాః
ద్వారే వసంతి వరవేత్రహతోత్తమాంగాః
శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం

శ్రీ శేషశైల గరుడాచల వేంకటాద్రి
నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యాం
ఆఖ్యాం త్వదీయవసతే రనిశం వదంతి
శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం

సేవాపరాః శివసురేశ క్రుసానుధర్మ
రక్షోంబునాథ పవమాన ధనాధినాథాః
బద్దాంజలి ప్రవిలసన్నిజశీర్శ దేశాః
శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం

ధాటీషు తే విహగరాజ మృగాధిరాజాః
నాగాధిరాజ గజరాజ హయాదిరాజాః
స్వస్వాధికార మహిమాధిక మార్థయంతే
శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం

సూర్యేందు భౌమబుధవాక్పతి కావ్యసౌరి
స్వర్భాను కేతుదివి షత్పరిషత్ప్రధానాః
త్వద్దాస దాస చరమావదిదాస దాసాః
శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం

త్వత్పాదధూళిభరిత స్ఫురితోత్తమాంగాః
స్వర్గాపవర్గనిరపేక్ష నిజాంతరంగా
కల్పాగమాకలనయా కులతాం లభంతే
శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం

త్వద్గోపురాగ్రశిఖరాణి నిరీక్షమాణాః
స్వర్గాపవర్గపదవీం పరమాంశ్రయంతః
మర్త్యా మనుష్యభువనే మతిమాశ్రయన్తే
శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం

శ్రీ భూమినాయక దయాది గుణామృతాబ్ధే
దేవాధిదేవ జగదేక శరణ్యమూర్తే
శ్రీ మన్ననంత గరుదాదిభిరర్చి తాంఘ్రే
శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం

శ్రీ పద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ
వైకుంఠ మాధవ జనార్ధన చక్రపాణే
శ్రీవత్సచిహ్న శరనాగతపారిజాత
శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం

కందర్పదర్పహర సుందర దివ్యమూర్తే
కాంతాకుచాంబురుహ కుట్మలలోలదృష్టే
కళ్యాణ నిర్మల గుణాకర దివ్య కీర్తే
శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం

మీనాకృతే కమఠ కోల నృసింహ వర్ణిన్
స్వామిన్ పరశ్వథ తపోధన రామచంద్ర
శేషాంశ రామ యదునందన కల్కిరూప
శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం

ఏలాలవంగ ఘనసార సుగంధి తీర్థం
దివ్యం వియత్సరసి హేమఘటేషు పూర్ణం
ధృత్వాద్య వైదికశిఖామణయః ప్రహృష్టాః
తిష్ఠంతి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతం

భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి
సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహంగాః
శ్రీవైష్ణవాః సతత మర్చిత మంగళాస్తే
ధామాశ్రయంతి తవ వేంకట సుప్రభాతం

బ్రహ్మాదయస్సురవరాస్స మహర్షయస్తే
సంతస్సనందన ముఖాస్త్వథ యోగివర్యాః
ధామాంతికే తవ హి మంగళవస్తు హస్తాః
శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం

లక్ష్మీనివాస నిరవద్యగుణైక సింధో
సంసారసాగర సముత్తరణైక సేతో
వేదాంతవేద్య నిజవైభవ భక్తభోగ్య
శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతంఇత్థం వృషాచలపతే రివ సుప్రభాతం
యే మానవాః ప్రతిదినం పఠింతుం ప్రవృతాః
తేషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరంగ భాజాం
ప్రజ్ఞాం పరార్థసులభాం పరమాం ప్రసూతే