ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ

ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಭ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಚೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭಾವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದಿತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಧಸಂಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುಗ್ರಹಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಶೋಕವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಮಾಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಗನ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಗನ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸಾದಾಭಿಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚನ್ದ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚನ್ದ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇನ್ದುಶೀತಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಹ್ಲಾದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಟಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೀತಿಪುಷ್ಕರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಲ್ವನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಾರಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತ್ರೈಣಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಪ್ರದಾಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನೃಪವೇಶ್ಮಗತಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ  ವರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ  ವಸುಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮುದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಲಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣಸಮಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವ ವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಅಷ್ಟೋತ್ತರ್ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||