ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪೂಜಾ,ಕಲ್ಪಂ,ಕಳಸ ಪೂಜಾ,ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಂ ಪ್ರಾರಮ್ಭಂ

ಶುಕ್ಲಮ್ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಸಶಿ ವರ್ಣಮ ಚತುರ್ಭುಜಂ,
ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಗ್ನೋಪ ಶಾಂತಯೇ

ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಘನಾಧಿ ಪಥಯೇನಮಹ.
ಆಚಮ್ಯ : ಒಮೆ ಕೆಶವಯನಮಹ… ಒಮೆ ನರಯನಯನಮಹ… ಒಮೆ ಮಧವಯನಮಹ….

ಸಂಕಲ್ಪಂ: ಶುಭೇ ಶೋಭನೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೇ ಶ್ವೇತ ವರಾಹ ಕಲ್ಪೇ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಪ್ರಥಮ ಪಾದೇ ಜಂಬೋ ದ್ವೀಪೇ ಭರತವರ್ಷೇ ಭರತಖಂಡೇ ಗೋದಾವರ್ಯಾಃ ದಕ್ಷಿಣೇ ತೀರೇ ಶಾಲೇವಾಹನಶಖೇ ಬೌದ್ಧಾವತಾರೇ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನೇ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕೇ ಚಾಂದ್ರಮಾನೇ ಪ್ರಭವಾದಿ ಷಷ್ಟಿ ಸಂವತ್ಸರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೇ .....ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ, ಉತ್ತರಾಯನೇ/ದಕ್ಷಿಣಾಯನೇ ,... ಋತೌ , .... ಮಾಸೇ ,ಶುಕ್ಲ/ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷೇ , ... ತಿಥಿಯಾಂ , ... ವಾಸರ ಯುಕ್ತಾಯಾಂ , ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರ, ಶುಭಯೋಗ ಶುಭ ಕರಣ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ , ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಹಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯ ವೀರ್ಯ ಅಭಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತೋಪಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತಾಭ್ಯುದಯಾರ್ಥಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿಧ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ....(ದೇವರ ಹೆಸರು) ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಯಾವಚ್ಛಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ.

ಕಳಸ ಪೂಜಾ :
ಕಳಸಸ್ಯ ಮುಖೆಯ್ ವಿಶ್ನುಹು ಕನ್ಥೆಯ್
ರುದ್ರ ಸಮಶ್ರೀತಹ ಮುಲೆಯ್ ತತ್ರಸ್ಥಿತ್ಹೋ
ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತೃ ಗನಾಸ್ಮ್ರುತಃ
ಕುಕ್ಶೋವ್ತು ಸಾಗರಾ ಸರ್ವೇ ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪಾ
ವಸುಂಧರಾ ರುಘ್ವೆದೋಧ ಯಜುರ್ವೆದಹ ಸಾಮವೆದೋ
ಹ್ಯಧರ್ವನಹ ಅನ್ಗೈಸ್ಚಸಹಿಥಹ
ಸರ್ವೇ ಕಲಸಾಮ್ಬು ಸಮಾಶ್ರೀತಾಹ
ಆಯಾಸ್ತು ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರ್ಧಂ ದುರಿಥಕ್ಷ್ಯಕಾರಕಾಹ

ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಮಲನಿಳಯೇ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನಿ
ಯಾವತ್ವಾಂ ಪೂಜೈಶ್ಯಮಿ ಶುಭಾದೆಯ್ ಸುಸ್ತಿರಭವ
ಅಧ ಧ್ಯನಂ

ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ಪ್ರರಮ್ಭಂ :
ಪದ್ಮಾಸನೆಯ್ ಪದ್ಮಕರೆಯ್ ಸರ್ವಲೋಕೈಕ ಪೂಜಿತೆ
ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯೆ ದೇವಿ ಸುಪ್ರೀಥೌ ಭಾವ ಸರ್ವದ
ಕ್ಷೀರೋಧಾರ್ನವ ಸಂಭೂತೆ ಕಮಲೆಯ್ ಕಮಲಳಯೇ
ಸುಸ್ತಿರ ಭಾವ ಮೆಯ್ ಗೆಹೆಯ್ ಸುರಾಸುರ ನಮಸ್ಕ್ರುತೆ

ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಂಗಲ್ಯೇ ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷ ಸ್ತಲಾಳಯೇ
ಆವಾಹಯಾಮಿ ದೆವಿತ್ವಾಂ ಸುಪ್ರಿಥ ಭಾವ ಸರ್ವದ
ಶ್ರೀ ವರಳಕ್ಷ್ಮೀಮ್ ಆವಾಹಯಾಮಿ

ಸುರ್ಯಾಯುತ ನಿಭಾಸ್ಪೂರ್ತೆ ಸ್ಪುರದ್ರತ್ನ ವಿಭುಶಿತೆ
ಸಿಂಹಾಸನ ಮಿದಂ ದೆವಿಗೃಹತ್ಯಾಂ ಸುರಪೂಜಿತೆ
ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ರತ್ನ ಸಿಮ್ಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಸುದ್ದ್ಹೊದಕಂಚ ಪ್ರತಸ್ತಂ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಾಡಿ ಮಿಶ್ರೀತಂ
ಅರ್ಗ್ಯಂ ಧಾಸ್ಯಮಿತೆ ದೇವಿ ಗ್ರುಹ್ಯತಾಂ ಹರಿವಲ್ಲಭೆ
ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಸುವಾಸಿತ ಜಲಂ ರಮ್ಯಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥ ಸಮುಧವಂ
ಪಾದ್ಯಂ ಗೃಹನ ದೆವಿತ್ವಂ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕ್ರುತೆ
ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಸುವರ್ಣ ಕಲಸಾನೀತಂ ಚಂದನಾಗರುಸಂಯುತಂ
ಗೃಹನಚಮನಂ ದೇವಿ ಮಯಾದತ್ತಂ ಸುಭಾಪ್ರದೆಯ್
ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಪಯೋಧಧಿ ಗ್ರುತೋಪೆತಂ ಸರ್ಕಾರ ಮಧು ಸಂಯುತಂ
ಪಂಚಮ್ರುತಂ ಸ್ನಮಿದಂ ಗೃಹನ ಕಮಲಾಳಯೇ
ಶ್ರೀ ವರಳಕ್ಷ್ಮ್ಯಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಗಂಗಜಲಂ ಮಯಾನೀತಂ ಮಹಾ ದೇವ ಸಿರಸ್ತಿತಂ
ಸುದ್ದ್ಹೊಧದಕ ಸ್ನನಮಿದಂ ಗೃಹನ ಪರಮೆಸ್ವರಿ
ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುದ್ದ್ಹೊದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಸುರಾರ್ಚಿತಂಗ್ರಿ ಯುಗಲೆನ್ದುಕುಲ ವಸನಪ್ರಿಯೇ
ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಗೃಹಾಣ ಸುರಪೂಜಿತೆ
ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಕೆಯುರಕಂಕನ ದೇವಿ ಹಾರ ನೂಪುರ ಮೇಖಲ
ವಿಭುಕ್ಷನನ್ಯ ಮುಲ್ಯಾನಿ ಗೃಹಾಣ ಋಷಿ ಪೂಜಿತೆ
ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಭರನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ತಪ್ತ ಹೆಮಕ್ರುತಂ ದೇವಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಮಂಗಳಪ್ರದಂ
ಮಾಯಾ ಸಮರ್ಪಿತಂ ದೇವಿ ಗ್ರುಹಾನತ್ವಂ ಸುಭ ಪ್ರದೆಯ್
ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಕರ್ಪೂರಾಗರು ಕಸ್ತೂರಿ ರೋಚನಾಡಿ ಸುಸಂಯುತಂ
ಗಂಧಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿತೆಯ್ ದೇವಿ ಸ್ವಿಕುರುಶ್ವ ಸುಭ ಪರದೆ
ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಅಕ್ಶಾತಾನ್ ಧವಲಾನ್ ದಿವ್ಯಾನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ತಂದುಲಾನ್ ಸುಭಾನ್
ಹರಿದರ ಕುಂಕುಮೊಪೆತಾನ್ ಸ್ವಿಕುರುಶ್ವಾಬ್ಧಿ ಪುತ್ರಿಕೆಯ್
ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಷಿತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಮಲ್ಲಿಕಾ ಜಾಜಿ ಕುಸುಮೈ ಸ್ಚಂಪಕೈ ರ್ವಕುಲೈರಪಿ
ಸೇತಪತ್ರೈಸ್ಚ ಕಲ್ಹಾರೈಹಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ
ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ