శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టౌతర శతనమవలిహ్

ఓం ప్రకృత్యై నమః
ఓం వికృత్యై నమః
ఓం విద్యాయై నమః
ఓం సర్వభుతహిత్ప్రదయై నమః
ఓం శ్రధయై నమః

ఓం విభుతరై నమః
ఓం సురభి నమః
ఓం పరమాత్మికాయై నమః
ఓం వచ్చే నమః
ఓం పద్మలయై నమః

ఓం పద్మాయై నమః
ఓం శుచయై నమః
ఓం సుధయై నమః
ఓం స్వాహాయై నమః

ఓం స్వదయై నమః
ఓం దానయై నమః
ఓం హిరణ్మయై నమః
ఓం లక్ష్మే నమః
ఓం నిత్యపుష్టాయై నమః

ఓం విభావర్యై నమః
ఓం ఆదిత్యై నమః
ఓం దిత్యై నమః
ఓం దీప్తాయై నమః
ఓం వసుధాయై నమః

ఓం వసుధరినై నమః
ఓం కమలి నమః
ఓం కంతయై నమః
ఓం కామాక్ష్యై నమః
ఓం క్రోధసంభావయై నమః

ఓం అనుగ్రహప్రదయై నమః
ఓం భుద్దేయై నమః
ఓం అనఘాయై నమః
ఓం హరివల్లభాయై నమః
ఓం అశోకాయై నమః

ఓం అమ్రుతయై నమః
ఓం దీప్తాయై నమః
ఓం లోకశోకవినశినై నమః
ఓం ధర్మనిలయాయి నమః
ఓం కరునయై నమః
ఓం లోకమాత్రే నమః

ఓం పద్మప్రియై నమః
ఓం పద్మహస్తాయై నమః
ఓం పద్మాక్షి నమః
ఓం పద్మసున్దరై నమః
ఓం పద్మోద్భావయై నమః

ఓం పద్మముఖై నమః
ఓం పద్మనభాప్రియయై నమః
ఓం రమ్యయై నమః
ఓం పద్మమలధరయై నమః
ఓం దేవి నమః

ఓం పద్మిన్యై నమః
ఓం పద్మగంధిన్యై నమః
ఓం పున్యగంధయై నమః
ఓం సుప్రసన్నాయై నమః
ఓం ప్రసదభిముఖై నమః

ఓం ప్రభాయై నమః
ఓం చంద్రవదనయై నమః
ఓం చంద్రాయై నమః
ఓం చంద్రసహోదరై నమః
ఓం చతుర్భుజయై నమః

ఓం చంద్రరుపయై నమః
ఓం ఇందిరాయై నమః
ఓం ఇందుశీతలయై నమః
ఓం ఆహ్లాదజనన్యై నమః
ఓం పుష్టి నమః

ఓం శివాయై నమః
ఓం శివకరై నమః
ఓం సత్యై నమః
ఓం విమలాయై నమః
ఓం విశ్వజనన్యై నమః

ఓం తుష్టి నమః
ఓం దారిద్ర్య నశిన్యై నమః
ఓం పీతపుష్కరిన్యై నమః
ఓం శాంతాయై నమః
ఓం శుక్లామల్యబరయై నమః
ఓం శ్రియై నమః

ఓం భాస్కరై నమః
ఓం బిల్వనిలయాయై నమః
ఓం వరారోహాయై నమః
ఓం యశస్విన్యై నమః
ఓం వసున్దరయై నమః

ఓం ఉదారంగాయై నమః
ఓం హరిని నమః
ఓం హేమమాలిని నమః
ఓం ధనధాన్యకర్యై నమః
ఓం సిధయై నమః

ఓం స్త్రైనసౌమ్యయై నమః
ఓం శుభప్రదాయై నమః
ఓం నృపవేష్మగాతనందయై నమః
ఓం వరలక్ష్మి నమః
ఓం వసుప్రదాయై నమః

ఓం శుభాయై నమః
ఓం హిరణ్యప్రకరయై నమః
ఓం సముద్రతనయాయై నమః
ఓం జయాయై నమః
ఓం మంగలదేవై నమః

ఓం విశ్నువక్షస్తాలస్తితయై నమః
ఓం విశ్నుపటై నమః
ఓం ప్రసంనక్షై నమః
ఓం నారాయనసంశ్రితయై నమః
ఓం దారిద్రద్వంశినై నమః
ఓం దేవ్యై నమః

ఓం సర్వోప్ద్రవ్నివరనై నమః
ఓం నవదుర్గాయై నమః
ఓం మహాకాల్యై  నమః
ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివత్మకయై నమః
ఓం త్రికలగ్ననసంపంనయై నమః
ఓం భువనేశ్వరై నమః

శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆశ్తోతర శతనమవాలి పుజం సంరపయామి