വിഘ്നേശ്വര പൂജ,കല്പം,കലാസ പൂജ,വരലക്ഷ്മി വ്രതം പ്രാരംഭം

ശുക്ലംബരധാരം വിഷ്ണും സശി വരണം ചതുര്‍ഭുജം,
പ്രസന്ന വദനം ധ്യയെത് സര്‍വ വിഗ്നോപ ശാന്തയെ

സൃ മഹാ ഘനാധി പതയെനമഹ.
ആചംയ : ഒമേ കെഷവയനമഹ… ഒമേ നാരായനയനമാഹ… ഒമേ മാധവയനമഹ….

സംകല്പം: മമ ഉപാത്ത ദുരിതക്ഷായ ദ്വാര സൃ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ധം ആദ്യ ബ്രഹ്മനഹ ദ്വ്തിയപരര്‍ധെ സ്വെതവരഹ കല്പേ വ്യ്വസ്വിതമാന്വന്തരെ കളിയുഗെ പ്രഥമ പാടേ ജമ്ഭൂ ദ്വീപേ ഭാരത വര്‍ഷേ ഭാരത ഖണ്ടെ,  അസ്മിന്‍ വര്‍ത്തമാന വ്യവഹാരിക ചന്ദ്രമാനെന ________ നാമ സംവട്സരെ ________ ആയനെ ________ ര്‍ഹുതോ ശ്രവണ മാസേ, ശുക്ല പക്ഷേ, ________ തിധോ _________ വാസരേ  സുഭ നക്ഷട്രെ സുഭ യോഗെ സുഭ കരണ ഏവം ഗുണ വിശേഷണ വിസിഷ്ടായാം സുഭ തിധോ .സൃ മറ്യഹ (നെയിം) ഗോട്രവത്യഹ _________സഭട്രുകയഹ് അസ്മാകം സഹ കുടുംബാനാം ക്ഷേമ, സ്തൈര്യ വിജയായുരരോഗ്യ ഇസ്വര്യഭി വൃധ്യര്ധം ധര്മര്ധ കാമ മോക്ഷ ചടുര്വിധ ഫല പുരുഷര്ധ സിധ്യര്ധം സത്സന്താന സൌഭാഘ്യ ഫല വ്യഫ്ടര്ധ്യം സ്രിവരലക്ഷ്മീ ദേവത മുദ്ധിസ്യെ സൃ വരലക്ഷ്മി ദേവത പ്രീട്യര്ധം കര്പോക്ത വിധനെന യവത്ച്ചക്ടി ധ്യനാവഹനാധി ശോടശോപചാര പൂജാം കരിശ്യെ തടങ്ങ സൃ മഹാഗനപടി പൂജം കരിശ്യെ തടങ്ങ കലാസ പൂജാം കരിശ്യെ

കലാസ പൂജ :
കലസസ്യ മുഖേ വിഷ്ണുഹു കാന്തേ
രുദ്ര സമസ്രിടഹ മുലേ ടാട്രസ്ഥിതോ
ബ്രഹ്മ മദ്ധ്യേ മാറ്റു ഗനാസ്മ്രുടഹ്
കുക്ശോവ്ത് സാഗരാ സര്‍വേ സപ്ത ദ്വീപാ
വസുന്ധരാ രുഘ്വേടോധ യജുര്വേടഹ സാമവേടോ
ഹ്യധര്‍വനഹ അങ്ങിസ്ച്ചസഹിട്ഹഹ
സര്‍വേ കലസാമ്പ് സമാസ്രിടാഹ
ആയാസ്റ്റു സൃ വരലക്ഷ്മി പൂജാര്ധം ദുരിതക്ഷ്യകാരകാഹ

കല്യാണി കമലനിലയെ കാമിതാര്‍ത്ത പ്രടായിനി
യാവട്വാം പൂജൈശ്യമി ശുഭാടെയ് സുസ്ടിരഭവ
അധ ധ്യാനം

സൃ വരലക്ഷ്മി പൂജ പ്രാരംഭം :
പട്മാസനേ പദ്മകരേ സര്വലോകൈക പൂജിറെ
നാരായണ പ്രിയേ ദേവി സുപ്രീതോ ഭവ സര്വട
ക്ഷീരോധാര്നവ സംഭൂറെ കമലേ കമലലയെ
സുസ്ടിര ഭവ മേയ് ഗെഹേ സുരാസുര നമസ്ക്രുറെ

സര്വമാങ്ങള മംഗല്യേ വിഷ്ണു വക്ഷ സ്ടലാലയെ
ആവാഹയാമി ടെവിട്വാം സുപ്രിത ഭവ സര്വട
സൃ വരലക്ഷ്മീം ആവാഹയാമി

സുര്യായുട നിഭാസ്പൂര്റെ സ്പുരദ്രട്ന വിഭുഷിറെ
സിംഹാസന മിടം ടെവിഗൃഹട്യാം സുരപൂജിറെ
സൃ വരലക്ഷ്മി രത്ന സിംഹാസനം സമര്പയാമി

സുട്ധോടകംച്ച പ്രടസ്ടം ഗാന്ധ പുഷ്പാടി മിസ്രിടം
അര്ഗ്യം ധാസ്യമിറെ ദേവി ഗൃഹ്യടാം ഹരിവല്ലഭെ
സൃ വരലക്ഷ്മി അര്‍ഘ്യം സമര്പയാമി

സുവാസിട ജലം രമ്യം സര്വതീര്‍ത്ത സമുധവം
പാട്യം ഗൃഹന ടെവിട്വം സര്വടെവ നമസ്ക്രുറെ
സൃ വരലക്ഷ്മി പദ്യം സമര്പയാമി

സുവര്ന കലസാനീടം ചന്ദനാഗരുസംയുടം
ഗൃഹനച്ചമാനം ദേവി മയാടട്ടം സുഭാപ്രടെയ്
സൃ വരലക്ഷ്മി അച്ചമാനീയം സമര്പയാമി

പയോധാധി ഗൃതോപെടം സരകാര മധു സംയുടം
പന്ച്ചമൃടം സ്നാമിടം ഗൃഹന കമലാലയെ
സൃ വരലക്ഷ്മ്യി പന്ച്ചമൃട സ്നാനം സമര്പയാമി

ഗംഗജലം മയാനീടം മഹാ ദേവ സിരസ്ടിടം
സുട്ധോധടക സ്നാനമിടം ഗൃഹന പരമേസ്വരി
സൃ വരലക്ഷ്മി സുട്ധോടക സ്നാനം സമര്പയാമി

സുരാര്ചിടന്ഗ്രി യുഗലെണ്ടുകുല വസനപ്രിയെ
വസ്ട്രയുഗ്മം പ്രടാസ്യാമി ഗൃഹാന സുരപൂജിറെ
സൃ വരലക്ഷ്മി വസ്ട്രയുഗ്മം സമര്പയാമി

കേയുരകന്കണ ദേവി ഹാര നൂപുര മേഖല
വിഭുക്ഷനന്യ മുല്യാനി ഗൃഹാന ഋഷി പൂജിറെ
സൃ വരലക്ഷ്മി അഭാരനാം സമര്പയാമി

തപട ഹെമകൃടം ദേവി മംഗല്യം മങ്ങലപ്രദം
മായാ സമര്പിടം ദേവി ഗൃഹാനട്വം സുഭ പ്രടെയ്
സൃ വരലക്ഷ്മി മംഗല്യം സമര്പയാമി

കര്പൂരാഗാര് കസ്ടുരി രോച്ചനാടി സുസംയുടം
ഗന്ധം ദാസ്യാമിറെയ് ദേവി സ്വികുരുശ്വ സുഭ പ്രദേ
സൃ വരലക്ഷ്മി ഗന്ധം സമര്പയാമി

അക്ഷാടാന്‍ ധവലാന്‍ ദിവ്യാന്‍ സാലിയാന്‍ തന്ടുലാന്‍ സുഭാന്‍
ഹരിദ്ര കുന്കുമോപെടാന്‍ സ്വികുരുശ്വാബ്ധി പുതൃകേ
സൃ വരലക്ഷ്മി അക്ഷിടാന്‍ സമര്പയാമി

മല്ലിക ജാജി കുസുമി സ്ച്ചംപകൈ ര്വകുലൈരപി
സെടപട്രിസ്ച്ച കല്‍ഹാരിഹി പൂജയാമി ഹരിപ്രിയെ
സൃ വരലക്ഷ്മി പുഷ്പാനി സമര്പയാമി