विघ्नेश्वारा पूजा,कल्पम,कलसा पूजा,वरलक्ष्मी वरतम प्रारम्भ

शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् | प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशांतये ||

ॐ श्रीमते महागणाधिपतये नमः | 

आचमनःॐ केशवाय स्वाहा |,ॐ नारायणाय स्वाहा |,ॐ माधवाय स्वाहा |


संकल्पम: मामा उपाथा दुरिथाक्षाया द्वारा श्री परमेस्वर प्रीथ्यर्द्हम आद्य ब्रह्मनाहा द्व्थियापरार्धे स्वेथावारह कल्पे व्य्वास्विथामंवंथाराए कलियुगे प्रधामा पादे जम्भू द्वीपे भरता वर्षे भरता खंडे,  अस्मिन वर्थामाना व्यवहारिका चंद्रमानेना ________ नाम संवत्सरे ________ आयने ________ र्हुथोव सरावना मासे, शुक्ल पक्षी, ________ थिधो _________ वासरे  सुबह नक्षत्रे सुबह योगे सुबह करना एवं गुना विसेशाना विसिश्तायाम सुबह थिधो .श्री मतयः (नामे) गोत्रवाथ्याहा _________सभात्रुकयाह अस्माकं सहा कुतुम्बानाम क्षेम, स्थैर्य विजयायुरारोग्य इस्वर्यभी व्रुध्यर्द्हम धर्मर्धा कामा मोक्ष चतुर्विधा पहला पुरुशार्धा सिध्यर्द्हम सत्संथाना सोव्भाघ्या पहला व्यफ्तार्ध्यम सृवारालाक्ष्मी देवता मुद्धिस्ये श्री वरलक्ष्मी देवता प्रीत्यार्द्हम कर्पोक्था विधानेना यावाथ्चाक्ति ध्यानावाहनाधि शोदाशोपचारा पूजां करिष्ये थादंगा श्री महागानापति पूजम करिष्ये थादंगा कलसा पूजां करिष्ये

कलसा पूजा :

कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः | मूले तत्र स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणाः स्मृताः || कुक्षौतु सागराः सर्वे सप्त द्वीपा वसुंधराः | ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदोह्यथर्वणः || अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशंतु समाश्रिताः | अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा ||

आयास्तु श्री वरलक्ष्मी पूजार्द्हम दुरिथाक्श्यकाराकाहा


कल्याणी कमालानिलाये कामिथार्था प्रदायिनी
यावात्वाम पूजैश्यमी शुभदे सुस्तिराभावा
अध ध्यानं

श्री वरलक्ष्मी पूजा प्रराम्ब्हम :
पद्मासने पद्मकरे, सर्वलोकैक पूजिते | 
नारयणप्रिये देवि सुप्रीता भव सर्वदा ||
क्शीरोधार्नावा सम्भूते कमली कमालालाये
सुस्तिरा भाव मे गहे सुरासुर नमस्कृते

सर्व मङ्गल माङ्गल्यै विष्णु वक्ष स्थितालये | आवाहयामि देवि त्वां सुप्रीता वरदा भव ||

वरमहालक्ष्मीं आवाहयामि || सूर्यायुत निभः स्पूर्ते स्पुरद्रत्न विभूषितं |

मंदासनं इदं देवि स्थीयतां सुर पूजिते ||

श्री वरलक्ष्मी रत्ना सिम्हासनाम समर्पयामी

शुद्धोदकं पात्रस्थं गन्ध पुष्पादि मिश्रितम् |

अर्घ्य दास्यामिते देवि, गृहाण सुरपूजिते ||

श्री वरलक्ष्मी अर्घ्यं समर्पयामी

सुवासितजलं रम्यं सर्वतीर्थ समुद्भवम् |

गृहाण देवि त्वां सर्व देव नमस्कृते ||

श्री वरलक्ष्मी पद्यम समर्पयामी

सुवर्ण कलशान्वितं चन्दना गरु संयुतं |

गृहाणाचमनं देवि मयादत्तं शुभप्रदे ||

श्री वरलक्ष्मी अचमनीयम समर्पयामी

पयोधाधि ग्रुथोपेतम सरकार मधु संयुतम
पन्चाम्रुतम स्नामिदम गृहण कमलालये
श्री वरलाक्ष्म्यी पंचामृता स्नानं समर्पयामी

गंगाजलं मयानीतं महा देवा सिरास्तितम
सुद्धोधादाका स्नानामिदम गृहण परमेस्वरी
श्री वरलक्ष्मी सुद्धोदाका स्नानं समर्पयामी

सुरार्चितान्ग्री युगालेंदुकुला वासनाप्रिये
वस्त्रयुग्मं प्रदास्यामि गृहाण सुरपूजिते
श्री वरलक्ष्मी वस्त्रयुग्मं समर्पयामी

केयुराकंकाना देवी हारा नूपुर मेखला
विभुक्षनान्य मुल्यानी गृहाण रूशी पूजिते
श्री वरलक्ष्मी अभारानाम समर्पयामी

तपता हेमाकृतम देवी मंगल्यम मंगलाप्रदम
मया समर्पितं देवी ग्रुहानात्वं सुबह प्रदी
श्री वरलक्ष्मी मंगल्यम समर्पयामी

कर्पूरागारू कस्तूरी रोचानादी सुसम्युतम
गंधं दास्यामितेय देवी स्वीकुरुश्व सुबह प्रदे
श्री वरलक्ष्मी गंधं समर्पयामी

अक्शातान धवालान दिव्यान सालियाँ थान्दुलान सुभान
हरिद्रा कुंकुमोपेतान स्विकुरुश्वाब्धि पुत्रिकेय
श्री वरलक्ष्मी अक्शितान समर्पयामी

मल्लिका जाजी कुसुमी स्चाम्पकई र्वकुलैरापी
सेतापत्रैस्चा कल्हारैही पूजयामि हरिप्रिये
श्री वरलक्ष्मी पुष्पानी समर्पयामी