ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ,ತೋರ ಪೂಜಾ,ವಾಯನ ದಾನಂ

ದಸಾಂಗಂ ಗುಗ್ಗುಲೋಪೆತಂ ಸುಗಂದಂಚ ಮನೋಹರಂ
ಧೂಪಂ ದಸ್ಯಾಮಿ ದೆವೆಸಿ ಗೃಹನ ಕಮಲ ಪ್ರಿಯೆ
ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧುಪಮಗ್ರಪಯಮಿ.

ಘ್ರುತವರ್ತಿ ಸಮಯುಕ್ಥಂ ಅಂಧಕಾರ ವಿನಾಸಕಂ
ದೀಪಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿಥೆ ದೇವಿ ಗೃಹಾಣ ಮುಧಿತಾಭವ
ಶ್ರೀ ವರಳಕ್ಸ್ಮಿ ದೀಪಂ ದರ್ಸಯಾಮಿ

ನೈವೆದ್ಯಂ ಸದ್ರಸೋಪೆಥಂ ಧಧಿ ಮದ್ವದ್ಜ್ಯ ಸಂಯುತಂ
ನಾನ ಭಕ್ಸ್ಯ ಫಲೋಪೆತಂ ಗೃಹಾಣ ಹರಿ ವಲ್ಲ್ಭೆಯ್
ಶ್ರೀ ವರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೈವೆದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಪ್ಹುಗೀ ಫಲ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾಗವಲ್ಲಿ ದಲೈರ್ಯುತಂ
ಕರ್ಪೂರ ಚೂರ್ಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಥಾಮ್ಬುಲಂ ಪ್ರತಿ ಗ್ರುಹ್ಯತಾಂ
ಶ್ರೀವರಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ತಮ್ಬುಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ನೀರಾಜನಂ ಸಮಾನೆತಂ ಕರ್ಪೂರೆನ ಸಮನ್ವಿಥಂ
ತುಭ್ಯಂ ಧಸ್ಯಾಮಹಂ ದೇವಿ ಗ್ರುಹ್ಯತಾಂ ವಿಷ್ಣು ವಲ್ಲಭೆಯ್
ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಪದ್ಮಾಸನೆ ಪದ್ಮ ಕರೆಯ ಸರ್ವ ಲೋಕ್ಯ್ಕ ಪುಜಿತೆ
ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯೆ ದೇವಿ ಸುಪ್ರಿಥ ಭಾವ ಸರ್ವದ
ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಯಾನಿಕಾನಿಚಪಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕ್ರುತನಿಚ
ತನಿತಾನಿ ಪ್ರನಸ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಸ್ಕ್ಷಿನ ಪಧೆಪಧೆ
ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪ ಕರ್ಮಹಂ ಪಪತ್ಮ ಪಾಪಸಂಭವ
ತ್ರಾಹಿಮಾಮ್ ಕೃಪಯ ದೇವಿ ಸರನಾಗತ ವತ್ಸಲೆಯ್
ಅನ್ಯದ ಸರಣಂ ನಸ್ತಿತ್ವಮೆವ ಸರಣಂ ಮಾಮ
ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಾ ಜನಾರ್ಧಾನಿ
ಶ್ರೀ ವರಳಖ್ಮಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿನ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಜನನಿ ನಮಸ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ವಲ್ಲಭೆಯ್
ಪಾಹಿಮಾಂ ಬಕ್ಥ ವರಧೆಯ್ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೊನಮಃ
ಶ್ರೀ ವರಳಕ್ಸ್ಮಿ ನಮಸ್ಕರಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ತ್ಹೊರಪೂಜ:
1. ಕಮಲಯಿನಮಃ, ಪ್ರಧಮ ಗ್ರಂಧಿಂ ಪೂಜಯಮಿ
2. ರಮಯಿನಮಹ, ದ್ವಿತೀಯ ಗ್ರಂಧಿಂ ಪೂಜಯಮಿ
3. ಲೋಕಮಥ್ರೆನಮಹ, ತ್ರುಥಿಯ ಗ್ರಂಧಿಂ ಪೂಜಯಮಿ
4. ವಿಸ್ವಾಜನನಿನಮಹ, ಚತುದ್ರ್ಹ ಗ್ರಂಧಿಂ ಪೂಜಯಮಿ
5. ವರಳಕ್ಷ್ಮಿನಮಹ, ಪಂಚಮ ಗ್ರಂಧಿಂ ಪೂಜಯಮಿ
6. ಕ್ಷೀರಬ್ದಿತನಯನಮಹ ಷಷ್ಟ ಗ್ರಂಧಿಂ ಪೂಜಯಮಿ
7. ವಿಸ್ವಾಸಕ್ಷಿನ್ಯಿನಮಹ, ಸಪ್ಥಮ ಗ್ರಂಧಿಂ ಪೂಜಯಮಿ
8. ಚಂದ್ರಸೋದರಿಯಿನಮಹ, ಅಷ್ಟಮ ಗ್ರಂಧಿಂ ಪೂಜಯಮಿ
9. ವರಳಕ್ಷ್ಮಿನಮಹ ನವಮ ಗ್ರಂಧಿಂ ಪೂಜಯಮಿ

ಬಧ್ನಾಮಿ ದಕ್ಷಿನೆಹಸ್ಥೆ ನವಸೂತ್ರಂ ಸುಭಾಪ್ರದಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಭಿವ್ರುದ್ಧಿಮ್ಚ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ದೆಹಿಮೆರಮೆ

ವಾಯನ ದಾನಮು :
ಏವಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಕಲ್ಯನೀಮ್ ವರಳಕ್ಷ್ಮೀಮ್ ಸ್ವಸಕ್ತಿಹ್,
ದಾಥವ್ಯಂ ದ್ವಾದಸಾಪುಪಂ ವಯನಂ ಹಿದ್ವಿಜಾಥ ಯೀ
ಇನ್ದಿರಪ್ರಥಿಗೃಹ್ನತು ಇಂದಿರವೈದಥಿಚ
ಇನ್ದಿರಥರಕೊಬಭ್ಯಂ ಇನ್ಧಿರಯಿ ನಮೊನಮಃ