വരലക്ഷ്മി പൂജ,തോറ പൂജ,വായന ദാനം

ദാസാന്ഗം ഗുഗ്ഗുലോപെടം സുഗന്ടന്ച്ച മനോഹരം
ധൂപം ദാസ്യാമി ടെവേസി ഗൃഹന കമല പ്രിയേ
സൃ വരലക്ഷ്മി ധുപമാഗ്രപയാമി.

ഗ്ഹൃടവര്‍ത്തി സംയുക്തം അന്ധകാര വിനാസകം
ദീപം ദാസ്യാമിതെ ദേവി ഗൃഹാന മുധിടാഭവ
സൃ വരലക്സ്മി ദീപം ദര്സയാമി

നൈവേദ്യം സദ്രസോപെതം ധധി മട്വട്ജ്യ സംയുടം
നാനാ ഭക്ഷ്യ ഫലോപെടം ഗൃഹാന ഹരി വല്ലഭേ
സൃ വര ലക്ഷ്മി നൈവേദ്യം സമര്പയാമി

ഫുഗീ ഫല സമായുക്ടം നാഗവള്ളി ദാലൈര്യുടം
കര്പുര ചൂര്ന സംയുക്തം താംബുലം പ്രതി ഗൃഹ്യടാം
സ്രിവരല്‍ക്ഷ്മി തമ്ബുലം സമര്പയാമി

നീരാജനം സമാനെടം കര്പൂരേന സമന്വിതം
തുഭ്യം ധസ്യാമാഹം ദേവി ഗൃഹ്യടാം വിഷ്ണു വല്ലഭേ
സൃ വരലക്ഷ്മി നീരാജനം സമര്പയാമി

പട്മാസനെ പദ്മ കരേ സര്‍വ ലോക്യ്ക പുജിറെ
നാരായണ പ്രിയേ ദേവി സുപ്രിത ഭവ സര്വട
സൃ വരലക്ഷ്മി മന്ത്ര പുഷ്പം സമര്പയാമി

യാനികാനിച്ചപപാനി ജന്മന്റാര ക്രുടനിച്ച
ടാനിടനി പ്രനസ്യന്തി പ്രടസ്ക്ഷിന പധേപധെ
പപോഹം പാപ കര്‍മാഹം പപട്മ പപസംഭവ
ത്രാഹിമാം കൃപയാ ദേവി സരനാഗ്ട വട്സലേ
അന്യദ ശരണം നസ്ടിത്വമേവ ശരണം മമ
തസ്മാത് കാരുണ്യ ഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ ജനാര്ധാനി
സൃ വരലഖ്മി പ്രദക്ഷിണ നമസ്കാരം സമര്പയാമി

സമസ്ട ലോക ജനനി നമസ്തെ വിഷ്ണു വല്ലഭേ
പാഹിമാം ഭക്ത വരധേ വരലക്ഷ്മി ദേവി നമോനമഹ
സൃ വരലക്സ്മി നമസ്കാരം സമര്പയാമി

തോരപൂജ:
1. കമലയൈനമഹ്, പ്രഥമ ഗ്രന്ധിം പൂജയാമി
2. രാമായിനമാഹ, ദ്വിടിയ ഗ്രന്ധിം പൂജയാമി
3. ലോകമത്രെനമാഹ, ത്രുതിയ ഗ്രന്ധിം പൂജയാമി
4. വിസ്വജനനിനമാഹ, ചടുദ്ര്ഹ ഗ്രന്ധിം പൂജയാമി
5. വരലക്ഷ്മിനമാഹ, പഞ്ചമ ഗ്രന്ധിം പൂജയാമി
6. ക്ഷീരബ്ടിടനയനമാഹ ഷഷ്ട ഗ്രന്ധിം പൂജയാമി
7. വിസ്വസക്ഷിന്യിനമാഹ, സപ്തമ ഗ്രന്ധിം പൂജയാമി
8. ചന്ദ്രസോടരിയിനമാഹ, അഷ്ടമ ഗ്രന്ധിം പൂജയാമി
9. വരലക്ഷ്മിനമാഹ നവമ ഗ്രന്ധിം പൂജയാമി

ബാധ്നാമി ദക്ഷിനെഹസ്തെ നവസൂട്രം സുഭാപ്രദം പുട്രപൌട്രഭിവ്രുദ്ധിമ്ച സൌഭാഗ്യം ടെഹിമെരമെ

വായന ദാനമു :
ഏവം സംപൂജ്യ കല്യാണീം വരലക്ഷ്മീം സ്വസക്ടിഹ്,
ദാതവ്യം ദ്വാടസാപുപം വയണം ഹിട്വിജാത്ത യീ
ഇന്ടിരപ്രതിഗൃഹ്നടു ഇന്ടിരവൈടതിച്ച
ഇന്ടിരതരകൊബഭ്യം ഇന്ധിരയി നമോനമഹ