Himachal Pradesh

 • Ardhanari Temple at Mandi
 • Baijnath Temple at Baijnath near Dharmshala
 • Bajreswari Temple at Kangra near Dharmsala
 • Bijli Mahadev Temple at Bijli Mahadev near Kullu
 • Bisheshar Mahadev Temple at Kullu
 • Chintpurni Temple at Chintpurni near Jwalamukhi
 • Gaurishankar Temple at Jagatsukh near Manali
 • Gayatri Temple at Jagatsukh near Manali .
 • Gurdwara Guru Gobind Singh at Mandi
 • Hidimba Devi Temple at Manali
 • Jwalamukhi Temple at Jwalamukhi
 • Krishna Mandir at Mandi 
 • Manikaran temple at Manikaran near Kulu
 • Nandikeshwar Temple at Chamunda near Dharmsala
 • Raghunathji Temple at Vasishta near Manali
 • Vasisht Temple at Vasishta near Manali