Slokas Count in Puranas

Puranam Slokas
Brahma Puranam 10,000
Padma Puranam 5.000
Vishnu Puranam 3.000
Shiva Puranam 24.000
Vayu Puranam 22.000
Sri Bhagavatham 18.000
Naradha Puranam 25.000
Markandeya Puranam 9.000
Agni Puranam 17.000
Bhavishya Puranam 14.000
Linga Puranam 11.000
Varaha Puranam 24.000
Scaandha Puranam 80.100
Vamana Puranam 10.000
Koorma Puranam 10.000
Mathsya Puranam 14.000
Garuda Puranam 9.000
Brahmanda Puranam 12.000
Brahmavivartha Puranam 16.000