Sri Runa Vimochana Nrusimha Stotram(hindi version)

देवा कार्य सिध्यर्थं, सभा स्थाम्भा समुद्भवं,
श्री न्रुसिम्हम महावीरं नमामि रुना मुक्थाये., 1

लक्ष्म्यालिंगिथा वमंगम, भक्थानाम वारा दायकं,
श्री न्रुसिम्हम महावीरं नमामि रुना मुक्थाये., 2

आन्त्रमालादाराम, संख चरब्जयुधा दरिनम,
श्री न्रुसिम्हम महावीरं नमामि रुना मुक्थाये., 3

स्मरनाथ सर्व पपग्नम, खादृजा विष नासनं,
श्री न्रुसिम्हम महावीरं नमामि रुना मुक्थाये., 4

सिम्हानादेनाहाथ, दिग्दंथी भायानासनाम,
श्री न्रुसिम्हम महावीरं नमामि रुना मुक्थाये., 5

प्रहलादा वरदाम, स्र्रेसम, दैथ्येस्वारा विधारिनाम,
श्री न्रुसिम्हम महावीरं नमामि रुना मुक्थाये., 6

क्रूराग्रहाई पीदिथानाम भक्थानाम अभय प्रधाम,
श्री न्रुसिम्हम महावीरं नमामि रुना मुक्थाये., 7

वेदा वेदंथा याग्नेसम, ब्रह्मा रुद्रधि वन्धिथं,
श्री न्रुसिम्हम महावीरं नमामि रुना मुक्थाये., 8

या इदं पदथे निथ्यम, रुना मोचना सम्ग्नकम,
अन्रुनी जयठे सथ्यो, दानं सीग्रमावाप्नुयाथ., 9