అథ సప్తదశోऽధ్యాయః

అర్జున ఉవాచ
యే శాస్త్రవిధిముత్సృజ్య యజన్తే శ్రద్ధయాన్వితాః|
తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్త్వమాహో రజస్తమః|| 1 ||

శ్రీభగవానువాచ

త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం సా స్వభావజా|
సాత్త్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు|| 2 ||

సత్త్వానురూపా సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత|

శ్రద్ధామయోऽయం పురుషో యో యచ్ఛ్రద్ధః స ఏవ సః|| 3 ||

యజన్తే సాత్త్వికా దేవాన్యక్షరక్షాంసి రాజసాః|

ప్రేతాన్భూతగణాంశ్చాన్యే యజన్తే తామసా జనాః|| 4 ||

అశాస్త్రవిహితం ఘోరం తప్యన్తే యే తపో జనాః|

దమ్భాహంకారసంయుక్తాః కామరాగబలాన్వితాః|| 5 ||

కర్షయన్తః శరీరస్థం భూతగ్రామమచేతసః|

మాం చైవాన్తఃశరీరస్థం తాన్విద్ధ్యాసురనిశ్చయాన్|| 6 ||

ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః|

యజ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు|| 7 ||

ఆయుఃసత్త్వబలారోగ్యసుఖప్రీతివివర్ధనాః|

రస్యాః స్నిగ్ధాః స్థిరా హృద్యా ఆహారాః సాత్త్వికప్రియాః|| 8 ||

కట్వమ్లలవణాత్యుష్ణతీక్ష్ణరూక్షవిదాహినః|

ఆహారా రాజసస్యేష్టా దుఃఖశోకామయప్రదాః|| 9 ||

యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చ యత్|

ఉచ్ఛిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామసప్రియమ్|| 10 ||

అఫలాఙ్క్షిభిర్యజ్ఞో విధిదృష్టో య ఇజ్యతే|

యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాధాయ స సాత్త్వికః|| 11 ||

అభిసన్ధాయ తు ఫలం దమ్భార్థమపి చైవ యత్|

ఇజ్యతే భరతశ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసమ్|| 12 ||

విధిహీనమసృష్టాన్నం మన్త్రహీనమదక్షిణమ్|

శ్రద్ధావిరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే|| 13 ||

దేవద్విజగురుప్రాజ్ఞపూజనం శౌచమార్జవమ్|

బ్రహ్మచర్యమహింసా చ శారీరం తప ఉచ్యతే|| 14 ||

అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియహితం చ యత్|

స్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ వాఙ్మయం తప ఉచ్యతే|| 15 ||

మనః ప్రసాదః సౌమ్యత్వం మౌనమాత్మవినిగ్రహః|

భావసంశుద్ధిరిత్యేతత్తపో మానసముచ్యతే|| 16 ||

శ్రద్ధయా పరయా తప్తం తపస్తత్త్రివిధం నరైః|

అఫలాకాఙ్క్షిభిర్యుక్తైః సాత్త్వికం పరిచక్షతే|| 17 ||

సత్కారమానపూజార్థం తపో దమ్భేన చైవ యత్|

క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువమ్|| 18 ||

మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః|

పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసముదాహృతమ్|| 19 ||

దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేऽనుపకారిణే|

దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్త్వికం స్మృతమ్|| 20 ||

యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః|

దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతమ్|| 21 ||

అదేశకాలే యద్దానమపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే|

అసత్కృతమవజ్ఞాతం తత్తామసముదాహృతమ్|| 22 ||

ఓంతత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధః స్మృతః|

బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితాః పురా|| 23 ||

తస్మాదోమిత్యుదాహృత్య యజ్ఞదానతపఃక్రియాః|

ప్రవర్తన్తే విధానోక్తాః సతతం బ్రహ్మవాదినామ్|| 24 ||

తదిత్యనభిసన్ధాయ ఫలం యజ్ఞతపఃక్రియాః|

దానక్రియాశ్చ వివిధాః క్రియన్తే మోక్షకాఙ్క్షిభిః|| 25 ||

సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యేతత్ప్రయుజ్యతే|

ప్రశస్తే కర్మణి తథా సచ్ఛబ్దః పార్థ యుజ్యతే|| 26 ||

యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితిః సదితి చోచ్యతే|

కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే|| 27 ||

అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చ యత్|

అసదిత్యుచ్యతే పార్థ న చ తత్ప్రేత్య నో ఇహ|| 28 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు

బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే
శ్రద్ధాత్రయవిభాగయోగో నామ సప్తదశోऽధ్యాయః||