గీతా మహాత్మ్యము

ధరోవాచ:
భగవాన్! పరమేశాన! భక్తిరవ్యభిచారిణీ!|
ప్రారబ్ధం భుజ్యమానస్య కథం భవతి హేప్రభో || 1 ||


శ్రీవిష్ణురువాచ:
ప్రారబ్ధం భుజ్యమానోపి గీతాభ్యాసరతస్సదా |
స ముక్త స్స సుఖీ లోకే కర్మణా నోపలిప్యతే || 2 ||

మహాపాపాదిపాపాని గీతాధ్యానం కరోతి చేత్ |
క్వచిత్ స్పర్శం న కుర్వంతి నలినీదళమంభసా || 3 ||

గీతాయాః పుస్తకం యత్ర యత్ర పాఠః ప్రవర్తతే

తత్ర సర్వాణి తీర్థాని ప్రయాగాదీని తత్ర వై || 4 ||

సర్వే దేవాశ్చ ఋషయో యోగినః పన్నగాశ్చ యే |

గోపాల గోపికా వాపి నారదోద్ధవ పార్షదైః
సహాయో జాయతే శీఘ్రం యత్ర గీతా ప్రవర్తతే || 5 ||

యత్ర గీతా విచారశ్చ పఠనం పాఠనం శ్రుతం |
తత్రాహం నిశ్చితం పృథ్వి నివసామి సదైవ హి || 6 ||


గీతాశ్రయేహం తిష్ఠామి గీతా మే చోత్తమం గృహమ్ |

గీతాజ్ఞానముపాశ్రిత్య త్రీన్ లోకాన్ పాలయామ్యహమ్ || 7 ||

గీతా మే పరమా విద్యా బ్రహ్మరూపా న సంశయః |
అర్ధమాత్రాక్షరా నిత్యా స్వనిర్వాచ్య పదాత్మికా || 8 ||

చిదానందేన కృష్ణేన ప్రోక్తా స్వముఖతోర్జునమ్ |

వేదత్రయీ పరానందతత్త్వార్ధజ్ఞానమంజసా || 9 ||

యోష్టాదశ జపేన్నిత్యం నరో నిశ్చలమానసః |

జ్ఞానసిద్ధిం స లభతే తతో యాతి పరం పదమ్ || 10 ||

పాఠే సమర్థస్సంపూర్ణే తదర్థం పాఠమాచరేత్ |
తదా గోదానజం పుణ్యం లభతే నాత్ర సంశయః || 11 ||

త్రిభాగం పఠమానస్తు గంగాస్నానఫలం లభేత్ |
షడంశం జపమానస్తు సోమయాగఫలం లభేత్ || 12 ||

ఏకాద్యాయం తు యో నిత్యం పఠతే భక్తిసంయుతః |
రుద్రలోకమవాప్నోతి గణోభూత్వా వసేచ్చిరమ్ || 13 ||

అధ్యాయశ్లోకపాదం వా నిత్యం యః పఠతే నరః |
స యాతి నరతాం యావన్మనుకాలం వసుంధరే! || 14 ||

గీతాయాః శ్లోకదశకం సప్త పంచ చతుష్టయమ్ |

ద్వౌత్రీనేకం తదర్ధం వా శ్లోకానాం యః పఠేన్నరః || 15 ||

చంద్రలోకమవాప్నోతి వర్షాణామయుతం ధ్రువమ్ |
గీతాపాఠ సమాయుక్తో మృతో మానుషతాం వ్రజేత్ || 16 ||

గీతాభ్యాసం పునః కృత్వా లభతే ముక్తిముత్తమాం |

గీతేత్యుచ్చారసంయుక్తో మ్రియమాణో గతిం లభేత్ || 17 ||

గీతార్థశ్రవణాసక్తో మహాపాపయుతోపి వా |

వైకుంఠం సమవాప్నోతి విష్ణునా సహ మోదతే || 18 ||

గీతార్థం ధ్యాయతే నిత్యం కృత్వా కర్మాణి భూరిశః |

జీవన్ముక్త స్స విజ్ఞేయో దేహాంతే పరమం పదమ్ || 19 ||

గీతామాశ్రిత్య బహవో భూభుజో జనకాదయః |

నిర్ధూతకల్మషా లోకే గీతా యాతాః పరమం పదమ్ || 20 ||

గీతాయాః పఠనం కృత్వా మాహాత్మ్యం నైవ యః పఠేత్ |

వృథాపాఠో భవేత్ తస్య శ్రమ ఏవ హ్యుదాహృతః || 21 ||

ఏతన్మాహాత్మ్యసంయుక్తం గీతాభ్యాసం కరోతి యః |

స తత్ఫలమవాప్నోతి దుర్లభాం గతిమాప్నుయాత్ || 22 ||

సూత ఉవాచ:
మాహాత్మ్యమేతద్గీతాయా మయా ప్రోక్తం సనాతనమ్ |
గీతాంతే చ పఠేద్యస్తు యదుక్తం తత్ఫలం లభేత్ || 23 ||

ఓం ఇతి శ్రీవరాహపురాణే గీతామాహాత్మ్యం సంపూర్ణమ్