Chapter-1

Dhritaraashtra Uvaacha:
Dharmakshetre kurukshetre samavetaa yuyutsavah;
Maamakaah paandavaashchaiva kimakurvata sanjaya.

Sanjaya Uvaacha:
Drishtwaa tu paandavaaneekam vyudham duryodhanastadaa;
Aachaaryam upasamgamya raajaa vachanam abraveet.

Pashyaitaam paanduputraanaam aachaarya mahateem chamoom;
Vyoodhaam drupadaputrena tava shishyena dheemataa.


Atra shooraa maheshwaasaa bheemaarjunasamaa yudhi;
Yuyudhaano viraatashcha drupadashcha mahaarathah.


Dhrishtaketush chekitaanah kaashiraajashcha veeryavaan;
Purujit kuntibhojashcha shaibyashcha narapungavah.


Yudhaamanyushcha vikraanta uttamaujaashcha veeryavaan;
Saubhadro draupadeyaashcha sarva eva mahaarathaah.Asmaakam tu vishishtaa ye taan nibodha dwijottama;
Naayakaah mama sainyasya samjnaartham taan braveemi te.


Bhavaan bheeshmashcha karnashcha kripashcha samitinjayah;
Ashwatthaamaa vikarnashcha saumadattis tathaiva cha.


Anye cha bahavah shooraa madarthe tyaktajeevitaah;
Naanaashastrapraharanaah sarve yuddhavishaaradaah.


Aparyaaptam tad asmaakam balam bheeshmaabhirakshitam;
Paryaaptam twidam eteshaam balam bheemaabhirakshitam.

Bheeshmam evaabhirakshantu bhavantah sarva eva hi.
.

Tasya sanjanayan harsham kuruvriddhah pitaamahah;
Simhanaadam vinadyocchaih shankham dadhmau prataapavaan.

Tatah shankhaashcha bheryashcha panavaanakagomukhaah;
Sahasaivaabhyahanyanta sa shabdastumulo’bhavat.

Tatah shvetair hayair yukte mahati syandane sthitau;
Maadhavah paandavashchaiva divyau shankhau pradadhmatuh.

Paanchajanyam hrisheekesho devadattam dhananjayah;
Paundram dadhmau mahaashankham bheemakarmaa vrikodarah.


Anantavijayam raajaa kunteeputro yudhishthirah;
Nakulah sahadevashcha sughoshamanipushpakau.


Kaashyashcha parameshwaasah shikhandee cha mahaarathah;
Dhrishtadyumno viraatashcha saatyakishchaaparaajitah.

Drupado draupadeyaashcha sarvashah prithiveepate;
Saubhadrashcha mahaabaahuh shankhaan dadhmuh prithak prithak.

Sa ghosho dhaartaraashtraanaam hridayaani vyadaarayat;
Nabhashcha prithiveem chaiva tumulo vyanunaadayan.

Pravritte shastrasampaate dhanurudyamya paandavah.
Hrisheekesham tadaa vaakyamidamaaha maheepate;


Arjuna Uvaacha:
Senayor ubhayormadhye ratham sthaapaya me’chyuta.
Yaavad etaan nireekshe’ham yoddhukaamaan avasthitaan;
Kair mayaa saha yoddhavyam asmin ranasamudyame.Arjuna said:

Yotsyamaanaan avekshe’ham ya ete’tra samaagataah;
Dhaartaraashtrasya durbuddher yuddhe priyachikeershavah.

Sanjaya Uvaacha:
Evamukto hrisheekesho gudaakeshena bhaarata;
Senayor ubhayormadhye sthaapayitwaa rathottamam.

Bheeshmadronapramukhatah sarveshaam cha maheekshitaam;
Uvaacha paartha pashyaitaan samavetaan kuroon iti.


Tatraapashyat sthitaan paarthah pitrin atha pitaamahaan;
Aachaaryaan maatulaan bhraatrun putraan pautraan sakheemstathaa.

Shvashuraan suhridashchaiva senayorubhayorapi;
Taan sameekshya sa kaunteyah sarvaan bandhoon avasthitaan.
Kripayaa parayaa’vishto visheedannidam abraveet;

Arjuna Uvaacha:
Drishtwemam swajanam krishna yuyutsum samupasthitam.

Seedanti mama gaatraani mukham cha parishushyati;
Vepathushcha shareere me romaharshashcha jaayate.

Gaandeevam sramsate hastaat twak chaiva paridahyate;
Na cha shaknomyavasthaatum bhramateeva cha me manah.

Na cha shreyo’nupashyaami hatwaa swajanam aahave.

Na kaangkshe vijayam krishna na cha raajyam sukhaani cha;
Kim no raajyena govinda kim bhogair jeevitena vaa.

Yeshaam arthe kaangkshitam no raajyam bhogaah sukhaani cha;
Ta ime’vasthitaa yuddhe praanaamstyaktwaa dhanaani cha.

Aachaaryaah pitarah putraastathaiva cha pitaamahaah;
Maatulaah shwashuraah pautraah shyaalaah sambandhinas tathaa.


Etaan na hantum icchaami ghnato’pi madhusoodana;
Api trailokya raajyasya hetoh kim nu maheekrite.

Nihatya dhaartaraashtraan nah kaa preetih syaaj janaardana;
Paapam evaashrayed asmaan hatwaitaan aatataayinah.

Tasmaan naarhaa vayam hantum dhaartaraashtraan swabaandhavaan;
Swajanam hi katham hatwaa sukhinah syaama maadhava.

Yadyapyete na pashyanti lobhopahatachetasah;
Kulakshayakritam dosham mitradrohe cha paatakam.

Katham na jneyam asmaabhih paapaad asmaan nivartitum;
Kulakshayakritam dosham prapashyadbhir janaardana.

Kulakshaye pranashyanti kuladharmaah sanaatanaah;
Dharme nashte kulam kritsnam adharmo’bhibhavatyuta.

Adharmaabhibhavaat krishna pradushyanti kulastriyah;
Streeshu dushtaasu vaarshneya jaayate varnasankarah.

Sankaro narakaayaiva kulaghnaanaam kulasya cha;
Patanti pitaro hyeshaam luptapindodakakriyaah.

Doshair etaih kulaghnaanaam varnasankarakaarakaih;
Utsaadyante jaatidharmaah kuladharmaashcha shaashwataah.

Utsannakuladharmaanaam manushyaanaam janaardana;
Narake’niyatam vaaso bhavateetyanushushruma.

Aho bata mahat paapam kartum vyavasitaa vayam;
Yadraajya sukhalobhena hantum swajanam udyataah.

Yadi maam aprateekaaram ashastram shastrapaanayah;
Dhaartaraashtraa rane hanyus tanme kshemataram bhavet.

Sanjaya Uvaacha:
Evamuktwaa’rjunah sankhye rathopastha upaavishat;
Visrijya sasharam chaapam shokasamvignamaanasah.

Hari Om Tat Sat
Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
Arjunavishaadayogo Naama Prathamo’dhyaayah.