Chapter-10

Sri Bhagavaan Uvaacha:
Bhooya eva mahaabaaho shrinu me paramam vachah;
Yatte’ham preeyamaanaaya vakshyaami hitakaamyayaa.


Na me viduh suraganaah prabhavam na maharshayah;
Ahamaadirhi devaanaam maharsheenaam cha sarvashah.


Yo maamajamanaadim cha vetti lokamaheshwaram;
Asammoodhah sa martyeshu sarvapaapaih pramuchyate.


Buddhir jnaanamasammohah kshamaa satyam damah shamah;
Sukham duhkham bhavo’bhaavo bhayam chaabhayameva cha.Ahimsaa samataa tushtistapo daanam yasho’yashah;
Bhavanti bhaavaa bhootaanaam matta eva prithagvidhaah.Maharshayah sapta poorve chatwaaro manavastathaa;
Madbhaavaa maanasaa jaataa yeshaam loka imaah prajaah.Etaam vibhootim yogam cha mama yo vetti tattwatah;
So’vikampena yogena yujyate naatra samshayah.Aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate;
Iti matwaa bhajante maam budhaa bhaavasamanvitaah.Macchittaa madgatapraanaa bodhayantah parasparam;
Kathayantashcha maam nityam tushyanti cha ramanti cha.Teshaam satatayuktaanaam bhajataam preetipoorvakam;
Dadaami buddhiyogam tam yena maamupayaanti te.


Teshaam evaanukampaartham aham ajnaanajam tamah;
Naashayaamyaatmabhaavastho jnaanadeepena bhaaswataa.Arjuna Uvaacha:
Param brahma param dhaama pavitram paramam bhavaan;
Purusham shaashvatam divyam aadidevamajam vibhum.Aahustwaam rishayah sarve devarshirnaaradastathaa;
Asito devalo vyaasah swayam chaiva braveeshi me.Sarvametadritam manye yanmaam vadasi keshava;
Na hi te bhagavan vyaktim vidurdevaa na daanavaah.Swayamevaatmanaatmaanam vettha twam purushottama;
Bhootabhaavana bhootesha devadeva jagatpate.Vaktum arhasyasheshena divyaa hyaatmavibhootayah;
Yaabhir vibhootibhir lokaanimaamstwam vyaapya tishthasi.

Katham vidyaamaham yogimstwaam sadaa parichintayan;
Keshu keshu cha bhaaveshu chintyo’si bhagavanmayaa.


Vistarenaatmano yogam vibhootim cha janaardana;
Bhooyah kathaya triptirhi shrinvato naasti me’mritam.Sri Bhagavaan Uvaacha:
Hanta te kathayishyaami divyaa hyaatmavibhootayah;
Praadhaanyatah kurushreshtha naastyanto vistarasya me.


Ahamaatmaa gudaakesha sarvabhootaashayasthitah;
Ahamaadishcha madhyam cha bhootaanaamanta eva cha.Aadityaanaamaham vishnur jyotishaam raviramshumaan;
Mareechirmarutaamasmi nakshatraanaamaham shashee.Vedaanaam saamavedo’smi devaanaam asmi vaasavah;
Indriyaanaam manashchaasmi bhootaanaamasmi chetanaa.Rudraanaam shankarashchaasmi vittesho yaksharakshasaam;
Vasoonaam paavakashchaasmi meruh shikharinaamaham.Purodhasaam cha mukhyam maam viddhipaartha brihaspatim;
Senaaneenaamaham skandah sarasaamasmi saagarah.Maharsheenaam bhriguraham giraamasmyekamaksharam;
Yajnaanaam japayajno’smi sthaavaraanaam himaalayah.


Ashwatthah sarvavrikshaanaam devarsheenaam cha naaradah;
Gandharvaanaam chitrarathah siddhaanaam kapilo munih.Ucchaihshravasamashwaanaam viddhi maamamritodbhavam;
Airaavatam gajendraanaam naraanaam cha naraadhipam.Aayudhaanaamaham vajram dhenoonaamasmi kaamadhuk;
Prajanashchaasmi kandarpah sarpaanaamasmi vaasukih.Anantashchaasmi naagaanaam varuno yaadasaamaham;
Pitreenaamaryamaa chaasmi yamah samyamataamaham.Prahlaadashchaasmi daityaanaam kaalah kalayataamaham;
Mrigaanaam cha mrigendro’ham vainateyashcha pakshinaam.Pavanah pavataamasmi raamah shastrabhritaamaham;
Jhashaanaam makarashchaasmi srotasaamasmi jaahnavee.Sargaanaamaadirantashcha madhyam chaivaaham arjuna;
Adhyaatmavidyaa vidyaanaam vaadah pravadataamaham.Aksharaanaamakaaro’smi dwandwah saamaasikasya cha;
Ahamevaakshayah kaalo dhaataaham vishwatomukhah.Mrityuh sarvaharashchaaham udbhavashcha bhavishyataam;
Keertih shreervaakcha naareenaam smritirmedhaadhritih kshamaa.Brihatsaama tathaa saamnaam gaayatree cchandasaamaham;
Maasaanaam maargasheersho’hamritoonaam kusumaakarah.Dyootam cchalayataamasmi tejastejaswinaamaham;
Jayo’smi vyavasaayo’smi sattwam sattwavataamaham.


Vrishneenaam vaasudevo’smi paandavaanaam dhananjayah;
Muneenaamapyaham vyaasah kaveenaamushanaa kavih.Dando damayataamasmi neetirasmi jigeeshataam;
Maunam chaivaasmi guhyaanaam jnaanam jnaanavataamaham.Yachchaapi sarvabhootaanaam beejam tadahamarjuna;
Na tadasti vinaa yatsyaanmayaa bhootam charaacharam.


Naanto’sti mama divyaanaam vibhooteenaam parantapa;
Esha tooddeshatah prokto vibhootervistaro mayaa.Yadyad vibhootimat sattwam shreemadoorjitameva vaa;
Tattadevaavagaccha twam mama tejom’shasambhavam.Athavaa bahunaitena kim jnaatena tavaarjuna;
Vishtabhyaahamidam kritsnamekaamshena sthito jagat.Hari Om Tat Sat
Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
Vibhootiyogo Naama Dashamo’dhyaayah