Chapter-11

Arjuna Uvaacha:
Madanugrahaaya paramam guhyamadhyaatmasamjnitam;
Yattwayoktam vachastena moho’yam vigato mama.


Bhavaapyayau hi bhootaanaam shrutau vistarasho mayaa;
Twattah kamalapatraaksha maahaatmyamapi chaavyayam.Evametadyathaattha twamaatmaanam parameshwara;
Drashtumicchaami te roopamaishwaram purushottama.Manyase yadi tacchakyam mayaa drashtumiti prabho;
Yogeshwara tato me twam darshayaatmaanamavyayam.Sri Bhagavaan Uvaacha:
Pashya me paartha roopaani shatasho’tha sahasrashah;
Naanaavidhaani divyaani naanaavarnaakriteeni cha.


Pashyaadityaan vasoon rudraan ashwinau marutastathaa;
Bahoonyadrishtapoorvaani pashyaashcharyaani bhaarata.Ihaikastham jagatkritsnam pashyaadya sacharaacharam;
Mama dehe gudaakesha yachchaanyad drashtumicchasi.Na tu maam shakyase drashtum anenaiva swachakshushaa;
Divyam dadaami te chakshuh pashya me yogamaishwaram.


Sanjaya Uvaacha:
Evamuktwaa tato raajan mahaayogeshwaro harih;
Darshayaamaasa paarthaaya paramam roopamaishwaram.


Anekavaktra nayanam anekaadbhuta darshanam;
Anekadivyaabharanam divyaanekodyataayudham.Divyamaalyaambaradharam divyagandhaanulepanam;
Sarvaashcharyamayam devam anantam vishwatomukham.Divi sooryasahasrasya bhavedyugapadutthitaa;
Yadi bhaah sadrishee saa syaadbhaasastasya mahaatmanah.Tatraikastham jagatkritsnam pravibhaktamanekadhaa;
Apashyaddevadevasya shareere paandavastadaa.Tatah sa vismayaavishto hrishtaromaa dhananjayah;
Pranamya shirasaa devam kritaanjalirabhaashata.

Arjuna Uvaacha:
Pashyaami devaamstava deva dehe
    Sarvaamstathaa bhootavisheshasanghaan;
Brahmaanameesham kamalaasanastha-
    Mrisheemshcha sarvaanuragaamshcha divyaan.


Anekabaahoodaravaktranetram
    Pashyaami twaam sarvato’nantaroopam;
Naantam na madhyam na punastavaadim
    Pashyaami vishweshwara vishwaroopa.Kireetinam gadinam chakrinam cha,
    Tejoraashim sarvato deeptimantam;
Pashyaami twaam durnireekshyam samantaad
    Deeptaanalaarkadyutimaprameyam.Twamaksharam paramam veditavyam
    Twamasya vishwasya param nidhaanam;
Twamavyayah shaashwatadharmagoptaa
    Sanaatanastwam purusho mato me.Anaadimadhyaantamanantaveeryam
    Anantabaahum shashisooryanetram;
Pashyaami twaam deeptahutaashavaktram
    Swatejasaa vishwamidam tapantam.Dyaavaaprithivyoridamantaram hi
    Vyaaptam twayaikena dishashcha sarvaah;
Drishtwaa’dbhutam roopamugram tavedam
    Lokatrayam pravyathitam mahaatman.Amee hi twaam surasanghaah vishanti
    Kechid bheetaah praanjalayo grinanti;
Swasteetyuktwaa maharshisiddhasanghaah
    Stuvanti twaam stutibhih pushkalaabhih.Rudraadityaa vasavo ye cha saadhyaa
    Vishwe’shvinau marutashchoshmapaashcha;
Gandharvayakshaasurasiddhasanghaa
    Veekshante twaam vismitaashchaiva sarve.Roopam mahat te bahuvaktranetram
    Mahaabaaho bahubaahoorupaadam;
Bahoodaram bahudamshtraakaraalam
    Drishtwaa lokaah pravyathitaastathaa’ham.Nabhahsprisham deeptamanekavarnam
    Vyaattaananam deeptavishaalanetram;
Drishtwaa hi twaam pravyathitaantaraatmaa
    Dhritim na vindaami shamam cha vishno.Damshtraakaraalaani cha te mukhaani
    Drishtwaiva kaalaanalasannibhaani;
Disho na jaane na labhe cha sharma
    Praseeda devesha jagannivaasa.Amee cha twaam dhritaraashtrasya putraah
    Sarve sahaivaavanipaalasanghaih;
Bheeshmo dronah sootaputrastathaa’sau
    Sahaasmadeeyairapi yodhamukhyaih.Vaktraani te twaramaanaa vishanti
    Damshtraakaraalaani bhayaanakaani;
Kechidwilagnaa dashanaantareshu
    Sandrishyante choornitairuttamaangaih.Yathaa nadeenaam bahavo’mbuvegaah
    Samudramevaabhimukhaah dravanti;
Tathaa tavaamee naralokaveeraah
    Vishanti vaktraanyabhivijwalanti.

Yathaa pradeeptam jwalanam patangaa
    Vishanti naashaaya samriddhavegaah;
Tathaiva naashaaya vishanti lokaas
    Tavaapi vaktraani samriddhavegaah.Lelihyase grasamaanah samantaal
    Lokaan samagraan vadanair jwaladbhih;
Tejobhiraapoorya jagatsamagram
    Bhaasastavograah pratapanti vishno.Aakhyaahi me ko bhavaanugraroopo
    Namo’stu te devavara praseeda;
Vijnaatumicchaami bhavantamaadyam
    Na hi prajaanaami tava pravrittim.Sri Bhagavaan Uvaacha:
Kaalo’smi lokakshayakrit pravriddho
    Lokaan samaahartumiha pravrittah;
Rite’pi twaam na bhavishyanti sarve
    Ye’wasthitaah pratyaneekeshu yodhaah.


Tasmaat twam uttishtha yasho labhaswa
    Jitwaa shatroon bhungkshwa raajyam samriddham;
Mayaivaite nihataah poorvameva
    Nimittamaatram bhava savyasaachin.Dronam cha bheeshmam cha jayadratham cha
    Karnam tathaa’nyaanapi yodhaveeraan;
Mayaa hataamstwam jahi maa vyathishthaa
    Yudhyaswa jetaasi rane sapatnaan.Sanjaya Uvaacha:
Etacchrutwaa vachanam keshavasya
    Kritaanjalirvepamaanah kireetee;
Namaskritwaa bhooya evaaha krishnam
    Sagadgadam bheetabheetah pranamya.


Arjuna Uvaacha:
Sthaane hrisheekesha tava prakeertyaa
    Jagat prahrishyatyanurajyate cha;
Rakshaamsi bheetaani disho dravanti
    Sarve namasyanti cha siddhasanghaah.


Kasmaachcha te na nameran mahaatman
    Gareeyase brahmano’pyaadikartre;
Ananta devesha jagannivaasa
    Twamaksharam sadasattatparam yat.


Twamaadidevah purushah puraanas
    Twamasya vishwasya param nidhaanam;
Vettaasi vedyam cha param cha dhaama
    Twayaa tatam vishwamanantaroopa.Vaayuryamo’gnirvarunah shashaankah
    Prajaapatistwam prapitaamahashcha;
Namo namaste’stu sahasrakritwah
    Punashcha bhooyo’pi namo namaste.Namah purastaadatha prishthataste
    Namo’stu te sarvata eva sarva;
Anantaveeryaamitavikramastwam
    Sarvam samaapnoshi tato’si sarvah.Sakheti matwaa prasabham yaduktam
    He krishna he yaadava he sakheti;
Ajaanataa mahimaanam tavedam
    Mayaa pramaadaat pranayena vaapi.Yachchaavahaasaartham asatkrito’si
    Vihaarashayyaasanabhojaneshu;
Eko’thavaapyachyuta tatsamaksham
    Tatkshaamaye twaamaham aprameyam.