Chapter-12

Arjuna Uvaacha:
Evam satatayuktaa ye bhaktaastwaam paryupaasate;
Ye chaapyaksharamavyaktam teshaam ke yogavittamaah.


Sri Bhagavaan Uvaacha:
Mayyaaveshya mano ye maam nityayuktaa upaasate;
Shraddhayaa parayopetaaste me yuktatamaa mataah.


Ye twaksharamanirdeshyamavyaktam paryupaasate;
Sarvatragamachintyam cha kootasthamachalam dhruvam.Samniyamyendriyagraamam sarvatra samabuddhayah;
Te praapnuvanti maameva sarvabhootahite rataah.Klesho’dhikatarasteshaam avyaktaasaktachetasaam;
Avyaktaa hi gatirduhkham dehavadbhiravaapyate.


Ye tu sarvaani karmaani mayi sannyasya matparaah;
Ananyenaiva yogena maam dhyaayanta upaasate.Teshaamaham samuddhartaa mrityusamsaarasaagaraat;
Bhavaami nachiraat paartha mayyaaveshitachetasaam.Mayyeva mana aadhatswa mayi buddhim niveshaya;
Nivasishyasi mayyeva ata oordhwam na samshayah.Atha chittam samaadhaatum na shaknoshi mayi sthiram;
Abhyaasayogena tato maamicchaaptum dhananjaya.Abhyaase’pyasamartho’si matkarmaparamo bhava;
Madarthamapi karmaani kurvansiddhimavaapsyasi.Athaitadapyashakto’si kartum madyogamaashritah;
Sarvakarmaphalatyaagam tatah kuru yataatmavaan.Shreyo hi jnaanamabhyaasaat jnaanaaddhyaanam vishishyate;
Dhyaanaat karmaphalatyaagas tyaagaacchaantir anantaram.Adweshtaa sarvabhootaanaam maitrah karuna eva cha;
Nirmamo nirahankaarah samaduhkhasukhah kshamee.Santushtah satatam yogee yataatmaa dridhanishchayah;
Mayyarpitamanobuddhiryo madbhaktah sa me priyah.Yasmaannodwijate loko lokaannodwijate cha yah;
Harshaamarshabhayodwegairmukto yah sa cha me priyah.Anapekshah shuchirdaksha udaaseeno gatavyathah;
Sarvaarambhaparityaagee yo madbhaktah sa me priyah.Yona hrishyati na dweshti na shochati na kaangkshati;
Shubhaashubhaparityaagee bhaktimaan yah sa me priyah.


Samah shatrau cha mitre cha tathaa maanaapamaanayoh;
Sheetoshnasukhaduhkheshu samah sangavivarjitah.Tulyanindaastutirmaunee santushto yena kenachit:
Aniketah sthiramatir bhaktimaan me priyo narah.Ye tu dharmyaamritamidam yathoktam paryupaasate;
Shraddhadhaanaah matparamaa bhaktaaste’teeva me priyaah.Hari Om Tat Sat
Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
Bhaktiyogo Naama Dwaadasho’dhyaayah