Chapter-14

Sri Bhagavaan Uvaacha:
Param bhooyah pravakshyaami jnaanaanaam jnaanamuttamam;
Yajjnaatwaa munayah sarve paraam siddhimito gataah.


Idam jnaanam upaashritya mama saadharmyam aagataah;
Sarge’pi nopajaayante pralaye na vyathanti cha.


Mama yonirmahadbrahma tasmin garbham dadhaamyaham;
Sambhavah sarvabhootaanaam tato bhavati bhaarata.Sarvayonishu kaunteya moortayah sambhavanti yaah;
Taasaam brahma mahadyonir aham beejapradah pitaa.Sattwam rajastama iti gunaah prakriti sambhavaah;
Nibadhnanti mahaabaaho dehe dehinam avyayam.


Tatra sattwam nirmalatwaat prakaashakam anaamayam;
Sukhasangena badhnaati jnaanasangena chaanagha.Rajo raagaatmakam viddhi trishnaasangasamudbhavam;
Tannibadhnaati kaunteya karmasangena dehinam.Tamastwajnaanajam viddhi mohanam sarvadehinaam;
Pramaadaalasyanidraabhis tannibadhnaati bhaarata.Sattwam sukhe sanjayati rajah karmani bhaarata;
Jnaanamaavritya tu tamah pramaade sanjayatyuta.Rajastamashchaabhibhooya sattwam bhavati bhaarata;
Rajah sattwam tamashchaiva tamah sattwam rajastathaa.


Sarvadwaareshu dehe’smin prakaasha upajaayate;
Jnaanam yadaa tadaa vidyaa dvivriddham sattwamityuta.Lobhah pravrittir aarambhah karmanaam ashamah sprihaa;
Rajasyetaani jaayante vivriddhe bharatarshabha.

Aprakaasho’pravrittishcha pramaado moha eva cha;
Tamasyetaani jaayante vivriddhe kurunandana.Yadaa sattwe pravriddhe tu pralayam yaati dehabhrit;
Tadottamavidaam lokaan amalaan pratipadyate.Rajasi pralayam gatwaa karmasangishu jaayate;
Tathaa praleenastamasi moodhayonishu jaayate.Karmanah sukritasyaahuh saattwikam nirmalam phalam;
Rajasastu phalam duhkham ajnaanam tamasah phalam.Sattwaat sanjaayate jnaanam rajaso lobha eva cha;
Pramaadamohau tamaso bhavato’jnaanameva cha.Oordhwam gacchanti sattwasthaa madhye tishthanti raajasaah;
Jaghanyagunavrittisthaa adho gacchanti taamasaah.Naanyam gunebhyah kartaaram yadaa drashtaanupashyati;
Gunebhyashcha param vetti madbhaavam so’dhigacchati.


Gunaanetaanateetya treen dehee dehasamudbhavaan;
Janmamrityujaraaduhkhair vimukto’mritamashnute.Arjuna Uvaacha:
Kairlingais treen gunaanetaan ateeto bhavati prabho;
Kimaachaarah katham chaitaam streen gunaan ativartate.


Sri Bhagavaan Uvaacha:
Prakaasham cha pravrittim cha mohameva cha paandava;
Na dweshti sampravrittaani na nivrittaani kaangkshati.


Udaaseenavadaaseeno gunairyo na vichaalyate;
Gunaa vartanta ityeva yo’vatishthati nengate.Samaduhkhasukhah swasthah samaloshtaashmakaanchanah;
Tulyapriyaapriyo dheeras tulyanindaatma samstutih.Maanaapamaanayostulyas tulyo mitraaripakshayoh;
Sarvaarambhaparityaagee gunaateetah sa uchyate.Maam cha yo’vyabhichaarena bhaktiyogena sevate;
Sa gunaan samateetyaitaan brahmabhooyaaya kalpate.Brahmano hi pratishthaa’ham amritasyaavyayasya cha;
Shaashwatasya cha dharmasya sukhasyaikaantikasya cha.Hari Om Tat Sat
Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
Gunatrayavibhaagayogo Naama Chaturdasho’dhyaayah