Chapter-15

Sri Bhagavaan Uvaacha:
Oordhwamoolam adhahshaakham ashwattham praahuravyayam;
Cchandaamsi yasya parnaani yastam veda sa vedavit.


Adhashchordhwam prasritaastasya shaakhaah
    Gunapravriddhaa vishayapravaalaah;
Adhashcha moolaanyanusantataani
    Karmaanubandheeni manushyaloke.Na roopamasyeha tathopalabhyate
    Naanto na chaadirna cha sampratishthaa;
Ashwatthamenam suviroodhamoolam
    Asangashastrena dridhena cchittwaa.Tatah padam tat parimaargitavyam
    Yasmin gataa na nivartanti bhooyah;
Tameva chaadyam purusham prapadye
    Yatah pravrittih prasritaa puraanee.Nirmaanamohaa jitasangadoshaa
    Adhyaatmanityaa vinivrittakaamaah;
Dwandwairvimuktaah sukhaduhkhasamjnair
    Gacchantyamoodhaah padamavyayam tat.Na tadbhaasayate sooryo na shashaangko na paavakah;
Yadgatwaa na nivartante taddhaama paramam mama.Mamaivaamsho jeevaloke jeevabhootah sanaatanah;
Manah shashthaaneendriyaani prakritisthaani karshati.Shareeram yadavaapnoti yacchaapyutkraamateeshwarah;
Griheetwaitaani samyaati vaayurgandhaanivaashayaat.Shrotram chakshuh sparshanam cha rasanam ghraanameva cha;
Adhishthaaya manashchaayam vishayaanupasevate.Utkraamantam sthitam vaapi bhunjaanam vaa gunaanvitam;
Vimoodhaa naanupashyanti pashyanti jnaanachakshushah.Yatanto yoginashchainam pashyantyaatmanyavasthitam;
Yatanto’pyakritaatmaano nainam pashyantyachetasah.Yadaadityagatam tejo jagad bhaasayate’khilam;
Yacchandramasi yacchaagnau tattejo viddhi maamakam.

Gaam aavishya cha bhootaani dhaarayaamyaham ojasaa;
Pushnaami chaushadheeh sarvaah somo bhootwaa rasaatmakah.Aham vaishwaanaro bhootwaa praaninaam dehamaashritah;
Praanaapaana samaayuktah pachaamyannam chaturvidham.Sarvasya chaaham hridi sannivishto
    Mattah smritir jnaanam apohanam cha;
Vedaischa sarvairahameva vedyo
    Vedaantakrid vedavid eva chaaham.Dwaavimau purushau loke ksharashchaakshara eva cha;
Ksharah sarvaani bhootaani kootastho’kshara uchyate.Uttamah purushastwanyah paramaatmetyudaahritah;
Yo lokatrayamaavishya bibhartyavyaya ishwarah.Yasmaat ksharam ateeto’hamaksharaadapi chottamah;
Ato’smi loke vede cha prathitah purushottamah.Yo maamevam asammoodho jaanaati purushottamam;
Sa sarvavidbhajati maam sarvabhaavena bhaarata.Iti guhyatamam shaastram idamuktam mayaa’nagha;
Etadbuddhwaa buddhimaan syaat kritakrityashcha bhaarata.Hari Om Tat Sat
Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
Purushottamayogo Naama Panchadasho’dhyaayah