Chapter-16

Sri Bhagavaan Uvaacha:
Abhayam sattwasamshuddhih jnaanayogavyavasthitih;
Daanam damashcha yajnashcha swaadhyaayastapa aarjavam.


Ahimsaa satyamakrodhas tyaagah shaantirapaishunam;
Dayaa bhooteshvaloluptwam maardavam hreerachaapalam.Tejah kshamaa dhritih shauchamadroho naatimaanitaa;
Bhavanti sampadam daiveem abhijaatasya bhaarata.Dambho darpo’bhimaanashcha krodhah paarushyameva cha;
Ajnaanam chaabhijaatasya paartha sampadamaasureem.Daivee sampadvimokshaaya nibandhaayaasuree mataa;
Maa shuchah sampadam daiveem abhijaato’si paandava.


Dwau bhootasargau loke’smin daiva aasura eva cha;
Daivo vistarashah proktah aasuram paartha me shrinu.Pravrittim cha nivrittim cha janaa na viduraasuraah;
Na shaucham naapi chaachaaro na satyam teshu vidyate.Asatyamapratishtham te jagadaahuraneeshwaram;
Aparasparasambhootam kimanyat kaamahaitukam.Etaam drishtimavashtabhya nashtaatmaano’lpabuddhayah;
Prabhavantyugrakarmaanah kshayaaya jagato’hitaah.Kaamamaashritya dushpooram dambhamaanamadaanvitaah;
Mohaadgriheetvaasadgraahaan pravartante’shuchivrataah.Chintaamaparimeyaam cha pralayaantaamupaashritaah;
Kaamopabhogaparamaa etaavaditi nishchitaah.Aashaapaashashatairbaddhaah kaamakrodhaparaayanaah;
Eehante kaamabhogaartha manyaayenaarthasanchayaan.

Idamadya mayaa labdham imam praapsye manoratham;
Idamasteedamapi me bhavishyati punardhanam.

13. “This has been gained by me today; this desire I shall obtain; this is mine and this wealth too shall be mine in future.”
Asau mayaa hatah shatrur hanishye chaaparaanapi;
Eeshwaro’hamaham bhogee siddho’ham balavaan sukhee.Aadhyo’bhijanavaanasmi ko’nyosti sadrisho mayaa;
Yakshye daasyaami modishye ityajnaanavimohitaah.Anekachittavibhraantaah mohajaalasamaavritaah;
Prasaktaah kaamabhogeshu patanti narake’shuchau.Aatmasambhaavitaah stabdhaa dhanamaanamadaanvitaah;
Yajante naamayajnaiste dambhenaavidhipoorvakam.Ahankaaram balam darpam kaamam krodham cha samshritaah;
Maamaatmaparadeheshu pradwishanto’bhyasooyakaah.Taanaham dwishatah krooraan samsaareshu naraadhamaan;
Kshipaamyajasram ashubhaan aasureeshweva yonishu.Aasureem yonimaapannaa moodhaa janmani janmani;
Maamapraapyaiva kaunteya tato yaantyadhamaam gatim.Trividham narakasyedam dwaaram naashanamaatmanah;
Kaamah krodhastathaa lobhas tasmaadetat trayam tyajet.Etairvimuktah kaunteya tamodwaaraistribhirnarah;
Aacharatyaatmanah shreyas tato yaati paraam gatim.


Yah shaastravidhimutsrijya vartate kaamakaaratah;
Na sa siddhimavaapnoti na sukham na paraam gatim.Tasmaat shaastram pramaanam te kaaryaakaaryavyavasthitau;
Jnaatwaa shaastravidhaanoktam karma kartumihaarhasi.Hari Om Tat Sat
Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
Daivaasurasampadvibhaagayogo Naama Shodasho’dhyaayah