Chapter-17

Arjuna Uvaacha:
Ye shaastravidhimutsrijya yajante shraddhayaanvitaah;
Teshaam nishthaa tu kaa krishna sattwamaaho rajastamah.


Sri Bhagavaan Uvaacha:
Trividhaa bhavati shraddhaa dehinaam saa swabhaavajaa;
Saattwikee raajasee chaiva taamasee cheti taam shrinu.


Sattwaanuroopaa sarvasya shraddhaa bhavati bhaarata;
Shraddhaamayo’yam purusho yo yacchraddhah sa eva sah.Yajante saattwikaa devaan yaksharakshaamsi raajasaah;
Pretaan bhootaganaamshchaanye yajante taamasaa janaah.Ashaastravihitam ghoram tapyante ye tapo janaah;
Dambhaahamkaarasamyuktaah kaamaraagabalaanvitaah.Karshayantah shareerastham bhootagraamamachetasah;
Maam chaivaantahshareerastham taanviddhyaasuranishchayaan.Aahaarastwapi sarvasya trividho bhavati priyah;
Yajnastapastathaa daanam teshaam bhedamimam shrinu.


Aayuh sattwabalaarogya sukha preetivi vardhanaah;
Rasyaah snigdhaah sthiraa hridyaa aahaaraah saattwikapriyaah.Katvamlalavanaatyushna teekshna rooksha vidaahinah;
Aahaaraah raajasasyeshtaa duhkhashokaamayapradaah.Yaatayaamam gatarasam pooti paryushitam cha yat;
Ucchishtamapi chaamedhyam bhojanam taamasapriyam.Aphalaakaangkshibhiryajno vidhidrishto ya ijyate;
Yashtavyameveti manah samaadhaaya sa saattwikah.Abhisandhaaya tu phalam dambhaarthamapi chaiva yat;
Ijyate bharatashreshtha tam yajnam viddhi raajasam.

Vidhiheenam asrishtaannam mantraheenam adakshinam;
Shraddhaavirahitam yajnam taamasam parichakshate.Devadwijagurupraajna poojanam shauchamaarjavam;
Brahmacharyamahimsaa cha shaareeram tapa uchyate.Anudwegakaram vaakyam satyam priyahitam cha yat;
Swaadhyaayaabhyasanam chaiva vaangmayam tapa uchyate.


Manahprasaadah saumyatwam maunamaatmavinigrahah;
Bhaavasamshuddhirityetat tapo maanasamuchyate.Shraddhayaa parayaa taptam tapastattrividham naraih;
Aphalaakaangkshibhiryuktaih saattwikam parichakshate.Satkaaramaanapoojaartham tapo dambhena chaiva yat;
Kriyate tadiha proktam raajasam chalamadhruvam.Moodhagraahenaatmano yat peedayaa kriyate tapah;
Parasyotsaadanaartham vaa tattaamasamudaahritam.Daatavyamiti yaddaanam deeyate’nupakaarine;
Deshe kaale cha paatre cha taddaanam saattwikam smritam.Yattu pratyupakaaraartham phalamuddishya vaa punah;
Deeyate cha pariklishtam taddaanam raajasam smritam.Adeshakaale yaddaanamapaatrebhyashcha deeyate;
Asatkritamavajnaatam tattaamasamudaahritam.


Om tatsaditi nirdesho brahmanas trividhah smritah;
Braahmanaastena vedaashcha yajnaashcha vihitaah puraa.Tasmaadomityudaahritya yajnadaanatapahkriyaah;
Pravartante vidhaanoktaah satatam brahmavaadinaam.Tadityanabhisandhaaya phalam yajnatapah kriyaah;
Daanakriyaashcha vividhaah kriyante mokshakaangkshibhih.Sadbhaave saadhubhaave cha sadityetatprayujyate;
Prashaste karmani tathaa sacchabdah paartha yujyate.Yajne tapasi daane cha sthitih saditi chochyate;
Karma chaiva tadartheeyam sadityevaabhidheeyate.Ashraddhayaa hutam dattam tapastaptam kritam cha yat;
Asadityuchyate paartha na cha tatpretya no iha.Hari Om Tat Sat
Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
Shraddhaatrayavibhaagayogo Naama Saptadasho’dhyaayah