Chapter-18

Arjuna Uvaacha:
Sannyaasasya mahaabaaho tattwamicchaami veditum;
Tyaagasya cha hrisheekesha prithak keshinishoodana.


Sri Bhagavaan Uvaacha:
Kaamyaanaam karmanaam nyaasam sannyaasam kavayoviduh;
Sarvakarmaphalatyaagam praahustyaagam vichakshanaah.


Tyaajyam doshavadityeke karma praahurmaneeshinah;
Yajnadaanatapah karma na tyaajyamiti chaapare.Nishchayam shrinu me tatra tyaage bharatasattama;
Tyaago hi purushavyaaghra trividhah samprakeertitah.Yajnadaanatapah karma na tyaajyam kaaryameva tat;
Yajno daanam tapashchaiva paavanaani maneeshinaam.Etaanyapi tu karmaani sangam tyaktwaa phalaani cha;
Kartavyaaneeti me paartha nishchitam matamuttamam.


Niyatasya tu sannyaasah karmano nopapadyate;
Mohaattasya parityaagas taamasah parikeertitah.Duhkhamityeva yat karma kaayakleshabhayaat tyajet;
Sa kritwaa raajasam tyaagam naiva tyaagaphalam labhet.Kaaryamityeva yatkarma niyatam kriyate’rjuna;
Sangam tyaktwaa phalam chaiva sa tyaagah saattwiko matah.Na dweshtyakushalam karma kushale naanushajjate;
Tyaagee sattwasamaavishto medhaavee cchinnasamshayah.Na hi dehabhritaa shakyam tyaktum karmaanyasheshatah;
Yastu karmaphalatyaagi sa tyaageetyabhidheeyate.

Anishtamishtam mishram cha trividham karmanah phalam;
Bhavatyatyaaginaam pretya na tu sannyaasinaam kwachit.Panchaitaani mahaabaaho kaaranaani nibodha me;
Saankhye kritaante proktaani siddhaye sarvakarmanaam.Adhishthaanam tathaa kartaa karanam cha prithagvidham;
Vividhaashcha prithakcheshtaa daivam chaivaatra panchamam.


Shareeravaangmanobhiryat karma praarabhate narah;
Nyaayyam vaa vipareetam vaa panchaite tasya hetavah.Tatraivam sati kartaaram aatmaanam kevalam tu yah;
Pashyatyakritabuddhitwaan na sa pashyati durmatih.Yasya naahankrito bhaavo buddhiryasya na lipyate;
Hatwaapi sa imaam llokaan na hanti na nibadhyate.Jnaanam jneyam parijnaataa trividhaa karmachodanaa;
Karanam karma karteti trividhah karmasangrahah.Jnaanam karma cha kartaa cha tridhaiva gunabhedatah;
Prochyate gunasankhyaane yathaavacchrinu taanyapi.Sarvabhooteshu yenaikam bhaavamavyayameekshate;
Avibhaktam vibhakteshu tajjnaanam viddhi saattwikam.Prithaktwena tu yajjnaanam naanaabhaavaan prithagvidhaan;
Vetti sarveshu bhooteshu tajjnaanam viddhi raajasam.Yattu kritsnavadekasmin kaarye saktamahaitukam;
Atattwaarthavadalpam cha tattaamasamudaahritam.Niyatam sangarahitam araagadweshatah kritam;
Aphalaprepsunaa karma yattat saattwikamuchyate.Yattu kaamepsunaa karma saahankaarena vaa punah;
Kriyate bahulaayaasam tadraajasamudaahritam.Anubandham kshayam himsaam anavekshya cha paurusham;
Mohaadaarabhyate karma yattat taamasamuchyate.Muktasango’nahamvaadi dhrityutsaahasamanvitah;
Siddhyasiddhyor nirvikaarah kartaa saattwika uchyate.Raagee karmaphalaprepsur lubdho himsaatmako’shuchih;
Harshashokaanvitah kartaa raajasah parikeertitah.Ayuktah praakritah stabdhah shatho naishkritiko’lasah;
Vishaadee deerghasootree cha kartaa taamasa uchyate.Buddherbhedam dhriteshchaiva gunatastrividham shrinu;
Prochyamaanamasheshena prithaktwena dhananjaya.Pravrittim cha nivrittim cha karyaakaarye bhayaabhaye;
Bandhammoksham cha yaa vetti buddhih saa paartha saattwikee.Yayaa dharmamadharmam cha kaaryam chaakaaryameva cha;
Ayathaavat prajaanaati buddhih saa paartha raajasee.

Adharmam dharmamiti yaa manyate tamasaavritaa;
Sarvaarthaan vipareetaamshcha buddhih saa paartha taamasee.Dhrityaa yayaa dhaarayate manah praanendriyakriyaah;
Yogenaavyabhichaarinyaa dhritih saa paartha saattwikee.Yayaa tu dharmakaamaarthaan dhrityaa dhaarayate’rjuna;
Prasangena phalaakaangkshee dhritih saa paartha raajasee.Yayaa swapnam bhayam shokam vishaadam madameva cha;
Na vimunchati durmedhaa dhritih saa paartha taamasee.Sukham twidaaneem trividham shrinu me bharatarshabha;
Abhyaasaadramate yatra duhkhaantam cha nigacchati.Yattadagre vishamiva parinaame’mritopamam;
Tatsukham saattwikam proktam aatmabuddhiprasaadajam.Vishayendriya samyogaad yattadagre’mritopamam;
Parinaame vishamiva tatsukham raajasam smritam.Yadagre chaanubandhe cha sukham mohanamaatmanah;
Nidraalasyapramaadottham tattaamasamudaahritam.Na tadasti prithivyaam vaa divi deveshu vaa punah;
Sattwam prakritijairmuktam yadebhih syaat tribhirgunaih.Braahmanakshatriyavishaam shoodraanaam cha parantapa;
Karmaani pravibhaktaani swabhaavaprabhavairgunaih.Shamo damastapah shaucham kshaantiraarjavameva cha;
Jnaanam vijnaanam aastikyam brahmakarma swabhaavajam.Shauryam tejo dhritirdaakshyam yuddhe chaapyapalaayanam;
Daanameeshwarabhaavashcha kshaatram karmaswabhaavajam.Krishigaurakshyavaanijyam vaishyakarma swabhaavajam;
Paricharyaatmakam karma shoodrasyaapi swabhaavajam.


Swe swe karmanyabhiratah samsiddhim labhate narah;
Swakarmaniratah siddhim yathaa vindati tacchrinu.Yatah pravrittirbhootaanaam yena sarvamidam tatam;
Swakarmanaa tamabhyarchya siddhim vindati maanavah.


Shreyaanswadharmo vigunah paradharmaat swanushthitaat;
Swabhaavaniyatam karma kurvannaapnoti kilbisham.Sahajam karma kaunteya sadoshamapi na tyajet;
Sarvaarambhaa hi doshena dhoomenaagnirivaavritaah.Asaktabuddhih sarvatra jitaatmaa vigatasprihah;
Naishkarmyasiddhim paramaam sannyaasenaadhigacchati.Siddhim praapto yathaa brahma tathaapnoti nibodha me;
Samaasenaiva kaunteya nishthaa jnaanasya yaa paraa.Buddhyaa vishuddhayaa yukto dhrityaatmaanam niyamya cha;
Shabdaadeen vishayaanstyaktwaa raagadweshau vyudasya cha.

Viviktasevee laghwaashee yatavaakkaayamaanasah;
Dhyaanayogaparo nityam vairaagyam samupaashritah.Ahankaaram balam darpam kaamam krodham parigraham;
Vimuchya nirmamah shaanto brahmabhooyaaya kalpate.Brahmabhootah prasannaatmaa na shochati na kaangkshati;
Samah sarveshu bhooteshu madbhaktim labhate paraam.Bhaktyaa maamabhijaanaati yaavaanyashchaasmi tattwatah;
Tato maam tattwato jnaatwaa vishate tadanantaram.Sarvakarmaanyapi sadaa kurvaano madvyapaashrayah;
Matprasaadaadavaapnoti shaashwatam padamavyayam.Chetasaa sarvakarmaani mayi sannyasya matparah;
Buddhiyogam upaashritya macchittah satatam bhava.Macchittah sarvadurgaani matprasaadaat tarishyasi;
Atha chet twam ahankaaraan na shroshyasi vinangkshyasi.Yadahankaaram aashritya na yotsya iti manyase;
Mithyaisha vyavasaayaste prakritistwaam niyokshyati.Swabhaavajena kaunteya nibaddhah swena karmanaa;
Kartum necchasi yanmohaat karishyasyavasho’pi tat.


Eeshwarah sarvabhootaanaam hriddeshe’rjuna tishthati;
Bhraamayan sarvabhootaani yantraaroodhaani maayayaa.Tameva sharanam gaccha sarvabhaavena bhaarata;
Tatprasaadaatparaam shaantim sthaanam praapsyasi shaashwatam.Iti te jnaanamaakhyaatam guhyaad guhyataram mayaa;
Vimrishyaitadasheshena yathecchasi tathaa kuru.Sarvaguhyatamam bhooyah shrinu me paramam vachah;
Ishto’si me dridhamiti tato vakshyaami te hitam.Manmanaa bhava madbhakto madyaajee maam namaskuru;
Maamevaishyasi satyam te pratijaane priyo’si me.Sarvadharmaan parityajya maamekam sharanam vraja;
Aham twaa sarvapaapebhyo mokshayishyaami maa shuchah.Idam te naatapaskaaya naabhaktaaya kadaachana;
Na chaashushrooshave vaachyam na cha maam yo’bhyasooyati.Ya imam paramam guhyam madbhakteshvabhidhaasyati;
Bhaktim mayi paraam kritwaa maamevaishyatyasamshayah.Na cha tasmaanmanushyeshu kashchinme priyakrittamah;
Bhavitaa na cha me tasmaadanyah priyataro bhuvi.Adhyeshyate cha ya imam dharmyam samvaadamaavayoh;
Jnaanayajnena tenaaham ishtah syaamiti me matih.Shraddhaavaan anasooyashcha shrinuyaadapi yo narah;
So’pi muktah shubhaamllokaan praapnuyaat punyakarmanaam.Kacchid etacchrutam paartha twayaikaagrena chetasaa;
Kacchid ajnaanasammohah pranashtaste dhananjaya.Arjuna Uvaacha:
Nashto mohah smritirlabdhaa twatprasaadaanmayaachyuta;
Sthito’smi gata sandehah karishye vachanam tava.


Sanjaya Uvaacha:
Ityaham vaasudevasya paarthasya cha mahaatmanah;
Samvaadam imam ashrausham adbhutam romaharshanam.


Vyaasaprasaadaacchrutavaan etadguhyamaham param;
Yogam yogeshwaraat krishnaat saakshaat kathayatah swayam.Raajan samsmritya samsmritya samvaadam imam adbhutam;
Keshavaarjunayoh punyam hrishyaami cha muhurmuhuh.Taccha samsmritya samsmritya roopamatyadbhutam hareh;
Vismayo me mahaan raajan hrishyaami cha punah punah.Yatra yogeshwarah krishno yatra paartho dhanurdharah;
Tatra shreervijayo bhootirdhruvaa neetirmatirmama.Hari Om Tat Sat
Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
Mokshasannyaasayogo Naama Ashtaadasho’dhyaayah

Om Shanti! Shanti! Shanti!