Chapter-2(Sankhya Yoga)


Sanjaya Uvaacha:
Tam tathaa kripayaavishtam ashrupoornaakulekshanam;
Visheedantam idam vaakyam uvaacha madhusoodanah.

Sri Bhagavaan Uvaacha:
Kutastwaa kashmalam idam vishame samupasthitam;
Anaaryajushtam aswargyam akeertikaram arjuna.

Klaibyam maa sma gamah paartha naitat twayyupapadyate;
Kshudram hridaya daurbalyam tyaktwottishtha parantapa.

Arjuna Uvaacha:
Katham bheeshmamaham sankhye dronam cha madhusoodana;
Ishubhih pratiyotsyaami poojaarhaavarisoodana.

Guroon ahatwaa hi mahaanubhaavaan
Shreyo bhoktum bhaikshyam apeeha loke;
Hatwaarthakaamaamstu guroon ihaiva
Bhunjeeya bhogaan rudhirapradigdhaan.

Na chaitad vidmah kataran no gareeyo
Yadwaa jayema yadi vaa no jayeyuh;
Yaan eva hatwaa na jijeevishaamas
Te’vasthitaah pramukhe dhaartaraashtraah.


Kaarpanyadoshopahataswabhaavah
Pricchaami twaam dharmasammoodha chetaah;
Yacchreyah syaan nishchitam broohi tanme
Shishyaste’ham shaadhi maam twaam prapannam.


Na hi prapashyaami mamaapanudyaad
Yacchokam ucchoshanam indriyaanaam;
Avaapya bhoomaavasapatnam riddham
Raajyam suraanaam api chaadhipatyam.

Sanjaya Uvaacha:
Evam uktwaa hrisheekesham gudaakeshah parantapah;
Na yotsya iti govindam uktwaa tooshneem babhoova ha.


Tam uvaacha hrisheekeshah prahasanniva bhaarata;
Senayor ubhayor madhye visheedantam idam vachah.

Sri Bhagavaan Uvaacha:
Ashochyaan anvashochastwam prajnaavaadaamshcha bhaashase;
Gataasoon agataasoomshcha naanushochanti panditaah.

Na twevaaham jaatu naasam na twam neme janaadhipaah;
Na chaiva na bhavishyaamah sarve vayam atah param.

Dehino’smin yathaa dehe kaumaaram yauvanam jaraa;
Tathaa dehaantara praaptir dheeras tatra na muhyati.

Maatraasparshaastu kaunteya sheetoshnasukhaduhkhadaah;
Aagamaapaayino’nityaas taamstitikshaswa bhaarata.

Yam hi na vyathayantyete purusham purusharshabha;
Samaduhkha sukham dheeram so’mritatwaaya kalpate.

Naasato vidyate bhaavo naabhaavo vidyate satah;
Ubhayorapi drishto’ntastwanayos tattwadarshibhih.

Avinaashi tu tad viddhi yena sarvam idam tatam;
Vinaasham avyayasyaasya na kashchit kartum arhati.

Antavanta ime dehaa nityasyoktaah shareerinah;
Anaashino’prameyasya tasmaad yudhyaswa bhaarata.

Ya enam vetti hantaaram yashchainam manyate hatam;
Ubhau tau na vijaaneeto naayam hanti na hanyate.

Na jaayate mriyate vaa kadaachin
Naayam bhootwaa bhavitaa vaa na bhooyah;
Ajo nityah shaashwato’yam puraano
Na hanyate hanyamaane shareere.

Vedaavinaashinam nityam ya enam ajam avyayam;
Katham sa purushah paartha kam ghaatayati hanti kam.

Vaasaamsi jeernaani yathaa vihaaya
Navaani grihnaati naro’paraani;
Tathaa shareeraani vihaaya jeernaa
Nyanyaani samyaati navaani dehee.

Nainam cchindanti shastraani nainam dahati paavakah;
Na chainam kledayantyaapo na shoshayati maarutah.

Acchedyo’yam adaahyo’yam akledyo’shoshya eva cha;
Nityah sarvagatah sthaanur achalo’yam sanaatanah.

Avyakto’yam achintyo’yam avikaaryo’yam uchyate;
Tasmaad evam viditwainam naanushochitum arhasi.

Atha chainam nityajaatam nityam vaa manyase mritam;
Tathaapi twam mahaabaaho naivam shochitum arhasi.

Jaatasya hi dhruvo mrityur dhruvam janma mritasya cha;
Tasmaad aparihaarye’rthe na twam shochitum arhasi.

Avyaktaadeeni bhootaani vyaktamadhyaani bhaarata;
Avyakta nidhanaanyeva tatra kaa paridevanaa.

Aashcharyavat pashyati kashchid enam
Aashcharyavad vadati tathaiva chaanyah;
Aashcharyavacchainam anyah shrinoti
Shrutwaapyenam veda na chaiva kashchit.

Dehee nityam avadhyo’yam dehe sarvasya bhaarata;
Tasmaat sarvaani bhootaani na twam shochitum arhasi.

Swadharmam api chaavekshya na vikampitum arhasi;
Dharmyaaddhi yuddhaacchreyo’nyat kshatriyasya na vidyate.

Yadricchayaa chopapannam swargadwaaram apaavritam;
Sukhinah kshatriyaah paartha labhante yuddham eedrisham.

Atha chettwam imam dharmyam samgraamam na karishyasi;
Tatah swadharmam keertim cha hitwaa paapam avaapsyasi.

Akeertim chaapi bhootaani kathayishyanti te’vyayaam;
Sambhaavitasya chaakeertir maranaad atirichyate.

Bhayaad ranaad uparatam mamsyante twaam mahaarathaah;
Yeshaam cha twam bahumato bhootwaa yaasyasi laaghavam.

Avaachyavaadaamshcha bahoon vadishyanti tavaahitaah;
Nindantastava saamarthyam tato duhkhataram nu kim.

Hato vaa praapsyasi swargam jitwaa vaa bhokshyase maheem;
Tasmaad uttishtha kaunteya yuddhaaya kritanishchayah.

Sukhaduhkhe same kritwaa laabhaalaabhau jayaajayau;
Tato yuddhaaya yujyaswa naivam paapamavaapsyasi.

Eshaa te’bhihitaa saankhye buddhir yoge twimaam shrinu;
Buddhyaa yukto yayaa paartha karma bandham prahaasyasi.

Nehaabhikramanaasho’sti pratyavaayo na vidyate;
Swalpam apyasya dharmasya traayate mahato bhayaat.

Vyavasaayaatmikaa buddhir ekeha kurunandana;
Bahushaakhaa hyanantaashcha buddhayo’vyavasaayinaam.

Yaam imaam pushpitaam vaacham pravadantyavipashchitah;
Vedavaadarataah paartha naanyad asteeti vaadinah.

Kaamaatmaanah swargaparaa janmakarmaphalapradaam;
Kriyaavisheshabahulaam bhogaishwaryagatim prati.

Bhogaishwarya prasaktaanaam tayaapahritachetasaam;
Vyavasaayaatmikaa buddhih samaadhau na vidheeyate.

Traigunyavishayaa vedaa nistraigunyo bhavaarjuna;
Nirdwandwo nityasatwastho niryogakshema aatmavaan.

Nehaabhikramanaasho’sti pratyavaayo na vidyate;
Swalpam apyasya dharmasya traayate mahato bhayaat.


Vyavasaayaatmikaa buddhir ekeha kurunandana;
Bahushaakhaa hyanantaashcha buddhayo’vyavasaayinaam.


Yaam imaam pushpitaam vaacham pravadantyavipashchitah;
Vedavaadarataah paartha naanyad asteeti vaadinah.

Kaamaatmaanah swargaparaa janmakarmaphalapradaam;
Kriyaavisheshabahulaam bhogaishwaryagatim prati.

Bhogaishwarya prasaktaanaam tayaapahritachetasaam;
Vyavasaayaatmikaa buddhih samaadhau na vidheeyate.

Traigunyavishayaa vedaa nistraigunyo bhavaarjuna;
Nirdwandwo nityasatwastho niryogakshema aatmavaan.

Yaavaanartha udapaane sarvatah samplutodake;
Taavaan sarveshu vedeshu braahmanasya vijaanatah.

Karmanyevaadhikaaraste maa phaleshu kadaachana;
Maa karmaphalahetur bhoor maa te sango’stwakarmani.


Yogasthah kuru karmaani sangam tyaktwaa dhananjaya;
Siddhyasiddhyoh samo bhootwaa samatwam yoga uchyate.

Doorena hyavaram karma buddhiyogaad dhananjaya;
Buddhau sharanamanwiccha kripanaah phalahetavah.

Buddhiyukto jahaateeha ubhe sukrita dushkrite;
Tasmaad yogaaya yujyaswa yogah karmasu kaushalam.

Karmajam buddhiyuktaa hi phalam tyaktwaa maneeshinah;
Janmabandha vinirmuktaah padam gacchantyanaamayam.

Yadaa te mohakalilam buddhir vyatitarishyati;
Tadaa gantaasi nirvedam shrotavyasya shrutasya cha.

Shrutivipratipannaa te yadaa sthaasyati nishchalaa;
Samaadhaavachalaa buddhistadaa yogam avaapsyasi.

Arjuna Uvaacha:
Sthitaprajnasya kaa bhaashaa samaadhisthasya keshava;
Sthitadheeh kim prabhaasheta kimaaseeta vrajeta kim.

Sri Bhagavaan Uvaacha:
Prajahaati yadaa kaamaan sarvaan paartha manogataan;
Aatmanyevaatmanaa tushtah sthitaprajnastadochyate.

Duhkheshwanudwignamanaah sukheshu vigatasprihah;
Veetaraagabhayakrodhah sthitadheer munir uchyate.

Yah sarvatraanabhisnehas tattat praapya shubhaashubham;
Naabhinandati na dweshti tasya prajnaa pratishthitaa.

Yadaa samharate chaayam kurmo’ngaaneeva sarvashah;
Indriyaaneendriyaarthebhyas tasya prajnaa pratishthitaa.

Vishayaa vinivartante niraahaarasya dehinah
Rasavarjam raso’pyasya param drishtwaa nivartate.

Yatato hyapi kaunteya purushasya vipashchitah;
Indriyaani pramaatheeni haranti prasabham manah.

Taani sarvaani samyamya yukta aaseeta matparah;
Vashe hi yasyendriyaani tasya prajnaa pratishthitaa.

Dhyaayato vishayaan pumsah sangas teshupajaayate;
Sangaat sanjaayate kaamah kaamaat krodho’bhijaayate.

Krodhaad bhavati sammohah sammohaat smriti vibhramah;
Smritibhramshaad buddhinaasho buddhinaashaat pranashyati.

Raagadwesha viyuktaistu vishayaanindriyaishcharan;
Aatmavashyair vidheyaatmaa prasaadamadhigacchati.

Prasaade sarvaduhkhaanaam haanir asyopajaayate;
Prasannachetaso hyaashu buddhih paryavatishthate.

Naasti buddhir ayuktasya na chaayuktasya bhaavanaa;
Na chaabhaavayatah shaantir ashaantasya kutah sukham.

Indriyaanaam hi charataam yanmano’nuvidheeyate;
Tadasya harati prajnaam vaayur naavam ivaambhasi.

Tasmaad yasya mahaabaaho nigriheetaani sarvashah;
Indriyaaneendriyaarthebhyas tasya prajnaa pratishthitaa.

Yaanishaa sarvabhootaanaam tasyaam jaagarti samyamee;
Yasyaam jaagrati bhootaani saa nishaa pashyato muneh.

Aapooryamaanam achalapratishtham
Samudram aapah pravishanti yadwat;
Tadwat kaamaa yam pravishanti sarve
Sa shaantim aapnoti na kaamakaami.

Vihaaya kaamaan yah sarvaan pumaamshcharati nihsprihah;
Nirmamo nirahankaarah sa shaantim adhigacchati.

Eshaa braahmee sthitih paartha nainaam praapya vimuhyati;
Sthitwaasyaamantakaale’pi brahmanirvaanamricchati.

Hari Om Tat Sat
Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
Saankhyayogo Naama Dvitiyo’dhyaayah