Chapter-3


Arjuna Uvaacha
Jyaayasee chet karmanaste mataa buddhir janaardana;
Tat kim karmani ghore maam niyojayasi keshava.


Vyaamishreneva vaakyena buddhim mohayaseeva me;
Tadekam vada nishchitya yena shreyo’ham aapnuyaam.Sri Bhagavaan Uvaacha:
Loke’smin dwividhaa nishthaa puraa proktaa mayaanagha;
Jnaanayogena saankhyaanaam karmayogena yoginaam.


Na karmanaam anaarambhaan naishkarmyam purusho’shnute;
Na cha sannyasanaad eva siddhim samadhigacchati.


Na hi kashchit kshanamapi jaatu tishthatyakarmakrit;
Kaaryate hyavashah karma sarvah prakritijair gunaih.

Karmendriyaani samyamya ya aaste manasaa smaran;
Indriyaarthaan vimoodhaatmaa mithyaachaarah sa uchyate.Yastwindriyaani manasaa niyamyaarabhate’rjuna;
Karmendriyaih karmayogam asaktah sa vishishyate.Niyatam kuru karma twam karma jyaayo hyakarmanah;
Shareerayaatraapi cha te na prasiddhyed akarmanah.Yajnaarthaat karmano’nyatra loko’yam karmabandhanah;
Tadartham karma kaunteya muktasangah samaachara.


Sahayajnaah prajaah srishtwaa purovaacha prajaapatih;
Anena prasavishyadhwam esha vo’stvishtakaamadhuk.Devaan bhaavayataanena te devaa bhaavayantu vah;
Parasparam bhaavayantah shreyah param avaapsyatha.Ishtaan bhogaan hi vo devaa daasyante yajnabhaavitaah;
Tair dattaan apradaayaibhyo yo bhungkte stena eva sah.Yajnashishtaashinah santo muchyante sarva kilbishaih;
Bhunjate te twagham paapaa ye pachantyaatma kaaranaat.Annaad bhavanti bhootaani parjanyaad anna sambhavah;
Yajnaad bhavati parjanyo yajnah karma samudbhavah.Karma brahmodbhavam viddhi brahmaakshara samudbhavam;
Tasmaat sarvagatam brahma nityam yajne pratishthitam.Evam pravartitam chakram naanuvartayateeha yah;
Aghaayur indriyaaraamo mogham paartha sa jeevati.


Yastwaatmaratir eva syaad aatmatriptashcha maanavah;
Aatmanyeva cha santushtas tasya kaaryam na vidyate.Naiva tasya kritenaartho naakriteneha kashchana;
Na chaasya sarvabhooteshu kashchidartha vyapaashrayah.

Tasmaad asaktah satatam kaaryam karma samaachara;
Asakto hyaacharan karma param aapnoti poorushah.Karmanaiva hi samsiddhim aasthitaa janakaadayah;
Lokasangraham evaapi sampashyan kartum arhasi.Yadyad aacharati shreshthas tattadevetaro janah;
Sa yat pramaanam kurute lokas tad anuvartate.Na me paarthaasti kartavyam trishu lokeshu kinchana;
Naanavaaptam avaaptavyam varta eva cha karmani.Yadi hyaham na varteyam jaatu karmanyatandritah;
Mama vartmaanuvartante manushyaah paartha sarvashah.Utseedeyur ime lokaa na kuryaam karma ched aham;
Sankarasya cha kartaa syaam upahanyaam imaah prajaah.Saktaah karmanyavidwaamso yathaa kurvanti bhaarata;
Kuryaad vidwaam stathaa saktash chikeershur lokasangraham.Na buddhibhedam janayed ajnaanaam karmasanginaam;
Joshayet sarva karmaani vidwaan yuktah samaacharan.Prakriteh kriyamaanaani gunaih karmaani sarvashah;
Ahamkaaravimoodhaatmaa kartaaham iti manyate.


Tattwavittu mahaabaaho gunakarma vibhaagayoh;
Gunaa guneshu vartanta iti matwaa na sajjate.Prakriter gunasammoodhaah sajjante gunakarmasu;
Taan akritsnavido mandaan kritsnavin na vichaalayet.Mayi sarvaani karmaani sannyasyaadhyaatma chetasaa;
Niraasheer nirmamo bhootwaa yudhyaswa vigatajwarah.


Ye me matam idam nityam anutishthanti maanavaah;
Shraddhaavanto’nasooyanto muchyante te’pi karmabhih.

Ye twetad abhyasooyanto naanutishthanti me matam;
Sarvajnaanavimoodhaam staan viddhi nashtaan achetasah.Sadrisham cheshtate swasyaah prakriter jnaanavaan api;
Prakritim yaanti bhootaani nigrahah kim karishyati.


Indriyasyendriyasyaarthe raagadweshau vyavasthitau;
Tayor na vasham aagacchet tau hyasya paripanthinau.Shreyaan swadharmo vigunah paradharmaat swanushthitaat;
Swadharme nidhanam shreyah paradharmo bhayaavahah.Arjuna Uvaacha:
Atha kena prayukto’yam paapam charati poorushah;
Anicchann api vaarshneya balaad iva niyojitah.


Sri Bhagavaan Uvaacha:
Kaama esha krodha esha rajoguna samudbhavah;
Mahaashano mahaapaapmaa viddhyenam iha vairinam.


Dhoomenaavriyate vahnir yathaadarsho malena cha;
Yatholbenaavrito garbhas tathaa tenedam aavritam.Aavritam jnaanam etena jnaanino nityavairinaa;
Kaamaroopena kaunteya dushpoorenaanalena cha.Indriyaani mano buddhir asyaadhishthaanam uchyate;
Etair vimohayatyesha jnaanam aavritya dehinam.Tasmaat twam indriyaanyaadau niyamya bharatarshabha;
Paapmaanam prajahi hyenam jnaana vijnaana naashanam.Indriyaani paraanyaahur indriyebhyah param manah;
Manasastu paraa buddhir yo buddheh paratastu sah.Evam buddheh param buddhwaa samstabhyaatmaanam aatmanaa;
Jahi shatrum mahaabaaho kaamaroopam duraasadam.


Hari Om Tat Sat
Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
Karmayogo Naama Tritiyo’dhyaayah